Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
Fakulta:
LF - Lekárska fakulta
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta
Fakulta:
LF - Lekárska fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Hajdúk
I.2 - Meno
Michal
I.3 - Tituly
doc, PhDr, PhD.
I.4 - Rok narodenia
1987
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Docent
I.8 - E-mailová adresa
michal.hajduk@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24985
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Psychológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-7073-7564

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK
II.b - Rok
2010 - 2012
II.c - Odbor a program
Psychológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK
II.b - Rok
2010 - 2012
II.c - Odbor a program
Psychológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK
II.b - Rok
2012 - 2016
II.c - Odbor a program
Klinická psychológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
Psychológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Docent Filozofická fakulta UK od 2021
Odborný asistent Lekárska fakulta UK od 2015
Výskumný pracovník Lekárska fakulta UK od 2021
Psychológ Univerzitná nemocnica Bratislva od 2015
Vedúci katedry Filozofická fakulta UK 07/2023

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Regresná analýza I a II Acrea 2013
Faktorová analýza Acrea 2013
Hierarchické linerárne modelovanie Acrea 2014
Data Analysis and Statistical Inference Duke University 2014

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Doktorandský seminár Klinická psychológia PhD Psychológia
Psychopatológia dospelých psychológie Mgr. Psychológia
Klinická psychológia Psychológia Bc Psychológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
9
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
26
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Klinická neuropsychológia Psychológia Mgr Psychológia
Vybrané kapitoly z Klinickej psychológie I,II,III Klinická psychológia PhD Psychológia
Metódy psychológie Klinická psychológia PhD Psychológia
Štatistická analýza dát Klinická psychológioa PhD Psychológia
Psychodiagnostika v praxi Psychológia Mgr Psychológia
Úvod do sociálnej, kognitínej a afektívnej neurovedy I, II Psychológia Mgr. Psychológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
199
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
147
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
49
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
36
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
300+
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
300+
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
319
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
319
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Hajdúk, M., Dančík, D., Januška, J., Svetský, V., Straková, A., Turček, M., Vašečková, B., Forgáčová, Ľ., Heretik, A., & Pečeňák, J. (2020). Psychotic experiences in student population during the COVID-19 pandemic. Schizophrenia Research, 520–521. IF = 4.9392

Kasanová, Z., Hajdúk, M., Thewissen, V., & Myin-Germeys, I. (2020). Temporal associations between sleep quality and paranoia across the paranoia continuum: An experience sampling study. Journal of Abnormal Psychology, 122–130. – zdieľaný prvý autor - IF = 6.6733

Hajdúk, M., Harvey, P. D., Penn, D. L., & Pinkham, A. E. (2018). Social cognitive impairments in individuals with schizophrenia vary in severity. Journal of Psychiatric Research, 65–71. IF = 3.9174

Hajdúk, M., Klein, H. S., Harvey, P. D., Penn, D. L., & Pinkham, A. E. (2019). Paranoia and interpersonal functioning across the continuum from healthy to patological: Network analysis. The British Journal of Clinical Psychology, 19–34. IF = 2.5415

Hajdúk, M., Penn, D. L., Harvey, P. D., & Pinkham, A. E. (2021). Social cognition, neurocognition, symptomatology, functional competences and outcomes in people with schizophrenia – A network analysis perspective. Journal of Psychiatric Research, 144, 8–13. IF = 4.719

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Hajdúk, M. (2020). Paranoja: Od psychopatológie po neurobiológiu (1st ed.). Univerzita Komenského v Bratislave. 

2

Kasanová, Z., Hajdúk, M., Thewissen, V., & Myin-Germeys, I. (2020). Temporal associations between sleep quality and paranoia across the paranoia continuum: An experience sampling study. Journal of Abnormal Psychology, 122–130. – zdieľaný prvý autor - IF = 6.673

3

Hajdúk, M., Achim, A. M., Brunet-Gouet, E., Mehta, U. M., & Pinkham, A. E. (2020). How to move forward in social cognition research? Put it into an international perspective. Schizophrenia Research, 463–464. IF = 3.759

4

Hajdúk, M., Klein, H. S., Harvey, P. D., Penn, D. L., & Pinkham, A. E. (2019). Paranoia and interpersonal functioning across the continuum from healthy to patological: Network analysis. The British Journal of Clinical Psychology, 19–34. IF = 2.541

5

Hajdúk, M., Harvey, P. D., Penn, D. L., & Pinkham, A. E. (2018). Social cognitive impairments in individuals with schizophrenia vary in severity. Journal of Psychiatric Research, 65–71. IF = 3.917

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Hajdúk, M., Krajčovičová, D., Zimányiová, M., Kořínková, V., Pečeňák, J., & Heretik, A. (2018). Theory of mind—Not emotion recognition—Mediates the relationship between executive functions and social functioning in patients with schizophrenia. Psychiatria Danubina, 292–298.utput and the corresponding citation.

