Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Holec
I.2 - Meno
Roman
I.3 - Tituly
Prof., PhDr., DrSc.
I.4 - Rok narodenia
1959
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského/Filozofická fakulta/Katedra slovenských dejín
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
roman.holec@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
www.portalvs.sk/regzam/detail/3963
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
história/slovenské dejiny
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-4127-895X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1983
II.c - Odbor a program
dejepis -- slovenský jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Historický ústav SAV
II.b - Rok
1990
II.c - Odbor a program
československé dejiny
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
slovenské dejiny
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
história
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Slovenská akadémia vied
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
slovenské dejiny

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
študijný pobyt Ústav historických vied SAV 1983-1985
vedecká ašpirantúra Ústav historických vied SAV 1985-1990
vedecký pracovník Ústav historických vied SAV 1990-1992
odborný asistent Filozofická fakulta UK 1992-1995
docent Filozofická fakulta UK 1995-2000
samostatný vedecký pracovník Historický ústav SAV od 1995
profesor Filozofická fakulta UK od 2000

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
semestrálny prednáškový pobyt Univerzita Palackého Olomouc 1997
kurz angličtiny Univerzita Komenského 2003 (aj v nasledujúcich rokoch)
prednáškový pobyt Karl-Franzens-Universität Graz 2001 (a každé 2 roky až po 2013)
prednáškový pobyt ELTE, MTA TTI, Europa-Institut, Domus Hungarica, Corvinus Egyetem Budapest 2001 (a každý rok až po 2020)
prednáškový pobyt Univerzity vo Varšave, Štetíne a Bialystoku 2003
prednáškový pobyt Collegium Carolinum Mníchov 2018 (aj 2020)
prednáškový pobyt Robinson College, University of Cambridge 2013 (a každý ďalší rok až po 2018)
prednáškový pobyt University of Aarhus 2002

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Historický proseminár 2 história / história v kombinácii I. historické vedy
Slovenské dejiny 1780-1918 história v kombinácii/ UAP história I. historické vedy
Slovenské dejiny 5 (1848-1918) história I. historické vedy
Metodológia historickej vedy história II. historické vedy
Úvod do hospodárskych a sociálnych dejín história II. historické vedy
Seminár k bakalárskej práci 1 a 2 UAP história I. historické vedy
Seminár k diplomovej práci UAP história II. historické vedy
Stredná Európa v novoveku stredoeurópske štúdiá II. historické vedy
Metodologický PhD-seminár 1, 2 a 3 slovenské dejiny III. historické vedy
Dynastia-národ-štát slovenské dejiny III. historické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
História I. a II. Historické vedy Univerzita Komenského
Slovenské dejiny III. Historické vedy, Univerzita Komenského
Hospodárske a sociálne dejiny III. Hospodárske a sociálne dejiny Univerzita Ostrava
Slovenské dejiny III. Historické vedy, Prešovská univerzita
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
slovenské dejiny historické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
57
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
13
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Stredná Európa v novoveku stredoeurópske štúdiá II. filológia
Coburgovci v strednej Európe stredoeurópske štúdiá II. filológia
Čs. vzťahy 1780-1918 história / história v kombinácii/ UAP história I. historické vedy
Historická geografia pre historikov história / história v kombinácii/ UAP história I. historické vedy
Dejiny Bratislavy III. (Urbánne dejiny dlhého 19. storočia na príklade Prešporka) história / história v kombinácii/ UAP história I. historické vedy
Slovenské dejiny 1780-1918 história v kombinácii/ UAP história I. historické vedy
Slovenské dejiny 1848-1918 história I. historické vedy
Historický proseminár história/história v kombinácii/UAP história I. Historické vedy
Úvod do hospodárskych a sociálnych dejín história/história v kombinácii/UAP história II. historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
545
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
64
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
19
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1540
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
225
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
109
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
347
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
83
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Holec, R.: Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť. Martin, Matica slovenská 1997, 270 s.  

