Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Matulčík
I.2 - Meno
Július
I.3 - Tituly
doc., PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1956
I.5 - Názov pracoviska
Katedra andragogiky a pedagogiky FiF UK v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
julius.matulcik@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4035
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-4077-2155

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1981
II.c - Odbor a program
pedagogika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1993
II.c - Odbor a program
pedagogika
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
pedagogika
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
interný ašpirant Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1981-1985
odborený asistent Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1985-2005
docent Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2005 - stav trvá

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Študijný pobyt – „Sommeruniverstität“ pre mladých vysokoškolských učiteľov Univerzita Viedeň 1992
Certifikovaný kurz lektorov vzdelávania dospelých SR a ČR AIVD v SR a AIVD v ČR 2003
Príprava autorizovaných osôb pre systém overovania kvalifikácií v SR Štátny inštitút odborného vzdelávania; ASSECO Central Europe, a.s. 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Pedagogická diagnostika Učiteľský základ II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Pedagogická diagnostika 1 Pedagogika v kombinácii (UAP) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Metodológia vied o výchove 1 Pedagogika v kombinácii (UAP) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Metodológia vied o výchove 2 Pedagogika v kombinácii (UAP) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Pedagogická diagnostika 2 Pedagogika v kombinácii (UAP) II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Metodológia pedagogických vied 2 Pedagogika II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Pedagogická diagnostika 2 Pedagogika II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Pedagogika v kombinácii (UAP) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Pedagogika v kombinácii (UAP) II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Pedagogika I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Pedagogika II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
61
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
87
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Systematická andragogika Pedagogika I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Základy andragogiky Pedagogika II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Školské systémy v zahraničí Pedagogika I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
150
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
33
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
296
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
34
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
26
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB01 Matulčík, Július [UKOFIPA]: Teórie výchovy a vzdelávania dospelých v zahraničí = Theories of adult education abroad = Theorien der Erwachsenenbildung im Ausland. - 1. vyd. - Bratislava : Gerlach Print, 2004. - 140 s.

2

ACB01 Švec, Štefan [UKOFIPD] - Gavora, Peter [UKOPDKPEP] - Lapitka, Marián - Zelina, Miron - Maršalová, Libuša - Kollárik, Teodor [UKOFSAP] - Ritomský, Alojz [UKOFSAP] - Benčo, Jozef - Bajo, Ivan - Semerádová, Věra - Kučera, Miloš - Michálek, Ján[UKOFIET] - Skladaný, Marian [UKOFIHS] - Piaček, Jozef [UKOFIDF] - Matulčík, Július [UKOFIPA] - Kompolt, Pavol [UKOFIPD]: Metodológia vied o výchove : kvantitatívno-scientické a kvalitatívno-humanitné prístupy v edukačnom výskume. - 1. vyd. - Bratislava: Iris, 1998. - 303 s.

3

AEC03 Matulčík, Július [UKOFIPA]: Entwicklungstendenzen des Bildungsinhalts in der Slowakei Lit. 13 zázn. In: Allgemeinbildung und Berufsbildung. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2004. - S. 181-196. - ISBN 3-631-50940-5

4

AEC05 Matulčík, Július [UKOFIPA]: Metody srovnávací pedagogiky a andragogiky

In: Metodologie věd o výchově: kvantitativně-scientické a kvalitatvně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu. - Brno : Paido, 2009. - S. 250-254. - ISBN 978-80-7315-192-8

5

AFC06 Matulčík, Július [UKOFIPA] (100%) : Komparative Andragogik - ein Mittel zur wissenschaftlichen Kommunikation.

Recenzované. Lit. 9 zázn. In: Tudomány a határokon át. - Esztergom : PPKE VJK, 2013. - S. 149-156. - ISBN 978-963-7291-29-6 [Tudomány a határokon át : medzinárodná vedecká konferencia. Esztergom, 24.4.2013]


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ACB01 Matulčíková, Marta (81%) - Matulčík, Július [UKOFIPA] (19%): Manažment kariéry a vzdelávania. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. - 326 s. [21,88 AH] [print] UKOVO2020 Lit.: 393 zázn. ISBN 978-80-225-4623-2

2

AEC01Health and education to health. In Adult Education 2022 : Balance in the Context of Strategic Changes, Proceedings of the 12th International Adult Education Conference, Prague 22rd and 23rd November, 2022. - : 1. vyd. ISBN 978-80-908330-4-3. - Praha : Česká andragogická společnost, 2023. - S. 87-91.

