Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Heretik
I.2 - Meno
Anton
I.3 - Tituly
prof. Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1973
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra psychológie
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
anton.heretik2@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3953
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
32. psychológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-9440-6586

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická Fakulta UK v Bratislave
II.c - Odbor a program
psychológia/psychológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická Fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
psychológia/psychológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická Fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
psychológia/psychológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická Fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
psychológia/psychológia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická Fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
psychológia/psychológia
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
doktorand Univerzita Komenského v Bratislave 1997-2001
psychológ Nemocnici s poliklinikou Ružinov, Bratislava (vtedajší oficiálny názov) 1997-2000
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2001-2010
docent Univerzita Komenského v Bratislave 2010-2020
profesor Univerzita Komenského v Bratislave 2020-trvá

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Štátna skúška z anglického jazyka Univerzita Komenského v Bratislave 1993
Psychoterapeutický výcvik Proces-orientovaný inštitút Slovensko (1996-2000) 2000
Atestácia v odbore klinická psychológia Inštitút vzdelávania lekárov/Slovenská postgraduálna akadémia medicíny 2001
Kurzy štatistickej analýzy ACREA CZ (2013-2015), University of Amsterdam (2017) 2013

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Všeobecná psychológia 2 psychológia I. psychológia/Psychology
Klinická psychológia psychológia I. psychológia/Psychology
Doktorandský seminár psychológia III. psychológia/Psychology
Psychopatológia psychológia II. psychológia/úsychology
Psychologická prax psychológia II. Psychológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
psychológia II. psychológia/Psychology
klinická psychológia III. psychológia/Psychology
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
psychológia psychológia/Psychology
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
53
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
82
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
6
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Psychopatológia Psychológia II. psychológia/psychology
Všeobecná psychológia 2 psychológia I. psychológia/Psychology
Empirický výskum psychológia I. psychológia/Psychology
Doktorandský seminár psychológia III. psychológia/Psychology
Klinická psychológia psychológia I. psychológia/Psychology
Vybrané kapitoly z klinickej psychológie I,II,III psychológia III. psychológia/Psychology

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
172
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
82
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
22
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
173
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
28
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
48
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2.1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Heretik, Anton, sr. (50%), Heretik, Anton, ml. (50%) (editori, zostavovatelia). Klinická psychológia. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - 934 s.- ISBN 978-80-89322-24-4

2

Heretik, Anton, st. (20 %) - Heretik, Anton, ml. (20 %) - Novotný, Vladimír (20 %) - Pečeňák, Ján (20 %) - Ritomský, Alojz [UKOFSAP] (20 %): EPID - Epidemiológia depresie na Slovensku. - Nové Zámky : Psychoprof, 2003. - 200 s. ISBN 80-968798-3-9, 

3

Rozvadský Gugová, Gabriela (34%) - Heretik, Anton, ml.] (33%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (33%): Psychometric properties of the Slovak version of Experiences in close relationships-revisited (ECR-R) on general adult sample . Studia psychologica. - Roč. 56, č. 1 (2014), s. 37-52. - ISSN 0039-3320, WOS, Scopus, IF=0,4 (Q4)

4

Kačur, Juraj (aut) (60%) - Polec, Jaroslav (aut) (10%) - Málišová, Eva (aut) [UKOFIPS] (10%) - Heretik, Anton, ml. (aut) [UKOFIPS] (20%): An analysis of eye-tracking features and modelling methods for free-viewed standard stimulus : applicationfor schizophrenia detection 

Lit.: 19 zázn. 

