Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Lubelcová
I.2 - Meno
Gabriela
I.3 - Tituly
Prof., PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1956
I.5 - Názov pracoviska
Katedra sociológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81801 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesorka
I.8 - E-mailová adresa
gabriela.lubelcova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5343
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
sociológia a sociálna antropológia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK
II.b - Rok
1979
II.c - Odbor a program
sociológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK
II.b - Rok
1989
II.c - Odbor a program
sociológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
sociológia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
sociológia
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský účiteľ Filozofická fakulta UK 1993 - súčasnosť
odborný radca Ministerstvo vnútra SR 1993 - 1992
vedecko-výskumný pracovník Výskumný ústav kultúry 1985 - 1992
odborný pracovník Vojenská politická akadémia 1980 - 1985

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
workshop Project-based Learning Ekonomická unverzita Bratislava 2019
workshop Desing Thinging Toools Ekonomická unverzita Bratislava 2019
kurz MS Office Univerzita Komenského 2006
Tréning hodnotiteľov pre výberové konania Úrad pre štátnu službu SR 2003

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Sociológia sociálnych problémov sociológia I. sociológia a sociána antropológia
Sociálna politika sociológia I. sociológia a sociána antropológia
Manažment sociálnych služieb sociológia I. sociológia a sociána antropológia
Výskumný projekt sociológia I. sociológia a sociána antropológia
Mobilizácia sociálnych aktérov sociológia II: sociológia a sociána antropológia
Kriminológia sociológia II. sociológia a sociána antropológia
Seminár z aplikovanej sociológie sociológia III. sociológia a sociána antropológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Sociológia I. 34. Sociológia a sociálna antropológia
Filozofia - Sociológia I. 12. Filozofia; 34. Sociológia sociálna antropológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Sociológia 34. Sociológia a sociálna antropológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
52
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
71
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
9
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Základy sociológie pre nesociológov spoločný fakultný základ I. sociológia a sociálna antropológia
Sociálna politika spoločný fakultný základ I. sociológia a sociálna antropológia
Sociológia detstva a mladosti učiteľské študijné programy II. sociológia a sociálna antropológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
120
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
39
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
214
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
59
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

ACB01 Lubelcová, Gabriela [UKOFISC] (100%) : Kriminalita ako spoločenský fenomén : úvod do sociologicky orientovanej kriminológie.

= Criminality as a social phenomenon: an introduction to sociologically oriented criminology.

1. vyd. - Bratislava : Veda, 2009. - 212 s.

Lit. 181 zázn.

ISBN 978-80-224-1051-9

Ohlasy (23)

2

ADD04 Lubelcová, Gabriela [UKOFISC]: Alternatívne tresty v kontexte stratégií spoločenskej regulácie kriminality (od trestajúcej k obnovujúcej trestnej spravodlivosti) = Alternative sanctions in the context of strategies of social control of criminality (from retributive justice to restorative justice).

Lit. 57 zázn.

In: Sociológia. - Roč. 37, č. 1 (2005), s. 33-58. - ISSN (print) 0049-1225

Ohlasy (20)

3

ADD06 Lubelcová, Gabriela [UKOFISC] (100%) : Sociálna ekonomika: koncepty, príležitosti, riziká = Social economy: concepts, opportunities, risks.

Lit. 42 zázn.

In: Sociológia. - Roč. 44, č. 1 (2012), s. 83-108. - ISSN (print) 0049-1225

Registrované v: wos

Ohlasy (18)

4

ADD07 Lubelcová, Gabriela [UKOFISC] (100%) : Social innovations in the context of modernization.

Lit. 34 zázn.

In: Sociológia. - Roč. 44, č. 3 (2012), s. 291-313. - ISSN (print) 0049-1225

Registrované v: wos  

Ohlasy (13)

5

ADD08 Lubelcová, Gabriela [UKOFISC] (100%) : Kriminalita ako modalita sociálneho konania = Acts of crime as a modality of social action.

Lit. 31 zázn.

In: Sociológia. - Roč. 46, č. 2 (2014), s. 167-193. - ISSN (print) 0049-1225

Registrované v: wos

Ohlasy (2)


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ACB01 Lubelcová, Gabriela [UKOFISC] (100%) : Sociológia sociálnych problémov [elektronický zdroj] = Sociology of Social Problems.