[o1] 2019 - Cigliobianco, M. - Paoli, R. A. - Caletti, E. - Mansur, R. - Zugno, E. - Prunas, C. - McIntyre, R.S. : Possible association between social cognition and metabolic dysfunctions in bipolar disorder and schizophrenia : preliminary results. - In: Journal of affective disorders [elektronický dokument], roč. 246, č. 1. marec, 2019 ; s. 828-835 ; SCOPUS ; SSCI ; SCI

[o1] 2020 - Thibaudeau, E. - Achim, A. M. - Parent, C. - Turcotte, M. - Cellard, C. : A meta-analysis of the associations between theory of mind and neurocognition in schizophrenia. - In: Schizophrenia Research, č. 216, 2020 ; s. 127 ; SCOPUS; SCI ; SCIE

[o1] 2020 - Tyburski, E. - Mak, M. - Samochowiec, A. - Plichta, P. - Bielecki, M. - Rek-Owodziń, K. - Podwalski, P. - Rudkowski, K. - Waszczuk, K. - Pelka-Wysiecka, J. - Kucharska-Mazur, J. - Andrusewicz, W. - Misiak, B. - Kerestey, M. - Michalczyk, A. - Mueller, S. T. - Sagan, L. - Samochowiec, J. : The relationship between cingulum bundle integrity and different aspects of executive functions in chronic schizophrenia. - In: Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, č. 102, 2020 ; s. 7 ; SCI ; SCOPUS

[o1] 2021 - Thibaudeau, E. - Cellard, C. - Turcotte, M. - Achim, A. : Functional Impairments and Theory of Mind Deficits in Schizophrenia: A Meta-analysis of the Associations. - In: Schizophrenia Bulletin, roč. 47, č. 3, 2021 ; s. 709 ; SCIE ; SSCI ; SCOPUS

[n1] 2022 zz ~ Vita, A. - Gaebel, W. - Mucci, A. - Sachs, G. - Erfurth, A. - Barlati, S. - Zanca, F. - Giordano, G.M. - Glenthoj, L.B. - Nordentoft, M. - Galderisi, S.. - In: European Psychiatry, vol. 65, no. 1, 2022 ; e58; PII S0924933822023161 ;SCI ; SCOPUS

2

Hajdúk, M., Harvey, P. D., Penn, D. L., & Pinkham, A. E. (2018). Social cognitive impairments in individuals with schizophrenia vary in severity. Journal of Psychiatric Research, 65–71. IF = 3.917 " 

[o1] 2019 - Vaskinn, A. - Lovgren, A. - Egeland, M. K. - Feyer, F. K. - Ostefjells, T. - Andreassen, O. A. - Melle, I. - Sundet, K. : A randomized controlled trial of training of affect recognition (TAR) in schizophrenia shows lasting effects for theory of mind. - In: European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, roč. 269, 2019 ; s. 620 ; SCIE ; SSCI

[o1] 2020 - Vaskinn, A. - Horan, W. P. : Social Cognition and Schizophrenia : unresolved Issues and New Challenges in a Maturing Field of Research. - In: Schizophrenia Bulletin, roč. 46, č. 2, 2020 ; s. 469 ; SCIE; SSCI; SCOPUS

[o1] 2020 - Rokita, K. I. - Dauvermann, M. R. - Mothersill, D. - Holleran, L. - Holland, J.- Costello, L. - Cullen, C. - Kane, R. McKernan, D. - Morris, D.W. - Kelly, J. - Gill, M. - Corvin, A. - Hallahan, B. - McDonald, C. - Donohoe, G. : Childhood trauma, parental bonding, and social cognition in patients with schizophrenia and healthy adults. - In: Journal of clinical psychology, august, 2020 ; s. ; SSCI; SCOPUS

[o1] 2021 - Brunet-Gouet, E. et all. : Outcome prediction with a social cognitive battery: a multicenter longitudinal study. - In: NPJ schizophreniam, roč. 7, č. 1, 2021 ; s. 8, Art. No. 30 ; SCIE ; SCOPUS

