Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kalaš
I.2 - Meno
Andrej
I.3 - Tituly
doc. Mgr. et Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1974
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave/ Filozofická fakulta/ Katedra filozofie a dejín filozofie
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
andrej.kalas@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3984
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filozofia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
2000, 2004
II.c - Odbor a program
Filozofia - Latinský jazyk a literatúra; Klasické jazyky: grécky jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Dejiny filozofie
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
Filozofia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta) od 2020 - súčasnosť
docent Univerzita Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta) od 2010 - 2020
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta) od 2002 - 2010

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Pedagogická mobilita Erazmus+ Pravidelné a časté stáže na rôznych univerzitách v Gr, Cy, Cz roky 2010-23
celosemestrálny kurz latinskej lektúry Lucretia Masarykova Univerzita v Brne, FiF, Ústav klasických studií 2008
Vedecká stáž Vedecká stáž na Cyperskej Univerzite v Nikosii 2011
jazykové kurzy v Grécku Univerzity v Ioannine a na Rodose 2000 - 2002
Vedecká stáž so semestrálnym kurzom Stoici Karlova Univerzita v Prahe, FiF, Ústav filozofie a religionistiky 2003

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny filozofie 1: Antická filozofia Filozofia I. Filozofia/Philosophy
Dejiny filozofie 1: Antická filozofia Klasické jazyky / Latinský jazyk a kultúra I. Filológia/Philology
Dejiny filozofie 1: Antická filozofia UAP: Filozofia v kombinácii I. Filozofia/Philosophy
Dejiny filozofie 1: Antická filozofia Filozofia v kombinácii - medziodborové štúdium I filozofia/Philosophy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Latinský jazyk a kultúra I. Filológia/Philology
Klasické jazyky I. Filológia/Philology
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Dejiny filozofie sociológia I. sociológia a sociálna antropológia/Sociology and Social Anthropology
Dejiny filozofie rôzne nefilozofické programy I.
Antická filozofia rôzne nefilozofické programy I.
Grécke minimum pre filozofov filozofia I. filozofia/Philosophy
Grécke minimum pre filozofov UAP: Filozofia v kombinácii I. filozofia/Philosophy
Stoicizmus - osud alebo sloboda? Filozofia II. filozofia/Philosophy
Seminár k bakalárskej práci 1 Filozofia I filozofia/Philosophy
Seminár k bakalárskej práci 2 Filozofia I. filozofia/Philosophy
Sokrates a sokratici Filozofia II. filozofia/Philosophy
Sokrates a sokratici UAP: Filozofia v kombinácii II filozofia/Philosophy
Platón Filozofia I filozofia/Philosophy
Platón UAP: Filozofia v kombinácii I filozofia/Philosophy
Aristoteles filozofia I filozofia/Philosophy
Aristoteles UAP: Filozofia v kombinácii I filozofia/Philosophy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
107
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
39
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
17
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
296
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
94
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
94
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
43
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAA Kalaš, A. (100%): Raný pyrrhonismus neboli blažený život bez hodnot? Praha : Oikoymenh, 2007, 143 s., ISBN 978-80-7298-300-1

2

ADD Kalaš, A. (100%): Filozofické aspekty Horáciovho diela. In: Filozofia. vol. 72, no. 2 (2017), p. 114-127, ISSN (print) 0046-385X.

3

AAB Kalaš, A. (30%) - Cepko, J. (18%) - Suvák, V. (52%) : Diogenis fragmenta. Diogenove zlomky. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - 456 s., ISBN 978-80-223-4099-1

4

ADD Kalaš, A. (100%) : Vplyv kynizmu na stoicizmus. In: Filozofia. Roč. 57, č. 6 (2002), s. 405-430., ISSN (print) 0046-385X

5

AAB Cepko, Jaroslav (27% [5,00 AH]) - Kalaš, Andrej [UKOFIDF] (28% [5,00 AH]) - Suvák, Vladislav (45% [8,18 AH]): Aeschinis Socratici fragmenta = Zlomky Aischina zo Sfétta : úvodná štúdia, grécky a latinský text, preklad zlomkov a komentár. - 1. vyd.- Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - 268 s. [18,18 AH] [print]. - (Fontes Socraticorum ; zv. 3) Lit.: 68 zázn. ISBN 978-80-223-4911-6

