Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Pavel Krejčí, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Krejčí
I.2 - Meno
Pavel
I.3 - Tituly
doc. Mgr., Ph.D.
I.4 - Rok narodenia
1971
I.5 - Názov pracoviska
Katedra slovanských filológií
I.6 - Adresa pracoviska
Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
krejci10@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34303
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-9810-5366

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Masarykova univerzita, Brno, Česko
II.b - Rok
1996; 1998
II.c - Odbor a program
Filológia - Jugoslavistika-jazyk a literatúra a Český jazyk a literatúra; Filológia - Bulharský jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Masarykova univerzita, Brno, Česko
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
Filológia - Paleoslovenistika a slovanské jazyky
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Masarykova univerzita, Brno, Česko
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
Filológia - Obecná a diachrónna lingvistika
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra slovanských filológií od septembra 2021
docent Masarykova univerzita v Brne, Filozofická fakulta, ústav slavistiky od februára 2021
odborný asistent Masarykova univerzita v Brne, Filozofická fakulta, ústav slavistiky 2001-2021
civilná služba Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE), Brno 1999-2001

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Židé, dějiny a kultura: Stát Izrael a současnost MŠMT ČR a Židovské muzeum v Praze 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Chorvátsky jazyk 3 Slovanské štúdiá I. Filológia
Chorvátsky jazyk 4 Slovanské štúdiá I. Filológia
Úvod do štúdia chorvátskej kultúry a literatúry Slovanské štúdiá I. Filológia
Vývin slovanských spisovných jazykov Slovanské štúdiá II. Filológia
Srbský jazyk v praxi 1; Srbský jazyk v praxi 2 Slovanské štúdiá II. Filológia
Chorvátsky jazyk v praxi 1; Chorvátsky jazyk v praxi 2 Slovanské štúdiá II. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Slovanské štúdiá I.+II. Filológia
Slavistika III. Filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Reálie Chorvátska Slovanské štúdiá I. Filológia
Chorvátsky jazyk 1; Chorvátsky jazyk 2 Slovanské štúdiá I. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
101
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
32
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
156
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
47
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
45
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Krejčí, Pavel. Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0133-9.

2

Krejčí, Pavel. Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0133-9.

3

Krejčí, Pavel. Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected South Slavonic Studies 2. Brno: Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9468-0.

4

Krejčí, Pavel. Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected South Slavonic Studies 2. Brno: Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9468-0.

5

Krejčí, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8991-4.

6

Krejčí, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8991-4.

7

Krejčí, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2015. ISBN 978-80-210-8004-1.

8

Krejčí, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2015. ISBN 978-80-210-8004-1.

9

Krejčí, Pavel. Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků. Od 9. do počátku 19. století. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6914-5.

10

Krejčí, Pavel. Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků. Od 9. do počátku 19. století. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6914-5.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Krejčí, Pavel. Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0133-9.

2

Krejčí, Pavel. Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0133-9.

3

Krejčí, Pavel. Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected South Slavonic Studies 2. Brno: Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9468-0.

4

Krejčí, Pavel. Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected South Slavonic Studies 2. Brno: Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9468-0.

5

Krejčí, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8991-4.

6

Krejčí, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8991-4.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Đorđević, K. Pavel Krejčí, Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu: kontrastivní analýza (Brno: Masarykova univerzita, 2015). - Slavistika, god. XX (2016), Beograd, ISSN 1450-5061, s. 727-728.

(Krejčí, P. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza. Brno: FF MU, 2015, ISBN 978-80-210-8004-1)

2

David, J. Pavel Krejčí: Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 254 s., ISBN 978-80-280-0133-9. – Acta onomastica, LXIV/2, 2023, s. 419–421, ISSN 1211-4413.

(Krejčí, P. Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii. Brno: Masarykova univerzita, 2022, ISBN 978-80-280-0133-9)

3

Semian, M. - Chromý, P. - Kučera, Z. Name as a Regional Brand. The Case of Local Action Groups in Czechia. - Journal of Language and Politics, 15/6 (2016), ISSN 1669-2159, s. 770.

