Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Barbora Mesárošová, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
MESÁROŠOVÁ
I.2 - Meno
BARBORA
I.3 - Tituly
doc. PhDr. CSc.
I.4 - Rok narodenia
1956
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova ulica 2, 811 02 BRATISLAVA
I.7 - Pracovné zaradenie
VŠ pedagóg - docent
I.8 - E-mailová adresa
barbora.mesarosova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
www.portalvs.sk/regzam/detail/4039
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
32 psychológia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1979
II.c - Odbor a program
Psychológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1979
II.c - Odbor a program
Psychológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
Psychológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
Klinická psychológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Katedra psychológie Filozofická fakulta UK v Bratislave od 2017
odborný asistent Katedra psychológie Filozofická fakulta UK v Bratislave 2001-2017
odb. asistent/vedecký pracovník Katedra psychológie Filozofická fakulta UK v Bratislave 1992-2001
odborný pracovník Psychologický ústav Filozofickej fakulty UK v Bratislave 1979-1992

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Eriksonovská kooperatívna hypnoterapia Strředisko psychologických služeb Brno, PhDr. Vladimír Dvořáček 1991
Výcvik v adlerovskej psychoterapii a poradenstve Slovenská adlerovská spoločnosť 2004
Remediál z nemeckého jazyka Katedra jazykov FiFUK 1990
Jazyková a spoločenská príprava expertov JASPEX na UK 1993-95

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Vývinová psychológia I a II Psychológia I.+II. psychológia/Psychology
Vývinová psychológia Psychológia III. psychológia/Psychology
Doktorandský seminár Klinická psychológia iné / other psychológia/Psychology
Psychológia masovej komunikácie Žurnalistika iné / other mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Psychológia spotrebiteľského správania Marketingová komunikácia iné/other
Psychológia v trhu a reklame Marketingová komunikácia iné/other
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
co-garant v odbore Marketingová komunikácia I. a II.
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
60
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
64
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Vývin v dospievaní, dospelosti a starobe Psychológia I. psychológia/Psychology
Akademické zručnosti Psychológia I. psychológia/Psychology
SPV1, SPV2 Psychológia I. psychológia/Psychology
Seminár k bakalárskej práci Psychológia I. psychológia/Psychology
Seminár k diplomovej práci Psychológia II. psychológia/Psychology
Vybrané otázky vývinovej psychológie Psychológia II. psychológia/Psychology
Doktorandský seminár Psychológia III. psychológia/Psychology
Psychológia masovej komunikácie Žurnalistika I. žurnalistika/Journalism
Dôsledky vplyvu médií na duševné zdravie Psychológia III. psychológia/Psychology
Psychológia spotrebiteľského správania Marketingová komunikácia II.
Psychológia v trhu a reklame Marketingová komunikácia I.

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
101
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
22
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
68
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

ADD Mesárošová Barbora (34%), Petríková Alexandra (33%), Machalová Mária (33%) (1991) Expectations under recent socio-political changes and their relations to personality traits and the personality value system. Studia psychologica, 33, 2, 97-110.

2

AAB01 Mesárošová, Barbora (aut) [UKOFIPS] (100%): Vplyv médií na vývin psychiky detí a dospievajúcich [elektronický zdroj]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. - 360 s. [CD-ROM] Lit. 347 zázn.

ISBN 978-80-223-4040-3

060 Spoločenské a behaviorálne vedy 

3

AED Mesárošová Barbora (2013) Faktory, procesy a modely ako zdroje porozumenia reziliencii u adolescentov, (29-53). Eva Szobiová a kol. Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. Bratislava: Univerzita Komenského

4

ADC Mesárošová Barbora (33%), Hajdúk Michal (34 %), Heretik Anty, ml. (33%)(2014). Reziliencia ako črta a výsledok v procese príjmacích pohovorov uchádzačov o štúdium v odbore psychológia. Československá psychologie, 58, 4, 340-354.