1. vyd. - Bratislava : Stimul, 2017. - 120 s. [online].

Lit. 52 zázn.

ISBN 978-80-8127-176-2

URL: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_GL_sociologia_problemy.pdf

Ohlasy (5)

2

ADD01 Lubelcová, Gabriela [UKOFISC] (80%) - Zeman, Milan (20%): Životné šance sociálnych aktérov v kontexte spoločenského vývoja na Slovensku - subjektívna dimenzia = Life Chances of Social Actors in the Context of Societal Devepolment in Slovakia - subjective dimension.

Lit.: 27 zázn.

In: Sociológia. - Roč. 51, č. 5 (2019), s. 455-482. - ISSN (print) 0049-1225

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Ohlasy (3)

3

AED02 Lubelcová, Gabriela [UKOFISC] (100%) : Prekarizované skupiny obyvateľstva v systéme stratifikácie [elektronický dokument] = Precarious populations in the stratification system. UKOVO2020

In: Sociálna stratifikácia a mobilita na Slovensku [elektronický dokument]. - Bratislava : Stimul, 2019. - S. 107-134 [1,85 AH] [online]. - ISBN 978-80-8127-243-1

URL: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_E-SSaMnS.pdf


4

AFD02 Lubelcová, Gabriela [UKOFISC] (100%) : Restoratívna spravodlivosť - aplikačné výzvy v Slovenskej republike = The restorative justice - challenges for the application.

Lit. 3 zázn.

In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi. - Praha : Leges, 2017. - S. 158-161. - ISBN 978-80-7502-224-0

5

AFD04 Lubelcová, Gabriela [UKOFISC] (100%) : Resocializácia väznených - vízia alebo realita? = Resocialization of prisoners - vision or reality?

Lit.: 22 zázn.

In: Resocializácia odsúdených a jej perspektívy. - Bratislava : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, 2020. - S. 40-53. - ISBN 978-80-972856-5-4

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ACB01 Lubelcová, Gabriela [UKOFISC] (100%) : Kriminalita ako spoločenský fenomén : úvod do sociologicky orientovanej kriminológie. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2009. - 212 s.


cit.[o1] 2019 Strémy, L. - Dianiška, G. - - Hamuľák, O. - Turay, L.: Contributions of Slovak criminology to the development of restorative justice. In: Acta Baltica Historiae et Philosophiae scientiarum, roč. 7, č. 1, 2019, s. 68.

SCOPUS

2

ADD04 Lubelcová, Gabriela [UKOFISC]: Alternatívne tresty v kontexte stratégií spoločenskej regulácie kriminality = Alternative sanctions in the context of strategies of social control of criminality : (from retributive justice to restorative justice) :(od trestajúcej k obnovujúcej trestnej spravodlivosti)

Lit. 57 zázn.

In: Sociológia. - Roč. 37, č. 1 (2005), s. 33-58. - ISSN (print) 0049-1225

Registrované v:

WOS CC Web of Science Core Collection

SCOPUS SCOPUS


[o1] 2005 ~ Capíková, S.: Between order and chaos: Law in the period of post-communist transformation in Slovakia. In: Sociologický časopis, roč. 41, č. 4, 2005, s. 639 -- SSCI ; SCOPUS

[o1] 2005 ~ Capíková, S.: Between order and chaos: Law in the period of post-communist transformation in Slovakia. In: Child abuse review, roč. 14, č. 5, 2005, s. 640 -- SCOPUS

[n1] 2022 zz ~ Leskova, L. - Ilavska, L.H. - Garcia Martin, J.: Alternative Punishment as a Suitable Alternative to Imprisonment. In: Journal of Education Culture and Society, roč. 13, č. 2, 2022, s. 53 -- ESCI

[o1] 2018 ~ de Morais, M.M. - Zimanova, R. - Rapsova, L.: Cultural-educational activities in the conditions of the enforcement of the sentence of deprivation of liberty. In: Vzdelavani dospelych 2017 - V dobe rezonujicich spolecenskych zmen. Praha : Česká andragogická společnost, 2018, S. 229 -- CPCI-SSH

3

ADD04 Lubelcová, Gabriela [UKOFISC] (100%) : Social innovations in the context of modernization. In: Sociológia. - Roč. 44, č. 3 (2012), s. 291-313. - ISSN (print) 0049-1225. 

