Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Akiko Komura, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Komura
I.2 - Meno
Akiko
I.3 - Tituly
Ph.D. (Area Studies)
I.4 - Rok narodenia
1971
I.5 - Názov pracoviska
Katedra východoázijských štúdií Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova ulica 2 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
Cudzojazyčný lektor
I.8 - E-mailová adresa
komura1@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/49874
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Katedra východoázijských štúdií Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave Japončina
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-7475-716X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Tsuru University
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
Sociology
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Kyorin University Sophia University (2008) Area Studies
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
Master’s Program in International
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Sophia University
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Area Studies
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Specially-appointed Lecturer for Centre for Intercultural Exchange and Studies Nara University of Education From April 2021
Lecturer for a correspondence course Niigata Sangyo University From April 2021
Lecturer for College of Intercultural Communication Rikkyo University September 2020 – Present
Lecturer for College of Sociology Rikkyo University April 2018 – Present
Office Staff for the International Exchanging Room Yamanashi Eiwa University September 2018 – January 2020

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do štúdia kultúrnych prejavov východoázijské jazyky a kultúry 1 filológia/Philology
Gramatické cvičenia z japončiny 3 východoázijské jazyky a kultúry I. filológia/Philology
Zanky v kontexte 1 východoázijské jazyky a kultúry 2 filológia/Philology
Zanky v kontexte 2 východoázijské jazyky a kultúry II. filológia/Philology
Moderná japonská spoločnosť 1 východoázijské jazyky a kultúry 2 filológia/Philology
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Cvičenia akademických zručností v kontexte japonských štúdií východoázijské jazyky a kultúry 2 Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
27
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
V tlači 1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
V tlači 1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
14
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

"The Current Situation and Issues of Halāl Business in Japan", Kiyonobu Date(ed.), Islam in France / Islam in Japan (『フランスのイスラーム/日本のイスラーム』), Suiseisya, 2023, pp.281-298.

2

"Japanese View of Life and Death seen in Another World Reincarnation Anime", Katsuyoshi Sanematsu(ed.) Contemporary Religious Perspectives: Spirituality at a Turning Point in History (『現代宗教論:歴史の曲がり角におけるスピリチュアリティ』)Sankeisya, Tokyo, 2023, pp.337-364.   

3

Chapter 13th “Islam” and 19th “Case study”, Erica Baffelli, Andrea Castiglioni, and Fabio Rambelli(eds), Bloomsbury Handbook of Japanese Religions, Bloomsbury USA Academic, New York, 2021, pp.111-116, pp.165-166.

4

Islam in Japan : Analyzing and Understanding its History, Religion and Culture (『日本のイスラーム:歴史・ 宗教・文化を読み解く』) Asahi Shimbun Publications Inc., Tokyo, 2019.

5

When Japan Meets Islam: Its History and Possibility in the Future. (『日本とイスラームが出会うとき:その歴史と可能性』) Gendai Shokan Publishing Co. Ltd., Tokyo, 2015. 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

"The Current Situation and Issues of Halāl Business in Japan", Kiyonobu Date(ed.), Islam in France / Islam in Japan (『フランスのイスラーム/日本のイスラーム』), Suiseisya, 2023, pp.281-298.

2

"Japanese View of Life and Death seen in Another World Reincarnation Anime", Katsuyoshi Sanematsu(ed.) Contemporary Religious Perspectives: Spirituality at a Turning Point in History (『現代宗教論:歴史の曲がり角におけるスピリチュアリティ』)Sankeisya, Tokyo, 2023, pp.337-364.   

3

"Six Articles of Faith and Four Pillars of Islam : How the Japanese Once Understood Islam", Language, culture, and communication : journal of the College of Intercultural Communication, No.13, 2021, pp.83 - 101.

4

Chapter 13th “Islam” and 19th “Case study”, Erica Baffelli, Andrea Castiglioni, and Fabio Rambelli(eds), Bloomsbury Handbook of Japanese Religions, Bloomsbury USA Academic, New York, 2021, pp.111-116, pp.165-166.

5

Islam in Japan : Analyzing and Understanding its History, Religion and Culture (『日本のイスラーム:歴史・ 宗教・文化を読み解く』) Asahi Shimbun Publications Inc., Tokyo, 2019.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Fumiya Kondo, Tomoya Mukai, "計量的手法を用いたムスリムに対する受容的態度の規定要因の検討:「非ムスリム研究」の展開に向けて",『日本中東学会年報Vol.33/1』, 2017,pp. 95-117.


2

Yusuke Katsura,"日本におけるイスラームへの改宗プロセスの分類―「結婚」に還元されない諸経験に着目して―" 『宗教と社会』Vol.27 2021,pp. 65-80.

3

Yoko Yamashita, "Islam and Muslims in “non-religious” Japan: caught in between prejudice against Islam and performative tolerance",

International Journal of Asian Studies , Volume 19 , Issue 1 , January 2022 , pp. 81 - 97.

4

Kieko Obuse "The Japan Islamic Congress: A Possible Case of an Islamic New Religion in Japan", Journal of Religion in Japan, 2018, pp. 241–263.

5

Nobukata Yukawa, Doctoral thesis『アニメ聖地にフォーカスした地域創生の研究: 聖地となった地域に関する価値共創視点からの分析』Kansei University, 2021,189p.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Islam in Japan : Analyzing and Understanding its History, Religion and Culture (『日本のイスラーム:歴史・ 宗教・文化を読み解く』) Asahi Shimbun Publications Inc., 2019.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

IX. - Iné relevantné skutočnosti