Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Zuzana Puchovská, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Puchovská
I.2 - Meno
Zuzana
I.3 - Tituly
Mgr.,PhD.
I.4 - Rok narodenia
1979
I.5 - Názov pracoviska
Katedra romanistiky, Filozofická fakulta UK v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Filozofická fakulta UK v Bratislave, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
Odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
zuzana.puchovska@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3988?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Sorbonne Paríž 4
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Odbor: Francúzsky jazyk a literatúra. Špecializácia: Didaktika francúzštiny pre cudzincov
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Sorbonne Paríž 4
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Odbor: Literatúra, filológia a jazykoveda. Špecializácia: Jazykoveda
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Všeobecná jazykoveda
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborná asistentka Katedra romanistiky, Filozofická fakulta UK v Bratislave 2009 →
Profesorka francúzskeho jazyka a literatúry na bilingválnom gymnáziu GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava 2006 - 2009 / 2013 - 2015

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Využívanie potenciálu MS Teams Univerzita Komenského v Bratislave 2020 - 2021
Interaktívne vyučovanie v MS Teams Univerzita Komenského v Bratislave 2020 - 2021
Úvod do práce v Moodle a podpory užívateľov Univerzita Komenského v Bratislave 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Morfosyntax francúzskeho jazyka 1 Francúzsky jazyk a kultúra I. Filológia
Morfosyntax francúzskeho jazyka 2 Francúzsky jazyk a kultúra I. Filológia
Morfosyntax francúzskeho jazyka 3 Francúzsky jazyk a kultúra I. Filológia
Morfosyntax francúzskeho jazyka 4 Francúzsky jazyk a kultúra I. Filológia
Vybrané kapitoly z francúzsko-slovenskej kontrastívnej lingvistiky 2 Francúzsky jazyk a kultúra II. Filológia
Štylistika francúzskeho jazky Francúzsky jazyk a kultúra I. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) I. Filológia
Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) II. Filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
36
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
24
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Jazykovo-interpretačná analýza textu 1 Francúzsky jazyk a kultúra I. Filológia
Jazykovo-interpretačná analýza textu 2 Francúzsky jazyk a kultúra I. Filoĺógia
Využitie jazykových korpusov Aranea vo francúzskej filológii Francúzsky jazyk a kultúra II. Filológia
Didaktika francúzskeho jazyka 1 Francúzsky jazyk a kultúra II. Filológia
Didaktika francúzskeho jazyka 2 Francúzsky jazyk a kultúra II. Filológia
Metodológia vedeckej práce Francúzsky jazyk a kultúra I. Filológia
Lexikológia francúzskeho jazyka Francúzsky jazyk a kultúra I. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
34
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
21
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
18
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1


V2 Puchovská Z. [UKOFIRO] (2023) (100%): Tension entre l'ancienne et la nouvelle graphie Quels enjeux pour la didactique du lexique en français langue étrangère. In: Lexique(s) et didactique du FLE : perspective actuelles de recherche, Recherches et application : č. 73. - : 1. vyd. ISBN 978-20-903595-1-0. - Paríž : Le francais dans le monde, 2023. - S. 125-137.

(https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:398349&fromLocationLink=false&theme=EPC)
2

V3 Puchovská Z. UKOFIRO] (2022) (100%): Le texte littéraire de la formation linguistique à l’expressionde soi en passant par l’émerveillement. In: NeoFilolog. - č. 59/1 (2022), s. 125-141, Registrované v scopus.

(https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:393738&fromLocationLink=false&theme=EPC)

3


ABA Puchovská Z. [UKOFIRO] (2021) (100%): Le discours grammatical contextualisé du francais de conception slovaque analyse de la période entre 1993 et 2018, In : Le discours grammatical contextualisé slovaque dans la description du francais (1918-2018). - : 1. vyd. ISBN 9782813004161. - Paríž : Éditions des archives contemporaines , 2021. - S. 143-235.

