Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Tomáš König, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
König
I.2 - Meno
Tomáš
I.3 - Tituly
Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1978
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
tomas.konig@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3994
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
15. Historické vedy

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
Archeológia-história
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
Archeológia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
archeológ Vlastivedné múzeum v Galante 2001 – 2003
interný doktorand Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2003 – 2007
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2007 – 2022
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2022 –

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
pedagogická spôsobilosť na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov v odbore história Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2001
skúška z anglického jazyka University of Cambridge Local Examinations Syndicate 2002
osobitná odborná spôsobilosť na vykonávanie archeologického výskumu Misterstvo kultúry SR 2009

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Prví Slovania a Avari na území Slovenska Archeológia I. Historické vedy
Veľká Morava Archeológia I. Historické vedy
Stredoveká a postmedieválna archeológia 1 Archeológia I. Historické vedy
Stredoveká a postmedieválna archeológia 2 Archeológia I. Historické vedy
Slovensko v dobe rímskej Archeológia I. Historické vedy
Stredná Európa v období stredoveku Archeológia II. Historické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Archeológia prvý stupeň Historické vedy
Archeológia druhý stupeň Historické vedy
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
25
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
25
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Materiálna kultúra 2 Archeológia prvý stupeň Historické vedy
Proseminár zo stredoveku Archeológia prvý stupeň Historické vedy
Seminár zo slovanskej archeológie Archeológia prvý stupeň Historické vedy
Odborná exkurzia 1 – 3 Archeológia prvý stupeň Historické vedy
Seminár k bakalárskej práci 1 – 2 Archeológia prvý stupeň Historické vedy
Včasný stredovek v strednej Európe Archeológia druhý stupeň Historické vedy
Výberový seminár z protohistorickej a historickej archeológie Archeológia druhý stupeň Historické vedy
Odborná exkurzia 1 Archeológia druhý stupeň Historické vedy
Diplomový seminár Archeológia druhý stupeň Historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
43
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
130
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
53
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

König, Tomáš : Stredné Podunajsko vo včasnom stredoveku. Bratislava: Hlbiny, 2022, 1. vyd. - ISBN 978-80-89743-51-3 -

2

König, Tomáš : The topography of high medieval Nitra. New data concerning the topography of medieval towns in Slovakia. Communicationes archeologicae Hungariae 2018. Budapešť : Magyar Nemzeti Múzeum, 2020, s. 213-224. - ISSN 0231-133X -

3

König, Tomáš : The Great Moravian territory of Nitra cultural manifestations, territorial scope and the ethnic and social-political identity of its population. Muzeológia a kultúrne dedičstvo 5, č. 2 (2017), s. 9-28. - ISSN (print) 1339-2204 ISSN (online) 2453-9759 -

4

König, Tomáš : Nitrianski Slovania a zánik Veľkej Moravy. In: Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza : tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym. - Kraków - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016, s. 181-191. - ISBN 978-83-942469-7-6 - 

5

König, Tomáš : Nálezy z kultového objektu v Pustých Úľanoch ako doklad kultúrnych kontaktov v dobe halštatskej. In: Južné vplyvy a ich odraz v kultúrnom vývoji mladšieho praveku na strednom Dunaji. - Bratislava : Monitor, 2005, s. 89-98. - ISBN 80-968040-4-9 -

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

König, Tomáš : Stredné Podunajsko vo včasnom stredoveku. Bratislava: Hlbiny, 2022, 1. vyd. - ISBN 978-80-89743-51-3 -

2

König, Tomáš : Elite Settlements of the pre-Great Moravian Period in the Central Danube region. In: Bača, M. (ed.): Pod stromom života. K životnému jubileu doc. Michala Slivku. Studia Archaeologica et Medievalia Tomus XIII. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, 55-58. - ISBN (online) 978-80-223-5389-2 ISBN (print) 978-80-223-5388-5 -

3

König, Tomáš - Vrtel, Andrej : Archeologický výskum v exteriéri Kostola narodenia Panny Márie v Krušovciach. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. Nitra : Archeologický ústav, 2022. - s. 73-75. - ISBN 978-80-8196-058-1 -

4

König, Tomáš : The topography of high medieval Nitra. New data concerning the topography of medieval towns in Slovakia. Communicationes archeologicae Hungariae 2018. Budapešť : Magyar Nemzeti Múzeum, 2020, s. 213-224. - ISSN 0231-133X -

5

König, Tomáš : The Great Moravian territory of Nitra cultural manifestations, territorial scope and the ethnic and social-political identity of its population. Muzeológia a kultúrne dedičstvo 5, č. 2 (2017), s. 9-28. - ISSN (print) 1339-2204 ISSN (online) 2453-9759 -

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Steinhübel, J. : The Nitrian Principality : the Beginnings of Medieval Slovakia . - Leiden - Boston : Brill, 2020, s. 590.


