Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Hurbanič
I.2 - Meno
Martin
I.3 - Tituly
prof. Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1971
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave / Filozofická fakulta / Katedra všeobecných dejín
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
martin.hurbanic@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3973?do=filterForm-submit&name=Martin&surname=Hurbani%C4%8D&university=701000000&faculty=701030000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Historické vedy
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-0274-1836

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
História – slovenský jazyk
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
Všeobecné dejiny
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Všeobecné dejiny
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2023
II.c - Odbor a program
Všeobecné dejiny
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent, docent, profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta od 2003 doteraz
odborný asistent a docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta 2003 - 2010 (odborný asistent), 2011 - 2013 (docent)

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Všeobecné dejiny 1 História (medziodborové + učiteľské kombinácie) I. Historické vedy/Historical Sciences
Juhovýchodná Európa v stredoveku História I. Historické vedy/Historical Sciences
Juhovýchodná Európa v stredoveku Slovanské štúdiá I. Filológia/Philology
Historický proseminár 1 História I. Historické vedy/Historical Sciences
ŠK: Byzancia a latinský Západ v rokoch 1054 – 1204 História; História – učiteľské kombinácie; Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii); Slovanské štúdiá II. Historické vedy/Historical Sciences; filológia/Philology
Úvod do dejín a kultúry Bulharska Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. Filológia/Philology
Seminár k bakalárskej práci Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. Filológia/Philology
Seminár k bakalárskej práci 1 Slovanské štúdiá I. Filológia/Philology
Seminár k bakalárskej práci 2 Slovanské štúdiá I. Filológia/Philology
Dejiny štátu a práva História II. Historické vedy/Historical Sciences
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Všeobecné dejiny (denná/externá) III. Historické vedy/Historical Sciences
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
24
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
35
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do dejín a kultúry Chorvátska Slovanské štúdiá I. Filológia/Philology
Dejiny Byzancie II. História; História medziodborové a učiteľské kombinácie; Slovanské štúdiá; Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. História; História medziodborové a učiteľské kombinácie; filológia/Philology
Dejiny Byzancie I. História; História medziodborové a učiteľské kombinácie; Slovanské štúdiá; Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. Historické vedy/Historical Sciences; filológia/Philology
Križiacke výpravy (konfrontácia a koexistencia kultúr) História; História medziodborové a učiteľské kombinácie I. Historické vedy/Historical Sciences
Križiacke výpravy (konfrontácia a koexistencia kultúr) 2 História; História medziodborové a učiteľské kombinácie I. Historické vedy/Historical Sciences
Juhovýchodná Európa v stredoveku odborové a učiteľské kombinácie; Slovanské štúdiá; Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. Historické vedy/Historical Sciences; filológia/Philology
ŠK: Byzancia a latinský Západ v rokoch 1054-1204 odborové a učiteľské kombinácie; Slovanské štúdiá; Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. Historické vedy/Historical Sciences; filológia/Philology
Doktorandský seminár 1, 2, 3 Historické vedy/Historical Sciences; III. Všeobecné dejiny
Stredoveké dejiny európskych štátov Všeobecné dejiny III. Historické vedy/Historical Sciences;
Medzinárodné vzťahy v stredoveku Všeobecné dejiny III. Historické vedy/Historical Sciences;

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
123
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
27
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
348
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
139
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
48
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
26
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

The Avar siege of Constantinople in 626 : history and legend. Cham : Palgrave Macmillan, 2019. - 361 s. [print]. - (New approaches to Byzantine history and culture)

2

Konstantinopol 626 : poslední bitva antiky. - 1. vyd. - Praha : Academia, 2016. - 743 s. 

3

Súboj titanov : Nový Rím a Perzia : superveľmoci starého sveta pred nástupom islamu. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. - 308 s. 

4

Adversus Iudaeos in the Sermon written by Theodore Syncellus on the Avar siege of AD 626. In: Studia Ceranea. - Č. 6 (2016), s. 271-293 (Web of Science)

5

A conscious stratagem or garbled memory? : a few notes to the anonymous report on the Avar siege of Constantinople preserved in the Historia syntomos of Patriarch Nikephoros In: Graeco-Latina Brunensia. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 81-92. (Scopus)

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

The Avar siege of Constantinople in 626 : history and legend. Cham : Palgrave Macmillan, 2019. - 361 s. (prestížne zahraničné vydavateľstvo, prvá monografia v tejto téme v svetovej historiografii)

2

Konstantinopol 626 : poslední bitva antiky. - 1. vyd. - Praha : Academia, 2016. - 743 s. 

