Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta
Fakulta:
FSEV - Fakulta sociálnych a ekonomických vied

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Gerbery
I.2 - Meno
Daniel
I.3 - Tituly
doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1976
I.5 - Názov pracoviska
Katedra sociológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 818 01 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
daniel.gerbery@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3939
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Sociológia a sociálna antropológia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-7623-5549

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK
II.c - Odbor a program
Sociológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
Sociológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Sociológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
Sociológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborný asistent Filozofická fakulta UK 2009 - 2022
docent Filozofická fakulta UK 2022 - súčasnosť
Vedecký pracovník Inštitút pre výskum práce a rodiny 2003 - 2014, 2017 - 2022

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do metodológie sociologického výskumu Sociológia I. Sociológia a sociálna antropolóvia
Metódy zberu dát v sociologickom výskume Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Príprava kvantitatívneho sociologického výskumu Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Analýza sociologických dát Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Ekonomická sociológia Sociológia II. Sociológia a sociálna antropológia
Metodologický seminár k príprave dizertačnej práce Sociológia III. Sociológia a sociálna antropológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Sociológia II. Sociológia a sociálna antropológia
Sociológia III. Sociológia a sociálna antropológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
19
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
17
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
71
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
27
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
266
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
27
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
56
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

ADD02 Džambazovič, Roman [UKOFISC] (50%) - Gerbery, Daniel [UKOFISC] (50%): Od chudoby k sociálnemu vylúčeniu / From poverty to social exclusion. In: Sociológia. 37, 2 (2005), 143-176. Ohlasy / Citation: 35, ISSN (print) 0049-1225

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2005=0,153

IF (JCR) 2005=0,195

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q3 [Sociology and Political science] -- 2005

wos-jcr -- Q4 [Sociology] -- 2005

2

ADD05 Gerbery, Daniel [UKOFISC] (50%) - Filčák, Richard (50%): Exploring multi-dimensional nature of poverty in Slovakia : acces to energy and concept of energy poverty

Lit. 28 zázn.

In: Ekonomický časopis. - Roč. 62, č. 6 (2014), s. 579-597. - ISSN 0013-3035

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SNIP (SCOPUS) [2013-0,499]

SJR (SCOPUS) [2013-0,243]

IF (JCR) [2012-0,343]

ADD05 Gerbery, Daniel [UKOFISC] (50%) - Filčák, Richard (50%): Exploring multi-dimensional nature of poverty in Slovakia : acces to energy and concept of energy poverty

Lit. 28 zázn.

In: Ekonomický časopis. - Roč. 62, č. 6 (2014), s. 579-597. - ISSN 0013-3035

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SNIP (SCOPUS) [2013-0,499]

SJR (SCOPUS) [2013-0,243]

IF (JCR) [2012-0,343]


3

ADD06 Džambazovič, Roman [UKOFISC] (50%) - Gerbery, Daniel [UKOFISC] (50%): Medzigeneračná sociálna mobilita na Slovensku

Lit.: 74 zázn.

In: Sociológia. - Roč. 50, č. 4 (2018), s. 396-427. - ISSN (print) 0049-1225

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2018=0,278

SNIP (SCOPUS) 2018=0,433

CiteScore (SCOPUS) 2018=0,48

IF (JCR) 2018=0,471

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q4 [Sociology] -- 2018

scimago-sjr -- Q2 [Sociology and political science] -- 2018

4

AAB02 Sopóci, Ján [UKOFISC] (33%) - Džambazovič, Roman [UKOFISC] (34%) - Gerbery, Daniel [UKOFISC] (33%): Zdravie a zdravotná starostlivosť na Slovensku : nerovnosti v zdraví. - 1. vyd. - Bratislava : Stimul, 2015. - 186 s.

Lit. 191 zázn.

ISBN 978-80-8127-147-2


5

AAB02 Gerbery, Daniel [UKOFISC] (50%) - Džambazovič, Roman [UKOFISC] (50%): Inovatívne orientácie v sociálnej politike : perspektíva sociálnej inklúzie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. 128 s., Ohlasy / Citation: 17

ISBN 978-80-223-2998-9

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

V301 Gerbery, Daniel (aut) [UKOFISC] (50%) - Miklošovič, Tomáš (aut) (50%): Low-wage mobility in Central Europe

In: International Journal of Comparative Sociology. - Roč. 64, č. 5 (2023), s. 509-527. - ISSN (print) 0020-7152

URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00207152231156436

Registrované v:

WOS CC Web of Science Core Collection

SCO SCOPUS

SSCI Social Sciences Citation Index

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=0,692

SNIP (SCOPUS) 2021=1,574

CiteScore (SCOPUS) 2021=2,4

IF (JCR) 2021=2.156

AIS (JCR) 2021=1.287

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q2 [Sociology] -- 2021

scimago-sjr -- Q1 [Social sciences (miscellaneous)] -- 2021

scimago-sjr -- Q1 [Sociology and political science] -- 2021

wos-ais -- Q2 [Sociology] -- 2021


2

ADD Džambazovič, Roman [UKOFISC] (50%) - Gerbery, Daniel [UKOFISC] (50%): Medzigeneračná sociálna mobilita na Slovensku / Intrgenerational Social Mobility on Slovakia

Lit.: 74 zázn.

