Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Janák
I.2 - Meno
Dušan
I.3 - Tituly
Doc., PhDr., Ph.D.
I.4 - Rok narodenia
1979
I.5 - Názov pracoviska
Katedra sociológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 818 01 Bratislava, Slovenská republika
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
dusan.janak@uniba.sk
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Sociológia a sociálna antropológia
I.11 - ORCID iD
0000-0001-8667-2948

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
Sociológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Sociológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
Sociológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filosofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouc
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
Sociológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě 2009-2018
docent Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě 2018-2022

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Cambridge English, Certificate in Advanced English British Council, Czech Republic 2018

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny klasickej sociológie Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Seminár k bakalárskej práci Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Dejiny modernej sociológie 1 Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Dejiny modernej sociológie 2 Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Kvalitatívne metódy sociologického výskumu Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Environmentálna sociológia Sociológia II. Sociológia a sociálna antropológia
Seminár k diplomovej práci Sociológia II. Sociológia a sociálna antropológia
Pokročilé kvalitatívne metódy sociologického výskumu Sociológia II. Sociológia a sociálna antropológia
Metodologický seminár k príprave dizertačnej práce Sociológia III. Sociológia a sociálna antropológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Sociológia II. Sociológia a sociálna antropológia
Sociológia III. Sociológia a sociálna antropológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
9
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
10
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Dejiny slovenskej a stredoeurópskej sociológie Sociológia Sociológia a sociálna antropológia
Sociológia mimo človeka Sociológia Sociológia a sociálna antropológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
80
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
21
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
17
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
80
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
WoS: 39 (včetně autocitací)
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
WoS: 6 (bez autocitací)
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Janák, D. 2018. Klasická sociologie ve střední Evropě: Mezi centrem a periferií. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-278-4.

2

Janák, D. 2022. „Interpretativní sociologie zvířat? K možnostem pojetí zvířat jako sociálních aktérů z pohledu rozumějící sociologie Maxe Webera.“  Sociológia 54 (5): 412-436. https://doi.org/10.31577/sociologia.2022.54.5.15.

3

Janák, D. 2013. „Počátky teoretické sociologie v českých zemích. Text věnovaný památce prof. M. Petruska.“Sociológia- Slovak Sociological Review. 45 (4): 339-364. ISSN 0049-1225, ISSN 1336-8613. dostupné z: https://www.sav.sk/journals/uploads/09030817Janak%20OK.pdf

4

Janák, D. 2010."Social Introspection Of I. A. Bláha and Wittgenstein’s’ Argument Counter To Private Language. Anniversary Study On Introspection Approach In Social Sciences." Qualitative Sociology Review, roč.6 č. 2, s. 51-72, ISSN 1733-8077. dostupné z: http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/Volume16/QSR_6_2_Janak.pdf

5

Janák, D. 2009. Hodnoty a hodnocení v sociologii Inocence Arnošta Bláhy. Studie z dějin klasické české sociologie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav. ISBN: 978-80-210-5038-9.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Janák, D. a kolektiv. 2020. Jídlo není jenom "něco k jídlu": Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. Opava: Slezská univerzita. ISBN 978-80-7510-428-1.

2

Janák, D. 2018. Klasická sociologie ve střední Evropě: Mezi centrem a periferií. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-278-4.

3

Janák, D. 2020. "Kritický realismus revisited: Příspěvek k sociologické koncepci subjektivity." Sociální studia, 17 (1): 69-88. ISSN: 1803-6104 (on-line), ISSN: 1214-813X (print). dostupný z: https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/download/14069/11802.

4

Janák D., Pilát M. a kolektiv (Gábor Oláh, Lubomír Hlavienka). 2021. Metodika výzkumu mikroregionu s menšinovou problematikou. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě. [typ výsledku: certifikovaná metodika NmetS]

5

Janák, D. 2022. „Interpretativní sociologie zvířat? K možnostem pojetí zvířat jako sociálních aktérů z pohledu rozumějící sociologie Maxe Webera.“  Sociológia 54 (5): 412-436. https://doi.org/10.31577/sociologia.2022.54.5.15.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Janák, D. 2018. Klasická sociologie ve střední Evropě. Mezi centrem a periferií. Praha: SLON. Recenze: Nešpor, Z.R., 2019. Dušan Janák: Klasická sociologie ve střední Evropě. Mezi centrem a periferií. Lidé města, 21(3), pp.448-451.