2

Holec, R.: Coburgovci a Slovensko. Bratislava, Kalligram 2010, 464 s.

3

Holec, R.: Človek a príroda v „dlhom“ 19. storočí . Bratislava, Typoset Print 2014, 342 s.

4

スロヴァキア民族の物語は、どこが示唆的で、何が注目に値するのか?西洋史論叢 (37). 早稲田大学西洋史研究会,2015, 47-72

Holec, R.: V čom je inšpirujúci a v čom pozoruhodný slovenský národný príbeh? Seiyoshi Ronso. Studies in Western History, vol. 37, Dec. 2015, s. 47-72

5

Dejiny plné dynamitu. Bratislavský chemický koncern Dynamit Nobel na križovatkách novodobých dejín (1873 – 1960). Bratislava, Kalligram 2011, 172 s.


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Holec, R.: The origin, glory and fall of the new business nobility of the Habsburg Monarchy. Historický časopis, 68 (2020), č. 6, s. 913-945  

2

Gosewinkel, Dieter – Holec, Roman – Řezník, Miloš (eds.): Eigentumsregime und Eigentumskonflikte im 20. Jahrhundert. Deutschland und die Tschechoslowakei im internationalen Kontext. Essen, Klartext 2018, 423 s.

3

Holec, R.: Bratislavskí Habsburgovci. Bratislava, Marenčin AT 2019, 256 s.

4

Holec, R.: Hlinka. Otec národa? Bratislava, Marenčin AT 2019, 320 s.

5

Holec, R.: Trianon. Triumf a tragédia. Bratislava, Marenčin AT 2020, 368 s.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Holec, R.: Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť. Martin, Matica slovenská 1997, 270 s. 


Kšiňan, Michal: L´homme qui parlait avec les étoiles. Milan Rastislav Štefánik, héros franco-slovaque de la Grande Guerre. Paris 2019, s. 310; Varga, Bálint: The monumental Nation. Magyar Nationalism and Symbolic Politics in Fin-de-siècle Hungary. New York – London, Berghahn 2016, s. 261; Hocman, Juraj: Slovakia from the Downfall of Communism to its Accession into the European Union, 1989 – 2004. Frankfurt am Main, P. Lang 2011, s. 42-44, 283; Michela, Miroslav: Trianon labirintusaibam. Történelem, emlékezetpolitika és párhuzamos történetek Szlovákiában és Magyarországon. Békéscsaba, Magyarországi Szlovákok kutatóintézete – MTA TTI 2016, s. 237; Viršinská, Miriam: Forming of the Memory of Andrej Hlinka in the Catolic Environment up to 1938. Historia@Teoria, 2016, č. 2, s. 108, 109, 112

2

Holec, R.: Coburgovci a Slovensko. Bratislava, Kalligram 2010, 464 s. 


Katona, Csaba: The Entry of Bulgaria into the First World War as reflected in the Hungarian Press. In: Demeter, Gábor – Katona, csaba – Peykovska, Penka (eds.): Bulgaria and Hungary in the First World War: A View from the 21st Century. Budapest – Sofia 2020, s. 301 a 318; Janek, István: The Road of Slovak Politicians from Czechoslovakia to the Establishment of the „Slovakian Kingdom“ with a Bulgarian Monarch and the Hungarian Diplomacy. In: Demeter, G. – Peykovska, P. (eds.): Shared Pasts in Central and Southeast Europe 17th-21st Centuries: Hungarian and Bulgarian Approaches. Sofia – Budapest 2015, s. 147; Кочанков, Николай: България и Словакия (1938 – 1944). Политика и дипломация в европейския югоизток. В. Търново, Фабер 2017, s. 646; - Ward, J. M.: Priest, Politician, Collaborator. Ithaca, Cornell University Press, 2013, s. 314; A Coburgok és Szlovákia. Klió, 22 (Debrecen 2013), č. 4, s. 62-64 (Zsolt Vesztróczy))

3

Holec, R. -- Pál, J.: Aristokrat v službách štátu. Gróf Emanuel Péchy. Bratislava, Kalligram 2006, 400 s.


