Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Ján Hacek, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Hacek
I.2 - Meno
Ján
I.3 - Tituly
doc. Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1984
I.5 - Názov pracoviska
Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Štúrova 9, 811 02 Bratislava Slovakia
I.7 - Pracovné zaradenie
Docent
I.8 - E-mailová adresa
jan.hacek@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5918
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0002-2102-3661

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Katolícka univerzita v Ružomberku
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
žurnalistika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Katolícka univerzita v Ružomberku
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
teória a dejiny žurnalistiky
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
mediálne a komunikačné štúdiá
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Výskumný pracovník Univerzita Komenského v Bratislave september 2011 – január 2012
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave február 2012 – máj 2021
Docent Univerzita Komenského v Bratislave jún 2021 – súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Data Organization in Spreadsheets Göttingen Carpentries Team 2021
OpenRefine for Data Cleaning Göttingen Carpentries Team 2021
Data Management with SQL Göttingen Carpentries Team 2021
MS Teams kurz Univerzita Komenského v Bratislave 2020
AIS kurz Univerzita Komenského v Bratislave 2016
Google Fussion Tables Google 2014
QuarkXpress kurz Macrosoft 2012

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Trendy mediálneho výskumu žurnalistika II mediálne a komunikačné štúdiá
Teória masovej komunikácie a žurnalistiky 1 žurnalistika II mediálne a komunikačné štúdiá
Teória masovej komunikácie a žurnalistiky 2 žurnalistika II mediálne a komunikačné štúdiá
Úvod do štúdia médií žurnalistika I mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
žurnalistika I. mediálne a komunikačné štúdiá
žurnalistika II. mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Knižnično-informačné štúdiá Mediálne a komunikačné štúdiá
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
32
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
38
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Dátová žurnalistika žurnalistika I. mediálne a komunikačné štúdiá
Ekonomická žurnalistika žurnalistika II. mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálny ateliér 1 žurnalistika I. mediálne a komunikačné štúdiá
Média na internete žurnalistika I. mediálne a komunikačné štúdiá
Desktop Publishing žurnalistika I. mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálna výchova žurnalistika II. mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
56
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
43
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
91
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
83
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
20
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

The correlation of usability, familiarity, satisfaction and reputation with the loyalty of student users of news websites. In: Medijske studije. - Roč. 8, č. 15 (2017), s. 56-71. - ISSN 1847-9758.

2

Otvorené zdroje a dáta pre novinárov na Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - 201 s. ISBN 978-80-223-4845-4.

3

Nové médiá - aktuálne výzvy dneška. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - 70 s. ISBN 978-80-223-5001-3.

4

Rodinné komunikačné vzorce = Family communication patterns. In: Psychologie a její kontexty. - Roč. 8, č. 1 (2017), s. 19-30. - ISSN 1803-9278.

5

Lojalita recipienta k spravodajským webom. In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 57, č. 3-4 (2014), s. 43-53. - ISSN (print) 0322-7049.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

The correlation of usability, familiarity, satisfaction and reputation with the loyalty of student users of news websites. In: Medijske studije. - Roč. 8, č. 15 (2017), s. 56-71. ISSN 1847-9758.

2

Otvorené zdroje a dáta pre novinárov na Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - 201 s. ISBN 978-80-223-4845-4.

3

Nové médiá - aktuálne výzvy dneška. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - 70 s. ISBN 978-80-223-5001-3.

4

Rodinné komunikačné vzorce = Family communication patterns. In: Psychologie a její kontexty. - Roč. 8, č. 1 (2017), s. 19-30. ISSN 1803-9278.

5

Dezinformačné weby v čase koronakrízy : atmosféra nedôvery v médiá. In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 63, č. 1-2 (2020), s. 19-28. - ISSN (print) 0322-7049.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

The correlation of usability, familiarity, satisfaction and reputation with the loyalty of student users of news websites. In: Medijske studije. Roč. 8, č. 15 (2017), s. 56-71. ISSN 1847-9758.