2

Janák, D. 2018. Klasická sociologie ve střední Evropě. Mezi centrem a periferií. Praha: SLON. Recenze: Mlynář, J., 2021. Dušan Janák: Klasická sociologie ve střední Evropě: Mezi centrem a periferií. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 57(2), pp.259-264.

3

Janák, D. a kolektiv. 2014. Počátky sociologie ve střední Evropě. Studie o formování sociologie jako vědy v Polsku, českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku. Praha: SLON. recenze: Nešpor, Z.R., 2016. Dušan Janák a kolektiv: Počátky sociologie ve střední Evropě. Studie o formování sociologie jako vědy v Polsku, českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 52(01), pp.107-109.

4

 Janák, D. 2011. „Obsahová analýza Sociologického sborníku. Příspěvek k dějinám česko/slovenské sociologie.“ Sociológia 43 (5): 584-603. ISSN 0049-1225, ISSN 1336-8613., cit: Jokić, M., K. Zauder. 2013. „Bibliometrijska analiza časopisa Sociologija sela / Sociologija i prostor u razdoblju 1963.- 2012.“ Sociologija i Prostor, 51 (2), pp. 331-349. ISSN 1846-5226, ISSN 1849-0387, s. 333.

5

Janák, D. 2009. Hodnoty a hodnocení v sociologii Inocence Arnošta Bláhy. Studie z dějin klasické české sociologie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav. ISBN 978-80-210-5038-9.

cit.: Kilias, J. 2013. „Tomáš Garrigue Masaryk jako socjolog.“ Roczniki Historii Socjologii 3: 81 – 109. ISSN 2084-2031, s. 105

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2018 – 2021: název: Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice, poskytovatel: NAKI II, (ministerstvo kultury), číslo grantu /grant no.: DG18P02OBV064, role: člen týmu / team member.

2

2018 – 2022: název: Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace, poskytovatel: NAKI II, (ministerstvo kultury), číslo grantu/grant no.: DG18P02OVV067, role: člen týmu /team member , garant etapy empirický výzkum.

3

2015 – 2017: název: Sociologie ve střední Evropě před druhou světovou válkou v komparativní perspektivě, poskytovatel: GA ČR, číslo grantu /grant no.: 15-04099Y, role: řešitel / principal investigator

4

2013 – 2017: název: Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948, poskytovatel: GA ČR, číslo grantu: 13-10279S, role: člen týmu / team member

5

2015-2016: název: Propojení sociálně-vědní analýzy a fotografie Jindřicha Štreita jako nástroj zachycení životních podmínek Romů, poskytovatel: Slezská univerzita v Opavě, číslo grantu /grant no.: SGS/1/2015, role: spoluřešitel / co-investigator

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Ćlen výkonného výboru Česká sociologická společnost 2015-dosud
člen hodnotící komise Ceny České sociologické společnosti o mimořádný publikační počin Česká sociologická společnost 2018, 2020, 2022
Člen poroty Ceny Miloslava Petruska (soutěž České sociologické společnosti o nejlepší studenstkou stať) Česká sociologická společnost 2014 - dosud
člen Vědecké rady Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních vztahů, Mendelova univerzita v Brně 2021-dosud
redaktor a člen redakční rady časopisu Central European Papers Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě 2013-2021

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Národní univerzita veřejných služeb, Fakulta veřejné správy Budapest, Maďarsko ak. rok 2015/2016 výukový a výzkumný pobyt
Universita na Primorskem Koper, Slovinsko november 2013 Erasmus
Univezita v Terstu Terst, Itálie november 2011 Erasmus
Vídeňská univerzita, katedra filosofie Viedeň, Rakúsko zimní semestr 2004 studijní pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti