Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PhDr. Darina Malová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Malová
I.2 - Meno
Darina
I.3 - Tituly
Prof., PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1958
I.5 - Názov pracoviska
Katedra politológie FiF UK
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Profesorka
I.8 - E-mailová adresa
darina.malova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4026
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
politická veda
I.11 - ORCID iD
0000-0003-2289-6349

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1981
II.c - Odbor a program
Filozofia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1981
II.c - Odbor a program
filozofia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Akadémia spoločenských vied v Moskve, ZSSR
II.b - Rok
1990
II.c - Odbor a program
filozofia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
politológia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
politológia
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
VŠ pedagogička, odborná asitentka. docentka a profesorka Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1991-
Odborná pracovníčka Ústav marxizmu-leninizmu pri ÚV KSS v Bratislave 1982-1990
Odborná asistenka Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1981-1982

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Tempus Summer School equvivalent to one year postgraduate course in political science Department of Political Science at Aberdeen University, Great Britain 1991

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Nedemokratické režimy politológia 2. Politické vedy
Vyšehradská štvorka v kontexte európskej integrácie politológia 2. Politické vedy
Česko a Slovensko v 20. storočí Politológia 1. Politické vedy
Rodové aspekty politiky Politológia 2. Politické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
politológia 1. politológia
politológia 2. Politické vedy
politické vedy 3. Political Science
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
politológia politické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
44
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
78
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
14
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
152
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
14
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
458
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
159
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
209
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
47
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
89
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1
AAA, Blondel Jean - Mueller-Rommel Ferdinand - Malová Darina (26%). et. al.: Governing New European Democracies. - Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007. - 238 s. ISBN 978-1-4039-9404-2
2
ADC, Dekker, Henk - Malová, Darina (30%) - Hoogendoorn, S. : Nationalism and its explanations, In: Political psychology. - Roč. 24, č. 2 (2003), s. 345-376
3
ADC, Malová, Darina (70%) - Haughton, Tim : Making Institutions in Central and Eastern Europe, and the Impact of Europe, In: West European politics. - Roč. 25, č. 2 (2002), s. 101-120
4
AEE, Malová, Darina (100%): Slovakia: From the ambiguous constitution to the dominance of informal rules : Slovakia In: Democratic consolidation in Eastern Europe, vol. 1. - Oxford : Oxford University Press, 2001. - S. 347-377
5
AAB02 Malová, Darina (35% [4,75 AH]) - Láštic, Erik (32,5% [4,5 AH]) - Rybář, Marek (32,5% [4,5 AH]): Slovensko ako nový členský štát Európskej únie : výzva z periférie?. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2005. - 184 s., ISBN 80-89149-05-7.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1