In: IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. - Roč. 24, č. 11 (2020), s. 3055-3065. - ISSN (print) 2168-2194 

článok  

060 Spoločenské a behaviorálne vedy  

Registrované v:  

SCO SCOPUS  

CCC Current Content Connect  

WOS CC Web of Science Core Collection  

SCIE Science Citation Index Expanded  

SSCI Social Sciences Citation Index  

Indikátor časopisu: 

SJR (SCOPUS) 2020=1,293 

SNIP (SCOPUS) 2020=2,448 

CiteScore (SCOPUS) 2020=10,2 

IF (JCR) 2020=5.772 

AIS (JCR) 2020=1.247 

Kvartil Q: 

wos-jcr -- Q1 [Computer science, information systems] -- 2020 

wos-jcr -- Q1 [Computer science, interdisciplinary applications] -- 2020 

wos-jcr -- Q1 [Mathematical & computational biology] -- 2020 

wos-jcr -- Q1 [Medical informatics] -- 2020 

scimago-sjr -- Q1 [Biotechnology] -- 2020 

scimago-sjr -- Q1 [Computer science applications] -- 2020 

scimago-sjr -- Q1 [Electrical and electronic engineering] -- 2020 

scimago-sjr -- Q1 [Health information management] -- 2020 

wos-ais -- Q1 [Computer science, information systems] -- 2020 

wos-ais -- Q2 [Medical informatics] -- 2020 

wos-ais -- Q1 [Computer science, interdisciplinary applications] -- 2020 

wos-ais -- Q2 [Mathematical & computational biology] -- 2020

5

Hajdúk, M., Dančík, D., Januška, J., Svetský, V., Straková, A., Turček, M., Vašečková, B., Forgáčová, Ľ., Heretik, A., & Pečeňák, J. (2020). Psychotic experiences in student population during the COVID-19 pandemic. Schizophrenia Research, 520–521. IF = 4.939, Q1

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Hajdúk, Michal (40%), Heretik, Anton, ml. (15%), Vašečková, Barbora (15%), Forgáčová, Ľubica (15%), Pečeňák, Ján (15%). Prevalence and correlations of depression and anxiety among Slovak college students. Bratislava medical journal. - Roč. 120, č. 9 (2019), s. 695-698,

wos-jcr -- Q3 [Medicine, general & internal] -- 2019 scimago-sjr -- Q3 [Medicine (miscellaneous)] -- 2019, IF - JCR=1,2

Impakt časopisu SJR - SCOPUS: 2019 - 0,34 SNIP - SCOPUS: 2019 - 0,437 CiteScore - SCOPUS: 2019 - 1,6 IF - JCR: 2019 - 1,200

Kvartil wos-jcr -- Q3 [Medicine, general & internal] -- 2019 scimago-sjr -- Q3 [Medicine (miscellaneous)] -- 2019

2

Kačur, Juraj (aut) (60%) - Polec, Jaroslav (aut) (10%) - Málišová, Eva (aut) [UKOFIPS] (10%) - Heretik, Anton, ml. (aut) [UKOFIPS] (20%): An analysis of eye-tracking features and modelling methods for free-viewed standard stimulus : applicationfor schizophrenia detection 

Lit.: 19 zázn. 

In: IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. - Roč. 24, č. 11 (2020), s. 3055-3065. - ISSN (print) 2168-2194 

článok  

060 Spoločenské a behaviorálne vedy  

Registrované v:  

SCO SCOPUS  

CCC Current Content Connect  

WOS CC Web of Science Core Collection  

SCIE Science Citation Index Expanded  

SSCI Social Sciences Citation Index  

Indikátor časopisu: 

SJR (SCOPUS) 2020=1,293 

SNIP (SCOPUS) 2020=2,448 

CiteScore (SCOPUS) 2020=10,2 

IF (JCR) 2020=5.772 

AIS (JCR) 2020=1.247 

Kvartil Q: 

wos-jcr -- Q1 [Computer science, information systems] -- 2020 

wos-jcr -- Q1 [Computer science, interdisciplinary applications] -- 2020 

wos-jcr -- Q1 [Mathematical & computational biology] -- 2020 

wos-jcr -- Q1 [Medical informatics] -- 2020 

scimago-sjr -- Q1 [Biotechnology] -- 2020 

scimago-sjr -- Q1 [Computer science applications] -- 2020 

scimago-sjr -- Q1 [Electrical and electronic engineering] -- 2020 

scimago-sjr -- Q1 [Health information management] -- 2020 

wos-ais -- Q1 [Computer science, information systems] -- 2020 

wos-ais -- Q2 [Medical informatics] -- 2020 

wos-ais -- Q1 [Computer science, interdisciplinary applications] -- 2020 

wos-ais -- Q2 [Mathematical & computational biology] -- 2020

3

Hajdúk, Michal, Krajčovičová, Dana, Zimányiová, Miroslava, Kořínková, Viera, Pečeňák, Ján. Heretik, Anton, ml. Theory of mind - not emotion recognition - mediates the relationship between executive functions and social functioning in patients with schizophrenia Michal Hajdúk, Psychiatria Danubina. - Roč. 30, č. 3 (2018), s. 292-298, Q4, IF=0, 7, 