5

A+  Mesárošová Barbora (100%): Working with children - attracting the child visitor forms of specialised programmes and activities for different age groups, their objectives, goals and results, and methods of work with children. Conference report/ Tagungsbericht 2011. – Martin: Slovenské národné múzeum, [2013]. - ISBN 978-80-8060-306-9 S.28-43.Konferencia [25.] – Bardejov, 20.8. – 25.8.2011 SK Mesárošová, Barbora, 1956 UKOFIPS (autor) (100 %)

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

V202 Mesárošová, Barbora (aut) [UKOFIPS] (100%): Individuálne odlišnosti a konštitúcia osobnosti

In: Osobnosť ako zdroj reziliencie a rizika u pacientov s chronickým ochorením. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. - S. 108-131. - ISBN 978-80-223-5447-9

kapitola

060 Spoločenské a behaviorálne vedy

7701 sociálne, ekonomické a právne vedy psychológia

2

BCI Mesárošová Barbora (2017). Teórie vývinovej psychológie . Skriptá z vývinovej psychológie I.diel. Bratislava:Stimul [elektronický zdroj]

3

V204 Mesárošová, Barbora (aut) [UKOFIPS] (50%) - Konrádová, Ľubica (aut) [UKOFIPS] (50%): Vybrané psychologické premenné a glykovaný hemoglobín u pacientov s diabetom 1. typu v kontexte reziliencie

In: Osobnosť ako zdroj reziliencie a rizika u pacientov s chronickým ochorením. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. - S. 168-185. - ISBN 978-80-223-5447-9

kapitola

060 Spoločenské a behaviorálne vedy

7701 sociálne, ekonomické a právne vedy psychológia

 

4 

V205 Mesárošová, Barbora (aut) [UKOFIPS] (34%) - Ludrovská, Katarína (aut) [UKOFIPS] (33%) - Blaho, Radoslav (aut) [UKOFIPS] (33%): Modely mechanizmov spájajúce osobnosť a zdravie

In: Osobnosť ako zdroj reziliencie a rizika u pacientov s chronickým ochorením. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. - S. 22-65. - ISBN 978-80-223-5447-9

kapitola

060 Spoločenské a behaviorálne vedy

7701 sociálne, ekonomické a právne vedy psychológia

 

5

V203 Mesárošová, Barbora (aut) [UKOFIPS] (100%): Podpora reziliencie u chronicky chorých pacientov pri prechode do dospievania

In: Osobnosť ako zdroj reziliencie a rizika u pacientov s chronickým ochorením. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. - S. 132-166. - ISBN 978-80-223-5447-9

kapitola

060 Spoločenské a behaviorálne vedy

7701 sociálne, ekonomické a právne vedy psychológia

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ADF: Naništová, Eva (50 %) – Mesárošová, Barbora (50 %): Analýza väzby na miesto a environmentálnych dispozícií detí z vidieka a z mesta. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 35, č. 1 (2000), s. 3-22

Ohlasy (7):

[o1] 2016 Giannakopoulou, S. - Kalianpakos, D.: Journal of mountain science, roč. 13, č. 3, 2016, s. 438 – SCI

[o1] 2003 Lášticová, B. - Bianchi, G.: Československá psychologie, roč. 47, č. 5, 2003, s. 421 – SSCI

[o4] 2005 Kariková, S.: Psychológia v škole. Banská Bystrica : UMB, 2005, S. 22

[o3] 2007 Kretová, E.: Prožívání sebe a měnícího se světa. Praha : Univerzita Karlova, 2007, S. 6

[o3] 2008 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie 1. : dětství a dospívání. Praha : Karolinum, 2008, S. 448

[o4] 2009 Lisá, E.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 44, č. 3, 2009, s. 192

[o4] 2009 Lisá, E.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 44, č. 2, 2009, s. 123

ate the output and the corresponding citation.

2

ABD: Mesárošová, Barbora: Faktory, procesy a modely ako zdroje porozumenia reziliencii u adolescentov. In: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 29-53 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-223-3504-1

Ohlasy (4):

[o4] 2013 Konrádová, Ľ.: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, S. 76

[o4] 2013 Szobiová, E.: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, S. 101

[o4] 2013 Filkorová, J. - Szobiová, E.: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, S. 129

[o4] 2013 Vlčáková, M. - Szobiová, E.: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, S. 146

3

ADC: Mesárošová, Barbora (34%) - Hajdúk, Michal (33%) - Heretik, Anton, ml. (33%): Reziliencia ako črta a výsledok v procese prijímacích pohovorov uchádzačov o štúdium v odbore psychológia. In: Československá psychologie. - Roč. 58, č. 4 (2014), s. 340-354

Ohlasy (4):

[o3] 2015 Boleková, V.: QUAERE 2015, vol. 5 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015, S. 880

[o1] 2015 Kebza, V. - Šolcová, I.: Československá psychologie, roč. 59, č. 5, 2015, s. 450 - SSCI

[o3] 2016 Boleková, V. - Greškovičová, K. - Szobiová, E.: QUAERE 2016, vol. 6. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015, S. 561

[o3] 2019 - Boleková, V. - Ritomský, A, - In: Sapere Aude 2019 : společnost a profese učitele 9 [elektronický dokumen] . - Hradec Králové : Magnanimitas, 2019 ; S. 183 [CD-ROM]

[o1] 2022 Sun, T.,, Zhang, S.E.., Yin, H.Y., Li,Q L.., Li,Y., Li, L.,& Liu, B. - Frontiers in Psychology13, 847536.