(https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:383129&fromLocationLink=false&theme=EPC)

4

AEC Puchovská, Z. [UKOFIRO] (2021) (100%): « La compétence interprétative du locuteur dans le discours grammatical contextualisé l’étude du genre des noms en français dans les grammaires du français conçues par les auteurs slovaques » In : Analyse contrastive du discours grammatical : contextualisations et enjeux didactiques en FLE pour un public slavophone. ISBN 978-2-37906-049-6. - Paríž : Presses

Sorbonne Nouvelle, s. 100-117.

(http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:375137&fromLocationLink=false&theme=EPC)

5


ABB Puchovská, Z. [UKOFIRO] (2020) (100%) : « Lexikálno-sémantická štruktúra vybraných etnoným vo francúzskom jazyku » In : Etnické predsudky v jazyku : lexikálno-sémantická analýza súčasného stavu v románskych jazykoch. ISBN 978-80-223-5078-5 ;

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, s. 19-96.

(http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:374333&fromLocationLink=false&theme=EPC)VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ABA Puchovská Z. [UKOFIRO] (2021) (100%): Le discours grammatical contextualisé du francais de conception slovaque analyse de la période entre 1993 et 2018, In : Le discours grammatical contextualisé slovaque dans la description du francais (1918-2018). - : 1. vyd. ISBN 9782813004161. - Paríž : Éditions des archives contemporaines , 2021. - S. 143-235.

(https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:383129&fromLocationLink=false&theme=EPC)

2

AEC Puchovská, Z. [UKOFIRO] (2021) (100%): « La compétence interprétative du locuteur dans le discours grammatical contextualisé l’étude du genre des noms en français dans les grammaires du français conçues par les auteurs slovaques » In : Analyse contrastive du discours grammatical : contextualisations et enjeux didactiques en FLE pour un public slavophone. ISBN 978-2-37906-049-6. - Paríž : Presses

Sorbonne Nouvelle, s. 100-117.

(http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:375137&fromLocationLink=false&theme=EPC)

3

ABB Puchovská, Z. [UKOFIRO] (2020) (100%) : « Lexikálno-sémantická štruktúra vybraných etnoným vo francúzskom jazyku » In : Etnické predsudky v jazyku : lexikálno-sémantická analýza súčasného stavu v románskych jazykoch. ISBN 978-80-223-5078-5 ;

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, s. 19-96.

(http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:374333&fromLocationLink=false&theme=EPC)

4

ACD Puchovská, Z. [UKOFIRO] (2019) (100%): Morfológia, In : Webové korpusy Aranea : učebnica pre učiteľov cudzích jazykov, prekladateľov, tlmočníkov, filológov a študentov filologických odborov. ISBN 978-80-223-4663-4. - Bratislava : Univerzita

Komenského v Bratislave, s. 97-159

(http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:364122&fromLocationLink=false&theme=EPC)

5

AFD Puchovská, Z. [UKOFIRO] (2018) (100%): « Le corpus Aranea comme outil didactique enseigner les emplois marqués de l’article français avec les données linguistiques du corpus Aranea », In: ARANEA 2018 [elektronický dokument] : web corpora as a language

training tool. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN 978-80-223- 4597-2, s. 111-124 (http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:352148&fromLocationLink=false&theme=EPC)

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ABB Puchovská, Z. [UKOFIRO] (2020) (100%) : « Lexikálno-sémantická štruktúra vybraných etnoným vo francúzskom jazyku » In : Etnické predsudky v jazyku : lexikálno-sémantická analýza súčasného stavu v románskych jazykoch. ISBN 978-80-223-5078-5 ; Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, s. 19-96. (http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:374333&fromLocationLink=false&theme=EPC)

OHLAS: Ulašin, B. - In: Lexikológia španielskeho jazyka . - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022 ; S. 276

2

FAI Puchovská Z. [UKOFIRO] (zostavovateľ) (2021) (33.333%): Analyse contrastive du discours grammatical contextualisations et enjeux didactiques en FLE pour un public slavophone ed. Cécile Bruley, Branislav Meszaros, Zuzana Puchovská, Paríž : Presses Sorbonne Nouvelle, 2021, 117 s., 978-2-37906-049-6. (https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:375136&fromLocationLink=false&theme=EPC)