[o1] 2021 - Wright, A. - McGurk, S. R. - Shaya, Y. - Feldman, K. - Mueser, K. T. : Does comprehensive cognitive remediation improve emotion perception?. - In: Cognitive Neuropsychiatry, roč. 26, č. 5, 2021 ; s. 343-356 ; SCIE ; SSCI ; SCOPUS


3

Kasanová, Z., Hajdúk, M., Thewissen, V., & Myin-Germeys, I. (2020). Temporal associations between sleep quality and paranoia across the paranoia continuum: An experience sampling study. Journal of Abnormal Psychology, 122–130. – zdieľaný prvý autor - IF = 6.673 

[o1] 2020 - Freeman, D. - Sheaves, B. - Waite, F. - Harvey, A. G. - Harrison, P. J. : Sleep disturbance and psychiatric disorders. - In: The lancet : psychiatry, roč. 7, č. 7, 2020 ; s. 635 ; SCOPUS

[o1] 2020 - Blanchard, J. J. - Andrea, A. - Orth, R. D. - Savage, Ch. - Bennett, M. E. : Sleep disturbance and sleep-related impairment in psychotic disorders are related to both positive and negative symptoms. - In: Psychiatry research, č. 286, 2020 ; s. 5 ; SCOPUS ; SCIE, SSCI

[o1] 2020 - Waite, F. - Sheaves, B. - Isham, L. - Reeve, S. - Freeman, D. : Sleep and schizophrenia : from epiphenomenon to treatable causal target. - In: Schizophrenia research, č. 221, 2020 ; s. 55 ; SCIE, SSCI ; SCOPUS

[o1] 2021 - Simor, P. - Polner, B. - Báthori, N. - Sifuentes-Ortega, R. - Van Roy, A. - Albajara Saénz, A. – Luque, G. A. - Benkirane, O. - Nagy, T. - Peigneux, P. : Home confinement during the COVID-19: Day-to-day associations of sleep quality with rumination, psychotic-like experiences, and somatic symptoms. - In: Sleep, roč. 44, č. 7, 2021 ; s. Art. No. zsab029 ; SCIE ; SSCI ; SCOPUS

[o1] 2021 - van der Linden, K. - Simons, C. - Viechtbauer, W. - Ottenheijm, E. – van Amelsvoort, T. - Marcelis, M. : A momentary assessment study on emotional and biological stress in adult males and females with autism spectrum disorder. - In: Scientific Reports, roč. 11, č. 1, 2021 ; s. Art. No. 14160 ; SCIE ; SSCI ; SCOPUS

4

"Hajdúk, M., Klein, H. S., Harvey, P. D., Penn, D. L., & Pinkham, A. E. (2019). Paranoia and interpersonal functioning across the continuum from healthy to patological: Network analysis. The British Journal of Clinical Psychology, 19–34. IF = 2.541 " [o1] 2019 - Nittel, C. M. - Lamster, F. - Rief, W. - Kircher, T. - Soll, D. - Mehl, S. : Emotional instability and expressive suppression are related to paranoia in daily life : an electronic mobile assessment study in nonclinical individuals. - In: Journal of experimental psychopathology, roč. 10, č. 3, 2019 ; s. 13 ; SSCI ; SCOPUS

[o1] 2020 - Chun, C. A. - Cooper, S. - Ellman, L. M. : Associations of psychotic-like experiences, related symptoms, and working memory with functioning. - In: European Psychiatry, roč. 63, č. 1, e20, 2020 ; s. 9 ; SSCI ; SCIE ; SCOPUS

[o1] 2020 - Murphy, R. - Goodall, K. - Woodrow, A. : Associations of psychotic-like experiences, related symptoms, and working memory with functioning. - In: The British journal of clinical psychology [DOI: 10.1111/bjc.12247], 2020 ; https://doi.org/10.1111/bjc.12247 ; SSCI ; SCOPUS

[o1] 2020 - Contreras, A. - Valiente, C. - Heeren, A. - Bentall, R. : Temporal network approach to paranoia : a pilot study. - In: Fontiers in psychology, roč. 11. articke nr. 544565, 2020 ; 9 ; SCOPUS ; SSCI

