Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kusá
I.2 - Meno
Mária
I.3 - Tituly
Prof., PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1957
I.5 - Názov pracoviska
Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
maria.kusa@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://wwwportalvs/regzam/detail/30603
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
ORCID iD 0000-0002-6051-399

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK Bratislava
II.b - Rok
1980
II.c - Odbor a program
OPT – ruský jazyk – francúzsky jazyk
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK Bratislava
II.b - Rok
1987
II.c - Odbor a program
Teória dejiny konkrétnych národných literatúr
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK Bratislava
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
Slavistika – slovanské literatúry
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK Bratislava
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Slavistika
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Študijný pobyt Filozofická fakulta UK Bratislava 1980-1983
Interná ašpirantúra Filozofická fakulta UK Bratislava 1983-1985
Odborná pracovníčka Literárnovedný ústav SAV 1986
Vedecká pracovníčka Literárnovedný ústav SAV, od 1991 Ústav svetovej literatúry SAV 1987
Samostatná vedecká pracovníčka Ústav svetovej literatúry SAV 1997- doteraz
Odborná asistentka Filozofická fakulta UK Bratislava, Katedra ruského jazyka a literatúry 1996-1997
Docentka Filozofická fakulta UK Bratislava, Katedra ruského jazyka a literatúry 1997-2006
Profesorka Filozofická fakulta UK Bratislava, Katedra ruského jazyka a literatúry/od roku 2014 Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií 2006-doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Študijný pobyt v rámci ašpirantúry, jazykový kurz litovského jazyka, rozvoj odborných i jazykových zručností Filologická fakulta Vilniuskej univerzity 1996
Študijný pobyt Rozvoj odborných znalostí a zručností Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paríž, Francúzsko 1996
Študijný pobyt Rozvoj odborných znalostí a zručností (archívy, knižnice) Institut mirovoj literatury RAN, Moskva, Rusko 2008

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ruská literatúra 20.-21. storočia Ruský jazyk a kultúra ( v kombinácii), Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Úvod do tlmočenia Ruský jazyk a kultúra ( v kombinácii), Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Kurz prekladu umeleckých textov Ruský jazyk a kultúra ( v kombinácii) I. Filológia
Tlmočnícky seminár Ruský jazyk a kultúra ( v kombinácii) II. Filológia
Preklad umeleckých textov 1 Ruský jazyk a kultúra ( v kombinácii) II. Filológia
Úvod do princípov umeleckého prekladu Translatologický základ I. Filológia
Slávne ruské romány 20. storočia Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Literatúry východoeurópskeho areálu v 20. – 21. storočí Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Kritika prekladu Translatologický základ II. Filológia
Seminár k bakalárskej/diplomovej práci Translatologický základ I., II. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Translatologický základ I. + II. Filológia
Translatológia III. Filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
41
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
111
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
13
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Doplnková odborná činnosť 1-2 Ruský jazyk a kultúra ( v kombinácii), Ruské a východoeurópske štúdiá I.+II. Filológia
Seminár k bakalárskej/diplomovej práci Ruské a východoeurópske štúdiá I., II. Filológia
Rusko v 20. storočí: Križovatky kultúrnych dejín Ruský jazyk a kultúra ( v kombinácii), Ruské a východoeurópske štúdiá I.+II. Filológia
Ruské výtvarné umenie 20. storočia Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Ruské výtvarné umenie 20. - 21. storočia Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Ruská a ukrajinská literatúra v slovenskej kultúre Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Kapitoly z kultúrnych a politických dejín Litvy Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Seminár z prekladu umeleckých textov Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Doktorandský seminár 1-2 Slavistika III. Filológia
Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2 Translatologický základ II. Filológia
Vývin slovenského myslenia o preklade Translatológia III. Filológia
Kľúčové otázky vývinu konkrétnej slovanskej literatúry vybraného obdobia Slavistika III. Filológia
Dejiny a recepcia súčasných slovanských literatúr Slavistika III. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
330
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
25
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
359
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
71
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
19
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Kusá, Mária: Literárny život, literárne dianie, literárny proces : vnútroliterárne, mimoliterárne a medziliterárne súvislosti ruskej literatúry 20. storočia. 1. vyd.Bratislava: Veda, 1997. 189 s. ISBN 80-224-0463-2