(Krejčí, P. Don't be afraid of CZECHIA, it needs your help! - Klaudyán. Internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny, http://www.klaudyan.cz, V/1 (2008), s. 30-37, ISSN 1212-9690)

4

Čoroleeva, M. - Georgieva, C. Slavjanski sravnitelni rečnici s učastieto na bălgarskija ezik. - Leksikologija i leksikografija slavjanskich jazykov. K XVI Meždunarodnomu sjezdu slavistov. Otv. red. M. I. Černyševa. Moskva: LEKSRUS, 2017, ISBN 978-5-9909698-2-7, s. 140-141.

(Krejčí, P. Nový česko-bulharský slovník v kontextu česko-jihoslovanské lexikografie uplynulého století. - Opera Slavica. Slavistické rozhledy, XIV/4 (2004), s. 28-39, ISSN 1211-7676)

5

Švandová, B. Dvojí povaha jazyka. - Organon F. International Journal of Analytic Philosophy, 7/2 (2000), ISSN 1335-0668, s. 122.

(Krejčí, P. Bojkotovat výraz "Česko" nepůjde donekonečna. - Universitas, č. 2 (1999), s. 15-21, ISSN 1211-3387)

6

Králik, Ľ. Etymologický príspevok k štúdiu slovenskej nárečovej fytonymie: bíbolenka, bibol(i)enka, bimbonka. - Jazykovedné štúdie XXXVIII: Slovanské nárečia v čase a priestore. Martin Chochol (ed.). Bratislava: Veda, 2022, ISBN 978-80-224-1983-3, s. 190.

(Krejčí, P. Za problematikata na sădăržanieto na lingvističnite termini zoonim i fitonim v bălgarski, srăbski, hărvatski i češki ezik. - Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura, XXV/1 (2019), Sofija, s. 49–58, ISSN 1310-733X)


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2022 (UK v Bratislave): Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II. (VEGA 1/0666/21)


2

2022 (UK v Bratislave): Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II. (VEGA 1/0666/21)


3

2021 (MU v Brne): Teoreticko-aplikační a lexikografická podpora překladu ve slovanských jazycích (Theoretical-applicable and lexicographic support of translation in Slavic languages, MUNI/A/1348/2020)

4

2021 (MU v Brne): Teoreticko-aplikační a lexikografická podpora překladu ve slovanských jazycích (Theoretical-applicable and lexicographic support of translation in Slavic languages, MUNI/A/1348/2020)

5

2019 (MU v Brne): Výzkum slovanského areálu: generační proměny (Research of the Slavic area: generational changes, MUNI/A/1078/2018)

6

2019 (MU v Brne): Výzkum slovanského areálu: generační proměny (Research of the Slavic area: generational changes, MUNI/A/1078/2018)

7

2018 (MU v Brne): Slavistika mezi generacemi: doktorská dílna (Slavic studies between generations: doctoral workshop, MUNI/A/0956/2017)

8

2018 (MU v Brne): Slavistika mezi generacemi: doktorská dílna (Slavic studies between generations: doctoral workshop, MUNI/A/0956/2017)

9

2016 (MU v Brne): Generační koflikt a jeho odraz ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách (Generational conflict and its reflection in Slavic literatures, languages and cultures, MUNI/A/0959/2015)

10

2016 (MU v Brne): Generační koflikt a jeho odraz ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách (Generational conflict and its reflection in Slavic literatures, languages and cultures, MUNI/A/0959/2015)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen redakčnej rady časopisu Linguistica brunensia Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česko doteraz
Člen redakčnej rady časopisu Opera Slavica (Slavistické rozhledy) Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česko doteraz
Člen redakčnej rady časopisu Srpski jezik (Studije srpske i slovenske) Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbsko doteraz
Člen redakčnej rady periodika Srbistika danas Filološki fakultet Univerziteta u Banja Luci, Bosna a Hercegovina doteraz
Člen redakčnej rady časopisu Bălgarska reč (Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura) Fakultet po slavjanski filologii, Sofijski universitet "Sv. Kliment Ochridski", Bulharsko doteraz
Člen redakčnej rady časopisu Săvremenna lingvistika Sofijski universitet "Sv. Kliment Ochridski", Bulharsko doteraz
Člen České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia doteraz
Člen Jazykového sdružení České republiky doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu Belehrad, Srbsko október 2012 Erasmus Mundus
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Záhreb, Chorvátsko október 2010 CEEPUS
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Záhreb, Chorvátsko september až december 1995 Medziuniverzitné zmluvy
Ďalšie univerzity Bulharsko, Srbsko, Chorvátsko, Maďarsko aj. Týždenné pobyty Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-29