3

AED01 Matulčík, Július [UKOFIPA] (100%) : Teoreticko-metodologické východiská skúmania roly osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých Lit. 18 zázn. In: Acta andragogica 5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 7-20. - ISBN 978-80-223-4298-8 Edícia: Zborník Katedry andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

4

AED06 Matulčík, Július [UKOFIPA] (100%) : Významné osobnosti nemeckej andragogiky [elektronický dokument]

Lit.: 15 zázn. In: Teória a prax edukácie dospelých [elektronický dokument] : andragogické vedecké štúdie. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019. - S. 37-47 [online]. - ISBN 978-80-555-2218-0

5

AED10 Matulčík, Július [UKOFIPA] (100%) : Vývojové tendencie andragogiky ako vedy v kontexte celoživotného a širokoživotného vzdelávania a učenia sa dospelých [elektronický dokument] Lit.: 15 zázn. In: Pedagogika a andragogika 1 [elektronický dokument] : (vedy o výchove a vzdelávaní). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - S. 248-257 [online]. - ISBN 978-80-223-5146-1

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AAB01 Matulčík, Július [UKOFIPA]: Teórie výchovy a vzdelávania dospelých v zahraničí = Theories of adult education abroad = Theorien der Erwachsenenbildung im Ausland. - 1. vyd. - Bratislava : Gerlach Print, 2004. - 140 s. Lit. 124 zázn. ISBN 80-89142-02-8                                      

[o3] 2011 Ličen, N.: Andragoška spoznanja, č. 3, 2011, s. 8

2

ACB04 Matulčíková, Marta (76%) - Matulčík, Július [UKOFIPA] (24%): Vzdelávanie a kariéra. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2012. - 256 s. Lit. 194 zázn.

ISBN 978-80-225-3472-7

[o5] 2012 Oravský, P.: Andragogická revue, roč. 4, č. 1, 2012, s. 99-100

3

ADE02 Matulčík, Július [UKOFIPA]: Erwachsenenbildung in der Slowakei : Entwicklung, gegenwärtiger Zustand und Perspektiven Lit. 7 zázn.

In: Die österreichische Volkshochschule. - Roč. 55, č. 213 (2004), s. 46-53. - ISSN 0472-5662

[o3] 2011 Filla, W.: Die Österreichische Volkshochschule, roč. 62, č. 240, 2011, s. 27

4

AFD05 Matulčík, Július [UKOFIPA]: Seniori - významná cieľová skupina vzdelávania dospelých v Rakúsku a Nemecku = Seniors - the significant target group of adult education in Austria and in Germany Lit. 8 zázn. In: Cieľové skupiny vo vzdelávaní dospelých. - Bratislava : Gerlach Print, 2001. - S. 57-61. - ISBN 80-968564-3-X

[Cieľové skupiny vo vzdelávaní dospelých : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 24.-25.8.2000]

[o3] 2003 Beneš, M.: Andragogika. Praha : Eurolex Bohemia, 2003, S. 211

5

BDE03 Matulčík, Július [UKOFIPA]: Od lektora k facilitátorovi Lit. 4 zázn. In: Andragogika. - Roč. 13, č. 4 (2009), s. 6-7. - ISSN 1211-6378

[o3] 2012 Dvořáková, M. - Langer, T.: Andragogika, roč. 16, č. 3, 2012, s. 7

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Výskumný projekt grantovej úlohy VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0966/16 Rola osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých (2016-2018). Vedúci projektu.

2

Výskumný projekt grantovej úlohy VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0369/20 Edukácia k zdraviu dospelej populácie (2021-2023). Vedúci projektu.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
" Editor vedeckého zborníka ACTA ANDRAGOGICA " Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta od r. 2008
Člen pracovnej skupiny - expert (spoluautor) obsahu bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia odboru andragogika v rámci prípravy pre akreditáciu nových študijných programov (Prusáková, V. – Tokárová, A. – Matulčík, J. 2003, Študijný odbor 1.1.9 andragogika. In http://www.akredkom.sk/ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2003
Člen odborovej komisie študijného programu Logopédia Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta od r. 2016
Hodnotiteľ projektov GA ČR Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky od r. 2007
Hodnotiteľ projektov APVV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky od r. 2018
Hodnotiteľ projektov KEGA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky od r. 2011

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2024-03-07