Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Gabriela Pleschová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta
Fakulta:
RUK - Rektorát

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Pleschová
I.2 - Meno
Gabriela
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1978
I.5 - Názov pracoviska
Katedra pedagogiky
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
gabriela.pleschova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25398
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
pedagogika
I.11 - ORCID iD
0000-0002-9764-9732

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Mateja Bela
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
medzinárodné vzťahy a diplomacia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Oxfordská univerzita
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
Higher Education
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
teória politiky
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docentka Univerzita Komenského v Bratislave 2019
Ekonomická univerzita v Bratislave odborná asistentka, vedúca Centra severoamerických štúdií 2016-2019
vedúca projektu Slovenská akadémia vied 2009-2013
odborná asistentka Univerzita Komenského v Bratislave 2004-2008

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Teaching in Higher Education Central European University 2005
Senior Fellow of the Higher Education Academy Higher Education Academy 2013
Principal Fellow of the Higher Education Academy Advance HE 2019
štátna jazyková skúška AJ, NJ, ŠJ Univerzita Matej Bela 1998, 2001

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do pedagogiky Pedagogika v kombinácii (UAP) I. učiteľstvo a pedagogické vedy
Úvod do pedagogických vied Pedagogika II učiteľstvo a pedagogické vedy
Multikultúrna výchova Učitelský základ I. učiteľstvo a pedagogické vedy
Metodológia pedagogického výskumu Učitelský základ I. učiteľstvo a pedagogické vedy
Ako inovatívne učiť na VŠ, Effective teaching for internationalisation rôzne programy spoločenských a human. vied III.
Inclusive teaching rôzne programy spoločenských a human. vied III.
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Pedagogika I. učiteľstvo a pedagogické vedy
Pedagogika II. učiteľstvo a pedagogické vedy
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Odborná prax I. Pedagogika II. učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k diplomovej práci Pedagogika II. učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k diplomovej práci Pedagogika v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
49
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
400
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
295
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
95
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
78
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

ADC Conversations that make meaningful change in teaching, teachers, and academic development. G Pleschová, T Roxå, KE Thomson, P Felten. International Journal for Academic Development 26 (3), 201-209, 2021. 

2

ADC PhD students, significant others, and pedagogical conversations. The importance of trusting relationships for academic development. E Simon, G Pleschová. International Journal for Academic Development 26 (3), 279-291, 2021. 

3

AAA Teacher development in higher education: Existing programs, program impact, and future trends. E Simon, G Pleschová. Routledge. 2013. 

4

ADC Pleschová, Gabriela (50 %) and McAlpine, Lynn (50 %): Enhancing University Teaching and Learning through Mentoring: A systematic review of the literature. International Journal of Mentoring and Coaching in Education. 2015, Vol. 4, No. 2, 107-125

5

ADC Helping teachers to focus on learning and reflect on their teaching: What role does teaching context play? G Pleschová, L McAlpine. Studies in Educational Evaluation 48, 1-9, 2016. 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADC Conversations that make meaningful change in teaching, teachers, and academic development. G Pleschová, T Roxå, KE Thomson, P Felten. International Journal for Academic Development 26 (3), 201-209, 2021. 

2

ADC PhD students, significant others, and pedagogical conversations. The importance of trusting relationships for academic development. E Simon, G Pleschová. International Journal for Academic Development 26 (3), 279-291, 2021. 

3

ADC Using reflective journals to improve learning through reflection and conceptual change. G Pleschová. European Political Science 19 (1), 29-48, 2020

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Teacher development in higher education: Existing programs, program impact, and future trends. E Simon, G Pleschová. Routledge, 2013, AAA - 41 ohlasov

2

The professionalisation of academics as teachers in higher education. G Pleschová, E Simon, KM Quinlan, J Murphy, T Roxa. Science Position Paper. Standing Committee for the Social Sciences. 2012. AAA - 40 ohlasov

3

Enhancing university teaching and learning through mentoring: A systematic review of the literature. G Pleschová, L McAlpine. International journal of mentoring and coaching in education, 2015, ADC- 27 ohlasov

4

Enhancing university teaching and learning through mentoring: A systematic review of the literature. G Pleschová, L McAlpine. International journal of mentoring and coaching in education, 2015, ADC- 27 ohlasov

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

projekt IMPACT, zodpovedná riešiteľka a koordinátorka konzorcia partnerov, Erasmus+ Strategické partnerstvá, 2019-2022, €275,254, fphil.uniba.sk/impact

2

projekt HOSUED, zodpovedná riešiteľka a koordinátorka za Univerzitu Komenského, 2020-2023, Erasmus+Strategické partnerstvá, 2020-2023, €36,145: https://hosued.euba.sk

3

projekt BELONG, zodpovedná riešiteľka a koordinátorka konzorcia partnerov, Erasmus+ Kooperujúce partnerstvá, 2022-2025, €394,400, www.fphil.uniba.sk/belong

4

projekt ERGP, zodpovedná riešiteľka a koordinátorka konzorcia partnerov, Erasmus+ Strategické partnerstvá, 2016-2019, €283 265: https://qualityteaching.euba.sk/

5

projekt BLASTER, odborná pracovníčka (lektorka, výskumníčka), Erasmus+ Strategické partnerstvá, 2015-2017: https://www.ecolas.eu/library/project-blaster-publications-and-activities/

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
koordinátorka a zostavovateľka kurikula kurzu Effective teaching for internationalisation Univerzita Komenského v Bratislave od 2019
koordinátorka a zostavovateľka kurikula kurzu Ako inovatívne učiť na VŠ Univerzita Komenského v Bratislave od 2020
koordinátorka a zostavovateľka kurikula kurzu Student-centred and reflective teaching. From theory to good practice Ekonomická univerzita v Bratislave 2016-2019

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Pittsburg University Pittsburg, PA, USA 2008, 2 mesiace Národný štipendijný program

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2022-05-30