König, Tomáš : The Great Moravian territory of Nitra cultural manifestations, territorial scope and the ethnic and social-political identity of its population. Muzeológia a kultúrne dedičstvo 5, č. 2 (2017), s. 9-28. - ISSN (print) 1339-2204 ISSN (online) 2453-9759 -2

Robak, Z. : Wczesnośredniowieczne grodzisko Bojná-Valy na Słowacji. Nowe interpretacje. Historia Slavorum Occidentis 28, č. 1 (2021), s. 44.


König, Tomáš : The Great Moravian territory of Nitra cultural manifestations, territorial scope and the ethnic and social-political identity of its population. Muzeológia a kultúrne dedičstvo 5, č. 2 (2017), s. 9-28. - ISSN (print) 1339-2204 ISSN (online) 2453-9759 -3

Fusek, G. - Holeščák, M. : Der Burgwall grosser Berg bei Divinka. Študijné zvesti AÚ SAV 66 (2019), s. 165.


König, Tomáš : Nitrianski Slovania a zánik Veľkej Moravy. In: Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza : tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego. - Kraków - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016, s. 181-191. - ISBN 978-83-942469-7-6 -4

Chytráček, M. - Golec, M. - Chvojka, O. - Metlička, M. - Michálek, J. - Novotná, M. - Frolíková, D. - Jantar starší doby železné a průběh jantarové stezky ve střední Evropě. - In: Památky archeologické. č. 108, 2017 ; s. 250 ; SCOPUS ; AHCI


König, Tomáš : Nálezy z kultového objektu v Pustých Úľanoch ako doklad kultúrnych kontaktov v dobe halštatskej. In: Južné vplyvy a ich odraz v kultúrnom vývoji mladšieho praveku na strednom Dunaji. - Bratislava : Monitor, 2005, s. 89-98. - ISBN 80-968040-4-9. -5

Chytráček, M. - Chvojka, O. - Egg, M. - John, J. - Michálek, J. - Cícha, J. - Hladil, J. - Koník, P. -Kozáková, R. - Křivánek, R. - Kyselý, R. - Majer, A. - Novák, J. - Pavelka, J. - Rašková Zelinková, M. - Stránská, P. - Světlík, I. - Šálková, T. : Interdisciplinární výzkum knížecí mohyly doby halštatské v Rovné u Strakonic. - In: Památky archeologické. č. 110, 2019 ; s. 166.


König, Tomáš : Halštatský objekt v Pustých Úľanoch. Zborník Slovenského národného múzea 97 : Archeológia 13. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2003, s. 93-118. - ISBN 80-8060-118-6 -VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA č. 1/0827/16 Počiatky formovania mestského priestoru v Bratislave. Vedúci projektu.

2

VEGA č. 1/0762/14 Keltské hrnčiarstvo na strednom Dunaji. Hrnčiarske dielne a vypaľovacie zariadenia neskorej doby laténskej od Devínskej brány po ohyb Dunaja. Zástupca vedúceho projektu.

3

VEGA č. 1/0533/13 Keramika - výroba, distribúcia a použitie od včasnej doby dejinnej po včasný stredovek na juhozápadnom Slovensku. Vedúci projektu.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
študijný poradca Katedra archeológie, FiF UK v Bratislave 2009 – 2019
hlavný redaktor Zborníka Filozofickej fakulty UK – Musaica Katedra archeológie, FiF UK v Bratislave 2009 – 2014
organizácia 43. medzinárodnej konferencii stredoveku v Modre-Harmónii, SR Katedra archeológie, FiF UK v Bratislave 2011
organizácia 13. protohistorickej konferencie, Archeológia barbarov 2017 v Bratislave, SR Katedra archeológie, FiF UK v Bratislave 2017

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński Gołębia 11, 31-007 Kraków 07.10 – 13.10.2016 Erasmus+ Programme
Ústav archeologie a muzeologie, Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, Masarykova univerzita Joštova 220/13, 662 43 Brno 28.11.2019 pozvaná prednáška Ducové-Kostolec, formy prezentácií včasnostredovekých dvorcov

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-24