[o3] 2022 Petrulyte, A. - Human, Technologies and Quality of Education, 2022,  Riga, University of Latvia, s. 385- 401. 

4

ADF: Naništová, Eva (50 %) – Mesárošová, Barbora (50 %): Stimulátory rozvoja environmentálneho uvedomenia u detí mladšieho školského veku. In Pedagogická revue, roč. 45, č.5-6 (265-273).                                                                                                                                                                         Ohlasy (3):     [o4 ] 1996 – Rosová, V. – Bianchi, G. In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae 8. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996; s.59                                                                                                                                                                                    [o4 ] Rosová, V. In: Europe: Expectations and reality. Bratislava: Institute for Sociology Slovak Academy of Sciences, 1999, s. 126.                                                                                                                                                                                                  [o4 ] 1994 - Fabián, D. - In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae 3 . - Bratislava : Stimul, 1994 ; S. 267.         

5

GII:Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] - Marušková, Marta: Testy školskej spôsobilosti pre sociálne znevýhodnené deti. - Bratislava : ICL, 2004. - 46 s. Lit. 37 zázn.

Ohlasy (5):

[o4] 2006 Farkašová, E. - Kundrátová, B.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 41, č. 2, 2006, s. 151

[o4] 2009 Farkašová, E.: Premeny psychológie v európskom priestore. Bratislava : Stimul, 2009, S. 402

[o4] 2008 Huľová, Z.: InteRRa 6 : interkulturalita a národnostné menšiny : v sociálnych, filozofických, pedagogických, kultúrnych, historických a prírodovedných súvislostiach. Spišská Nová Ves : Hnutie R - Spiš, 2008, S. 308

[o4] 2010 Kundrátová, B.: Dieťa v ohrození. Bratislava : Slovenská vysoká škola práva, 2010, S. 137

[o3] 2012 White, J.M.: Pitfalls and bias : entry testing and the overrepresentation of Romano children in special education. Budapest : REF, 2012, S. 75

[o4] 2008 Čavojová, V., Belovičová, Z.:Roma practical skills test (RPST). Effective mean of estimation of practical inteligence for psychologists and teachers. In: ICER 2008: International conference of education. Madrid, 17.-19. november 2008. Madrid International association of technology, 2008/ - ISBN 978-84-612-5091-2, s.2

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Sebaregulácia detí v mladšom školskom veku -úloha temperamentu a exekutívnych funkcií 

VEGA 1/0640/22

Obdobie riešenia: 2022-2025

Vedúca projektu: doc. PhDr. Barbora Mesárošová, CSc.  

Hlavným cieľom projektu je analýza vzťahu medzi temperamentom a exekutívnymi funkciami vo vývinovom kontexte a ich kritická úloha v sebaregulačnom procese u detí v mladšom školskom období. Správanie detí sa bude hodnotiť prostredníctvom performačných úloh, zameraných na exekutívne funkcie, hodnotením ich deficitov rodičmi, ako aj cez rodičovské hodnotenie temperament. Tieto vzťahy sa budú testovať aj v biologickej rovine, sledovaní aktivity a reaktivity ANS počas performačných testov i v pokojovej fáze. Využitím viaczdrojového hodnotenia možno zvýšiť validitu zistení a lepšie porozumieť vekom podmieneným zmenám v sebaregulácii na biologickej aj behaviorálnej úrovni.

2

Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách

APVV-17-0267

Obdobie riešenia: 2018 – 2020

Vedúci projektu: prof., Ing. Pavol Návrat, PhD., spoluriešiteľka: doc. PhDr. Barbora Mesárošová, CSc.

