Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kákošová
I.2 - Meno
Zuzana
I.3 - Tituly
doc., PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1954
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka
I.8 - E-mailová adresa
zuzana.kakosova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3983?do=filterForm-submit&name=Zuzana&surname=K%C3%A1ko%C5%A1ov%C3%A1&university=701000000&faculty=701030000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
11.Filológia; 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy (7656 učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra; 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk a kultúra)

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
II.b - Rok
1978
II.c - Odbor a program
učiteľstvo pre školy II. cyklu - aprobácia latinčina - slovenčina
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
II.b - Rok
1991
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny slovenskej literatúry
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny slovenskej literatúry
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
asistentka Pedagogická fakulta Nitra 1978 - 1981
odborná asistentka Pedagogická fakulta Nitra 1982 - 1987
odborná asistentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava 1987 - 2002
docentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava 2002 - doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny slovenskej literatúry 9. - 18. storočia 1 - 2 Slovenský jazyk a literatúra I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Dejiny slovenskej literatúry 9. - 18. storočia 1 - 2 slovenský jazyk a kultúra I. filológia
Seminár k bakalárskej práci slovenský jazyk a literatúra I učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k bakalárskej práci slovenský jazyk a kultúra I. filológia
Seminár k diplomovej práci slovenský jazyk a literatúra II. učiteľstvo a pedagogické vedy
Slovenská literatúra 9. - 18. storočia slovenská literatúra III. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
31
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
56
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
6
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 1 SZ prekladateľstvo a tlmočníctvo II. filológia
Seminár k diplomovej práci slovenský jazyk a kultúra II. filológia
Poetologicko-interpretačný seminár slovenská literatúra III. filológia
Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 1-2 slovenská literatúra I. - II. Učiteľstvo a pedagogické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
107
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
275
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
48
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Kákošová, Zuzana: Kapitoly zo slovenskej literatúry 9. - 18. storočie : typológia a poetika stredovekej, renesančnej a barokovej literatúry. Bratislava : Univerzita Komenského. 2005. 132 s. ISBN 80-223-2037-4

2

AAB Kákošová, Zuzana: Latinská humanistická poézia 16. storočia v kontexte slovenskej literatúry. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. 152 s. ISBN 978-80-223-2603-2

3

ABD Kákošová, Zuzana: Dráma. In: Slovenská literatúra po roku 1989. Bratislava : Slovenské informačné centrum, 2007. S. 137 - 161. ISBN 978-80-89222-34-6

4

ADE Kákošová, Zuzana: Latinská humanistická literatúra v 16. storočí na Slovensku a jej vzťah k českému kontextu = Martin Rakovský and Juraj Koppay and scrutinizes the relationship af their work with the context of Czech literature and culture of the time : (Martin Rakovký a Juraj Koppay). In: Bohemica litteraria. - Roč. 20, č. 1 (2017), s. 7 - 26. ISSN 1213-2144

5

AED Kákošová, Zuzana: The emblems of Ján Sambucus : (an interpretation of selected emblems). In: Graecolatina et orientalia 23-24/1991-2. Bratislava : Stimul, 1995. s. 85-93.ISBN 80-223-0964-8

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AEC Kákošová Zuzana: Vzťahy medzi českými a slovenskými humanistami v 16. storočí : (politika a priateľstvo). In: Český a slovenský kulturní a politický prostor : (vzájemnost-nevzájemnost, vstřícnost-rezistence, ústup-expanze). Brno : Jan Sojnek - Galium, 2017. S. 115 - 1222. ISBN 978-80-906183-9-8

2

AFD Kákošová, Zuzana: Poetika slovenskej barokovej prózy - robinzonáda. In: Philologica : 77. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. s. 359 - 365. ISBN 978-80-223-4639-9

3

AFD Kákošová, Zuzana: Ján Sambucus, emlémy venované významným osobnostiam 16. storočia. In: Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie 18.-19. november 2016, Bratislava. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. s. 217-228. ISBN 978-80-223-4626-9

4

AED Kákošová, Zuzana: Formovanie slovenskej dobrodružnej literatúry v 17. - 18. storočí. In: Studia Academica Slovaca : prednášky 55. letnej školy slovenského jazyka a kultúry : Roč. 48. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 139-153. ISBN 978-80-223-4748-8