4

Hajdúk, Michal, Dančík, Daniel, Januška, Jakub, Svetský, Viktor, Straková, Alexandra, Turček, Michal, Vašečková, Barbora, Forgáčová, Ľubica, Heretik, Anton, ml. Pečeňák, Ján. Psychotic experiences in student population during the COVID-19 pandemic. Schizophrenia Research. - č. 222 (2020), s. 520-521, Q1, IF=3.8

5

Dančík, Daniel (aut) [UKOFIPS] (40%) - Hajdúk, Michal (aut) [UKOFIPS] (20%) - Januška, Jakub (aut) [UKOFIPS] (10%) - Straková, Alexandra (aut) [UKOFIPS] (10%) - Heretik, Anton, ml. (aut) [UKOFIPS] (20%): Temporal pathways from attachmentinsecurity to paranoia in a heterogeneous clinical sample : an experience sampling study 

aktualizovať databázy 

Lit.: 78 zázn. 

In: Psychology and psychotherapy. - Roč. 96, č. 3 (2023), s. 627-643. - ISSN (print) 1476-0835 

článok  

060 Spoločenské a behaviorálne vedy  

7701 sociálne, ekonomické a právne vedy psychológia 

URL: https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/papt.12460 

Registrované v:  

WOS CC Web of Science Core Collection  

SCO SCOPUS  

CCC Current Content Connect čakateľ 

Indikátor časopisu: 

SJR (SCOPUS) 2021=1,205 

SNIP (SCOPUS) 2021=1,693 

CiteScore (SCOPUS) 2021=5,1 

IF (JCR) 2021=3.966 

AIS (JCR) 2021=1.042 

Kvartil Q: 

wos-jcr -- Q2 [Psychology] -- 2021 

wos-jcr -- Q2 [Psychology, clinical] -- 2021 

wos-jcr -- Q2 [Psychiatry] -- 2021 

scimago-sjr -- Q1 [Arts and humanities (miscellaneous)] -- 2021 

scimago-sjr -- Q1 [Clinical psychology] -- 2021 

scimago-sjr -- Q1 [Developmental and educational psychology] -- 2021 

scimago-sjr -- Q1 [Medicine (miscellaneous)] -- 2021 

scimago-sjr -- Q1 [Psychiatry and medical health] -- 2021 

wos-ais -- Q2 [Psychology] -- 2021 

wos-ais -- Q2 [Psychology, clinical] -- 2021 

wos-ais -- Q2 [Psychiatry] -- 2021

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Hajdúk, M., Dančík, D., Januška, J., Svetský, V., Straková, A., Turček, M., Vašečková, B., Forgáčová, Ľ., Heretik, A., & Pečeňák, J. (2020). Psychotic experiences in student population during the COVID-19 pandemic. Schizophrenia Research, 520–521. IF = 4.939

[o1] 2020 - Fierini, F. Moretti, D. - Ballerini, A. : Psychosis spectrum disorders during and after the COVID-19 pandemic : warning signs of “stress incubation”. - In: Psychiatry research, č. 291, 2020 ; s. [2] ; SCOPUS ; SSCI

[o1] 2020 - Pinkham, Amy E. - Ackerman, Robert - A. Depp, - Colin A. Harvey - Philip D. Moore - Raeanne C. : A longitudinal investigation of the effects of the COVID-19 pandemic on the mental health of individuals with pre-existing severe mental illnesses. - In: Psychiatry research, č. 294, 2020 ; s. [6] ; SCI ; SCOPUS

[o1] 2021 - Zhand, N. - Joober, R. - In: BJPSYCH Open, vol. 7, no. 1, 2021 ; art. no. e35 ; SCI ; SCOPUS