Henschel, Frank: „Das Fluidum der Stadt....“. Urbane Lebenswelten in Kassa/Košice/Kaschau zwischen Sprachenvielfalt und Magyarisierung 1867 – 1918. München, Vandenhoeck &Ruprecht 2017, s. 89, 334; Bertényi Iván, ifj.: Politiker armenischer Abstammung in Ungarn im Zeitalter des Dualismus. In: Ganjalyan, Tamara – Kovács, Bálint – Troebst, Stefan (Hg.): Armenier im östlichen Europa. Eine Anthologie. Wien – Köln – Weimar, Böhlau, 2018, s. 466; - Michela, M. - Demmel, J.: „Az Apponyi-szerű Krisztus“ és „a Wilson arcú Pilátus“. A komáromi Tuba János végső nyughelye, avagy egy sírkőállitás anatómiája. In: Kisebbség kutatás, 17 (Budapest 2008), č. 2, s. 278, 298; Demmel, J.: „Egész Szlovákia elfért egy tutajon...“. Tanulmányok a 19. századi Magyarország szlovák történelemről. Pozsony 2009, s. 228; Hollý, Karol: The Proposed Federalization of the Habsburg Monarchy in the Work The United States of Greater Austria by Aurel C. Popovici. Historický časopis – Historical Journal, 61 (2013), Supplement, s. 29-50, s. 46 

4

Holec, R.: Zabudnuté osudy. Martin, Matica slovenská 2001, 264 s. 


Gaucsík, István (ed.): Az állameszme kritikusa. Tarján Ödön válogatott kisebbség- és gazdaságpolitikai beszédei és írásai. Bratislava, Kalligram 2017, s. 23, 291; Hlavičková, Z.: Wedged Between National and Trans-National History. Slovak Historiography in the 1990´s. In: Trencsényi, B. – Antohi, S. – Apor, P. (eds.): Narratives unbound. Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe. Budapest, CEU 2007, s. 293, 299; - Haslinger, P.: Nationale oder transnationale Geschichte? Die Historiographie zur Slowakei im europäischen Kontext. In: Bohemia, 44 (München 2003), Heft 2, s. 332; Katona, Cs.: Két nemzedék. Egy apa-fiú konfliktus nemzetiségi háttere. In: Sic Itur ad Astra, 18 (Budapest 2006), č. 3-4, s. 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 221, 223, 230, 234; Demmel, J.: Haza és szülőföld antagonizmusa. Milan Rastislav Štefánik nemzeti – társadalmi háttere. In: A múlt feltárása előítelek nélkül. Budapest, ELTE BTK 2006, s.18 

5

5. Holec, R.: Trianon rituals or considerations of some feautures of Hungarian historiography. Historický časopis – Historical Journal, 59 (2011), Supplement, s. 25-48 


Dudeková, Gabriela: Controversial interpretations – controversial past? Some cases from the Slovak-Hungarian history and historiography. In: Ieda, Osamu – Nagaja, Susumo (eds.): Transboundary Symbiosis over the Danube II. Road to a Multidimensional Ethnic Symbiosis in the Mid-Danube Region. Sapporo, Slavic-Eurasian Research Center Hokkaido University 2015, s. 43; Kovács, Éva: Trianon, avagy „traumatikus fordulat“ a magyar történetírásban. Korall, társadalomtörténeti folyóirat, 16 (Budapest 2015), č. 59, s. 104; Szarka, László: Párhuzamos jelenségek a magyar és a szlovák történetírásban, köztörténetben. Történeti Szemle, 54 (Budapest 2012), č. 3, s. 46; Zahorán, Csaba: Trianon again and again. In: Hungarian Historical Review, 3 (Budapest 2014), č. 2, s. 463)

