Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta
Fakulta:
PriF - Prírodovedecká fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Hrnčiarová
I.2 - Meno
Daniela
I.3 - Tituly
Mgr., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1975
I.5 - Názov pracoviska
Katedra všeobecných dejín, FiF UK
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka (funkčné miesto), študijná poradkyňa
I.8 - E-mailová adresa
daniela.hrnciarova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3970?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
história/historické vedy
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-5977-9253

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta 1.magisterský titul
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
história - klasická filológia- latinský jazyk
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta 2.magisterský titul
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
archívnictvo a pomocné vedy historické
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
všeobecné dejiny
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docentka Univerzita Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta) 2022 - doteraz
odborná asistentka Univerzita Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta) 2007 - 2022
odborná referentka Ústrednej knižnice FiF UK Univerzita Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta) 2003 - 2007
odborná asistentka Katedra histórie FF UCM v Trnave 2001 - 2002

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
špecialna štátna jazyková skúška z nemčiny pre odbor prekladateľský (C2) Štátna jazyková škola v Bratislave 2004
pomocný vedecký pracovník na projekte Regesta Imperii Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz (5 mesiacov) 2003
pracovná stáž v Univerzitnej knižnici v Regensburgu Universität Regensburg (14 dní) 2005
akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania Škola remesiel ÚĽUV 2015

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Všeobecné dejiny 2 Učiteľstvo histórie v kombinácii, História (medziodborová) I. - bakalársky historické vedy
Latinský jazyk a kultúra v prameňoch 1 a 2 Latinský jazyk a kultúra I. - bakalársky filológia
Európa v ranom novoveku história I. - bakalársky historické vedy
U: Úvod do štúdia dejín raného novoveku história II. - magisterský historické vedy
Seminár k bakalárskej práci 1 a 2; Seminár k bakalárskej práci Učiteľstvo histórie v kombinácii; Klasické jazyky - latinčina I. - bakalársky historické vedy; filológia
Dejiny štátu a práva 1 história II. - magisterský historické vedy
AP: Normani očami stredovekých prameňov; AP: Čítanie a interpretácia prameňov k dejinám raného novoveku; AP: Čítanie a interpretácia prameňov k dejinám Francúzska história II. - magisterský historické vedy
ŠK: Vybrané kapitoly z dejín raného novoveku; ŠK: Právo šľachty na odpor; ŠK: Na kráľovskom dvore; ŠK: Náboženské vojny vo Francúzsku história; učiteľstvo histórie v kombinácii II. - magisterský historické vedy
HS: Burgundsko - dejiny a kultúra; HS: Každodenný život v 15. - 17. storočí; HS: Francúzsko za vlády panovníkov dynastie Valois; HS: Francúzske kráľovné história; učiteľstvo histórie v kombinácii II. - magisterský historické vedy
Seminár k diplomovej práci učiteľstvo histórie v kombinácii II. - magisterský historické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Latinský jazyk a kultúra I. filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
42
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
44
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
HS: Dobytie Britských ostrovov vo svetle tapisérie z Bayeux História/medziodborové štúdium s históriou/učiteľské štúdium s históriou I. historické vedy
ŠK: Storočná vojna História/medziodborové štúdium s históriou/učiteľské štúdium s históriou I. historické vedy
HS: Anglicko za vlády Tudorovcov História/medziodborové štúdium s históriou/učiteľské štúdium s históriou I. historické vedy
ŠK: Vybrané kapitoly z anglického stredoveku a novoveku História/medziodborové štúdium s históriou/učiteľské štúdium s históriou I. historické vedy
HS: Grand siecle: Francúzsko v 17. storočí 1 a 2 História/medziodborové štúdium s históriou/učiteľské štúdium s históriou I. historické vedy
Seminár k diplomovej práci 1, 2, 3 história II. historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
48
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
66
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Ideál slovenskej ženy - gazdinej a domácej panej In: Populačné štúdie Slovenska 1. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013 [3,6AH]

2

Právo cirkevného azylu - otázka kontinuity a diskontinuity v neskorej antike. Stav súčasného bádania. In: Kultúrne dejiny. vol. 11 Supplement, 2020, S. 127 – 141

3

The Pope and the Crusader Prince. The dating and the content of Epistula ad Paschalem Papam II reconsidered. In: Byzatinoslavica. Revue internationale des études byzantines. vol. 78/1-2, 2020, s. 76 – 92


4

Die Regelung des kirchlichen Asyls in der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert. In: Slovak studies : rivista dell'Istituto Storico Slovacco di Roma : Roč. 2, č. 1-2. 2016. - S. 24-38

5

Dejiny európskeho stredoveku II. Vrcholný stredovek (od polovice 11. storočia do polovice 13. storočia). Bratislava : Hlbiny, 2019 [3,5 AH]

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

On Christian Asylum in Augustine s Sermones. In: Vox Patrum. - Roč. 43, č. 85 (2023), s. 135-148. - ISSN (print) 0860-9411