[o1] 2021 - Simione, L. - Vagni, M. - Gnagnarella, C. - Bersani, G. - Pajardi, D. : Mistrust and Beliefs in Conspiracy Theories Differently Mediate the Effects of Psychological Factors on Propensity for COVID-19 Vaccine. - In: Frontiers in psychology, roč. 12, 2021 ; s. Art. No. 683684 ; SSCI ; SCOPUS

[o1] 2021 - Wu, Z. - Liu, Z. - Zou, Z. - Wang, F. - Zhu, M. - Zhang, W. - Tao, H. - Ross, B. - Long, Y. : Changes of psychotic-like experiences and their association with anxiety - depression among young adolescents before COVID-19 and after the lockdown in China. - In: Schizophrenia Research, č. 237, 2021 ; s. 46 ; SCIE ; SSCI ; SCOPUS

2

Hajdúk, Michal (40%), Heretik, Anton, ml. (15%), Vašečková, Barbora (15%), Forgáčová, Ľubica (15%), Pečeňák, Ján (15%). Prevalence and correlations of depression and anxiety among Slovak college students. Bratislava medical journal. - Roč. 120, č. 9 (2019), s. 695-698,

wos-jcr -- Q3 [Medicine, general & internal] -- 2019 scimago-sjr -- Q3 [Medicine (miscellaneous)] -- 2019, IF - JCR=1,2, Impakt časopisu SJR - SCOPUS: 2019 - 0,34 SNIP - SCOPUS: 2019 - 0,437 CiteScore - SCOPUS: 2019 - 1,6 IF - JCR: 2019 - 1,200

Kvartil wos-jcr -- Q3 [Medicine, general & internal] -- 2019 scimago-sjr -- Q3 [Medicine (miscellaneous)] -- 2019

[o1] 2020 - Jiang, L. L. - Meng, Y. - Zhang, Q. - Pan, W. - Effect of Tai Chi on psychological disorder in college students : a protocol of systematic review and meta-analysis. - In: Medicine, roč. 99, č. 23, 2020 ; art. no. e20409 ; SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 - Gavurova, B. - Ivankova, V. - Rigelsky, M. - Relationships between perceived stress, depression and alcohol use disorders in university students during the COVID-19 pandemic : a socio-economic dimension. - In: International Journal of Environmental Research and Public Health, roč. 17, č. 23, 2020 ; s. 23 ; SCIE ; SSCI ; SCOPUS

[o1] 2021 - Krajcovic, M. - Gabajova, G. - Furmannova, B. - Vavrik, V. - Gaso, M. - Matys, M. - A case study of educational games in virtual reality as a teaching method of lean management. - In: Electronics (Switzerland), vol. 10, no. 7, 2021 ; art. no. 838 ; SCI ; SCOPUS

[o1] 2021 - Dolbier, Ch. - Haley, E. - Conder, L. - Guiler, W. - Adverse childhood experiences and adult psychopathological symptoms: The moderating role of dispositional mindfulness. - In: Journal of Contextual Behavioral Science, č. 21, 2021 ; s. 73-79 ; SCOPUS ; SSCI

[o1] 2021 - Rutkowska, A. - Liska, D. - Cieslik, B. - Wrzeciono, A. - Brod’áni, J. - Barcalová, M. - Gurín, D. - Rutkowski, S. - Stress Levels and Mental Well-Being among Slovak Students during e-Learning in the COVID-19 Pandemic. - In: Healthcare (Switzerland), vol. 9, no. 10, 2021 ; art. no. 1356 ; SCI ; SCOPUS

3

Rozvadský Gugová, Gabriela (34%) - Heretik, Anton, ml. (33%) - Hajdúk, Michal (33%): Psychometric properties of the Slovak version of Experiences in close relationships-revisited (ECR-R) on general adult sample . Studia psychologica. - Roč. 56, č. 1 (2014), s. 37-52. - ISSN 0039-3320, WOS, Scopus, IF=0,4 (Q4)