POZNÁMKA: 2. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021 . - ISBN 978-80-223-5167-6

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

V1 Kalaš, Andrej [UKOFIDF] (50%) - Zelinová, Zuzana [UKOFIDF] (50%): Hesiodov svet vo veršoch: pramene a interpretácie. Bratislava : IRIS - Vydavateľstvo a tlač, 2022, 234 s, ISBN 978-80-8200-084-2

2

ADM Kalaš, A. (100): The problem of truth, happiness and self-refutation in the philosophical viewpoint of the world by Pyrrho of Elis. In: Studia philosophica. Roč. 66, č. 1 (2019), s. 9-26, ISSN (print) 1803- 7445.

3

AFD Kalaš, Andrej [UKOFIDF] (100%) : Helenistické stratégie dosahovania šťastného života. In: Morálka v kontexte storočí : zborník vedeckých príspevkov. - Prešov : Filozofická fakulta, 2019. - S. 16-24. - ISBN 978-80-555-2299-9 Edícia: (Opera Litteraria ; 8/2019 ; ) [Morálka v kontexte storočí. Prešov, 28.03.2019 - 29.03.2019].

4

AED Kalaš, Andrej [UKOFIDF] (50%) - Zelinová, Zuzana [UKOFIDF] (50%): Plutarchos jeho filozofia v kontexte vedy. Lit.: 25 zázn. In: Ako správne vychovávať deti. - Bratislava : IRIS - Vydavateľstvo a tlač, 2020. - S. 9-26.

ISBN 978-80-8200-046-0.

CAB01 Plutarchos, Lucius Mestrius - Kalaš, Andrej [UKOFIDF] (100%): Ako správne vychovávať deti. - 1. vyd. - Bratislava : IRIS - Vydavateľstvo a tlač, 2020. - 112 s. [print]

ISBN 978-80-8200-046-0.

5

ADC: Kalaš, A (50%) - Škvrnda, F. (50%): Označil Aristotelés sókratovské dialógy za fiktívny literárny žáner? In: Filosofický časopis. Roč. 67, č. 5 (2019), ss. 787-796, ISSN (print) 0015-1831

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ABB Kalaš, A. (12%) - Suvák, V. (88%): Antisthenove zlomky : text, preklad a komentár. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 29-540, ISBN 978-80-223-3447-1 [o1] 2015 Porubjak, M.: Umiernená zúrivosť (nová rola thuridos alké u Tyrtaia). In: Studia philosophica, roč. 62, č. 2, 2015, s. 30 SCOPUS.

2

ABB Kalaš, A. (12%) - Suvák, V. (88%): Antisthenove zlomky : text, preklad a komentár. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 29-540, ISBN 978-80-223-3447-1. [o1] 2017 Gajda-Krynicka, J.: Criticism as the basis for the procedures of hypothetical dialectic in Plato s philosophy. In: Thinking critically : what does It mean? Berlin : Walter de Gruyter, 2017, S. 25-46 - SCOPUS 

3

ABB Kalaš, A. (12%) - Suvák, V. (88%): Antisthenove zlomky : text, preklad a komentár. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 29-540, ISBN 978-80-223-3447-1. [o1] 2019 Porubjak, M.: Theognis on breeding and learning : why Socrates should have quoted his verses in Plato's Meno. In: Polis, roč. 36, č. 3, 2019, S. 503.

4

ADD Kalaš, A. (100%): Diogenov postoj k ľudskej sexualite: hedonizmus alebo asketizmus? In: Filozofia. Roč. 71, č. 2 (2016), s. 119-130, ISSN (print) 0046-385X             [o1] 2020 Patarák, M. - Pečeňák, J.: Dekonštrukcia anhedónie ako psychopatologického symptómu. In: Československá psychologie, roč. 64, č. 3, 2020, s. 321-341 - SCOPUS


5

AAB: Kalaš, A. (50%) - Zelinová, Z.: Fysiognómonika - zabudnuté antické umenie : (pramene a interpretácie). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, 260 s., ISBN 978-80-223-5098-3. [o1] 2021 Suvák, V.: Good life and good death in the Socratic literature of the fourth century BCE. In: Ethics and Bioethics, roč. 11, č. 1-2, 2021, s. 13 - SCOPUS 