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV-14-0644 

Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí, 2015-2019, riešený na HÚ SAV

2

APVV-20-0526

Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 – 1993, 2021-2024 riešený na Historickom ústave SAV 


3

Union Academique International

Despite the Iron Curtain: East-West Scientific Cooperation in Social Sciences and Humanities in the Time of the Cold War


4

VEGA 1/0139/21 Slovenský intelektuál na križovatke tradície a moderny riešený na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

 

5

 BAS-SAS-21-05 Bulgaria-Slovakia: Social, Economic and Political Transformations, Integration Challenges, 2021-2022

bulharsko-slovenský medziakademický projekt riešený na HÚ SAV

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen VR UK, VR FF UK, VR Slov. nár. múzea 2019-2023, 2020 doteraz, 2018 doteraz
predseda komisia pre obhajoby doktorských dizertácií pre humanitné a spoločenské vedy SKVH 2021 doteraz
člen Slovensko-česká komisia historikov 1994 doteraz
člen Slovensko-nemecká komisia historikov od 2012 doteraz
zahraničný člen Hungarian Studies Association of Canada (Kanada) od 2013 doteraz
predseda Rada študijného programu a odborová komisia pre PhD-štúdium Slovenské dejiny, FF UK Bratislava od 2019 doteraz
člen odborová komisia pre PhD-štúdium Slovenské dejiny, Prešovská univerzita od 2014 doteraz
člen komisia pre PhD-štúdium v odbore hospodárske a sociálne dejiny, Univerzita Ostrava od 2016 doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Institut fuer Europäische Geschichte Mainz 1991-1992 (7 mesiacov) dlhodobý študijný pobyt (Mainz, Bonn, Koblenz, Amsterdam, Bern) financovaný IfEG
MTA Történettudományi Intézet a ELTE a Domus Hungaricus Budapešť od 1985 každoročne mesiac výskum, prednášky, štipendijné pobyty, financované maďarskými a slovenskými projektami
Karl-Franzens Universität Graz 2001-2013, každé dva roky po dva týždne medziuniverzitná dohoda, výskum a prednášky
Kertész Kolleg Jena 2011-2012 (6 mesiacov) dlhodobý štipendijný pobyt financovaný Kertész Kolleg
National Archives, Robinson College, University of Cambridge London, Cambridge od 2013 každoročne do 2018 študijné pobyty financované rôznymi nadáciami a projektami, ako aj cez pracovné zmluvy s Robinson College
Federation for the Humanities and Social Sciences, Hungarian Studies Association of Canada (vždy inde v čase trvania kongresu) Vancouver, Victoria, St. Catharines, Toronto, Ottawa, Montreal, Calgary, Edmonton, Regina, Winnipeg 2013-2018, každoročne tri týždne organizačný výbor podujatí, kongresové prednášky, výskum
Rijksarkivet Stockholm Stockholm (Švédsko) 2006 (2 týždne), 2008 (2 týždne) študijné pobyty financované cez European Science Foundation
Universities of Macuhara a University of Kyoto Tokyo, Macuhara, Kyoto 2015 -- 6 týždňov organizovanie sekcií a prednášky (World Economy History Congress a International Congress of Central- and East-European Studies), financovaný americkými, japonskými a slovenskými zdrojmi
Hoower Institute, Stanford University, National Archive in Washington, Library of Congress, MIT Boston Stanford, CA, Washington DC, New York, Boston (USA) 2016 (1 mesiac), 2021 (1 mesiac), 2022 (1 mesiac) študijné pobyty financované cez HSAC a z rôznych projektových zdrojov v SR
univerzity, archívy, knižnice v SRN Leverkusen, Frankfurt, Munchen, Berlin, Neuenstein, Oldenburg 2009-2003, každoročne dva týždne financované cez European Science Foundation, Volkswagenstiftung a ďalšie projekty

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-27