Projekt sa zameriava na výskum nových modelov a metód pre automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách. Antisociálne správanie v online prostredí patrí medzi najaktuálnejšie a najvážnejšie problémy, ktoré výrazným spôsobom ohrozujú nielen princípy, na ktorých bol web vybudovaný, ale majú aj kritický presah do fungovania spoločnosti. Typickým príkladom je šírenie falošných informácií prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré vplývajú na budovanie názorov ľudí a ovplyvňujú tak ich následné rozhodnutia. Iným typickým príkladom je šírenie neznášanlivých postojov, príp. priame útočenie na osoby v online priestore. Tieto negatívne situácie nechtiac umožnil rozvoj informačných technológií. Informačné technológie sa však teraz môžu stať aj prostriedkom pre lepšie porozumenie a vysporiadanie sa s týmto fenoménom. Úspešné dosiahnutie tohto cieľa však vyžaduje multidisciplinárny výskum. Primárnym zameraním projektu je výskum modelov a metód pre automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania. Explicitné modely je možné rozvinúť vďaka dátovej analýze integrovaných datasetov, ale aj na kvalitatívnom porozumení malígneho obsahu a správania.

3

Osobnosť ako zdroj reziliencie i rizika u chronicky chorých pacientov

VEGA 1/1013/16

Obdobie riešenia: 2016 – 2018

Vedúca projektu: doc. PhDr.Barbora Mesárošová, CSc.

V projekte sme sa podujali vymedziť koncept reziliencie, ako rámec pre jeho objasnenie sme si zvolili socio-ekologický model M. Ungara. Poskytli sme prehľad jeho protektívnych i rizikových faktorov. S cieľom objasniť zníženú úroveň reziliencie u vzorky diabetikov (N = 57) a atopikov (N = 96), zaradili sme k výskumným nástrojom škály reziliencie a dotazníky zamerané na chronicky chorých pacientov - Brief Coping Scale, DASS-42, DKNA.. Uplatnili sme priekopnícke vizuálne metódy (tzv. Photo voice), vďaka nim sme odhalili ochranné faktory reziliencie, skryté témy a obranné mechanizmy. Pre skvalitnenie liečby diabetu sme podrobili skúmaniu na pacienta orientovaný model. Naviguje pacientov ako skvalitniť vlastný liečebný režim, ako sa zodpovedne správať k svojmu organizmu a ako rešpektovať vlastné potreby, hodnoty a preferencie. Zaujímavý príspevok predstavuje i analýza vplyvu vzťahovej väzby a negatívnych afektov na rezilienciu. 

4

Monitoring a analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných

VEGA 1/1110/12

Obdobie riešenia: 2012 – 2015

Vedúci projektu: doc. PhDr. Igor Brezina, CSc, spoluriešiteľka: PhDr.Barbora Mesárošová, CSc.

Projekt prispel k rozšíreniu repertoáru diagnostických metód vybraných klinických stavov, ale aj dlhodobejších nastavení(osobnostných čŕt) prostredníctvom psychofyziologických ukazovateľov. Popri využití klasických metód, zameraných na posúdenie vzťahu k neurotizmu či úzkostlivosti, sme sa zamerali i na uplatnenie Psychobiologickej teórie osobnosti Cloningera a spol. V klinickej oblasti bolo zámerom využiť nasnímané neurofyziologické prejavy vo vzťahu k diagnostike vybraných psychických porúch a ťažkostí i psychoterapeutické postupy a intervecie s cieľom zlepšiť psychické fungovanie. Z metodologického hľadiska sme sa zamerali na možnosti validizácie niektorých dotazníkových metód pomocou psychofyziologických ukazovateľov. Z hľadiska základného výskumu sme sa usilovali preskúmať vzťah vybraných osobnostných čŕt a ich vplyvov na psychofyziologické zmeny, s ohľadom na využitie nových bezkontaktných metód snímania neurofyziologických zmien.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka výboru Slovenská Adlerovská Spoločnosť 2004-2012
členka North American Society of Adlerian Psychology 2006-2012
členka Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV 1981-2010
spravodajkyňa Komisia VEGA, Min. školstva SR 2006-2014
členka odborovej komisie (PhD) Klinická psychológia Filozofická fakulta UK v Bratislave, Paneurópska VŠ od r. 2016 ; od r. 2019

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Katedra psychológie FF Karlovej univerzity v Prahe Celetná ul., Praha v r. 2010 - apríl 5 dní "Prednášky na tému: 1. Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania (2hod.) 2.Testy školskej spôsobilosti pre sociálne znevýhodnené deti (2 hod.) Semináre na tému reziliencia (2 hod.) "

IX. - Iné relevantné skutočnosti