Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. Mgr. Juraj Hamar, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Hamar
I.2 - Meno
Juraj
I.3 - Tituly
doc., Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1965
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra estetiky
I.6 - Adresa pracoviska
Katedra estetiky, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
juraj.hamar@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3949
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filozofia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1991
II.c - Odbor a program
estetika-literárna veda
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ústav etnológie SAV v Bratislave
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
národopis
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
estetika
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
referent pre amatérske umenie Osvetový ústav Bratislava 1983 - 1986
asistent, odborný asistent, docent Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 1991 - dodnes
generálny riaditeľ Slovenský ľudový umelecký kolektív 2010 - dodnes

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Školenie k akademickému informačnému systému (AIS2) Univerzita Komenského v Bratislave 2009
Kurz k MS TEAMS (výučba a skúšanie) Univerzita Komenského v Bratislave 2020
webinár Writefull Univerzita Komenského v Bratislave 2022

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do estetiky 1, 2 estetika I. filozofia
Dejiny estetiky 6 estetika I. filozofia
Komické estetika II. filozofia
Interpretácia umeleckého textu 1, 2 estetika II. filozofia
EStetika a poetika ľudového divadla estetika II. +filozofia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
estetika I filozofia
estetika II filozofia
estetika III filozofia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
17
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
53
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do estetiky pre neestetikov 1, 2 spoločný základ I, II
Výberový kurz z estetiky špecializovaného umenia estetika III filozofia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
135
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
14
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
89
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
16
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
44
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Hamar, Juraj: Ľudové bábkové divadlo a bábkar Anton Anderle. Bratislava: Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, 2008, 224 p., ISBN 978-80-970098-0-9.

2

Babiak, Michal - Blecha, Jaroslav - Hamar, Juraj: Slovenský Loutkář 1928. Bratislava: Slovenský ľudový umelecký kolektív, 2018, 333 p. ISBN 978-80-970602-7-5.

3

Babiak, Michal - Hamar, Juraj - Dulebová, Irina: Kľúčové body vývinu ruského dramatického umenia v 19. a 20. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016, pp. 117–178, ISBN 978-80-223-4038-0. 

4

Hamar, Juraj: Škrholové a Gašparkové divadlo. In: Hry ľudových bábkarov Anderlovcov z Radvane. Bratislava: Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, 2010, pp. 13–57, ISBN 978-80-970098-1-6.

5

Rusko, Milan - Hamar, Juraj: Character Identity Expression in Vocal Performance of Traditional Puppeteers. In: Text, Speech and Dialogue. Berlin: Springer, 2006, pp. 509–516, ISBN 3-540-39090-1.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Babiak, Michal - Blecha, Jaroslav - Hamar, Juraj: Slovenský Loutkář 1928. Bratislava: Slovenský ľudový umelecký kolektív, 2018, 333 p. ISBN 978-80-970602-7-5.

2

Blecha, Jaroslav, Hamar, Juraj: Marionettes et pouvoir: censures, propagandes, résistannces. Charleville-Méziéres: Institut international de la marionette, 2019, pp. 119–149, ISBN 98-2-37769-066-4.

3

Hamar, Juraj: Bábkové divadlo do roku 1945. In: Dejiny slovenského divadla 1. Divadelný ústav, 2018, pp. 509–547, ISBN 978-80-8190-039-6.

4

Hamar, Juraj: Úvod do estetiky bábkového divadla. Bratislava: Stimul - Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, 2020, 146 p., ISBN 978-80-970098-3-0. Hamar, Juraj: O nasledju i identitetu (About Heritage and Identity). In: Niti No. 8–9,2018, ISSN (print)2406-176X.

5

Hamar, Juraj: O nasledju i identitetu (About Heritage and Identity). In: Niti No. 8–9,2018, ISSN (print)2406-176X.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Geneid, A. - Roukko, M. - Voutilainen, R. - Airaksinen, L. Toskala, E. - Alku, P. - Vilkman, E.: Journal of Voice, Vol. 26, No. 2, 2012, pp. 154–163 (registered in WOS).