Registrované v:

WOS CC Web of Science Core Collection

SCOPUS SCOPUS


cit.[o1] 2014 ~ Rana, N.P. - Weerakkody, V. - Dwivedim, Y.K. - Piercy, N.C.: Profiling Existing Research on Social Innovation in the Public Sector. In: Information systems management, roč. 31, č. 3, 2014, s. 273 -- SCIE ; SSCI

cit. [o1] 2016 Bosworth, G. - Rizzo, F. - Marquardt, D. - Strijker, D. -Haartsen, T. - Thuesen, A.A.: Innovation, roč. 29, č. 4, 2016, s. 461

SSCI

cit.[o1] 2021 ~ Amran, A. - Yon, C. L. Kiumarsi, S. - Jaaffar, H. A.: Intellectual human capital, corporate social innovation and sustainable development: a conceptual framework. In: International Journal of Innovation and SustainableDevelopment, roč. 15, č. 1, 2021, s. 75-99 -- ESCI ; SCOPUS

[o1] 2018 ~ Franca, R. O. - Pessoa Costa, L. L. - Correia, S. E. N. - de Oliveira, V. M.: Social Innovation for Sustainable Consumption : A Study in The Brazilian Semi-Arid. In: Revista Iberoamericana De Estudios Municipales, č. 18, 2018, s.180 -- ESCI

4

ADD06 Lubelcová, Gabriela (aut) [UKOFISC] (100%): Sociálna ekonomika: koncepty, príležitosti, riziká. = Social economy: concepts, opportunities, risks.

Lit. 42 zázn.

In: Sociológia. - Roč. 44, č. 1 (2012), s. 83-108. - ISSN (print) 0049-1225

060 Spoločenské a behaviorálne vedy

Registrované v:

WOS CC Web of Science Core Collection

SCOPUS SCOPUS


[o1] 2012 ~ Strečanský, B. - Stoláriková, K.: Social Economy and Social Enterprises In Slovakia. In: Civil szemle, roč. 9, č. 4, 2012, s. 99 -- SSCI

[o1] 2014 ~ Betáková, J. - Dvorský, J. - Havierniková, K.: Social Capital and Safety Perception as Aspect of Improving Regional Competitiveness of Territory. In: Lecture notes in management science, vol. 44. Singapore : Singapore managementsports science institute, 2014, S. 73 -- CPCI-SSH

[o1] 2012 ~ Korimová, G.: Social Economics and Social Entrepreneurship as The Innovative Factor of Regional Development. In: 15th international colloquium on regional sciences. Brno : MU, 2012, S. 494 -- CPCI-SSH

[o1] 2016 ~ Vaceková, G. - Murray Svidroňová, M.: Nonprofit organizations in selected CEE countries : a journey to sustainability. Radom-Brno : Spatium-MU, 2016, S. 136 -- SCOPUS

[n1] 2022 zz ~ Mikolajczak, P.: Determinants of precarious employment in social enterprises in Central and Eastern Europe. In: Journal of Business Research, roč. 146, č. 3, 2022, s. 407 -- SCOPUS ; SSCI

[o1] 2017 ~ Sekerák, M.: To formulate a positive vision": A debate on the current state of the global society from a political-economic perspective. In: Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D : Faculty of Economics andAdministration, roč. 24, č. 39, 2017, s. 174 -- SCOPUS

[o1] 2017 ~ Koudelková, P.: Marketing Communication of SMEs Acting in Creative Tourism. In: Driving Tourism through Creative Destinations and Activities. Pennsylvania : IGI Global, 2017, S. 115 -- SCOPUS

[o1] 2018 ~ Koisova, E. - Masarova, J.: Evaluation of The Inclusive Labour Market in The Regions Of The Visegrad Group. In: Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference : Competition. Jihlava : Vysoká škola polytechnická,2018, S. 200 -- CPCI-S

5

ADD09 Lubelcová, Gabriela (aut) [UKOFISC] (80%) - Zeman, Milan (aut) (20%): Životné šance sociálnych aktérov v kontexte spoločenského vývoja na Slovensku - subjektívna dimenzia

Lit.: 27 zázn.