3

Súboj titanov : Nový Rím a Perzia : superveľmoci starého sveta pred nástupom islamu. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. - 308 s. 

4

Adversus Iudaeos in the Sermon written by Theodore Syncellus on the Avar siege of AD 626. In: Studia Ceranea. - Č. 6 (2016), s. 271-293 (Web of Science)

5

A conscious stratagem or garbled memory? : a few notes to the anonymous report on the Avar siege of Constantinople preserved in the Historia syntomos of Patriarch Nikephoros In: Graeco-Latina Brunensia. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 81-92. (Scopus)

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

The Byzantine missionary concept and its revitalisation in the 9 th century. In: Byzantinoslavica. roč. 63, č. 1 (2005), s. 103-116 ohlas [o1] 2009. Shepard, J.: Cambridge history of the Byzantine Empire. Cambridge : Cambridge univ. press, 2009 (syntéza dejín Byzancie vydaná renomovaným nakladateľstvom GB)

2

The Avar siege of Constantinople in 626 : history and legend. Cham : Palgrave Macmillan, 2019. - 361 s. ohlas: [o5] 2021 Hächler, N. - In: Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik (70) .Viedeň : Osterreichische Akademie der Wissenschaften, 2021; s. 518-520 (renomovaný byzantologický časopis, AT, recenzia) 

3

The Avar siege of Constantinople in 626 : history and legend. Cham : Palgrave Macmillan, 2019. 361 s. ohlas. [o1]] 2021 - Whitby, M. : The Patriarch Sergius and The Theotokos. In: Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik (70) Viedeň : Osterreichische Akademie der Wissenschaften, 2021 ; s. 425 (renomovaný byzantologický časopis

4

Hurbanič, Martin [UKOFIHS] (100%) : What did the Patriarch Photius believe in regards to missionary activity?. [o1] 2011 Kokoszko, M. - Gibel-Buszewska, K.: Byzantinische Zeitschrift, roč. 104, č. 1, 2011, s. 125 (najstarší a najrenomovanejší byzantologický časopis DE)

5

The Nomads at the gates : some notes on the use of siege artillery by the Avars : (from the first attack on Sirmium to the siege of Constantinople). ohlas [o3] 2018 Pohl, W.: The Avars : a steppe empire in Europe, 567-822. New York : Cornell University Press, 2018, s. 586 (najvýznamnejší medzinárodný odborník na dejiny Avarov a dejiny raného stredoveku)

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV-18-0333. Názov projektu: Databáza historickej terminológie k dejinám strednej Európy. Doba riešenia: 2018 – 2022 (hlavný riešiteľ)

2

KEGA č. 042UK-4/2018. Názov projektu: Vysokoškolská učebnica Dejiny európskeho stredoveku II. – III. Doba riešenia: 2018 – 2021 (hlavný riešiteľ)

3

VEGA 1/0814/18. Názov projektu: Dejiny stredovekej diplomacie. Doba riešenia: 2018-2021. (zástupca hlavného riešiteľa)

4

KEGA 004UKF-4/2018. Názov projektu: Európsky stredovek interaktívne. Doba riešenia: 2018 – 2020. 

5

1/0164/23 Diplomacia strednej Európy medzi regionalizmom a univerzalizmom (1000 – 1700). Doba riešenia 2023 – 2026. hlavný riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Kirilometodievski naučen centar. Sofia (Bulharsko), výskumný a prednáškový pobyt, Sofia (BG) 8. – 15. september 2003 štipendium FiF UK Bratislava, SAV Bratislava
Univerzita Klimenta Ochridského, prednáškový pobyt, FiF UK Bratislava, 2005 Sofia (BG) 2005 Erasmus
Jagelonská univerzita, výskumný pobyt Krakov (PL) 2005 Queen Jadwiga foundation
Masarykova univerzita (Brno), výskumný pobyt Brno (ČR) 2005 učiteľské mobilíty
Szegedi Tudományegyetem/, prednáškový pobyt Szeged (Hu) 2008 Socrates/Erasmus
Jagelonská univerzita, výskumný pobyt Krakov (PL) 2009 Socrates/Erasmus
Szegedi Tudományegyetem, prednáškový pobyt Szeged (HU) 2009 Socrates/Erasmus
Univerzita Novi Sad, výskumný pobyt Novi Sad (Srbsko) 2010 APVV
Karlova univerzita , výskumný pobyt Praha (CZ) 2010 učiteľské mobilíty FFUK
Univerzita Novi Sad, výskumný pobyt Novi Sad (SRB) 2011 APVV

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-22