Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Machajdíková
I.2 - Meno
Barbora
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1981
I.5 - Názov pracoviska
Katedra klasickej a semitskej filológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
funkčný docent
I.8 - E-mailová adresa
barbora.machajdikova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17949?do=filterForm-submit&name=Barbora&surname=Machajd%C3%ADkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&advanced=on&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filológia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
2004, 2008
II.c - Odbor a program
francúzština-latinčina; klasické jazyky
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
klasické jazyky
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
VŠ pedagóg, odborná asistentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra klasickej a semitskej filológie 2012-2022
VŠ pedagóg, docentka (funkčné miesto) Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra klasickej a semitskej filológie od 2022-

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Leiden Summer School of Linguistics and Languages Leiden University 2021
Letná škola diachrónnej jazykovedy a rekonštrukcie - Linguistique diachronique et reconstruction : méthodes, acquis, avancées récentes INALCO, Paríž 2013
Summer School of Tokharian Language Fridrich Schiller Universität, Jena 2014
Second Pavia International Summer School for Indo-European Linguistics University of Pavia 2013
Indo-European Dahlem Summer School Freie Universität, Berlín 2009
Čínština pre mierne pokročilých Konfuciov inštitút 2019-2021
Leiden Summer School of Linguistics and Languages Leiden University 2022
Session Clélia, Langues et littératures anciennes Association Clélia 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Grécka syntax 1 Grécky jazyk a kultúra, Klasické jazyky I. filológia/Philology
Grécky jazyk 3 Grécky jazyk a kultúra I. filológia/Philology
Filologická analýza gréckych textov: Homér Klasické jazyky I. filológia/Philology
Antická mytológia Grécky jazyk a kultúra I. filológia/Philology
Historická gramatika gréčtiny Grécky jazyk a kultúra II. filológia/Philology
Dejiny gréckeho jazyka a grécke dialekty Grécky jazyk a kultúra II. filológia/Philology
Filologická analýza gréckych textov: filozofi Grécky jazyk a kultúra II. filológia/Philology
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Grécky jazyk a kultúra I. filológia/Philology
Grécky jazyk a kultúra II. filológia/Philology
Klasické jazyky I. filológia/Philology
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
10
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Grécky jazyk 2 Grécky jazyk a kultúra, Klasické jazyky I. filológia/Philology
Grécky jazyk 2 Latinský jazyk a kultúra, iné filologické programy I. filológia/Philology
Grécky jazyk 3 Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra I. filológia/Philology
Antická mytológia Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra, iné filologické programy I. filológia/Philology
Filologická analýza gréckych textov: Homér Grécky jazyk a kultúra I. filológia/Philology
Úvod do jazykovedy klasických jazykov Grécky jazyk a kultúra, Klasické jazyky I. filológia/Philology
Repetitorium graecum 3 Grécky jazyk a kultúra, Klasické jazyky I. filológia/Philology
Latinčina 1, 2, 3, 4 Celofakultná ponuka I.+II. filológia/Philology
Latinčina 2 Celofakultná ponuka I.+II. historické vedy/Historical Sciences
Antická mytológia a významné postavy antickej literatúry a filozofie Románske štúdiá II. filológia/Philology
Latinčina okolo nás Celofakultná ponuka I. filológia/Philology
Staré jazyky Európy Celofakultná ponuka I. filológia/Philology
Dejiny gréckeho jazyka a grécke dialekty Grécky jazyk a kultúra, Klasické jazyky II. filológia/Philology
Grécky jazyk I Grécky jazyk a kultúra, Klasické jazyky I. filológia/Philology
Filologická analýza gréckych textov: Filozofi Grécky jazyk a kultúra II. filológia/Philology

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
50
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
30
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
37
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
24
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

ADM L´inscription pélignienne du casnar (ST Pg 10, Corfinium). Aspects lexicaux d´après les témoignages de Varron et de Verrius Flaccus, élaboration poétique et organisation métrique. 2016. Graeco-Latina Brunensia. - Roč. 21, č. 1 (2016), s. 73-118. ISSN (print) 1803-7402 ISSN (online) 2336-4424.

2

ADM Le pronom indéfini osque pitpit "quicquid" de Paul Diacre à Jacob Balde morphosyntaxe comparée des paradigmes *kwi-kwi- du latin et du sabellique. 2016. Graeco-Latina Brunensia. - Roč. 21, č. 1 (2016), s. 73-118. ISSN (print) 1803-7402 ISSN (online) 2336-4424.

3

AEC Sollum Osce totum et solidum significat. Úloha Festových glos v poznaní latinskej a italickej lexiky a jeho prínos k problematike "Saussurovho efektu". 2014. Sambucus 9. - Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2013. - ISBN 978-83-7490-689-0. - S. 26-42.

4

ADM Vowel deletion before sibilant-stop clusters in Latin: issues of syllabification, lexicon and diachrony. Journal of Latin Linguistics, 20/2, s. 191-237. 2021. ISSN (print) 2194-8747.

5

V3 Eichner s law in Latin, Greek and beyond : some neglected evidence. Journal of Latin Linguistics. - Roč. 22, č. 1 (2023), s. 81-130. - ISSN (print) 2194-8747.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

 ADM Structures strophiques dans la poésie épigraphique de l'Italie ancienne: inscription latine archaique du duenos (CIL I2 4), épitaphe pélignienne de la pristafalacirix (ST Pg 9, Corfinium). 2018. Graeco-Latina Brunensia. - Roč. 22, č. 1, s. 147-163. ISSN (print) 1803-7402 ISSN (online) 2336-4424.