AEC, Zsolt Gál 50% - Darina Malová 50%: Slovakia in the Eurozone: Tatra Tiger or Mafia State inside the Elite Club?. In Arató, Krisztina – Koller, Boglarka and Pelle, Anita (eds.) The Political Economy of the Eurozone in Central and Eastern Europe. Why In, Why Out? Abindon: Routledge, 2021, pp. 165-183.
2
AEC, John Gould 50% - Malová, Darina 50%: Toxic ordoliberalism on the EU’s periphery. In: Bátora, J. and Fossum, J.E. (eds.): Towards a Segmented European Political Order: The European Union's Post-Crises Conundrum. London: Routledge, 2020, pp. 112-131
3
ADC, Malová, Darina 50% - Dolný, Branislav 50%: Economy and Democracy in Slovakia during the Crisis: From a Laggard to the EU Core, Problems of Post-Communism, ISSN: 1075-8216 , 63:5-6, pp. 300-312.
4
AEC, Zsolt Gál 50% - Darina Malová 50%: Slovakia farewell to a passive policy-taker role?. In: Central and Eastern Europe in the EU : challenges and perspectives under crisis conditions. Abingdon : Routledge: Taylor and Francis, 2018, pp. 106-119.
5
ADN, Petra Ďurinová 50% - Darina Malová 50%: Gender issues in Kotleba´s people´s party of Our Slovakia an attempt at a thematic analysis. Human Affairs. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 59-74, ISSN (print) 1210-3055 ISSN (online) 1337-401X
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1
AAA, Blondel, Jean - Fettelschoss, Katja - Ilonszki, Gabriela - Malová, Darina (26%) - Müller-Rommel, Ferdinand - Kostova, Dobrinka - Kovacic, Matej - Krasovec, Alenka - Krupavicius, Algis - Mansfeldová, Zdenka - Runcis, Andris - Sootla, Georg - Sootla, Erik : Governing new European democracies. Houndmills : Palgrave Macmillan, 2007. - 238 s., ISBN 978-1-4039-9404-2 Ohlasy: [o1] 2013 Felonneau, M.L. - Lannegrand-Willems, L. - Becker, M. - Parant, A.: Applied psychology, roč. 62, č. 4, 2013, s. 635 - SSCI [o1] 2012 - Peters, B.G. - Helms, L. - In: Comparative political leadership . - Houndmills : Palgrave, 2012 ; S. 54 ; BCKI-SSH [o1] 2010 - Bolleyer, N. - Borzel, T.A. - In: European political science review, roč. 2, č. 2, 2010 ; s. 184 ; SSCI [o1] 2010 - Palidauskaite, J. - Pevkur, A. -Reinholde, I. - In: Journal of Baltic studies, roč. 41, č. 1, 2010 ; s. 51 ; SSCI [o1] 2008 - Helms, L. - In: Government and opposition, roč. 43, č. 1, 2008 ; s. 52 ; SSCI [o1] 2008 - Krasovec, A. - Lajh, D. - In: Journal of southern Europe and the Balkans, roč. 10, č. 2, 2008 ; s. 202 ; SSCI
2
ADC, Dekker, Henk - Malová, Darina (30%) - Hoogendoorn, S. : Nationalism and its explanations, In: Political psychology. - Roč. 24, č. 2 (2003), s. 345-376 Ohlasy: [o1] 2005 Opp, K.-D.: Social forces, roč. 84, č. 2, 2005, s. 680 - SSCI ; SCOPUS [o1] 2005 Federico, C.M. - Golec, A. - Dial, J.L.: Personality and social psychology bulletin, roč. 31, č. 5, 2005, s. 632 - SCOPUS [o1] 2006 Ayub, N. - Jehn, K.A.: International journal of conflict management, roč. 17, č. 3, 2006, s. 2020 - SCOPUS [o1] 2007 Elkins, Z. - Sides, J.: American political science review, roč. 101, č. 4, 2007, s. 708 - SCOPUS ; SSCI [o1] 2008 Bourhis, R.Y - Barrette, G. - Moriconi, P.A.: Canadian journal of behavioural science, roč. 40, č. 2, 2008, s. 102 - SSCI [o1] 2009 David, O. - Bartal, D.: Personality and social psychology review, roč. 13, č. 4, 2009, s. 354-379 - SSCI [o1] 2009 Crowson, H.M.: Journal of applied social psychology, roč. 39, č. 5, 2009, s. 1160 - SSCI [o1] 2009 Roth, K.P. - Diamantopoulos, A.: Journal of business research, roč. 62, č. 7, 2009, s. 740 - SSCI [o1] 2008 Todosjevič, B.: Psichologija, roč. 41, č. 4, 2008, s. 486 - SSCI [o1] 2009 Fleiss, J. - Hollinger, F. - Kuzmics, H.: Berliner Journal für Soziologie, roč. 19, č. 3, 2009, s. 409-434 - SSCI
