Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Miloš Horváth, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Horváth
I.2 - Meno
Miloš
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1981
I.5 - Názov pracoviska
Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
milos.horvath@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3966?mode=full&do=filterForm-submit&name=Milo%C5%A1&surname=Horv%C3%A1th&university=701000000&faculty=701030000&sort=surname&employment_state=no&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filológia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-1880-6227

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, kombinácia: pedagogika - slovenský jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
slovenský jazyk / Slovak language
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie FiF UK v Bratislave 2020 - 2022
lektor Inštitút slovanských filológií Jagelovskej univerzity v Krakove 2017 - 2020
odborný asistent Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave 2010 - 2017
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov Konzervatórium v Bratislave 2007 - 2010
interný doktorand Katedra slovenského jazyka FiF UK v Bratislave 2004 - 2007
docent Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie FiF UK v Bratislave 2023 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Školenie k ochrane osobných údajov (GDPR) Univerzita Komenského v Bratislave 2020
Školenie k ovládaniu programu MOODLE Univerzita Komenského v Bratislave 2020
Školenie k ovládaniu programu MS-Teams Jagelovská univerzita v Krakove 2020
Školenie k príprave testov v aplikácii MS-Forms Jagelovská univerzita v Krakove 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Slovenská gramatika 1 slovenský jazyk a kultúra v kombinácii I. filológia
Slovenská gramatika 2 slovenský jazyk a kultúra v kombinácii I. filológia
Slovenská morfosyntax v jazyku učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy
Slovenská morfosyntax v rečovom kontexte slovenský jazyk a literatúra I. filológia
Didaktika slovenského jazyka učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
slovenský jazyk III. filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
28
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
31
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Praktická gramatika slovenčiny 1 a 2 slovenský jazyk a literatúra - spoločný základ I. filológia
Jazyková kultúra a teória spisovného jazyka slovenský jazyk a literatúra I. filológia
Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka translatologický základ I. filológia
Jazyková kultúra slovenský jazyk a kultúra I. filológia
Slovenský jazyk a kultúra slovenský jazyk a kultúra II. filológia
Dynamické tendencie v slovenčine slovenský jazyk a kultúra II. filológia
Seminár k bakalárskej práci slovenský jazyk a kultúra I. filológia
Seminár k bakalárskej práci slovenský jazyk a literatúra I. filológia
Seminár k bakalárskej práci učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry I. učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k diplomovej práci slovenský jazyk a kultúra II. filológia
Seminár k diplomovej práci slovenský jazyk a literatúra II. filológia
Seminár k diplomovej práci učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry II. učiteľstvo a pedagogické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
70
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
67
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

ACB Horváth, Miloš: Štylistika súčasného slovenského jazyka. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - 206 s. [11,15 AH]

2

ADF Horváth, Miloš: Konštitutívne princípy štylistiky = Formational principles of stylistics. In: Slovenská reč. - Roč. 76, č. 1 (2011), s. 63-71. - SCOPUS

3

ADF Horváth, Miloš: Známa - neznáma esej (náčrt histórie a štruktúrnych vlastností eseje a esejistického štýlu). In: Jazykovedný časopis. - Roč. 56, č. 2 (2005), s. 133-144.

4

AED Horváth, Miloš: Spory o esej a jej miesto v slovenskej kultúre a kultúrnej histórii. In: Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia Nova II-2011-1 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Stimul, 2011. - S. 59-73.