[o1] 2020 - Guo, F. – Chen, J. H. – Li, M. – Lyu, W. – Zhang, J. J. - Effects of visual complexity on user search behavior and satisfaction: an eye-tracking study of mobile news apps. - In: Universal Access in the Information Society, may 2021 ; s. https://doi.org/10.1007/s10209-021-00815-1 ; SCOPUS ; SSCI ; SCIE

2

Ochrana detí online - softvérové zabezpečenie = Protecting children online - using software. In: Žurnalistika, médiá, spoločnosť 2. Bratislava : STIMUL, 2012. - S. 74-87. ISBN 978-80-8127-061-1.

[o1] 2020 Izrael, P. - Karasová, M. - Yang M. M.: Parental Mediation of Digital Media Use Among Children Aged 3-8 from the Perspective of Parents Media Competence, s. 37 - SCOPUS

3

Začiatky dátovej žurnalistiky. In: Žurnalistika, médiá, spoločnosť 3-4, Bratislava : STIMUL, 2014. - S. 69-83, ISBN 978-80-8127-116-8.

[o3] 2018 Data journalism. In: IATE : European Union terminology, https://iate.europa.eu/entry/result/3576562/all

4

Rodinné komunikačné vzorce = Family communication patterns. In: Psychologie a její kontexty. - Roč. 8, č. 1 (2017), s. 19-30. - ISSN 1803-9278

[o1] 2020 Veresova, M. - Mujkosova, K.: Relationship between risk behavior of pubescents and characteristics of their family environment. In: Ad alta-journal of interdisciplinary research, roč. 10, č. 2, 2020, s. 331-335 - ESCI

5

Lojalita recipienta k spravodajským webom. In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 57, č. 3-4 (2014), s. 43-53. - ISSN (print) 0322-7049.

[o1] 2016 Radošinská, J. - Višňovský, J.: European journal of science and theology, roč. 12, č. 5, 2016, s. 96 - SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2017 – 2019: VEGA 1/0638/17

Mediálne návyky a kompetencie detí v ranom detstve a mladšom školskom veku (spoluriešiteľ).

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/studium-a-vzdelavanie/e-learning/230-ku/fakulty/ff/veda-a-vyskum/projekty-a-granty

2

2014 – 2015: KEGA 084UK-4/2014

Novinárske žánre pre zrakovo znevýhodnených študentov – teória a prax (spoluriešiteľ)

https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/8761

3

2015 – 2023

EU Kids Online research (co-researcher)

https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/research/research-projects/eu-kids-online/participating-countries/slovak-republic

4

2018: 809498 – PbL – REC-AG-2017/REC-RRAC-RACI-AG-2017

People between the lines: Building skills for quality migration coverage (co-researcher)

https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/1325/file/2019_11_08_researchmediamigrationcz_sk_ee.pdf

5

2019 – trvá (present): SAMRS/2019/RV/1/3

Globálne rozvojové vzdelávanie pre novinárov

http://www.slovakdev.sk/detail-pomoci/samrs-2019-rv-1-3?return_to=%2Ftabulky-a-grafy%2Fcelkova-pomoc%3Faccessible%3D0%26page%3D6

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vedúci katedry Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 2019 – trvá
šéfredaktor Otázky žurnalistiky 2023 – trvá
študijný poradca Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 2016 – 2019
člen občianského združenia MASS-MEDIA-SCIENCE 2015 – trvá

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Columbia University in the City of New York 1130 Amsterdam Avenue, New York, NY 10027 9/2010 – 10/2010 visiting scholar/fee-paying
University of Tromsø PO Box 6050, Langnes N-9037 Tromsø, Norway 9/2009 – 10/2009 SAIA grant
University of Vaasa University of Vaasa, PB 700, 65101 VAASA, FINLAND 11/2009 – 12/2009 visiting scholar/fee-paying
Palacký University Olomouc Křížkovského 511/8, CZ-779 00 Olomouc, Czech Republic 2/2007 – 5/2007 Erazmus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2022-06-22