[o1] 2017 Miranda, Á. - Olhaberry, M. - Morales-Reyes, I.: Psykhe, roč. 26, č. 1, 2017, s. 16 - SCOPUS

[o1] 2016 Kaščáková, N. - Husárová, D. - Hašto, J. - Kolarčík, P. - Poláčková-Šolcová, I. - Madarasová Gecková, A. - Tavel, P.: Psychological reports, roč. 119, č. 3, 2016, s. 823 - SCOPUS

[o3] 2016 Mikulincer, M. - Shaver, Phillio R.: Attachment in adulthood : structure, dynamics and change. New York : Guilford press, 2016, S. 644

[o3] 2018 Nóblega, M. - del Prado Murillo, J. N.: Propiedades psicométricas de una vesión en espaňol del Experiences in close relationship-revised (ECR-R). In: Revista de psicología, roč. 27, č. 2, 2018, s. 12

[o3] 2020 - Geškovičová, K. - Mrázková, K. - Transgenerational effect: remembered attachment, attachment to partners and bonding towards newborns. - In: Psychological Applications and Trends . - Lisabon : InScience Press, 2020 ; S. 188

[o3] 2019 - Cígler, H. - Cvrčková, A. - Daňsová, P. - Hašto, J. - Charvát, M. - Ježek, S. - Kaščáková, N. - Lacinová, L. - Seitl, M. - Experiences in close relationships: české verze metod pro měření vazby vycházející z dotazníku ECR. - In: E-psychologie, roč. 13, č. 4, 2019 ; s. 68                                                            [ o1] 2021 - Švecová, J. – Kaščáková, N. – Furstová, J. – Hašto, J. – Tavel, P. - Validácia slovenskej skrátenej škály prežívania v blízkych vzťahoch (ECR-R-SK-14). - In: Československá psychologie, roč. 65, č. 2, 2021 ; s. 160 ; SSCI ; SCOPUS

4

Hajdúk, Michal, Krajčovičová, Dana, Zimányiová, Miroslava, Kořínková, Viera, Pečeňák, Ján. Heretik, Anton, ml. Theory of mind - not emotion recognition - mediates the relationship between executive functions and social functioning in patients with schizophrenia Michal Hajdúk, Psychiatria Danubina. - Roč. 30, č. 3 (2018), s. 292-298, Q4, IF=0, 7,

[o1] 2019 - Cigliobianco, M. - Paoli, R. A. - Caletti, E. - Mansur, R. - Zugno, E. - Prunas, C. - McIntyre, R.S. - Possible association between social cognition and metabolic dysfunctions in bipolar disorder and schizophrenia : preliminary results. - In: Journal of affective disorders [elektronický dokument], roč. 246, č. 1. marec, 2019 ; s. 828-835 ; SCOPUS ; SSCI ; SCI

[o1] 2020 - Thibaudeau, E. - Achim, A. M. - Parent, C. - Turcotte, M. - Cellard, C. - A meta-analysis of the associations between theory of mind and neurocognition in schizophrenia. - In: Schizophrenia Research, č. 216, 2020 ; s. 127 ; SCOPUS; SCI ; SCIE

[o1] 2020 - Tyburski, E. - Mak, M. - Samochowiec, A. - Plichta, P. - Bielecki, M. - Rek-Owodziń, K. - Podwalski, P. - Rudkowski, K. - Waszczuk, K. - Pelka-Wysiecka, J. - Kucharska-Mazur, J. - Andrusewicz, W. - Misiak, B. - Kerestey, M. - Michalczyk, A. - Mueller, S. T. - Sagan, L. - Samochowiec, J. - The relationship between cingulum bundle integrity and different aspects of executive functions in chronic schizophrenia. - In: Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, č. 102, 2020 ; s. 7 ; SCI ; SCOPUS

[o1] 2021 - Thibaudeau, E. - Cellard, C. - Turcotte, M. - Achim, A. - Functional Impairments and Theory of Mind Deficits in Schizophrenia: A Meta-analysis of the Associations. - In: Schizophrenia Bulletin, roč. 47, č. 3, 2021 ; s. 709 ; SCIE ; SSCI ; SCOPUS

5

Kačur, Juraj (aut) (60%) - Polec, Jaroslav (aut) (10%) - Málišová, Eva (aut) [UKOFIPS] (10%) - Heretik, Anton, ml. (aut) [UKOFIPS] (20%): An analysis of eye-tracking features and modelling methods for free-viewed standard stimulus : applicationfor schizophrenia detection 

Lit.: 19 zázn. 