2

Wright, P.: The Vienna Corpus Christi Fragment: A Fifteenth-Century Partbook In: Hudební věda, Vol. 53, No. 4, 2016, p. 333.

3

Testa, A.: From Folklore to Intangible Cultural Heritage: Observations About a Problematic Filiation. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, Vol. 11, No. 3–4, 2016, p. 231 (SCOPUS).

4

Valentičič Furlan, N.: Films on Intangible Cultural Heritage: Speaking For, Speaking About, Speaking With, or Speaking Alongside?. In: Visualising Intangible Cultural Heritage. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2018, p. 41.

5

Valent Belič, Z.: Slovački lutkar 1928. In: Niti, No. 10–11, 2019, pp. 78–79.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí, VEGA 1/4733/07/, 2007 - 2009. Výskum celkovej situácie estetiky a hlavných vývojových trendov v 21. storočí, ktoré sa týkajú konvergencie estetiky a umenia v jednotlivých oblastiach vedeckého estetického výskumu vo všeobecnosti a paralelne v jednotlivých umeleckých oblastiach (najmä v literatúre, dráme, výtvarnom umení, hudbe a v oblasti umeleckého využitia médií). Výskum sa zameria na tri hlavné okruhy problémov: 1. vývin severoamerickej, anglickej a nemeckej estetiky po roku 2000; 2. vývin umeleckých tendencií po roku 2000; 3. hlavné tendencie a styčné body s vývinom estetického myslenia na Slovensku. V druhej etape výskum sa zameria na divergenciu estetického myslenia a umenia, ktorá sa prejavuje špecifickým spôsobom práve na pôde posledných umeleckých smerov moderny na konci 20. storočia a adekvátne na ne nadväzuje v súčasných postmoderných umeleckých smeroch. Spoluriešiteľ/The relationship between Aesthetics and Art in the 21st century: VEGA 1/4733/07 /, 2007–2009.2

Nové tendencie vo filozoficko-estetickej reflexie umenia v 21. storočí, VEGA č. 1/0528/08, 2008-2011. Identifikácia prejavov filozoficko-estetického myslenia v kontexte umeleckého vývoja v 2. pol. 20. stor. Prejavy nových tendencií v jednotlivých umeleckých oblastiach – literatúra, dráma, hudba, film, médiá. Aktuálnosť problémov v 21. storočí v oblasti filozofického a estetického myslenia. Analýza postupy používaných pri analýze určujúcich aspektov filozoficko-estetickej reflexie súčasného umenia. Spoluriešiteľ/New tendencies in the philosophical-aesthetic reflection of art in the 21st century: VEGA No. 1/0528/08, 2008-2011.


3

Kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore. VEGA č. 1/0078/13, 2013-2016. Nová analýza vybraných diel ruského umenia a deskripcia jednotlivých kľúčových etáp vývinu ruského umenia 19. a 20. storočia; konfrontácia nových analýz s aktuálnymi poznatkami o umeleckých dielach širšieho európskeho umeleckého kontextu; projekt si nárokuje odbúranie zaužívaných stereotypov o ruskom umení (autoroch, dielach, periodach atď.), odbúranie stereotypov o vzťahu ruského umenia k širšiemu európskemu kontextu a kladie dôraz na reflexiu tohto umenia v komplexnejších syntézach (neanalyzovať fenomén ruského umenia iba v úzkom kontexte izolovaného prostredia, ale cez prienik a dialóg rozličných inonárodných vplyvov a javov a v synkretickom nazeraní rozličných druhov umenia). Spoluriešiteľ

4

Kontext slovenského umenia a estetiky. VEGA: 1/0456/22, 2022 – 2024, zástupca zodpovedného riešiteľa.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen redakčnej rady Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, Strážnice, Česká republika 2008 - súčasnosť present
člen redakčnej rady Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava 2012 - súčasnosť
člen, podpredseda a predseda Rada ministra kultúry pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva 2006 - súčasnosť
člen Výbor pre kultúrne dedičstvo Rady vlády SR pre kultúru 2017 - súčasnosť
člen Odborová komisia pre tanečné umenie 2014 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2022-11-04