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA 1/0864/18 Ad Fontes Cynicorum Socraticorum - pramene a interpretácia sokratovského kynizmu. (Ad Fontes Cynicorum Socraticorum - Sources and Interpretation of Socratic Cynism.) VEGA 1/0864/18, 2018-2020, vedúci riešiteľ (chief researcher ). Predmetom výskumného projektu bola historicko-filozofická reflexia sokratovského myšlienkového hnutia antických kynikov. Špecifikom projektu bolo dôsledné aplikovanie klasického princípu "Ad fontes" napĺňaného jednak doplnením v slovenčine existujúcej pramennej základne, jednak novými interpretáciami existujúcej i novovytvorenej pramennej bázy formou vedeckých vydaní ďalších monumentálnych postáv (Kratés, Hipparchia, Cynici minores, Diogenis Epistulae ...) a interpretačných prác. Projekt sa zameral aj na dejiny pôsobenia kynických ideí dokazujúc, že v antike existovala silná neplatónska tradícia inšpirujúca dejiny i súčasnosť. (The subject of the research project is the historical and philosophical reflection of the Socratic school of thought of ancient cynics. The specificity of the project is the application of the classical „ad fontes“ principle, complemented by the addition of the existing source base in the Slovak language and by interpretations of the newly created source bases in the form of scientific editions of other figures (Crates, Hipparchia, etc.) and interpretative works. The project focuses on the history of cynic ideas and proves that there was a strong non-Platonic tradition inspiring historical as well as present philosophical thought.) https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kfdf/Personal/Kalas/Granty/Ad_Fontes_Cynicorum.pdf                                       https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:361746&fromLocationLink=false&theme=EPC                                                                                        https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:363158&fromLocationLink=false&theme=EPC

2

Aristippos a sokratika (Aristippus and the Socratic Movement) VEGA 1/0094/20, 2000-2022, riešiteľ (scientific co-worker). Hlavným cieľom projektu je interpretácia Aristippa a kyrénskej školy ako hnutia spájajúceho dve antické tradície: sókratovskú etiku a grécky skepticizmus. Počas riešenia projektu sú prekladané všetky zachované svedectvá a doxografické správy o Aristippovi. Preklad zlomkov je dopĺňaný rozsiahlym vedeckým komentárom. (The main aim of the project is to interpret Aristippus and the Cyrenaic school as the movement related to two ancient traditions: Socratic ethics and Greek skepticism. During the solution of the project, we are translating all preserved testimonies and doxographical evidences concerning Aristippus. The fragments are being accompanied by extensive commentaries.)

3

Aischinés a sókratovský dialóg (Aeschines and the Socratic dialogue) VEGA 1/0017/17, 2017 - 2019, riešiteľ, scientific co-worker. Cieľom predloženého projektu bola rekonštrukcia Aischinových sókratovských dialógov, predovšetkým jeho spisov Alkibiadés a Aspasia. V rámci projektu sme vydali slovenský preklad gréckych zlomkov s podrobným vedeckým komentárom, ktorý bol súčasťou edície Fontes Socraticorum. Okrem toho sme publikovali jednotlivé štúdie zamerané na dôležité súvislosti a vzťahy medzi Aischinovými dialógmi a dialógmi ďalších sókratovcov pôsobiacich vo 4. st. pred Kr. (The main aim of the project was to reconstruct the Aeschines' Socratic dialogues, especially his Alcibiades and Aspasia. We published Slovak translation and commentary of extant Aeschines’ fragments as a part of Fontes Socraticorum series, and edited particular papers concerning important relations between Aeschines' dialogues and the dialogues of other companions of Socrates).                                                                                                                                                                                                                                                                           https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:366887&fromLocationLink=false&theme=EPC

[o5] 2021 - Brodňanská, E. : Zlomky Aischina zo Sfétta. Aeschinis Socratici fragmenta. - In: Graeco-Latina Brunensia, roč. 26, č. 1, 2021 ; S. 233-234       https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:353270&fromLocationLink=false&theme=EPC           