In: Sociológia. - Roč. 51, č. 5 (2019), s. 455-482. - ISSN (print) 0049-1225, reg. SCOPUS


[n1] 2022 sk ~ Čuláková, K. - Bilková, K. - Križan, F. - Danielová, K. - Hencelová, P.: Dosah pandémie COVID-19 na zmeny v nákupnom správaní spotrebiteľov na Slovensku. In: Sociológia, roč. 54, č. 5, 2022, s. 409 -- SCOPUS ; SSCI

[n1] 2023 zz ~ Bahna, M. - Gyárfášová, O.: Inequality concerns, social location, and perception of opportunities for social advancement : Czechia and Slovakia in a comparative perspective. In: Polish sociological review, roč. 222, č. 2, 2023,s. 189 -- WOS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Grant APVV-20-0449  "Vzdelávacie dráhy mladých ľudí – faktory a mechanizmy ich voľby", spoluriešiteľ, doba riešenia: 2021- 2024.


Cieľom projektu je na základe vlastných empirických výskumov odhaliť faktory a mechanizmy voľby vzdelávacích dráh mladých ľudí v súčasnej SR.

2

Grant VEGA č. 1/0224/19 „Vzdelávacie nerovnosti na Slovensku“, spoluriešiteľ, doba riešenia: 2019-2021. 


Cieľom projektu bolo s využitím zistení vlastného empirického výskumu zistiť faktory vzdelanostných nerovností, identifikovať možné mechanizmy ich utvárania a poukázať na dôsledky vzdelanostných nerovností.

3

Grant APVV-14-0639 "Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti", spoluriešiteľ, doba riešenia: 2015 - 2018.


Cieľom projektu bolo na základe empirického výskumu opísať aktuálny stav sociálnej stratifikácie a mobility v SR. Na základe porovnania dostupných sociologických a štatistických dát projekt identifikoval vývojové trendy týchto javov v posledných desaťročiach. / Projekt získal ocenenie Výskumný projekt s vynikajúcou úrovňou za spoločenskovedné projekty.

4

Grant VEGA, č.1/0325/15 "Životné šance sociálnych aktérov v kontexte spoločenského vývoja na Slovensku" , zodpovedný riešiteľ, doba trvania: 2015 - 2018 / Research Project "Life chances of social actors in the context of social development in Slovakia, principal investigator, duration: 2015 – 2018.


Cieľom projektu bolo identifikovať distibúciu životných šancí, mechanizmov ich reprodukcie a ohrozených kategórií na Slovensku.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
prodekanka pre prijímacie konanie Filozofická fakulta UK 2007 - 2015
predsedníčka akademického senátu Filozofická fakulta UK 2003 - 2005
člena Rady pre kvalitu Univerzita Komenského 2014 - 2017
členka akademického senátu Filozofická fakulta UK 2003 - 2007, 2019 - 2021
členka Etickej komisie Filozofická fakulta UK 2019 - 2021
členka odborovej komisie doktorandského študijného programu sociológia Filozofická fakulta Uk od 2003 doteraz
predsedníčka odborovej komisie doktorandského študijného programu sociológia Filozofická fakulta UK od 2020 doteraz
členka odborových komisií doktorandského študijného programu sociológia Karlova Univerzita Praha, Masarykova univezita Brno, ČR od 2010
členka Vedeckej rady Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, Sociologický ústav SAV od 2009/ od 2005
členka a predsedníčka odborových rád grantových agentúr SR agentúry APVV, VEGA 2005 - 2019

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Masarykova Univerzita Brno Žerotínovo nám. 617/9, Brno, ČR október 2001, október 2002, október 2003, október 2004, október 2005 pozvané prednáškové pobyty, témy prednášok: Kriminalita ako spoločenský fenomén, Vymedzenie kriminality, Sociologické teórie sociálnej podmienenosti kriminality . Kontakt: prof.Miloš Večeřa, Katedra právní teorie, vedúci katedry, Adresa: Veveří 158/70 611 80 Brno e mail: Milos.Vecera@law.muni.cz
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha Nám. 14.říijna, Praha, ČR apríl 2006, september 2008 výskumná stáž, pracovný kontakt: PhDr.Miroslav Scheinost, riaditeľ inštitútu, adresa: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Náměstí 14. října 12, 150 00 Praha 5, e-mail: MScheinost@iksp.justice.cz

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-26