Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Lanstyák
I.2 - Meno
István
I.3 - Tituly
prof., PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1959
I.5 - Názov pracoviska
Katedra mad'arského jazyka a literatúry, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
istvan.lanstyak@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4014
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia, Učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-8237-9258

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen
II.b - Rok
1981
II.c - Odbor a program
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: maďarský jazyk a literatúra - anglický jazyk a literatúra
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen
II.b - Rok
1983
II.c - Odbor a program
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: maďarský jazyk a literatúra - anglický jazyk a literatúra 1983
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra maďarského jazyka a literatúry
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: hungaristika a ugrofinistika
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra maďarského jazyka a literatúry
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
Moderná neslovanská filológia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra maďarského jazyka a literatúry
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Všeobecná jazykoveda
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Stredoškolský učiteľ Gymnázium Banská Štiavnica od 1.9.1983 do 31.1.1986
Interný ašpirant Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta od 1.2.1986 do 31.8.1989
Asistent, odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta od 1.9.1989 do 31.8.1999
Docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta od 1.9.1999 do 31.8.2011
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta od 1.9.2011

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Modulárna škola (duchovné poradenstvo) Ellel Ministries Hungary 2010

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Analýza a tvorba pragmatických textov 2 Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia/Philology
Bilingvizmus a kontaktológia Maďarský jazyk a kultúra II. filológia/Philology
Fonetika a fonológia maďarského jazyka Maďarský jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax I.+II. filológia/Philology
Maďarský jazyk a kultúra .+II. filológia/Philology
Maďarský jazyk a literatúra I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
36
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
51
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Sociolingvistika; Úvod do sociolingvistiky Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax; Maďarský jazyk a literatúra I.; II. filológia/Philology; učiteľstvo a pedagogické vedy
Hovorený jazyk Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia/Philology
Jazykový manažment Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia/Philology
Lexikológia a sémantika; Lexikológia a sémantika maďarského jazyka; Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax, Maďarský jazyk a kultúra I.; I. filológia/Philology; filológia/Philology
Bilingvizmus a kontaktológia Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax; Maďarský jazyk a literatúra I., I. filológia/Philology; učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Jazykové variety v maďarčine Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax; Maďarský jazyk a kultúra I., I. filológia/Philology; filológia/Philology
Lexika prekladu Maďarský jazyk a kultúra I. filológia/Philology
Diplomový seminár Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax II. filológia/Philology
Jazykové ideológie Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax II. filológia/Philology

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
345
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
38
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1223
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
228
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
50
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
17
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
24
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

A magyar nyelv Szlovákiában. - 1. vyd. - Budapest : Osiris, 2000. - 368 s. ISBN 963-379-827-2

2

Magyar nyelvhasználat, iskola, kétnyelvűség = Používanie maďarského jazyka, škola, bilingvizmus. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 1997. - 181 s. ISBN 80-7149-173-X (v spoluautorstve s Gizelou Szabómihályovou)

3

Magyar nyelvtervezés Szlovákiában : tanulmányok és dokumentumok. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2002. - 304 s. ISBN 80-7149-511-5 (v spoluautorstve s Gizelou Szabómihályovou)

4

On the process of language problem management = O procese manažmentu jazykových problémov. In: Slovo a slovesnost. - Roč. 75, č. 4 (2014), s. 325-351. - ISSN 0037-7031

5

Maďarčina na Slovensku : štúdia z variačnej sociolingvistiky. In: Sociologický časopis. - Roč. 38, č. 4 (2002), s. 409-427. - ISSN 0038-0288

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Nyelvalakítás és nyelvi problémák = Jazykový manažment a jazykové problémy. - 1. vyd. - Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018. - 360 s. [print]. - (Nostra Tempora ; zv. 25. ISBN 978-80-89978-00-7

2

Úrovne manažmentu jazykových problémov. In: Jazykovedný časopis. - Roč. 71, č. 2 (2020), s. 229-246. - ISSN (online) 1338-4287

