Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Ivan Lacko, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Lacko
I.2 - Meno
Ivan
I.3 - Tituly
Doc., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1970
I.5 - Názov pracoviska
Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
ivan.lacko@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4011?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filológia / učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-3494-3990

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, špecializácia: anglická a americká literatúra 
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
literárna veda
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
asistent a lektor Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 1999-2004
odborný asistent Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2005-2022
docent Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2022-doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Program in International Education BARD College, USA 1995-1996
Fulbright Scholar Program University of Minnesota, USA 2012

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Americká literatúra do konca 19. storočia anglický jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy
Americká literatúra do konca 19. storočia anglický jazyk a kultúra I. filológia
Americká literatúra 20. a 21. storočia anglický jazyk a literatúra II. učiteľstvo a pedagogické vedy
Americká literatúra 20. a 21. storočia anglický jazyk a kultúra II. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
anglický jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy
anglický jazyk a literatúra II. učiteľstvo a pedagogické vedy
anglický jazyk a kultúra I. filológia
anglický jazyk a kultúra II. filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
44
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
69
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Populárna kultúra anglofónnych oblastí anglický jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy
Americké divadlo a spoločnosť anglický jazyk a kultúra II. filológia
Jazyk a prezentačné zručnosti anglický jazyk a kultúra II. filológia
Globálne problémy vo vzdelávaní anglický jazyk a literatúra I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
79
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
36
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
44
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AFC - Freedom stuck in the throat: Yussef El Guindi’s Back of the Throat through the prisms of an individual conflict and a polarized society

2

ADF - Imaginative communities: the role, practice and outreach of community-based theatre

3

ADD - Ani úmysel, ani náhoda - skôr niečo medzi tým posthumanistické témy vo filme Ex Machina

4

ADD - On the path to sentience - post-digital narratives in "Westworld"

5

AAB - Prekrásny nový postsvet posthumánne situácie v literárnych a filmových dielach

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADD - Ani úmysel, ani náhoda - skôr niečo medzi tým posthumanistické témy vo filme Ex Machina

2

ADD - On the path to sentience - post-digital narratives in "Westworld"

3

AAB - Prekrásny nový postsvet posthumánne situácie v literárnych a filmových dielach

4

ADD - Saviors, naifs, or orphans? the posthuman condition in literary and cinematic perspectives on human cloning

5

ADN - Hate crime trauma and pain affiliation, becoming and in-Betweenness in The Laramie project

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ADD - On the path to sentience - post-digital narratives in "Westworld"


[o1] 2021 - Roca, A. - Del Piero, G. - La ira de Dios : conocimiento, tecnología y control social en dos series de TV contemporáneas. - In: Ética and cine, roč. 11, č. 1, 2021 ; s. 28 ; ESCI

[o3] 2021 - Parker, A. J. - Weissert, T. - “Out of Repetition Comes Variation”: Varying Timelines, Invariant Time, and Dolores’s Glitch in Westworld. - In: Time in Variance . - Boston : Brill

[o3] 2019 ~ Jiménez, M.. : "Gratify the Desires of the People that Visit Your World" : Immersion and Fictionality in Westworld - In: SFRA review, č. 327, 2019 ; s. 17

[o3] 2019 ~ Gama Alves, L. R. - Souza, M. C.. : Bem-vindo ao novo mundo : imergindo na narrativa gamificada da série televisiva Westworld - In: Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, roč. 18, č. 32, 2019 ; s. 427

[n2] 2019 zz ~ Schubert, S.. - In: Narrative Instability : Destabilizing Identities, Realities, and Textualities in Contemporary American Popular Culture . -Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2019 ; S. 289[o3] 2020 ~ Beavers, R. - Daniels, D. - Don Lee, Al. E.. : Technology and Non-Interpersonal Relationships - In: Journal of Biblical Integration in Business, roč. 23, č. 1, 2020 ; s. 28

2

ADD - Not random, not deliberate - something In-between : posthumanist themes in Ex Machina