4

Vývoj pojmu hanby v antickej a súčasnej morálnej filozofii s dôrazom na jej etické funkcie (The Evolution of the Concept of Shame in the Ancient and Contemporary Moral Philosophy with an Accent on Its Ethical Functions) VEGA 1/0020/21, 2021 - 2023, riešiteľ (scientific co-worker). Projekt si kladie za cieľ preskúmať transformácie podôb a funkcií pojmu hanba v antickej a súčasnej morálnej filozofii. Sústredíme sa na rôzne významy starogréckych pojmov „aidós“ a„aischyné“,ktoré možno preložiť ako hanba.  V súčasnom morálne-filozofickomdiskurze traktujúcom kategóriu hanby sledujeme dve základné línie: 1) návrat k jej antickým východiskám; 2) skúmanie z hľadiska jej morálne transformačného potenciálu. ( The objective of the project is to explore the transformation of the forms and functions of the notion of shame in the ancient and contemporary moral philosophy. We shall focus on different meanings of the ancient Greek concepts of “aidos” and “aischyne”, both of which can be translated as “shame”. Seneca. In the contemporary moral philosophic discourse concerning the shame, we follow two main motifs: 1) the return to its ancient starting points; 2) the inquiry into its transformative moral potential.)

5

Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy. (Changes in the Understanding of Universe and Man from Philosophical, Theological and Physical Perspectives) APVV projekt č. 18 - 0103, 2019-2023, riešiteľ (scientific researcher). Hlavným predmetom výskumného projektu je čo najkomplexnejšie preskúmanie základných paradigmatických zmien v nazeraní na vesmír a človeka v ňom v kontexte interdisciplinárnych prienikov filozofických, teologických a fyzikálnych perspektív. Riešenie vytýčeného výskumného cieľa bude založené na definovaní paradigmatických zmien v procese vývoja a v postavení človeka v rámci neho. (The presented project aims to provide a comprehensive view of evolution of the Universe and Man within it in the context of interdisciplinary overlaps of philosophical, theological, and physical perspectives. Solution of the main research objective will be based on the definition of paradigmatic changes in the evolutionary process and the position of the human being within it .)                                                                                    https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/apvv/apvv180103/domovska-stranka/                                                                                                      https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/apvv/apvv180103/vystupy-projektu/       Citovaný výstup:  ADM Kalaš, A. (100): The problem of truth, happiness and self-refutation in the philosophical viewpoint of the world by Pyrrho of Elis. In: Studia philosophica. Roč. 66, č. 1 (2019), s. 9-26, ISSN (print) 1803-7445                                                                                                                                                 Citujúci dokument: [o3] 2020 - Rajtíková, K. - Pyrrhón a India : orientalizujúca interpretácia filozofie Pyrrhóna z Elidy. - In: Bílá místa flosofie . - Ostrava : Ostravská univerzita, 2020 ; S. 139

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen redakčnej rady časopisu Filozofia časopis Filozofia, vydáva Filozofický ústav SAV 2015-2019
Člen redakčnej rady časopisu Pro-Fil internetový časopis Pro-Fil, Scopus, Česko 2012 - súčasnosť
Člen Slovenskej jednoty klasických filolóv Slovenská jednota klasických filológov, FiF UK 2000 - súčasnosť
Koordinátor programu Erazmus na Katedre filozofie FiF UK FiF UK 2015 - súčasnosť
Člen Slovenskej spoločnosti novogréckych štúdií Slovenská spoločnosť novogréckych štúdií, FiF UK 2004 - súčasnosť
Člen Slovenského filozofického združenia pri SAV Slovenské filozofické združenie pri SAV 2023 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Athens Atény, Grécko 7/4-13/4/2008 Erazmus
Karlova Univerzita v Prahe Praha, Česko, semestrálny kurz Stoicizmus na Ústave filozofie a religionistiky letný semester akad. roka 2002/2003 grant Vzdelávacia nadácia Jána Husa
Aristotelian University of Thessaloniky Thessaloniky, Grécko pravidelné a časté pobyty, roky 2008 - 2023 družobné pobyty UK v Bratislave
Masarykova Univerzita v Brne Brno, Česko, semestrálny latinský seminár Lucretius letný semester 2007/2008 grant Vzdelávacia nadácia Jána Husa
Egejská Univerzita Rodos, Grécko pravidelné a časté pobyty, roky 2010-2019 Erazmus
Cyperská Univerzita Cyprus, Nikosia 7/11/2011 - 18/12/2011 stáž s prednáškami, štipendium od Cyperskej republiky

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-25