Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PhDr. Marta Hulková, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Hulková
I.2 - Meno
Marta
I.3 - Tituly
Prof., PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1953
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra muzikológie
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava1
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
marta.hulkova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3972
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
muzikológia
I.11 - ORCID iD
10715595714

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1978
II.c - Odbor a program
Hudobná veda
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1978
II.c - Odbor a program
muzikológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
Hudobná veda
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
hudobná veda
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Teória vyučovania HV
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
ašpirant Univerzita Komenského, Filozofická f., Katedra estetiky a vied o umení 1978 - 1981
odborná asistentka Univerzita Komenského, Filozofická f., Katedra estetiky a vied 1981 - 1995
docent Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy 1996 - 2004
vedecký pracovník s kvalifikačným stupňom IIa Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied 1999 - 2006
profesor Univerzita Komenského, Filozofická fakulty, Katedra hudobnej vedy 2005 - doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Vedecký kvalifikačný stupeň IIa Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied 2002
Vysokoškolská pedagogika Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky 1993
MS Teams, Zoom Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Staršia slovenská hudby 1 muzikológia I. Vedy o umení a kultúre
Staršia slovenská hudby 2 muzikológia I. Vedy o umení a kultúre
Dejiny slovenskej hudby muzikológia II. Vedy o umení a kultúre
Edícia starej hudby muzikológia II. Vedy o umení a kultúre
Hudobná paleografia muzikológia I. Vedy o umení a kultúre
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
muzikológia - predseda rigorózneho konania iné muzikológia
muzikológia - členka štátnicových komisií I.+ II. Vedy o umení a kultúre
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
muzikológia Vedy o umení a kultúre
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
8
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
47
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
11
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Hudobnopaleografické praktikum a edičná prax muzikológia II. Vedy o umení a kultúre
Seminár k dejinám slovenskej hudby muzikológia II. Vedy o umení a kultúre
Seminár k záverečnej práci 1 a 2 (bc.) muzikológia I. Vedy o umení a kultúre
Seminár k záverečnej práci 1 a 2 (mgr.) muzikológia II. Vedy o umení a kultúre
Seminár k dizeratčnému projektu 1 a 2 muzikológia III. Vedy o umení a kultúre

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
115
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
14
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
325
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
42
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
47
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB/AAA Hulková, Marta – Ferenczi Ilona: Tabulatura Vietoris saeculi 17. Bratislava: OPUS, 1986; Budapest: MTA ZTI, 2018. ISBN 978-615-5167-11-9 

2

ABB Hulková, Marta: Ľubický spevník. In: Musicologica Slovaca 13, K prameňom hudby na Slovensku v 17. a 18. storočí. Bratislava: Veda, 1988, s. 11-134. ISSN 1335-2594

3

ABB Hulková, Marta: Die Musikaliensammlungen von Bardejov (Bartfeld) und Levoča (Leutschau). Übereinstimmungen und Unterschiede. In: Musicologica Istropolitana 2, Bratislava: Stimul, 2003, s. 51-113.ISBN 80-88982-80-4

4

ADM Hulková, Marta: Die Messen im Tabulaturbuch von Johann Plotz und ihre Verwendung in der Liturgie des evangelischen Gottesdienstes. In: Musicologica Brunensia, roč. 51, č. 1 (2016), s. 63-77. ISSN 1212-0391

5

ABD Hulková, Marta: Hudobný konvolút z Lyceálnej knižnice v Kežmarku. Príspevok k problematike renesančnej hudby 16. storočia na Slovensku. In: Slovenská hudba 24 (1998), č. 3, s. 264-308. ISSN 1335-2458

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADC Hulková, Marta: The Reception of the Oeuvre of Composers Active at the Court of Rudolf II in Prague in the Contemporaneous Musical Repertoire of Historical Upper Hungary. In: Hudební věda LII (2015), č. 2, 133-157. ISSN 0008-7008

2

ABC Hulková, Marta: Cesty šírenia hudobného repertoára z európskych hudobných centier na Spiš v 17. storočí - hudobniny v Levočskej zbierke hudobnín. In: Cantantibus organis : hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech. Brno: Moravská zemská knihovna, 2016, s. 33 – 46. ISBN 978-80-7051-222-7.