2

AED Dve grécke výpožičky na sikulských nápisoch (darnakei, poterom). 2018. Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis II : zborník príspevkov z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8152-590-2. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. - S. 143-154.

3

V101 Machajdíková, Barbora (aut) [UKOFIKF] (100%): Synkopa v latinčine : historické a typologické aspekty. - 1. vyd. - Bratislava : Stimul, 2022. - 76 s. [5,5 AH] [print] [online] ISBN 978-80-8127-360-5. - ISBN 978-80-8127-361-2.

4

V2 Directive Use of the Optative from Homer to the Greek Psalter. In: Adamantius : Annuario di Letteratura Cristiana Antica e di Studi Giudeoellenistici : 26 : č. 26. - Brescia : Editrice Morcelliana, 2020. - S. 461-471. - ISSN 1126-6244.

5

O2: Die Entwicklung der altitalischen Metrik in Zeit und Raum. In: Die italischen Sprachen : Neue linguistische und philologische Aspekte. - Hamburg : Baar Verlag, 2021. - S. 45-63. - ISSN 2192-0133. - ISBN 978-3-935536-11-0.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AED 2015. L´or (aurum), l´argent (argentum) et l´orichalque (aurichalcum) étude lexicale de trois désignations latines de métaux précieux. [o3] 2017 - Pinault. G.-J. - The ultimate etymology of Proto-Indo-European ´sun´. - In: Ratna : homenaje a la profesora Julia Mendoza . - Madrid : Castellano, 2017 ; S. 142.


2

AED 2012 Lingua Tuscorum dicitur Festo feste. Les mots présentés comme étrusques chez Verrius Flaccus et ses abréviateurs (Festus, Paul Diacre).


[n2] 2020 zz ~ Weiss, M.: Outline of Historical and Comparative Grammar of Latin. Ann Arbor : Beech Stave Press, 2020, S. 598.

3

ADM Le pronom indéfini osque pitpit "quicquid" de Paul Diacre a Jacob Balde = The Oscan indefinite pronoun pitpit "qiucquid" from Paul the Deacon to Jakob Balde :comparative morphosyntax of the paradigms *kwi-kwi- of Latin and Sabellian : morphosyntaxe comparée des paradigmes *kwi-kwi- du latin et du sabellique.

[o3] 2018 ~ Opfermann, A.: Gedanken über einen oskischen Fraffito : ST Po 79 und das Pronomen oskisch pis pis. In: Priscis Libentius et Liberius Novis. Hamburg : Baar-Verlag, 2018, S. 128


4

AEC Sollum Osce totum et solidum significat. Úloha Festových glos v poznaní latinskej a italickej lexiky a jeho prínos k problematike "Saussurovho efektu" = Sollum Osce totum et solidum significat. L´apportdes gloses dr Festus a la connaissance du lexique latin et italique, et sa contribution a la problématique de l´"effet Saussure".

[n1] 2021 zz ~ Zamponi, R.: South Picene. Abingdon : Routledge, 2021, S. 127-136 -- SCOPUS


5

AED L´inscription pélignienne du casnar (ST Pg 10, Corfinium). Aspects lexicaux d´apres les témoignages de Varron et de Verrius Flaccus, élaboration poétique et organisation métrique = Pélignijský nápiscasnar (ST Pg 10, Corfinium). 

[o3] 2017 ~ Antonini, R.: Oggetto miniaturistico litterato da nteramna Lirenas vel Suc(c)asina. In: Quaderni coldragonesi 8. Roccasecca : Arte Stampa Editore, 2017, S. 44


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA 1/0733/18 Koncepcia antickej gramatiky v gramatografickej tradícii 17.–18. storočia na území dnešného Slovenska a v širšom európskom kontexte. 2018-2020; zástupkyňa vedúcej riešiteľky

2

KEGA 008UK-4/2018 Inovatívne učebné pomôcky pre pripravované medziodborové štúdium „história - klasické jazyky“. Diseminácia didaktickopropagačných výstupov o civilizácii antického Ríma v širšom kultúrnom kontexte. 2018-2020; riešiteľka

3

VEGA 1/0812/18 Latinská slabika v diachronickom a typologickom kontexte. 2018-2021; vedúca riešiteľka projektu

4

VEGA 1/0888/21 Analýza procesov selekcie a systematizovania poznatkov v gréckej filológii počas jej rozkvetu v Ríme Marca Aurelia (zástupkyňa vedúcej projektu)

5

VEGA 1/0210/22 Sto rokov klasických štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave. (riešiteľka)


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka redakčnej rady zborníka Graecolatina et Orientalia Filozofická fakullta Univerzity Komenského v Bratislave od 2018
pozvaný člen European Philogical Society od 2023

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris Les Patios Saint-Jacques, 4-14 Rue Ferrus, 75014 Paris, Francúzsko 11.1.-11.2. 2016 SAIA
Institut für Indogermanistik, Universität Wien Sensengasse 3A, 1090 Wien, Rakúsko február-jún 2007 Erasmus
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris Les Patios Saint-Jacques, 4-14 Rue Ferrus, 75014 Paris, Francúzsko október 2010-jún 2011 Štipendium francúzskej vlády

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-27