5

V3 Triangulačné body mistríkovského modelu eseje a ich aplikácia na štylistiku digitálnej éry = Triangulation points of the Mistrík’s model of the essay and its application to the stylistics of the digital era. In: Slovenská reč. - Roč. 87, č. 1 (2022), s. 5-13. - SCOPUS

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

V3 Triangulačné body mistríkovského modelu eseje a ich aplikácia na štylistiku digitálnej éry = Triangulation points of the Mistrík’s model of the essay and its application to the stylistics of the digital era. In: Slovenská reč. - Roč. 87, č. 1 (2022), s. 5-13. - SCOPUS

2

ADE Horváth, Miloš: Historical forms of the journalistic communicaton style in Slovakia. In: Medialingvistika. - Roč. 8, č. 2 (2020), s. 122-132. - SCOPUS

3

AEC Horváth, Miloš: Racionálna verzus emocionálna žurnalistika (víťazia v súčasnom masmediálnom diskurze emócie nad faktami). In: Stylistyka. - Roč. 30. - 1. vyd. Opole : Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskego, 2021, s. 149-162. 

4

AED Horváth, Miloš: Interdisciplinárna štylistika kde sú jej hranice a perspektívy. In: Studia Academica Slovaca : prednášky 56. letnej školy slovenského jazyka a kultúry : Roč. 49. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - S. 84-97.

5

AED Horváth, Miloš: Fyzikálny verzus gramatický čas a spôsoby vyjadrovania časových relácií v slovenčine. In: Studia Academica Slovaca : prednášky 57. letnej školy slovenského jazyka a kultúry : Roč. 50. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - S. 78-90.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ad "ACB Štylistika súčasného slovenského jazyka 2016" 2017 [o1] 2017 Hacek, J.: The correlation of usability, familiarity, satisfaction and reputation with the loyalty of student users of news websites. In: Medijske studije, roč. 8, č. 15, 2017, s. 69 - SCOPUS ; ESCI

2

ad "ACB Štylistika súčasného slovenského jazyka 2016" [o2] 2017 Gergel, P.: Formulár trnavských meštianskych závetov prvej polovice 19. storočia zo štylistického hl'adiska. In: Slovenská reč, roč. 82, č. 2, 2017, s. 137 - SCOPUS

3

ad "ACB Štylistika súčasného slovenského jazyka 2016" [o2] 2019 Slančová, D.: Socioštylistika ako súčasť interaktívnej štylistiky návraty a perspektívy. In: Jazykovedný časopis, roč. 70, č. 3, 2019, s. 623 - SCOPUS

4

ad " ADF Známa - neznáma esej 2005" [o2] 2017 Speváková, M. S.: The genre of an essay by Andrej Mraz in the context of the Slovak-Vojvodina interconnections. In: Slovenská literatúra, roč. 64, č. 4, 2017, s. 308-317 - ESCI

5

ad " AED Interdisciplinárna štylitika - kde sú jej hranice a perspektívy 2020" [o3] 2020 Orgoňová, O.: Stylistika v Slovakii : od retrospektivy k perspektive. In: Aktuaľnyje problemy stilistiki 6. Moskva : MGU im. M. V. Lomonosova, 2020, S. 97

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA (2023 - 2026) Pragmatické a gramatické aspekty slova, vety a textu - prejavy aflexie v súčasnom slovenskom jazyku od retrospektívy k perspektíve - aktuálne riešený - člen riešiteľského kolektívu / VEGA (2023 - 2026) Pragmatic and grammatical aspects of words, sentences and text - aflectic manifestations in contemporary Slovak language from retrospective to perspective - actually in progress - chief investigator

2

VEGA (2020 – 2023) Komunikačná kultúra v graduálne demokratizovanej spoločnosti (spoluriešiteľ): https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksj/veda/granty/ / VEGA (2020 – 2023) Communication Culture in a Gradually Democratized Society (investigator)

3

APVV (2023 - 2027) - Inkluzívna štylistika (spoluriešiteľ)/ APVV (2023 - 2027) - Inclusive Stylistics (investigator)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV / Slovak Linguistic Society at the Ľ. Štúr Institute of Linguistics of the Slovak Academy of Sciences Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV / Ľ. Štúr Institute of Linguistics of the Slovak Academy of Sciences, Panská 26, 811 01 Bratislava 2018 - trvá / present

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Inštitút slovanských filológií Jagelovskej univerzity v Krakove Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków, POLSKA 2017 - 2020 zahraničný lektor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-05-17