[o1] 2020 ~ Odorčák, J.. : Niektoré problémy transhumanistickej koncepcie lásky - In: Pro-Fil, roč. 21, č. 1, 2020 ; s. 67 ;SCOPUS[o1] 2020 ~ Bakošová, P. - Odorčák, J.. : Posthumanism and human extinction : apocalypse, species, and two posthuman ecologies - In: Journal for the study of religions and ideologies, roč. 19, č. 57, 2020 ; s. 61 ;AHCI ; SCOPUS

[n2] 2020 sk ~ Bartal, J.. : Náčrt vzťahov medzi pojmami etiky a umelej inteligencie - In: Prohuman, 24. november, 2020 ; https://www.prohuman.sk/print/andragogika/nacrt-vztahov-medzi-pojmami-etiky-a-umelej-inteligencie, s. [4]

[o2] 2021 ~ Tomašovičová, J.. : Parallels between two worlds : literary science-fiction imagery and transhumanist visions - In: World literature studies, roč. 13, č. 1, 2021 ; s. 41; AHCI

[n2] 2023 zz ~ Ambrozy, M.. : Searching for Criteria for a Thinking Machine - In: Brain, Decision Making and Mental Health, Integrated Science 12 . -Cham : Springer Cham, 2023 ; S. 527

3

AFC - Freedom stuck in the throat: Yussef El Guindi’s Back of the Throat through the prisms of an individual conflict and a polarized society -


[o3] 2019 - Gheorghiu, O.-C. - Framing Islam in Post-9/11 US. A Literary Account : Yussef El Guindi’s Back of the Throat (2006). - In: Ideology, Identity, and the US : Crossroads, Freeways, Collisions . - Berlín : Peter Lang, 2019 ; S. 57

[o1] 2018 - Al-Shetawi, M. F. - Combating 9/11 negative images of Arabs in American culture : a study of Yussef El Guindi’s drama. - In: Journal of ethnic and cultural studies, roč. 7, č. 3, 2020 ; s. 177-199 ; SCOPUS

[o1] 2021 - Al-Shetawi, M. F. - Countering Post-9/11 Stereotypes: Arab American Playwrights Make Their Voices Heard. - In: Jordan Journal of modern Languages and Literatures, roč. 13, č. 3, 2021 ; s. 531 ; SCOPUS ; SSCI ; SCIE

4

ADF - Imaginative communities the role, practice and outreach of community-based theatre


[o3] 2015 ~ Suk, J. - Janecká, K.. - In: Hradec Králové journal of anglophone studies, roč. 2, č. 1, 2015 ; s. 48

[o1] 2015 ~ Suk, J.. : Immanent performances in the writing of Tim Etchells - In: From theory to practice 2014 . -Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2015 ; S. 160 ;CPCI-SSH

[o1] 2019 ~ Li, Fangxuan (Sam). : Imaginative communities : admired cities, regions and countries - In: Tourism management, roč. 72, č. jun, 2019 ; s. 413-414 ;SSCI

[o3] 2021 ~ Suk, J.. - In: Performing immanence : forced entertainment . -Berlín : de Guyter, 2021 ; S. 185

[n2] 2023 zz ~ Jiang, L. - Alizadeh, F.. : Community-based theatre : Critical pedagogy for promoting social connectedness recovery in the post-pandemic era - In: Cogent Arts and Humanities, roč. 10, č. 1, 2023 ; s. 15

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV-17-0064 – Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu

2

VEGA č. 2/0107/14 – Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe

3

VEGA č. 1/0799/18 – Národné literatúry v epoche globalizácie (vznik a vývin americko¬¬slovenskej literárnej a kultúrnej identity

4

“Teachers of English for Future Europe (TEFE): EU mobility and employability through the Internationalisation of Teaching Practice“ v rámci programy Erasmus+, Key Action 2: Strategic Partnership.

5

VEGA č. 2/0163/22 – Literatúra v bioetike a bioetika v literatúre

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
senátor Akademický senát UK 2007-2011
predseda Akademický senát Filozofickej fakulty UK 2013-2018
senator Akademický senát Filozofickej fakulty UK 2023-

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Minnesota Minneapolis, United States feb 2012 - jul 2012 Fulbright Scholar Program

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-10-08