Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. Mgr. Martin Homza, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Homza
I.2 - Meno
Martin
I.3 - Tituly
Prof, Dr. MA.
I.4 - Rok narodenia
1967
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského/Filozofická fakulta/Katedra slovenských dejín
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
vedúci katedry, profesor
I.8 - E-mailová adresa
martin.homza@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3964
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
slovenské dejiny
I.11 - ORCID iD
0000-0002-9557-0908

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
(Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta)
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
(Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta)
II.b - Rok
1990
II.c - Odbor a program
Slovenský jazyk a dejepis
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
(Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta)
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
Slovenské dejiny
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
(Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta)
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
Slovenské dejiny
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
(Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta)
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
Slovenské dejiny
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odb. asistent, docent, profesor Univerzita Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta) 1995 - súčasnosť
Hosťujúci pedagóg (Gastdozent) Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte an der Georg-August-Universität Göttingen 2007 - 2008

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Instytut Historii UJ Kraków 1994/1995 1994
Medieval Studies (MA) CEU Budapest 1995

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Historický proseminár História I. Historické vedy/Historical Sciences
Slovenské dejiny do roku 1526 História I. Historické vedy/Historical Sciences
Slovenské dejiny 1 (do 1205); Slovenské dejiny 2 (1205 - 1526) História I. Historické vedy/Historical Sciences
Seminár k diplomovej práci učiteľstvo histórie v kombinácii II. Historické vedy/Historical Sciences
Seminár k bakalárskej práci 1 - 2 učiteľstvo histórie v kombinácii I. Historické vedy/Historical Sciences
Úvod do dejín Slovenska 1 - 2 stredoeurópske štúdiá I. 11. filológia
Stredná Európa v stredoveku stredoeurópske štúdiá II. 11. filológia
Feudálne národy a štáty v strednej Európe slovenské dejiny III. historické vedy
Hgr: Staršia slovenská historiografia; HS: Ženy svätej povesti 1 - 2 história II. historické vedy
HS: Stredoeurópsky typ štátu: ranostredoveký, alebo patrimoniálny štát; ŠK: Počiatky stredoeurópskej hagiografie história II. historické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
história, medziodborové štúdium história - (- etnológia, religionistika, dejiny umenia, filozofia) I. Historické vedy/Historical Sciences
učiteľstvo histórie v kombinácii I. Historické vedy/Historical Sciences
história II. Historické vedy/Historical Sciences
učiteľstvo histórie v kombinácii II. Historické vedy/Historical Sciences
slovenské dejiny III. Historické vedy/Historical Sciences
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
28
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
35
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
8
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
K: Od Slovanov k Slovákom: Kapitoly k etnogenéze Slovákov história, učiteľstvo histórie (v kombinácii), medziodborové štúdium história (- etnológia, filozofia, dejiny umenia, religionistika) I. historické vedy
Historická geografia pre historikov história I. historické vedy
HS: Zahraničná politika Arpádovcov 1 - 2 história, učiteľstvo histórie (v kombinácii), medziodborové štúdium história (- etnológia, filozofia, dejiny umenia, religionistika) I. historické vedy
Seminár k bakalárskej práci 1 - 2 história, medziodborové štúdium história (- etnológia, filozofia, dejiny umenia, religionistika) I. historické vedy
Seminár k diplomovej práci 1 - 3 história II. historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
223
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
58
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
305
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
117
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
20
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAA01 Homza, Martin [UKOFIDA] - Sroka, Stanislaw A.: Štúdie z dejín stredovekého Spiša. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 1998. - 154 s.

2

AAA02 Homza, Martin [UKOFIDA] (100%) : Mulieres suadentes - persuasive women : female royal saints in medieval East Central and Eastern Europe. - 1. vyd. - Leiden : Brill, 2017. - 260 s. - (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450; vol. 42)

3

Historia Scepusii, vol. 2 : dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1948. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. ISBN 978-80-223-4210-0

4

Historia Scepusii, vol. 1 : dejiny Spiša do roku 1526. - Prešov : etc...Slovakia, 2009. ISBN 978-80-968948-2-6