3

On the strategies of managing language problems. In: The language management approach : a focus on research methodology. - Berlín : Peter Lang, 2018. - S. 67-97. - ISBN 978-3-631-65042-4

4

"Az istennek könyve közönséges nyelven" = Božia kniha v obyčajnom jazyku (štúdie o preklade Biblie) : (tanulmányok a bibliafordításról). - 1. vyd. - Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2021. - 190 s. ISBN 978-80-89978-19-9

5

Abszolút és relatív kontaktushatás. In: Nyelvelmélet és kontaktológia 3. - Budapešť : Szent István Társulat, 2016. - S. 46-65. - ISBN 978-963-277-629-3

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

A szlovák nyelv árnyékában : (a magyar nyelv helyzete Csehszlovákiában 1918-1991. 1993 Waseda, M.: Language problems and language planning, 17, 1993, č. 2, s. 163-165

2

Hungarian in Slovakia. Hungarian language contact outside Hungary. - Amsterdam : John Benjamins Publ., 2005. - S. 47-88. - ISBN 90-272-1858-7 (v spoluautorstve s Gizelou Szabómihályovou). 2011 Uuskula, M.: New directions in colour studies. Amsterdam : John Benjamins B.V. publ., 2011, S. 156 - CPCI-SSH

3

Contact varieties of Hungarian in Slovakia : a contribution to their description. In: International journal of the sociology of language. - Č. 120 (1996), s. 111-130. 2005 Auer, P.: Perspectives on variation : sociolinguistic, historical, comparative. Berlin : de Gruyter, 2005, S. 39.

4

Nyelvből nyelvbe : tanulmányok a szókölcsönzésről, kódváltásról és fordításról. - Bratislava : Kalligram, 2006. - 258 s. ISBN 80-7149-814-9. 2008 Gal, S.: Multilingual Europe: facts and policies. Berlin : Walter de Gruyter, 2008, S. 232 - BCKI-SSH

5

Bilingual versus bilingual education : the case of Slovakia. In: Rights to language : equity, power and education. - London : LEA, 2000. - S. 227-233. 2009 Stevenson, P. - Mar-Molinero, C.: Language ideologies, policies and practices: language and the future of Europe. Houndmills : Palgrave, 2009, S. 286 - BKCI-SSH

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV projekt č. 17-0254 Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment. Language and Communicati on Problems in Slovakia and Their Management. Projekt odkrýval rôzne typy jazykových - a s nimi súvisiacich komunikačných - problémov, ktorým čelia individuálni hovoriaci i celé komunity na Slovensku so špeciálnym zreteľom na slovenskú ako väčšinovú komunitu, ďalej na maďarskú a rómsku ako menšinové, ale početnejšie komunity, napokon na karpatskonemeckú komunitu ako malú komunitu. The project aimed at disclosing various types of language problems as well as concomitant communication problems which speech communities in Slovakia face, with a special regard to the Slovak community as the majority community, then to the Hungarian and the Roma communities, which are minority communities with a substantial number of speakers, finally the community of the Carpathian Germans as a small community. Druh účasti: vedúci projektu. Project manager.

2

VEGA projekt č. 1/0106/21 Kultúrna pamäť, problematika prekladu a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky. Cultural memory, problems of translation and plurilingualism in the context of Hungarian literature and linguistics. Projekt sa zameriava na výskum prekladu a mnohojazyčnosti na základe kulturologických prístupov v translatológii, teórie kultúrnej pamäti, teórie relevancie a koncepcie plurilingvizmu. The project focuses on the analysis of translations and plurilingualism based on concept of cultural translation, of cultural memory, on relevance theory, and theory of plurilingualism. Druh účasti: zástupca vedúceho projektu. Deputy project manager.

3

VEGA projekt č. 1/072/17 Preklad, kultúrna hybridita a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky. Translation, cultural hybridity and plurilingualism in the context of Hungarian literary study and linguistics. Projekt analyzoval konkrétne preklady a rôzne literárne a jazykové javy so zreteľom na kultúrnu hybriditu a polylingvizmus. The project focused on the analysis of translations and different literary as well as linguistic phenomena with special emphasis on cultural and linguistic hybridity. Druh účasti: zástupca vedúceho projektu. Deputy project manager.