In: IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. - Roč. 24, č. 11 (2020), s. 3055-3065. - ISSN (print) 2168-2194 

článok  

060 Spoločenské a behaviorálne vedy  

Registrované v:  

SCO SCOPUS  

CCC Current Content Connect  

WOS CC Web of Science Core Collection  

SCIE Science Citation Index Expanded  

SSCI Social Sciences Citation Index  

Indikátor časopisu: 

SJR (SCOPUS) 2020=1,293 

SNIP (SCOPUS) 2020=2,448 

CiteScore (SCOPUS) 2020=10,2 

IF (JCR) 2020=5.772 

AIS (JCR) 2020=1.247 

Kvartil Q: 

wos-jcr -- Q1 [Computer science, information systems] -- 2020 

wos-jcr -- Q1 [Computer science, interdisciplinary applications] -- 2020 

wos-jcr -- Q1 [Mathematical & computational biology] -- 2020 

wos-jcr -- Q1 [Medical informatics] -- 2020 

scimago-sjr -- Q1 [Biotechnology] -- 2020 

scimago-sjr -- Q1 [Computer science applications] -- 2020 

scimago-sjr -- Q1 [Electrical and electronic engineering] -- 2020 

scimago-sjr -- Q1 [Health information management] -- 2020 

wos-ais -- Q1 [Computer science, information systems] -- 2020 

wos-ais -- Q2 [Medical informatics] -- 2020 

wos-ais -- Q1 [Computer science, interdisciplinary applications] -- 2020 

wos-ais -- Q2 [Mathematical & computational biology] -- 2020 

Ohlasy (8): 

[n1] 2021 zz ~ Wolf, A. - Ueda, K. - Hirano, Y.: Recent updates of eye movement abnormalities in patients with schizophrenia. In: Psychiatry and clinical neurosciences, roč. 75, č. 3, 2021, s. 97 -- SCOPUS ; WOS ; SCIE 

[n1] 2022 zz ~ Zhang, D. - Guo, Q. - Xu, L. - Liu, X. - Zhang, T. - Liu, X. - Chen, H. - Li, G. - Wang, J.: The impact of COVID-19 pandemic on individuals at clinical high-risk for psychosis: Evidence from eye-tracking measures. In: Progressin Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, roč. 118, 2022, art. no. 110578 -- SCOPUS 

[n1] 2022 zz ~ Bertl, M. - Ross, P. - Draheim, D.: A survey on AI and decision support systems in psychiatry-Uncovering a dilemma. In: Expert systems with applications, roč. 202, 2022, art. no. 117464 -- SCOPUS ; WOS ; SCIE 

[n1] 2022 zz ~ Vodrahalli, K. - Filipkowski, M. - Chen, T. - Zou, J. - Liao, Y. J.: Predicting Visuo-Motor Diseases From Eye Tracking Data. In: Biocomputing 2022. New Jersey : World Scientific Publishing, 2022, S. 253 -- SCOPUS 

[n1] 2022 zz ~ Chan, S. K. W. - Hsiao, J. - Wong, A. O. Y. - Liao, Y. - Suen, Y. - Yan, E. W. Ch. - Poon, L.-T. - Siu, M. W. - Hui, Ch. L. M. - Chang, W. Ch. - Lee, E. H. M. - Chen, E. Y. H.: Explicit and implicit mentalization of patientswith first-episode schizophrenia : a study of self-referential gaze perception with eye movement analysis using hidden Markov models. In: European archives of psychiatry and clinical neuroscience, roč. 272, č. 7, 2022, S. 1345 -- SCOPUS ; WOS ; SCIE 