[o1] 2021 - Korenic, S. A. - Ered, A. - Pierce, K. - Calvo, E. M. - Olino, T. M. - Murty, V. P. - Ellman, L. M. : Examining self-reported social functioning, sleep quality, and psychotic-like experiences in college students. - In: Journal of Psychiatric Research, č. 143, 2021 ; s. 54-59 ; SCOPUS

[o1] 2021 - Williams, D. R. : Bayesian Estimation for Gaussian Graphical Models: Structure Learning, Predictability, and Network Comparisons. - In: Multivariate Behavioral Research, roč. 56, č. 2, 2021 ; s. 352 ; SCIE ; SSCI ; SCOPUS

5

Hajdúk, M., Dančík, D., Januška, J., Svetský, V., Straková, A., Turček, M., Vašečková, B., Forgáčová, Ľ., Heretik, A., & Pečeňák, J. (2020). Psychotic experiences in student population during the COVID-19 pandemic. Schizophrenia Research, 520–521. IF = 4.939 

[o1] 2020 - Fierini, F. Moretti, D. - Ballerini, A. : Psychosis spectrum disorders during and after the COVID-19 pandemic : warning signs of “stress incubation”. - In: Psychiatry research, č. 291, 2020 ; s. [2] ; SCOPUS ; SSCI

[o1] 2020 - Pinkham, Amy E. - Ackerman, Robert - A. Depp, - Colin A. Harvey - Philip D. Moore - Raeanne C. : A longitudinal investigation of the effects of the COVID-19 pandemic on the mental health of individuals with pre-existing severe mental illnesses. - In: Psychiatry research, č. 294, 2020 ; s. [6] ; SCI ; SCOPUS

[o1] 2021 - Zhand, N. - Joober, R. - In: BJPSYCH Open, vol. 7, no. 1, 2021 ; art. no. e35 ; SCI ; SCOPUS

[o1] 2021 - Simione, L. - Vagni, M. - Gnagnarella, C. - Bersani, G. - Pajardi, D. : Mistrust and Beliefs in Conspiracy Theories Differently Mediate the Effects of Psychological Factors on Propensity for COVID-19 Vaccine. - In: Frontiers in psychology, roč. 12, 2021 ; s. Art. No. 683684 ; SSCI ; SCOPUS

[o1] 2021 - Wu, Z. - Liu, Z. - Zou, Z. - Wang, F. - Zhu, M. - Zhang, W. - Tao, H. - Ross, B. - Long, Y. : Changes of psychotic-like experiences and their association with anxiety - depression among young adolescents before COVID-19 and after the lockdown in China. - In: Schizophrenia Research, č. 237, 2021 ; s. 46 ; SCIE ; SSCI ; SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA: Paranoja ako transdiagnostický konštrukt, psychologické mechanizmy a neurobiologické koreláty [1/0184/19], (2019-2022), Cieľom projektu je identifikovať spoločné a špecifické mechanizmy paranoidnej ideácie naprieč kontinuom norma – patológia a naprieč diagnostickými kategóriami. - hlavný riešiteľ

2

Horizon proiject :IMMERSE (2021 - 2024): The implementation of Digital Mobile Mental Health in clinical care pathways: Towards person-centered care in psychiatry – riešiteľ projektu.

3

APVV: Štandardizácia neuropsychologickej batérie NEUROPSY na slovenskej populácii [15-0686], (2016 – 2019), Hlavný riešiteľ prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. Pozícia riešiteľ

4

APVV: 20-0185 (2021 - 2024) Sociálne procesy pri autizme a schizofrénii. Principal investigator/Hlavný riešiteľ: doc. Hajdúk. Skúmanie deficitov v sociálnych procesoch ako afiliácia, mentalizácia a komunikácia u tychto porúch.

5

VEGA 1/0493/23(2022 - 2026), Sociálne stiahnutie a fenotpy psychózy - psychologické mechanizmy a neurobiologické koreláty na kontinuu norma patológia - Hlavný riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Vedúci centra výskumu psychických porúch UK CVPP UK od 2018
Člen rady APVV pre sociálne vedy APVV 2021
Podpredseda výboru pre výskum rady vlády pre duševné zdravie Rada vlády pre duševné zdravie od 2020

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
School of. Behavioral and Brain Sciences Dallas, USA September – December 2017 Fulbrightovo štipendium
Center for Contextual Psychiatry, Department of Neurosciences, KU Leuven Leuven, BE 2018 - marec vlastné zdroje
Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior, UCLA Los Angeles, USA Marec 2023 Vlastné zdroje

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-26