Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PhDr. Iveta Kajanová, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kajanová
I.2 - Meno
Yvetta
I.3 - Tituly
prof. Mgr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1964
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor v odbore muzikológia
I.8 - E-mailová adresa
yvetta.kajanova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3982
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
muzikológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-4356-1129

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
hudobná veda
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
hudobná veda
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1994
II.c - Odbor a program
teória a dejiny hudby
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
hudobná veda
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
teória hudby
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
redaktor časopis Rytmus, vydavateľstvo Obzor 1986-1987
redaktor Slovenský hudobný fond 1987-1990
doktorand, odborný asistent Katedra hudobnej vedy FiFUK 1990-1993, 1993-2003
vedecký pracovník Ústav hudobnej vedy 1999-2002
docent, profesor Katedra hudobnej vedy FiFUK 2003-2012, 2012- súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
AIS FiFUK 2008
MS Teams, Zoom FiFUK 2020
English Online conversation Practice Speaking English Online 2013, 2014

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Hudobná kritika 0288 muzikológia I. vedy o umení a kultúre
Dejiny jazzu 0288 muzikológia I. vedy o umení a kultúre
Dejiny rocku 0288 muzikológia II. vedy o umení a kultúre
Manažment hudobnej kultúry 0288 muzikológia II. vedy o umení a kultúre
Hudobná sociológia 0288 muzikológia II. vedy o umení a kultúre
Doktorandský seminár Umenovedné štúdiá III. vedy o umení a kultúre
Hudobná publicistika a redakčná prax 0288 muzikológia II. Vedy o umení a kultúre
Seminár z etnomuzikológie, dejín a teórie jazzu, rocku, popu 0288 muzikológia I. Umenovedné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Muzikológia II. vedy o umení a kultúre
Umenovedné štúdiá III. vedy o umení a kultúre
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Habilitačné a vymenúvacie konanie v odbore 0288 muzikológia vedy o umení a kultúre
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
28
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
63
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
13
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Hudobná publicistika a redakčná prax muzikológia II. vedy o umení a kultúre
Dejiny populárnej hudby a jazzu – celofakultný kurz muzikológia I. vedy o umení a kultúre
History and Theory of Jazz and Popular Music (Central Europe, in English) 0232 stredoeurópske štúdiá I. filológia
Seminár z etnomuzikológie, dejín a teórie jazzu, rocku, popu 2-svetová scéna muzikológia II. vedy o umení a kultúre
Seminár z etnomuzikológie, dejín a teórie jazzu, rocku, popu 2-svetová scéna muzikológia II. vedy o umení a kultúre
Doktorandský seminár Umenovedné štúdiá III. vedy o umění a kultuře
Management hudobnej kultúry muzikológia II. vedy o umění a kultuře
Hudobná sociológia muzikológia II. vedy o umění a kultuře
Dejiny rocku muzikológia II. vedy o umění a kultuře
Dejiny jazzu muzikológia I. vedy o umění a kultuře

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
224
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
48
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
445
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
150
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Gospel music na Slovensku/Gospel music in Slovakia. Bratislava: CoolArt, 2009, 256s, ISBN 978-80-969080-4-2. 

2

AFC Denotative components of jazz during the period of communism as exemplified in Czech and Slovak jazz. In: Jazz behind the iron curtain. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010, p. 65-81, ISBN 978-3-631-59172-7.

3

ADC The Rock, pop and jazz in contemporary musicological studies. In: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, roč. 44, č.2, 2013, p. 343-359, ISSN 0351-5796.

4

AAB Slovenský jazz, kontexty a súvislosti/Slovak jazz, contexts and relationships. Bratislava: UK, 2014, 316s., ISBN 978-80-223-3709-0.

5

ACA On The History of Rock Music. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, 116s, ISBN 978-3-631-65556-6.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AEC Jazz artists in the former Czechoslovak Socialist Republic and their conflicts with the socialist ideology, The changing face of Slovak jazz. In: Jazz from Socialist Realism to Postmodernism, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016, p.  119-137, 225-242 (Jazz under State Socialism vol. 5), ISBN 978-3-631-67173-3.

2

AEC The History of European Jazz: the music, musicians and audience in context, The Czech Republic, Slovakia. Equinox, Shefield: 2018, p. 302-320, ISBN 9781781794463.

3

AEC Rock, pop and jazz research development in the former Czechoslovak Socialist Republic and present - Day Slovakia. In: Popular music in Communist and Post-communist Europe. - : 1. vyd. Berlín : Peter Lang, 2019. - S. 31-48 (Jazz under State Socialism, vol. 6), ISBN 978-3-631-77463-2.