2

AAB Kusá, Mária: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2005. 173 s. ISBN 80-88815-15-0

3

ACB Eliáš, Anton (20% [3,48 AH]) - Matejko, Ľubor (19% [3,29 AH]) - Kupko, Valerij (15% [2,56 AH]) - Kusá, Mária (13% [2,25 AH]) - Pašteková, Soňa (12% [2,13 AH]) - Močková Lorková, Zuzana (4% [0,75 AH]) - Posokhin, Ivan (4% [0,75 AH]) - Haburová, Andrea (7% [1,36 AH]) - Mäsiarová, Katarína (6% [1,23 AH]): Ruská literatúra 18.-21. storočia. 1. vyd. - Bratislava: Veda, 2013. 233 s. ISBN 978-80-224-1344-2

4

ADD Kusá, Mária [UKOFIRJ] (100%) : Current state of the Slovak thinking pn translation. In: World Literature Studies. Roč. 1, č. 4 (2009), s. 3-15. - ISSN (online) 1337-9690

5

AFD Kusá, Mária (100%): La diversité culturelle dans les pays baltes et son expression médiatique. In: L´expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale. Bruxelles: Bruylant, 2013. - S. 219-228. - ISBN 978-2-8027-3801-5

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AAB Eliáš, Anton (41% [3.6 AH]) - Kusá, Mária (36% [3,2 AH]) - Lukáčová, Alexandra (12% [1,04 AH]) - Šimková, Ľudmila (11% [1 AH]) - Eliáš, Anton (50%) - Kusá, Mária (50%): A. S. Puškin na Slovensku (1988-2015). 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - 189 s.

ISBN 978-80-223-4465-4

2

ABB Kusá, Mária (50%) - Posokhin, Ivan (50%): Ruská poézia a próza 20. Storočia. In: Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia: kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. S. 49-116 [5,89 AH]. ISBN 978-80-223-4038-0

3

ABD Kusá, Mária (100%) : Hĺbka a šírka záberu (1918-1938). In: Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. Bratislava: Veda, 2017. S. 47-69 [1,90 AH]. ISBN 978-80-224-1556-9

4

ABD Kusá, Mária (34%) - Mattová, Lucia (33%) - Močková Lorková, Zuzana (33%): Situácia znovu neprirodzená (1900-1999). In: Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. Bratislava: Veda, 2017. S. 139-154 [1,38 AH]. ISBN 978-80-224-1556-9

5

ADE Kusá, Mária (100%): Slovenské preklady ruskej literatúry posledných rokov [elektronický dokument] =Slovackie perevody russkoj literatury poslednich let.

In: Stephanos [elektronický dokument]. - č. 6 (44) (2020), s. 9-22 [online]. - ISSN (online) 2309-9917 URL: http://www.stephanos.ru/izd/2020/2020-44-1.pdf

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Kusá, Mária: Literárny život, literárne dianie, literárny proces : vnútroliterárne, mimoliterárne a medziliterárne súvislosti ruskej literatúry 20. storočia. 1. vyd. - Bratislava: Veda, 1997. 189 s. ISBN 80-224-0463-2

Ohlas:

[o3] 2015 Ľašuk, V.: Literaturovedenije dľa zarubežnych rusistov. Saarbrücken : LAP LAMBERT, 2015, S. 317

2

AAB Kusá, Mária (100%): Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 2005. 173 s. ISBN 80-88815-15-0

Ohlas:

[o1] 2011 Nemčoková, K.: Beyond borders - tanslations moving languages, literatures and cultures. Berlin : Frank & Timme, 2011, S. 72 – AHCI

3

BAB,FAI - Kovačičová, Oľga (50%) - Kusá, Mária (50%): Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry: 20. storočie, A - K., L-Ž, 1. vyd. Bratislava: Veda, 2015, 2017. 463 s., 511 s. ISBN 978-80-224-1428-9, ISBN 978-80-224-1617-7

Ohlas:

[o5] 2019 Gómez-Pablos, B.: Kovačičová, O. - Kusá, M.: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry : 20. storočie, A - K, L - Ž. In: Estudios de traducción, vol. 19. Madrid : Universidad Complutense, 2019, S. 183-185