[n1] 2023 zz ~ Bai, D. - Yao, W. - Yan, W. - Wang, J.: Network Analysis of Magnetoencephalogram Signals in Schizophrenia Patients When Viewing Emotional Facial Stimuli. In: IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering,roč. 31, 2023, s. 2006 - 2017 -- SCOPUS ; WOS ; SCIE 

[n1] 2023 zz ~ Iwauchi, K. - Tanaka, H. - Okazaki, K. - Matsuda, Y. - Uratani, M. - Morimoto, T. - Nakamura, S.: Eye-movement analysis on facial expression for identifying children and adults with neurodevelopmental disorders. In: Frontiers inDigital Health, roč. 5, 2023, art. no. 952433, s. [11] -- SCOPUS 

[n1] 2023 zz ~ Zhang, D. - Xu, L. - Xie, Y. - Tang, X. - Hu, Y. - Liu, X. - Wu, G. - Qjan, Z. - Tang, Y. - Liu, Z. - Chen, T. - Liu, H. - Zhang, T. - Wang, J.: Eye movement indices as predictors of conversion to psychosis in individuals atclinical high risk. In: European archives of psychiatry and clinical neuroscience, roč. 273, č. 3, 2023, S. 562 -- SCOPUS ; WOS ; SCIE 

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

H2020:IMMERSE: The implementation of Digital Mobile Mental Health in clinical care pathways: Towards person-centered care in psychiatry – projekt zameraný na implementáciu telemedicínskych postupov do liečby psychických porúch. Pričom sa jedná o medzinárovnú spoluprácu 4 krajín. Pozícia principal investigator v rámci centra UK.

2

VEGA: Paranoja ako transdiagnostický konštrukt, psychologické mechanizmy a neurobiologické koreláty [1/0184/19], (2019-2022), vedúci riešireľ: Doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD., cieľom projektu je identifikovať spoločné a špecifické mechanizmy paranoidnej ideácie naprieč kontinuom norma – patológia a naprieč diagnostickými kategóriami., pozícia: člen riešiteľského tímu

3

APVV: Štandardizácia neuropsychologickej batérie NEUROPSY na slovenskej populácii [15-0686], (2016 – 2019), zodpovedný riešiteť: prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., cieľom projektu bolo vytvoriť neuropsychologickú batériu testov, ktorá umožní kvantifikovať závažnosť a profil kognitívneho deficitu u rôznych neurologických a psychiatrických ochorení., pozícia: člen riešiteľského tímu

4

KEGA: Klinická psychológia - nová koncepcia vzdelávania v odbore a vysokoškolská učebnica. KEGA 121UK-4/2013, 2013-2015. príprava rozsiahleho učebného textu, ktorý bol vydaný ako VŠ učebnica: Heretik, Anton, st. - Heretik, Anton, ml.: Klinická psychológia. - 2. preprac. a rozš. vyd. - Nové Zámky : Psychoprof, 2016. - 912 s. ISBN 978-80-89322-24-4. pozícia: hlavný (vedúci) riešiteľ

5

APVV: Sociálne procesy pri autizme a schizofrénii. Principal investigator/Hlavný riešiteľ: doc. Hajdúk. Skúmanie deficitov v sociálnych procesoch ako afiliácia, mentalizácia a komunikácia u týchto porúch.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen Vedeckej Rady Filozofická fakulta UK v Bratislave 2020-
Predseda odborovej komisie pre PhD. ŠP: Klinická psychológia Filozofická fakulta UK v Bratislave 2020-
Člen Rady SKP, viceprezident SKP Slovenská Komora psychológov 2015-2022
Člen Vedeckej Rady FSVaZ UKF v Nitre 2018-
Člen Odborovej komisie Fakulta psychológie PEVŠ v Bratislave 2020-
Člena výboru pre výskum + výboru pre vzdelávanie Rady vlády pre duševné zdravie 2021-
Garant špecializačného štúdia v Klinickej psychológii Filozofická fakulta UK v Bratislave 2020-

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Amsterdam Amsterdam, Holandsko Február-Jún 2002 Socrates
University of Amsterdam Amsterdam, Holandsko Máj.jún .2005 Erazmus
KU Leuven Leuvem Belgicko November-december.2019 KU Leuven

IX. - Iné relevantné skutočnosti