4

ADM Jazz na Slovensku v období fašizmu/Jazz in Slovakia during period of fascism, in: Musicologica Brunensia, roč. 54, č. 2, 2019, s. 29-42, ISSN (online) 2336-436X

5

ADC Crossing Borders Between Traditions and a Global Approach to Music Culture in Central Europe as Exemplified by Klezmer and Flamenco. In: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, roč. 51, č.2, 2020, p. 253-263, ISSN 0351-5796.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Y. Kajanová: Towards a periodization of Slovak pop music and jazz. In: Musicologica Istropolitana 6. - Bratislava : Stimul, 2007. - ISBN 978-80-89236-43-5. - S. 197-216 Zaddach, W-G. - In: Jazz and totalitarianism . - New York : Routledge, 2017 ; S. 133

2

Y. Kajanová: Denotative components of jazz during the period of communism as exemplified in Czech and Slovak jazz. In: Jazz behind the iron curtain. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010, p. 65-81. Zaddach, W-G. - In: Jazz and totalitarianism . - New York : Routledge, 2017 ; S. 133

3

Y. Kajanová: On The History of Rock Music. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, Papazova Zhabeva, J. - In: IASPM journal (Canada), roč. 6, č. 1, 2016, p. 161-163, Senn, O. - Bechtold, T. A. - Hoesl, F. - Kilchenmann L. : Taste and familiarity affect the experience of groove in popular music. - In: Musicae Scientiae, (15. april, 2019)

4

Y. Kajanová: The Rock, pop and jazz in contemporary musicologica. studies. In: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, roč. 44, č.2, 2013, p. 343-359. Lefkovitz, A. - In: Louis Armstrong, Duke Elington and Miles Favis : a twentieth-century transnational biography . - Lanham : Rowman & Littlefield, 2018 ; S. 121

5

Y. Kajanová: The Rock, pop and jazz in contemporary musicological studies. In: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, roč. 44, č.2, 2013, p. 343-359. Corchia, L.: Sugli inizi dell´interpretazione sociologica del Rock : Alle ricerca di un nuovo canone estetico. - In: The Lab´s Qurterly, roč. 20, č. 2, 2018 ; s. 164

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

HORIZON 2020, 2016–2019, COURAGE – Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage ofDissent in the Former Socialist Countries (spoluriešiteľka/co-investigator).

2

APVV 14-0681, 2015-2019, Hudba v Bratislave (spoluriešiteľka) /Music in Bratislava (co-investigator).

3

VEGA 1/0086, 2015-2018, Multikulturalizmus v slovenskej hudbe (zodpovedná riešiteľka)/ Multiculturalism in Slovak Music (Grant leader).

4

Visegrad 51600085, 2017, Alternative rock scene in former Yugoslavia, (co-investigator)

5

2013, US Embassy in Bratislava, grant for conference European Jazz Personalities

6

VEGA 1/0015/19, 2019-2022, Kompozícia v kontextoch jazzu, rocku, európskej hudby 20. storočia a súčasnosti/Composition in context of jazz, rock, european classical music of the 20th century and contemporary time (Grant leader).

7

VEGA 1/0016/23, 2023-2026, Hudobná, kritická a štýlová interpretácia jazzu, rocku, hudby 20. storočia, a súčasnosti. (Grant Leader).

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
tajomník Spoločná odborová komisia Ústavu hudobnej vedy SAV a Katedry hudobnej vedy pre udeľovanie PhD. 2000-2008
člen Vedecká Rada Slovenskej akadémie vied – Ústav hudobnej vedy 2006-2007
člen Akademický senát FiF UK 2008-2012
člen Vedecká rada Katedry muzikologie Univerzity Palackého Olomouc 2016-súčasnosť
členka skúšobnej komisie pre záverečné skúšky bakalárskeho a Mgr. štúdia FiFUK 2006-súčasnosť
člen Rady pre Humanitné vedy Agentúry na podporu výskumu a vývoja 2024

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Katedra muzikologie Univerzitní 3, 779 Olomouc, Czech Republic 8.4.2008-15.4.2008 mobilita pedagógov FiFUK
Uniwersytet Jagielloński, Instytut muzykologii Westerplatte 10, 31-033 Krakow, Poland 13.5.2009-19.5.2009 mobilita pedagógov FiFUK
Ústav hudební vědy, Karlova univerzita Jana Palacha 2, 116 38 Praha, Czech Republic 15.4.2010-30.4.2010 mobilita pedagógov FiFUK
Freie Universität Kaiserwether Str. 16-18, 141 95 Berlin, Germany 11.6.2010-20.6.2010 Jazz im Ostblock, grant Volkswagen
IULM-Universita di comunicazione e lingue Via Carlo Bo 1, 201 43 Milano, Italy 1.6.2016-15.6.2016 pracovný kontakt
IULM-Universita di comunicazione e lingue Via Carlo Bo 1, 201 43 Milano, Italy 27.5.2018-14.6.2018 pracovný kontrakt
IULM-Universita di comunicazione e lingue Via Carlo Bo 1, 201 43 Milano, Italy 26.6.2023-30.6.2023 pracovný kontrakt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2024-03-25