4

ACB Eliáš, Anton (20% [3,48 AH]) - Matejko, Ľubor (19% [3,29 AH]) - Kupko, Valerij (15% [2,56 AH]) - Kusá, Mária (13% [2,25 AH]) - Pašteková, Soňa (12% [2,13 AH]) - Močková Lorková, Zuzana (4% [0,75 AH]) - Posokhin, Ivan [(4% [0,75 AH]) - Haburová, Andrea (7% [1,36 AH]) - Mäsiarová, Katarína (6% [1,23 AH]): Ruská literatúra 18.-21. storočia. -1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 233 s. ISBN 978-80-224-1344-2

Ohlas:

 [o5] 2015 Koreňkova, T.V.: Vestnik slavianskich kuľtur, č. 4 (38), 2015, s. 22

5

AAB, FAI  Kusá, Mária (50%) - Eliáš, Anton (50%): A. S. Puškin na Slovensku (1988-2015). 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 189 s. [8,84 AH] [print] ISBN 978-80-223-4465-4

Ohlasy :

[o3] 2019 Zločevskaja, A. V.: A. S. Puškin v vosprijatii sovremennych slovackich rusistov : podvedenije itogov. In: Stephanos, č. 6, 2019, s. 147

[o3] 2019 Pospíšil, I.: Puškinova recepce na Slovensku (1988 2015) a její přesahy. In: Opera Slavica, roč. 29, č. 1, 2019, s. 82

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Slovenská prekladová a literárnovedná recepcia tvorby A. S. Puškina (VEGA 2015-2017, spoluriešiteľka) 

2

Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore. a podoby ich fungovania v ňom (VEGA 2015-2018, hlavná riešiteľka). 

3

Preklad ako súčasť dejín kultúrneho procesu III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch (VEGA 2019-2022, hlavná riešiteľka) 

4

Ruská próza 21. storočia v jej existenciálnych, tematologických a poetologických súradniciach v domácom a slovenskom kultúrnom priestore (VEGA 2021-2024, spoluriešiteľka) 

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka komisie pre obhajoby doktorských dizertácií (DSc.) Akademie věd ČR do roku 2020
Členka komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore slovanská filológia – slovanské literatúry FF UK Praha do roku 2020
Členka odborovej komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore translatológia FF UKF Nitra, FFUMB Banská Bystrica doteraz
Školiteľka doktorandského štúdia v študijnom odbore translatológia FF UKF Nitra, FFUMB Banská Bystrica doteraz
Školiteľka PhD. štúdia v odbore slovanská filológia – slovanské literatury FF UK Praha Do roku 2018
Predsedníčka odb. komisie v študijnom odbore filológia/ štud. programe slavistika FiF UK Bratislava do 1.9.2020
Predsedníčka odb. komisie v študijnom odbore filológia/ štud. programe translatológia FiF UK Bratislava Od 1.9.2020
Členka odborovej komisie v študijnom odbore filológia/ štud. programe Literárna veda ÚSvL SAV Bratislava doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Institut fur Slawistik der Karl-Franzens -Universität Graz, Rakúsko 1999 Prednáškový pobyt na báze dvojstranných dohôd.
Slovenská misia v Bruseli Brusel, Belgicko 2001 Prednáškový pobyt na pozvanie Slovenskej misie v Bruseli
Oddělení rusistiky Katedry slavistiky FF OU Ostrava, Česká republika 2001, 2002, 2004 Prednáškový pobyt na báze dvojstranných dohôd
Wydzial Lingwistyki Stosowanej Varšava, Poľsko máj 2005 CEEPUS
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, Česká republika apríl 2007 Prednáškový pobyt na báze dvojstranných dohôd
Univerza v Ljubljani, Filosofska fakulteta Ľubľana, Slovinsko máj 2008 CEEPUS
Universitat Autonoma de Barcelona,Departement de Traducció i d´Interpretació i d´estudis de l´Asia oriental Barcelona, Španielsko máj 2003 CEEPUS
RVV KDPU im. V. Vinničenka Kirovograd, Ukrajina 2012 Prednáškový pobyt + účasť na konferencii
Charkivskij nacionaľnyj universitet im. V.N. Karazina Charkov, Ukrajina 2013 Prednáškový pobyt + účasť na konferencii
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Česká republika 2017 Prednáškový pobyt na báze dvojstranných dohôd

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-27