5

AED Kákošová, Zuzana: Mecenášstvo ako významný činiteľ rozvoja poézie v 16. storočí = Patronage as an important factor in the development of poetry in the sixteenth century. In: Studia Academica Slovaca : prednášky 57. letnej školy slovenského jazyka a kultúry : 50. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. s. 214 - 228. ISBN 978-80-223-5199-7 

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Kákošová, Zuzana: Latinská humanistická poézia 16. storočia v kontexte slovenskej literatúry. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-223-2603-2

[2] 2021 Pitáková, M.: Slovacikálne tlače v Lyceálnej knižnici v Kežmarku. In: Slovenská literatúra, roč. 68, č. 1, 2021, s. 63-76 - ESCI

2

BAB Čuzy, Ladislav - Hochel, Igor - Darovec, Peter - Kákošová, Zuzana: Panoráma slovenskej literatúry 3 : Literárne dejiny od roku 1945 po súčasnosť). Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006. ISBN 80-10-00846-X

[01] 2019 Novkovic, M.: Documentary films of the Slovak New Wave. In: Hrvatski filmski ljetopis, roč. 25, č. 97, 2019, s.36+ - AHCI

3

AAB Kákošová Zuzana: Kapitoly zo slovenskej literatúry 9. - 18. storočie : Typológia a poetika stredovekej, renesančnej a barokovej literatúry. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2001. 132s.

ISBN 80-223-1597-4


[o1] 2021 ~ Vojtech, M.. - Adaptacije češkega jezika na slovaškem in njegove oblike v slovaških literarnih besedilih v obdobju narodnega preporoda - In: Jezik in slovstvo, roč. 66 č. 2-3, 2021 ; s. 223 ; SCOPUS

4

AFD Kákošová, Zuzana: Modlitba v kontexte latinských humanistických žánrov 16. storočia - Prayer in the context oflatin humanistic genres in the 16th century. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 4, č. 2-3 (2004), s. 180-192. ISSN 1335-9185

[o1] 2011 - Mráz, P. - In: Slavia, roč. 80, č. 2-3, 2011 ; s. 337 ; SCOPUS

5

BAB Čuzy, Ladislav - Hochel, Igor - Darovec, Peter - Kákošová, Zuzana: Panoráma slovenskej literatúry 1 : Literárne dejiny od stredoveku pokoniec romantizmu) Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. ISBN 80-10-00316-6

[01] 2020 Kolenčíková, N. - Altmann, G.: Analysis of Prepositions in Marina : (Slovcak Romantic Poem). In: Glottometrics, č. 48, 2020, s. 106 - ESCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Grant VEGA 1/0315/21 Poetika slovenskej prózy 18. - 20. storočia 2. Vedúci projektu: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. Členka riešiteľského kolektívu: Zuzana Kákošová

2

Grant VEGA 1/0647/17 Poetika slovenskej prózy 18. - 20. storočia. Vedúci projektu: doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. Členka riešiteľského kolektívu: Zuzana Kákošová


3

Grant APVV-16-0374 Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 - 1780). Vedúci projektu: prof. PhDr. Martin Homza, PhD. Členka riešiteľského kolektívu: Zuzana Kákošová

4

Grant APVV-22-0130 Šľachtické knižnice 18. a 19. storočia na západnom a strednom Slovensku. Vedúca projektu: doc. Lucia Lichnerová, PhD. Členka riešiteľského kolektívu: Zuzana Kákošová

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka poroty Ceny Daniela Tupého Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava 2015 - 2021
Členka akademického senátu Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava 2004 - 2006
Členka vedeckej rady Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava/ Faculty of Arts Comenius University in Bratislava 2012 - 2014
Členka atestačnej komisie Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava 2004 - 2018
Vedúca KSLaLV Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava 2004 - 2012

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerza v Ljubljani Ľubľana, Slovinsko 22. 10. - 26. 10. 2007 Erasmus
Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapešť, Maďarsko 30. 3. - 3. 4. 2009 Erasmus
Masarykova univerzita Brno, Česká republika 3. 11. - 7. 11. 2014 prednáškový pobyt
Masarykova univerzita Brno, Česká republika 24. 11. - 25. 11. 2010 Erasmus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-25