4

VEGA projekt č. 1/051/14 Ideológie, identity a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom priestore. Ideologies, identities and self-representation in the context of linguistics and literary science in a multicultural space. Cieľom projektu bolo formulovanie teoretického a praktického konceptu o vplyve jazykových ideológií na etnickú, jazykovú a národnú identitu a na sebareprezentáciu v multikulturálnom priestore Slovenska. The aim of the project was to formulate the theoretical and practical concept of the impacts of language ideologies on the ethnic, linguistic and national identity as well as the self-representation in the multicultural space of Slovakia. Druh účasti: spoluriešiteľ. Project team member.

5

APVV projekt č. 0689-12 Slovenčina v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku. The Slovak Language in the Context of Multilingual Communities in Slovakia. Projekt analyzoval postavenie slovenčiny vo vzťahu k autochtónnym menšinovým jazykom a k češtine, skúmal súčasnú jazykovú situáciu a prezentoval staršie i nové poznatky o historickej a súčasnej viacjazyčnosti na Slovensku v jednotnom konceptuálnom rámci. The project analysed the relationship between the Slovak and the autochthonous minority languages as well as the Czech language, investigated the present language situation and presented older and newer data about historical and contemporary multilingualism in Slovakia in a unified conceptual frame. Druh účasti: spoluriešiteľ. Project team member.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vyučujúci Katedra maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od 1.9.1989
predseda komisie pre štátne skúšky Katedra maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od 1.9.1996
člen odborovej komisie doktorandského štúdia, odbor všeobecná jazykoveda Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 22.11.2012
člen predsedníctva SLOVBLUL, slovenská organizácia EBLUL-u (European Bureau for Lesser Used Languages) od 1.6.2004 do 23.10.2010
vedúci Dialektologická sekcia Jazykovej spoločnosti Maďarov na Slovensku od 1.3.1984 do 31.2.1993
člen redakčnej rady Spoločenskovedný časopis Fórum Társadalomtudományi Szemle od 12.3.1999
člen redakčnej rady Lingvistický časopis Magyar Nyelvjárások (Debrecín) od 13.08.2019
člen redakčnej rady Edícia Multilingualism and Linguistic Diver¬sity vydavateľstva "Swets & Zeitlinger Publishers od 1.12.1998 do 30.4.2007
externý člen verejného zboru Maďarská akadémia vied, Budapešť od 1.10.2000
riadny člen Maďarská akademická rada na Slovensku od 01.12.2015

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Sieť výskumníkov maďarského jazyka Termini Str. Morii, Ilieni, Rumunsko 12.7.2003-19.7.2003 pracovný pobyt
Jazykovedný ústav Maďarskej akadémie vied Benczúr u. 33, Budapešť, Maďarsko 2.2.2003-1.3.2003 výskumný pobyt
Jazykovedný ústav Maďarskej akadémie vied Benczúr u. 33, Budapešť, Maďarsko 7.1.2002-6.2.2002 výskumný pobyt
Katedra maďarského jazyka FF Univerzity Attilu Józsefa Egyetem u. 2, Segedín, Maďarsko 8.11.1999-7.12.1999 prednáškový pobyt v rámci CEEPUS Mobility Grant
Katedra lingvistiky FF Univerzity Janusa Pannoniusa Ifjúság útja 6, Pécs, Maďarsko 3.10.1999-7.10.1999 prednášky pre poslucháčov 2. a 3. stupňa
Katedra lingvistiky FF Univerzity Janusa Pannoniusa Ifjúság útja 6, Pécs, Maďarsko 23.9.1998-27.9.1998 prednášky pre poslucháčov 2. a 3. stupňa
Katedra lingvistiky FF Univerzity Janusa Pannoniusa Ifjúság útja 6, Pécs, Maďarsko 9.10.1997-13.10.1997 prednášky pre poslucháčov 2. a 3. stupňa

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-24