Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kačírek
I.2 - Meno
Ľuboš
I.3 - Tituly
doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1971
I.5 - Názov pracoviska
Katedra archívnictva a muzeológie FiF UK v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
lubos.kacirek@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3981
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
1992
II.c - Odbor a program
História - Slovenský jazyk a literatúra
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
História - Slovenský jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
Slovenské dejiny
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
Slovenské dejiny
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odb. asistent > Docent Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta 2008 - doteraz
Odb. asistent Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta 1997 - 2008
kurátor Múzeum mesta Bratislavy 1995 - 1997

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Externé bakalárske štúdium muzeológie Univerzita Komenského - Filozofická fakulta 2000
4-mesačný študijný pobyt Univerza v Ljubljani, FiF, Slovinsko 2001
3-mesačný študijný pobyt ELTE, Budapešť, Maďarsko 2003
3-mesačný študijný pobyt Univerza v Ljubljani, FiF, Slovinsko 2007
5-dňový Univerza v Mariboru, Slovinsko 2019

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny múzejníctva archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 1. historické vedy
Kultúrne dedičstvo Slovenska archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 1. historické vedy
Dejiny pamiatkovej ochrany archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 1. historické vedy
Múzeum ako inštitúcia archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 1. historické vedy
Špecializovaná muzeológia archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 2. historické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 1. historické vedy
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 2. historické vedy
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Slovenské dejiny historické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
24
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
26
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Odborná prax 1 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 1. historické vedy
Odborná prax 2 archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 1. historické vedy
Aktuálne problémy múzejníctva a monumentológie archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 1. historické vedy
Muzeologický seminár archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 2. historické vedy
Seminár k bakalárskej práci archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 1. historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
177
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
55
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
259
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
110
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
45
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
22
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
18
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Vnímanie emancipácie žien v slovenskej spoločnosti v 60. a 70. rokoch 19. storočia. In: Sféry ženy : sociológia, etnológia, história. - Banská Bystrica : UMB, 2004. - S. 391-401. 

2

Pokusy Novej školy (1868-1875) o získanie šľachty pre národné hnutie = Attempts of the New School to win the nobility for the Slovak national movement (1868-1875). In: Zemianstvo na Slovensku v novoveku, časť 2 : duchovná a hmotná kultúra. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. - S. 225-242.

3

Viktor Smolej a jeho prínos pre rozvoj slovensko-slovinských vzťahov. In: 90. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Ľubľane. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 16-28. 

4

Modernizácia Uhorska v 19. storočí a slovenské národné hnutie. In: Martinkovič, Marcel (zost.): Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia v 19. storočí. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2011. - S. 246-338. 

5

Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850-1875. - 1. vyd. - Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016. - 401 s.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1
Bratislavské výtvarné stopy Zuzky Medveďovej (1897-1985). Medzi ornamentom a umeleckým gestom : výtvarné umenie a hudba dolnozemských Slovákov. - : 1. vyd. ISBN 978-973-107-170-1. - Nadlac : Vydavateľstvo - Editura Ivan Krasko, 2021. - S. 100-110.
2

Bratislavský učiteľ Eduard Krajňák v národnom hnutí na prelome 19. a 20. storočia. Sláva šľachetným 6 : učiteľ je okno do sveta a života : Roč. 6. - : 1. vyd. ISBN 978-8097-2016-7-8. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020. - S. 155-179.

3

100. výročie pripojenia Petržalky k Československu. - 1. vyd. - Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2019. - 112 s. 

4

Revolúcia 1848/1849 a slovenské národné hnutie v múzejnej prezentácii. In: Museologica Brunensia. - Roč. 8, č. 1 (2019), s. 18-26.

5

Edičná činnosť múzeí v druhej polovici 19. a prvej polovici 20. storočia = Editorial activities of museums in late 19th and early 20th century. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 43-56. 

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

[o1] 2013 Kičková, A. - Kissová, M.: History of education & childrens literature, roč. 8, č. 1, 2013, s. 522 - AHCI Vnímanie emancipácie žien v slovenskej spoločnosti v 60. a 70. rokoch 19. storočia. In: Sféry ženy : sociológia, etnológia, história. - Banská Bystrica : UMB, 2004. - S. 391-401.

2

[o3] 2017 Kragelj, M. - Sevšek Šramel, Š.: Sedemdeset let slovakistike v Ljubljani. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, S. 84 - Viktor Smolej a jeho prínos pre rozvoj slovensko-slovinských vzťahov. In: 90. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Ľubľane. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 16-28. 

3

[o4] 2014 Podolan, P. - Viršinská M.: Slovenské dejiny 3 :1780-1914. Bratislava : LIC, 2014, S. 379 - Modernizácia Uhorska v 19. storočí a slovenské národné hnutie. In: Martinkovič, Marcel (zost.): Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia v 19. storočí. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2011. - S. 246-338. 

4

[o3] 2017 Matus, L.: Konfesia a národ : kontexty konfesionálnej a národnej identity slovenskej spoločnosti v 19. a 20. storočí. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2017, S. 155 - Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850-1875. - 1. vyd. - Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016. - 401 s.

5

[o3] 2019 Djordjevič, K.: Jabuka u frazeološkoj slici sveta (na srpskom i slovačkom materijalu). In: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája 8. Budapešť : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2019, S. 32 - Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850-1875. - 1. vyd. - Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016. - 401 s. 

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA: Československá nákladná a osobná doprava na Dunaji v 70. a 80. rokoch 20. storočia (2022 - 2024) - hlavný riešiteľ

2

VEGA: Obraz socialistického mesta (2020 - 2022) - spoluriešiteľ

3

KEGA: Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva (2017 - 2019) - spoluriešiteľ

4

APVV: Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18.-1. pol. 20. storočia) (2015 - 2017) - spoluriešiteľ

5

VEGA: Interkultúrne vplyvy v tradičnej kultúre a religiozite Slovenska (2011 - 2012) - hlavný riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Múzejná pedagogika - člen skúšobnej komisie Slovenské národné múzeum, Bratislava Od 2016
Vedecká rada - predseda Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica Od 2021
Vedecká rada - člen Slovenské technické múzeum, Košice Od 2021
Vedecká rada - člen Liptovské múzeum, Ružomberok Od 2021
Hodnotenie obecných monografií - člen komisie Národné osvetové centrum, Bratislava 2022

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerza v Mariboru Maribor, Slovinsko 2019, 5 dní Erasmus
Masarykova univerzita Brno, ČR 2015, 5 dní Erasmus
ELTE Budapešť, Maďarsko 2013, 5 dní Erasmus
Karlova Univerzita Praha, ČR 2012, 1 mesiac Erasmus
Univerza v Ljubljani Ľubľana, Slovinsko 2007, 3 mesiace SAIA
Masarykova univerzita Brno, ČR 2003, 5 dní Medziuniverzitná výmena

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-26