5

AAB02 Homza, Martin [UKOFIDA] (60%) - Malinovská, Nora [UKOLJ263] (37%) - Gurňák, Daniel [UKOPRZRG] (3%): Haličsko-volynská kronika : neznáme rozprávanie o rodine kráľov a kniežat východo-strednej Európy v 13. storočí. - 1. vyd. - Martin : Maticaslovenská, 2019. - 423 s. 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AAA02 Homza, Martin [UKOFIDA] (100%) : Mulieres suadentes - persuasive women : female royal saints in medieval East Central and Eastern Europe. - 1. vyd. - Leiden : Brill, 2017. - 260 s. - (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450; vol. 42)

2

AAB02 Homza, Martin [UKOFIDA] (60%) - Malinovská, Nora [UKOLJ263] (37%) - Gurňák, Daniel [UKOPRZRG] (3%): Haličsko-volynská kronika : neznáme rozprávanie o rodine kráľov a kniežat východo-strednej Európy v 13. storočí. - 1. vyd. - Martin : Maticaslovenská, 2019. - 423 s. 

3

Historia Scepusii, vol. 2 : dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1948. - Bratislava, Kraków: Univerzita Komenského; Instytut Historii UJ, 2021. ISBN 978-83-65548-93-1

4

AAB01 Homza, Martin [UKOFIDA] (95%) - Gurňák, Daniel [UKOPRZRG] (5%): Stredná Európa 1 : Na začiatku stredoveku. - 2. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2020. - 313 s.

5

AAB03 Homza, Martin [UKOFIDA] (90%) - Gurňák, Daniel [UKOPRZRG] (10%): Murices Novae alebo nove ostne : dialógy o starších slovenských dejinách, ale nielen o nich : 1. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské dejiny, 2020. - 334 s. 

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

o3] 2019 Curta, F.: Eastern Europe in the Middle Ages (500-1300). Leiden : Brill, 2019, S. 295, 346, 458, 519, 520, 919 (jeden z najvýznamneších svetových medievalistov-archeológov)

2

[o5] 2019 Kalhous, D.: M. Homza : Mulieres suadentes - persuasive women. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, č. 74, 2019, s. 800-801 (najvýznamnejší český medievalista)

3

[o5] 2019 Bagi, D.: Journal of East Central European studies, roč. 68, č. 3, 2019, s. 501-503 (jeden z najvýznamnšjších súčasných maďarských medievalistov)

4

[o5] 2017 Jasperse, Jitske.: Martin Homza: Mulieres suadentes - Persuasive women. In: Mediaevistik, č. 30, 2017, s. 300-302 (jedna z najvýznamnejších nemeckých medievalistiek)

5

[o5] 2018 Pac, G.: Hungarian historical review, roč. 7, č. 3, 2018, s. 636-638.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV-16-0374: Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780) - vedúci projektu

2

KEGA 024UK-4/2019 E-learning ako inovatívna forma univerzitného a celoživotného vzdelávania v odbore slovenské dejiny - vedúci projektu

3

VEGA 1/0796/192 Uhorské kráľovstvo v listinných prameňoch 60. a 70.tych rokov 13. storočia s osobitným zreteľom na územie dnešného Slovenska - zástupca vedúceho projektu

4

Historia Scepusii, vol. 1-3 (projekt vrámci Slovensko-poľskej komisie himanitných vied)

5

Studia Carpathico-Adriatica, každoročne (projekt vrámci Slovensko-chorvátskej komisie humanitných vied)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Zahraničné prednášky vrámci programu Erazmus UJ Kraków, Georg-August-Universität Göttingen, Univerzita svätých Cyrila a Metoda Veliko Tarnovo, Universitatea Babeș-Bolyai 2010 - 2019
Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium FiF UK Bratislava 2020 - súčasnosť
Vedúci slovenskej časti Slovensko-chorvátskej komisie humanitných vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2019 - súčasnosť
Tajomník slovenskej časti Slovensko-poľskej komisie humanitných vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2018 - súčasnosť
Člen Správnej rady Slovenský historický ústav v Ríme od 2023
Člen Správnej Rady Ústav pamäti národa 2018 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
UJ Kraków Kraków 1994 Štipendium Štefana Bátoryho
CEU Budapest Busapest 1995 - 1996 štipendista MA
Seminár für Mittlere und Neuere Geschichte an der Georg-August-Universität Göttingen Göttingen, Nemecko 2007 - 2008 KAAD štipendium

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-26