Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Lančarič
I.2 - Meno
Daniel
I.3 - Tituly
prof. PhDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1971
I.5 - Názov pracoviska
Katedra anglistiky a amerikanistiky
I.6 - Adresa pracoviska
Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
daniel.lancaric@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4980?do=filterForm-submit&name=Daniel&surname=Lan%C4%8Dari%C4%8D&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filológia / učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0003-4236-3523

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Prešovská Univerzita v Prešove
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk – francúzsky jazyk
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Prešovská Univerzita v Prešove
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
všeobecná jazykoveda
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
všeobecná jazykoveda
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2023
II.c - Odbor a program
všeobecná jazykoveda
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
profesor Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave od 2021
docent Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2016-2021
docent a profesor Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2003-2016
docent Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave 2013-2018
odborný asistent a docent Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2009-2013

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
lexikológia a lexikografia Filozofická fakulta UK od 2016
morfológia a syntax Filozofická fakulta UK od 2016
Úvod do štúdia anglického jazyka Pedagogická fakulta UK 2003-2016
Linguvistická charakteristika súčasného anglického jazyka Pedagogická fakulta UK 2003-2016

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
lexikológia a lexikografia anglický jazyk a kultúra 1. filológia
lexikológia a lexikografia učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 1. učiteľstvo a pedagogická vedy
jazyk a prezentačné zručnosti anglický jazyk a kultúra 2. filológia
Jazyk a prezentačné zručnosti učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 2. učiteľstvo a pedagogické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 1. učiteľstvo a pedagogické vedy
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 2. učiteľstvo a pedagogické vedy
anglický jazyk a kultúra 1. filológia
anglický jazyk a kultúra 2. filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
13
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
60
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
7
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
morfológia a syntax I anglický jazyk a kultúra 1. filológia
morfológia a syntax II anglický jazyk a kultúra 1. filológia
lexikológia a lexikografia anglický jazyk a kultúra 1. filológia
morfológia a syntax anglický jazyk a literatúra 1. učiteľstvo a pedagogické vedy
lexikológia a lexikografia anglický jazyk a literatúra 1. učiteľstvo a pedagogické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
158
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
45
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
170
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
39
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
20
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAA Abbreviatory trends in linguistic communication - 1. vyd.- Bački Petrovac: BPS Ekselent, 2012

2

AAB Jazykové skratky: systémovo-kategoriálny opis a ekvivalentačná sémantizácia anglických a francúzskych abreviatúr - 1. vyd. - Bratislava: Lingos, 2008

3

AAB Abbreviation tendencies in English and Slovak: electronic language and onomastics - 1. vyd. -Bratislava: Z-F LINGUA, 2011

4

AAB The influence of economizing factors of speech on the lexical and phonological structure of linguistic units - 1. vyd. - Bratislava: Z-F LINGUA, 2016

5

ACA English lexicology: theory and exercises - 1. vyd. - Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2016

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

V301 Economization in informal electronically mediated communication : ellipses and sentential alphabetisms. In: Lege Artis : Special Issue [elektronický dokument]. - Roč. 8, č. 1 (2023), s. 79-91.

2

V101 Jazyk elektronických médií v lingvokultúrnom kontexte angličtiny. - 1. vyd. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2022. - 106 s.


3

ACB English grammar in theory and practice - 1. vyd- - Bratislava: Univerzita Komenského, 2020

4

ADN Structural lexical reduction in informal on-line communication. In: Lege Artis. - Roč. 5, č. 2 (2020), s. 88-121

5

ADN 1920 vs 2020 English neologisms a case study of contrastive semantics. In: Lege Artis [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2021), 33-68

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ACB Linguistics for English language students. - 1. vyd. - Bratislava: Z-F LINGUA, 2008. - 108 s :  [o1] 2013 Schmidtová, M.: Semantics of gender marked nominations of person in English. In: AD ALTA, roč. 3, č. 2, 2013, s. 65 - ESCI

2

ACB Essentials of linguistics. - 1. vyd. - Bratislava: Z-F LINGUA, 2012. - 120 s. : [o1] 2016 Petrášová, B. -Rychtáriková, I. - Vargová, A. - Peráčková, J. - Rychtáriková, M.: Challenges in teaching of foreign language pronunciation in nowadays classrooms. In: Akustika, roč. 25, č. 1, 2016, s. 2-9 - ESCI ; SCOPUS

3

ADN Structural lexical reduction in informal on-line communication. In: Lege Artis. - Roč. 5, č. 2 (2020), s. 88-121 : [o2] 2021 - Piotrowska, Alicja : Animacy and other determinants of genitive variation in Swedish : S-genitive vs. prepositional construction. - In: Lege artis : language yesterday, today, tomorrow, roč. 6, č. 1, 2021 ; S. 149 ; ESCI

4

AFC L´éloignement sémantique dans la traduction et l'enseignement de la communication interculturelle. In: LSP Forum 99. Asociace učitelů angličtiny ČR, 2000, s. 192 - 194. : [o1] 2012 Mešková, Ľ.: French-Slovak interculturel management in the context of EU. In: Management de la diversite culturelle: quels enjeux en Europe? / The management of cultural diversity: what are the stakes in Europe?. Brusel : Bruylant,2012, s. 47-55 - CPCI-SSH

5

ACA English lexicology theory and exercises. Nümbrecht : Kirsch-Verlag , 2016  :  [o1] 2021 - Hudcovičová, M. - Jančovičová, Ľ. - Petrášová, B. - Baghana, J. : The english grammatical collocations of the verb and the preposition for and their collocational equivalents in the Slovak language. - In: Linguistic Society of America, č. 5, 2021 ; s. 1192 ; SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA 1/0769/20: 2020 – 2022: Jazyk elektronických médií v lingvokultúrnom kontexte angličtiny

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen akademického senátu Ekonomická univerzita v Bratislave 2000-2003
člen vedeckej rady časopisu Philologia Ústav filologických štúdií, Pedagogická fakulta UK v Bratislave 2012-2016
člen grémia Ústav filologických štúdií, Pedagogická fakulta UK v Bratislave 2011-2016
člen redakčnej rady vedeckého časopisu Lege Artis – Language yesterday, today, tomorrow Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2016-doteraz
člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo Filozofická fakulta UKF v Nitre 2020-doteraz
člen rady študijného programu všeobecná jazykoveda Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2022-doteraz
člen odborovej komisie v študijnom odbore doktorandského štúdia v študijnom programe britské a americké štúdiá Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach od 2022

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Institut für Anglistik, Universitaet Leipzig Lipsko, Nemecko 7 dní, apríl 2007 Erasmus
Universidad Complutense de Madrid Madrid, Španielsko 7 dní, apríl 2012 Erasmus
Montclair State University New Jersey, USA 14 dní, október-november 2013 Bilaterálna zmluva
Shizuoka University Shizuoka, Japonsko 14 dní, apríl 2015 Bilaterálna zmluva

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-05-10