2

Dejiny Anglicka, Francúzska a Burgundska. In: Európa v stredoveku. Nitra : UKF, 2020 [6,25|

3

Bežný život starých Rimanov. Bratislava : IRIS, 2020

4

Právo cirkevného azylu - otázka kontinuity a diskontinuity v neskorej antike. Stav súčasného bádania. In: Kultúrne dejiny. vol. 11 Supplement, 2020, S. 127 – 141

5

Dejiny európskeho stredoveku II. Vrcholný stredovek (od polovice 11. storočia do polovice 13. storočia). Bratislava : Hlbiny, 2019 [3,5 AH]

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Počiatky a vývoj azylového práva v stredoveku s osobitým dôrazom na Uhorsko. In: Studia archaeologica Slovaca Mediaevalia 3-4. - Bratislava : Veda, 2001. - S. 243-249/ Kiss, G. : The protection of the church by Hungarian royal decrees and synodal statutes in the 11th - early 14th centuries. - In: Ecclesia et violentia : violence against church and violence within the church in the Middle Ages . - Newcastle upon Tyne : Cambridge scholars publishing, 2014 ; S. 319

2

Právo azylu na hraniciach medzi kresťanským a pohanským svetom In: Pohanstvo a kresťanstvo. - Bratislava : Chronos, 2004. - S. 83-94/Lojek, A. - In: České azylové právo 16. a 18. století : kořeny pozdější úpravy nebo možná inspirace pro současnost? . - Praha : Univerzita Karlova, 2011 ; S. 9

3

Epistola ad Paschalem II papam : (diplomatický rozmer protibyzantskej poltiky kniežaťa Bohemunda z Antiochie) In: Konštantínove listy. Roč. 10 č. 2 (2017), s. 114-125 /Sitár, A. - In: Deserters from the first crusade and their ambiguous portrayal in twelfth-century Latin sources - In: Graeco-Latina brunensia, roč. 28, č. 2, 2018 ; S. 112 ; SCOPUS

4

Ideál slovenskej ženy - gazdinej a domácej panej In: Populačné štúdie Slovenska 1. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013./Mikušová, M.: Historická demografie, roč. 38, č. 1, 2014, s. 125

5

Sociálno-zdravotné aktivity Krajinského ústredia starostlivosti o mládež na Slovensku v Bratislave na prelome 30. a 40. rokov 20. storočia. In: Populačné štúdie Slovenska 7. - Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2015. - S. 107-120 /Tišliar, P. - Šprocha, B. - Škorvanková, E - Trendy a smerovanie populačnej politiky na Slovensku v rokoch 1918-1945. - In: Historický časopis, roč. 67, č. 1, 2019 ; S. 83-101 

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV-18-0333 Databáza historickej terminológie k dejinám Strednej Európy (riešite)

2

KEGA 042UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Dejiny európskeho stredoveku II. – III. (riešiteľ)

3

KEGA 008UK-4/2018 Inovatívne učebné pomôcky pre pripravované medziodborové štúdium „história - klasické jazyky“. Diseminácia didakticko-propagačných výstupov o civilizácii antického Ríma v širšom kultúrnom kontexte. (riešiteľ)

4

1/0801/20 VEGA, Formálna a obsahová analýza hovorovej latinskej reči v neskorej antike na podklade kazateľskej činnosti Aurelia Augustina. (riešiteľ). 

5

VEGA 1/0165/22 Transformácia zobrazenia minulosti v slovenskej spisbe na prelome 18. a 19. storočia

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
tajomníčka slovenskej sekcie Česko-slovenskej komisie historikov Česko-slovenská komisia historikov 2018-2023
členka Slovenskej komisie dejepisnej olympiády, pod garanciou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Iuventa - Inštitút mládeže, pod garanciou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu od 2011
vedúca 1. - 3. ročníka št. programu Dejiny a pamiatky Bratislavy + prednášajúca Univerzita tretieho veku v rámci Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave od 2018

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Magyar Országos (Nemzeti) Levéltár (štud. pobyt) Budapešť (HU) 2002 ( 2 mesiace) Europa Institut
Karl- Eberhard Universität Tübingen, (NSR) 2002 - 2003 (10 mesiacov) DAAD - štipendium
Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz pracovisko v Tübingene (NSR) 2003 (5 mesiacov) pomocná vedecká sila na projekte Regesta Imperii (befristeter Arbeitsvertrag)
Universität Regensburg Regensburg (NSR) 2005 (2 týždne) Uni-bibiliothek Regesnburg, stáž
Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa Leipzig (NSR) 2010 (2 týždne) hosťujúci riešiteľ na projekte: Vergleichende Untersuchungen zum sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Wandel in den Grenz- und Kontaktzonen Ostmitteleuropas im Mittelalter.
Archivio Vaticano Rím, (IT) 2015 (2 týždne) Instituto Storico Slovacco di Roma
Szegedi Tudományegyetem Szeged (HU) 2018 (týždeň) Erazmus +

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-23