OHLAS: Nappi, C. - In: Bérénice : Rivista di studi comparati e ricerche sulle avanguardie, roč. 26, č. 60, 2021 ; s. 115-121

3

AFD Puchovská, Z. [UKOFIRO] (2016) (100%): « Jazykovedný prístup k analýze prekladu umeleckého textu otázka francúzskych minulých časov a pojmov "naturalizácia" a "hybridizácia », In: Preklad a tlmočenie 12 : hybridita a kreolizácia v preklade a translatológii, Banská

Bystrica: Belianum, ISBN 978-80-557-1204-8, s. 186-200. (https://alis.uniba.sk:8444/lib/itemid=chamo:325536&fromLocationLink=false&theme=EPC)

OHLAS : Kubišová, H. : Translatológia je hybrid. - In: Kritika prekladu . - Banská Bystrica : Belianum, 2018 ; S. 119

4

ADF Puchovská, Z. [UKOFIRO] (2013) (100%): La représentation des préjugés ethniques en français quelques notes sur les notions du stéréotype linguistique et du stéréotype de pensée, Philologia. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 49-58, ISSN 1339-2026. (https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:280555&fromLocationLink=false&theme=EPC)

OHLAS: Dinžíková, I. - In: Cudzie jazyky v premenách času 8 [elektronický zdroj] . - Bratislava : Ekonóm, 2018 ; s. 68.

5

AFD Puchovská Z. [UKOFIRO] (2012) (100%): "Le principe de la transparence comme méthode possible de l´analyse de l´article français", In: Deuxiémes journées des études romanes : nouveaux modeles et théories et leur application en linguistique, littérature, traductologie et didactique au cours des vingt derniéres années. - Bratislava : AnaPress, 2012. - ISBN 978-80-89137-82-4. - S. 21-32 (Studia romanica Bratislavensia ; 12). (https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:267177&fromLocationLink=false&theme=EPC)

OHLAS: Chovancová, K. - Grammars of Slavic languages for Frenchspeaking Public. - In: European Scientific Journal – special edition február 2, roč. 10, č. 7, 2014 ; s. 304.


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA 1/0025/18 Kontextualizovaný gramatický diskurz v opise francúzskeho jazyka (2018 - 2020) Funkcia: vedúci riešiteľ

2

KEGA: K-16-022-00 Jazykový korpus ako didaktický nástroj pri príprave učiteľov cudzích jazykov, prekladateľov, tlmočníkov a filológov v plurilingválnom a multikultúrnom kontexte (2016 - 2018) Funkcia: vedúci riešiteľ

3

VEGA 1/0812/18 Latinská slabika v diachronickom a typologickom kontexte (2018 - 2021) Funkcia: spoluriešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Šefredaktorka vedeckého časopisu Romanistica Comeniana Katedra romanistiky, Filozofická fakulta UK v Bratislave 2017 →
Tajomníčka Asociácie vysokoškolských frankofónnych učiteľov na Slovensku FrancAvis, Gondova 2, 811 02, Bratislava 2016 - 2019
Predsedníčka Asociácie vysokoškolských frankofónnych učiteľov na Slovensku FrancAvis, Gondova 2, 811 02, Bratislava 2020 →
Členka riešiteľskej skupiny GRAC (Grammaires et Contextualisations) Université Sorbonne, 46 rue Saint Jacques 75005 Paris 2013 →

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Sorbonne Nouvelle – Paris 3 Université Sorbonne, 46 rue Saint Jacques 75005 Paris 9. - 13. 10. 2017 Erasmus FiF UK, uč. Mobilita, prednášky
Sorbonne Nouvelle – Paris 3 Université Sorbonne, 46 rue Saint Jacques 75005 Paris 28. 10. - 2.11. 2019 Erasmus FiF UK, uč. Mobilita, prednášky
Masarykova Univerzita v Brne, Filozofická fakulta Masarykova Univerzita v Brne, Filozofická fakulta, Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno 2.4.2019 pozvaný profesor, prac. Kontrakt
Západočeská Univerzita v Plzni, Filozofická fakulta Západočeská Univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Sedláčkova 38, 301 00 Plzeň 16.5.2019 pozvaný profesor

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-26