3

ADM Hulková, Marta: Italian music in the 17th century in the regions of Spiš and Šariš in the Evangelical churches of the Augsburg confession. In: Musicologica Brunensia 53, (2018), č. 2, s. 41-60. ISSN 1212-0391

4

ADM Hulková, Marta: Central European Connections of Six Manuscript Organ Tablature Books of the Reformation Era from the Region of Zips (Szepes, Spiš). In: Studia Musicologica 56, (2015), č. 1, s. 3-37, ISSN 1788-6244 

5

AEC Hulková, Marta: Rare occurences of sheet music in the royal towns of Upper Hungary from the 16th century In: Barockmusik als europäischer Brückenschlag. Beeskow: Ortus Musikverlag, 2019, s. 35-42. ISBN 978-3-937788-60-9

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ABB Hulková, Marta: Ľubický spevník. In: Musicologica Slovaca 13, K prameňom hudby na Slovensku v 17. a 18. storočí. Bratislava: Veda, 1988, s. 11-134. ISSN 1335-2594; [o3] 1998 Király, P. - Papp, Á.: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Sachteil 9. Bärenreiter: Kassel, 1998, stĺ. 1162

2

ABB Hulková, Marta: Die Musikaliensammlungen von Bardejov (Bartfeld) und Levoča (Leutschau). Übereinstimmungen und Unterschiede. In: Musicologica Istropolitana 2. Bratislava: Stimul, 2003, s. 51-113; [o3] 2007 Maýrová, K.: Musik-Sammlungen - Speicher interkultureller Prozesse. Teilband A. Stuttgart: Franz Steiner, 2007, s. 148.


3

ABD Hulková, Marta: Hudobný konvolút z Lyceálnej knižnice v Kežmarku. Príspevok k problematike renesančnej hudby 16. storočia na Slovensku. In: Slovenská hudba 24 (1998), č. 3, s. 264-308. ISSN 1335-2458; [o3] 2012 Motnik, M.: Jacob Handl-Gallus: Werk, Überlieferung, Rezeption mit thematischen Katalog. Tutzing : Hans Schneider, 2012, s. 363.

4

ADF Hulková, Marta: Rukopisné hlasové zošity Levočskej zbierky hudobnín (17. storočie). In: Slovenská hudba 21, (1995), č. 2, s. 203-227. ISSN 1335-2458; [o3] 2011 Przybyszewska-Jarmińska, B.: Muzyka pod patronatem polskich wazów. Warszawa : PAN, 2011, s. 444.

5

AFC Hulková, Marta: Ein Musikkonvolut aus der Lyzeumsbibliothek in Kežmarok (Käsmark). In: Musical culture of the Bohemian lands and Central Europe before 1620. Praha: Koniasch Latin press, 2011, s. 243-250. ISBN 978-80-86791-51-7; [o3] 2012 Leszczyńska, A.: The musical heritage of the Jagiellonian era. Warszawa: Instytut sztuki PAN, 2012, s. 249.


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA 1/0599/12-15 Viachlasná hudba na území Slovenska a cesty jej šírenia počas 16. a 17. storočia - vedúca riešiteľka projektu, 2012 - 2015

2

VEGA 1/0699/16-19 Tabulatúrne pamiatky 16. a 17. storočia z územia Slovenska - vedúca riešiteľka projektu, 2016 - 2019

3

VEGA 1/0331/20-23 Hudobné fondy z kostolných chórov na území dnešného Slovenska zo 17. a 18. storočia – pramenno-kritický výskum a edícia prameňov - vedúca riešiteľka projektu, 2020 - 2023

4

APVV 14-0681 Hudba v Bratislave - spoluriešiteľka projektu, 2015 - 2019 

5

VEGA 1/0850/14 – 17, „Stile concertato“ a jeho ohlas v hudbe na Slovensku v 17. storočí, zástupkyňa zodpovednej riešiteľky projektu, 2014 – 2017. 

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka Spoločná odborová komisia Ústavu hudobnej vedy SAV a Katedry hudobnej vedy pre udeľovanie PhD. 2000 - 2008
členka Vedecká rada Slovenskej akadémie vied – Ústav hudobnej vedy 1999 - 2006
členka Vedecká rada Slovenského národného múzea – Hudobného múzea. 2015 - doteraz
členka Redakčná rada muzikologického periodika Musica Iagellonica (Krakov) 2017 - doteraz
členka Medzinárodný projekt Musica Rudolphina na pôde Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě (Praha). 2012 - doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Maďarská akadémia vied - Hudobnovedný ústav Táncsics Mihály út 7, 1014 Budapest, Maďarsko týždenný pobyt r. 1999 výmenný pobyt SAV ÚHV
Ústav hudební vědy, Karlova univerzita Jana Palacha 2, 116 38 Praha, ČR týždenný pobyt r. 2004 mobilita pedagógov FiF UK
Ústav hudební vědy, Karlova univerzita Jana Palacha 2, 116 38 Praha, ČR týždenný pobyt r. 2006 mobilita pedagógov FiF UK

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2022-03-15