3
AEE, Malová, Darina : Slovakia: From the ambiguous constitution to the dominance of informal rules : Slovakia. In: Democratic consolidation in Eastern Europe, vol. 1. - Oxford : Oxford University Press, 2001. - S. 347-377 Ohlasy: [o1] 2009 Parau, C.E.: West European politics, roč. 32, č. 1, 2009, s. 141 - SSCI [o1] 2003 Haughton, T.: Slavonic and East European review, roč. 81, č. 2, 2003, s. 290 - SSCI [o1] 2005 Priban, J.: Sociologický časopis, roč. 41, č. 4, 2005, s. 582 - SSCI [o1] 2007 Rybář, M.: Electoral studies, roč. 26, č. 3, 2007, s. 703 - SSCI [o1] 2009 de Raadt, J.: East European politics and societes, roč. 23, č. 3, 2009, s. 315-338 - SSCI
4
AAB Malová, Darina (35% [4,75 AH]) - Láštic, Erik (32,5% [4,5 AH]) - Rybář, Marek (32,5% [4,5 AH]): Slovensko ako nový členský štát Európskej únie : výzva z periférie?. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2005. - 184 s. Ohlasy: [o1] 2006 Bilčík, V. - Buzalka, J.: Osteuropa, roč. 56, č. 10, 2006, s. 75 - SSCI [o3] 2006 Henderson, K.: The European Union and party politics in Central and Easten Europe. Hampshire : Palgrave, 2006, S. 168 [o1] 2009 Copsey, M. - Haughton, T: Journal of common market studies, roč. 47, č. 2, 2009, s. 273 - SSCI [o3] 2011 Knutelská, V.: Perspectives on European politics and society, roč. 12, č. 3, 2011, s. 325 [o1] 2012 Mišík, M.: Listy cukrovarnícke a řepařské, roč. 129, č. 3, 2012, s. 109 - SSCI [o3] 2013 Mišík, M.: Energetická politika v rozšírenej Európskej únii : roly a preferencie Českej republiky, Poľska a Slovenska. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2013, S. 199
5
ADC, Malová, Darina (70%) - Haughton, Tim : Making institutions in Central and Eastern Europe, and the impact of Europe, In: West European politics. - Roč. 25, č. 2 (2002), s. 101-120 Ohlasy: [o2] 2006 Láštic, E.: Sociológia, roč. 38, č. 6, 2006, s. 545 - SSCI [o1] 2009 de Raadt, J.: Communist and post-communist studies, roč. 42, č. 1, 2009, s. 100 - SSCI [o1] 2006 Boulanger, C.: Spreading democracy and the rule of law: the impact of EU enlargement on the rule of law, democracy and constitutionalism in post-communist legal orders. Dordrecht : Springer, 2006, S. 263-280 - CPCI-SSH [o2] 2011 De Ridder, E.: Sociológia, roč. 43, č. 6, 2011, s. 655 - SSCI [o1] 2010 Blockmans, S.: European Union and peacebuilding: policy and legal aspects. Haag : TMC Asser
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1
Erasmus+ KA2: GLocalEAst: „Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe“ („Vytvorenie nového kurikula v oblasti štúdií o globálnej migrácii, diaspóre a hraniciach v strednej a východnej Európe“), 2020 – 2023, členka tímu.
2
COST, Professionalization and Social Impact of European Political Science (PROSEPS), Action CA15207 (2016-2019 ), členka tímu.
3
APVV, Usporiadanie uznania v Európskej únii a malé členské štáty (EURECOR), APVV-15-0732 (2016-2020),vedúceho pracovného balíka,.
4
VEGA, Reprezentácia žien v regiónoch V4, subsaharskej Afriky, Blízkeho východu a severnej Afriky, 1/0770/16 (2016-2018),vedúca projektu.
5
VEGA, Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe, 2/0117/15, (2015-2017) zástupkyňa vedúceho projektu.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Predsedníčka komisie APVV pre spoločenské vedy. APVV 2014-2016
Členka redakčnej rady. West European Politics 2003-2015.

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Alma Mater Studiorum, University of Bologna Bologna, Taliansko od roku 2019 Pracovný kontrakt na vyučovanie kurzu THE VISEGRAD DOMESTIC POLITICAL TRANSITION PROCESSES
Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) Wassenaar, Holandsko 1994, semester Mellonove štipendium na výskum

IX. - Iné relevantné skutočnosti