In: Sociológia. 50, 4 (2018), s. 396-427. ISSN (print) 0049-1225

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2018=0,278

SNIP (SCOPUS) 2018=0,433

CiteScore (SCOPUS) 2018=0,48

IF (JCR) 2018=0,471

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q4 [Sociology] -- 2018

scimago-sjr -- Q2 [Sociology and political science] -- 2018

3

ADN02 Gerbery, Daniel (aut) [UKOFISC] (50%) - Džambazovič, Roman (aut) [UKOFISC] (50%): Global Cultural Identity Among Young People in Slovakia

In: Slovenský národopis. - Roč. 69, č. 3 (2021), s. 359-380. - ISSN (print) 1335-1303

Registrované v:

SCO SCOPUS

WOS CC Web of Science Core Collection

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=0,187

SNIP (SCOPUS) 2021=1,076

CiteScore (SCOPUS) 2021=0,5

AIS (JCR) 2021=0.198

Nordic List Level (Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers) 2017=1

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q3 [Anthropology] -- 2021

wos-ais -- Q3 [Anthropology] -- 2021

4

ADD09 Gerbery, Daniel [KAUT] [UKOFISC] (50%) - Miklošovič, Tomáš (50%): Labour market transitions and their determinants in Slovakia : path from crisis to recovery

Lit.: 18 zázn.

In: Ekonomický časopis. - Roč. 68, č. 7 (2020), s. 651-676. - ISSN (print) 0013-3035

URL: https://www.sav.sk/journals/uploads/0722104707%2020%20Miklosovic%20+%20SR.pdf

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2019=0,271

SNIP (SCOPUS) 2019=0,378

CiteScore (SCOPUS) 2019=1,0

IF (JCR) 2019=0,56

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q4 [Economics] -- 2019

scimago-sjr -- Q3 [Economics and econometrics] -- 2019


5

ADM01 Gerbery, Daniel (aut) [UKOFISC] (50%) - Miklošovič, Tomáš (aut) (50%): Wage Mobility in Central Europe [elektronický dokument] : Patterns and Micro-level Drivers of Movements along the Wage Ladder

In: Eastern European Economics [elektronický dokument]. - Roč. 59, č. 7 (2021), s. 1-18 [print]. - ISSN (print) 0012-8775

Registrované v:

SCO SCOPUS

SSCI Social Sciences Citation Index

WOS CC Web of Science Core Collection

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=0,311

SNIP (SCOPUS) 2021=0,946

CiteScore (SCOPUS) 2021=1,7

IF (JCR) 2021=1.365

AIS (JCR) 2021=0.288

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q3 [Economics] -- 2021

scimago-sjr -- Q3 [Economics and econometrics] -- 2021

wos-ais -- Q4 [Economics] -- 2021

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Gerbery, Daniel [UKOFISC] (50%) - Filčák, Richard (50%): Exploring multi-dimensional nature of poverty in Slovakia : acces to energy and concept of energy poverty.

In: Ekonomický časopis. - Roč. 62, č. 6 (2014), s. 579-597. - ISSN 0013-3035. 

Citované v: Bouzarovski, S. - Herrero. S. T.: Post-communist economies, roč. 29, č. 1, 2017, s. 23 - Scopus ; SSCI


2

Gerbery, Daniel [UKOFISC] (50%) - Filčák, Richard (50%): Exploring multi-dimensional nature of poverty in Slovakia : acces to energy and concept of energy poverty. In: Ekonomický časopis. - Roč. 62, č. 6 (2014), s. 579-597. - ISSN 0013-3035. Citované v: März, S.: Assessing the fuel poverty vulnerability of urban neighbourhoods using a spatial multi-criteria decision analysis for the German city of Oberausen. In: Renewable & sustainable energy reviews, č. 82, 2018, s. 1710 - SCI ;SSCI


3

Gerbery, Daniel (aut) [UKOFISC] (100%): Rodinná politika na Slovensku v komparatívnej perspektíve. In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 26, č. 3 (2016), s. 48-68. - ISSN 1210-1095. Citované v: Šprocha, B.: Growing Childlessness and One?Child Families in Slovakia in the Shadow of Fragile Pronatalism. In: Social inclusion, roč. 10, č. 3, 2022, s. 109 -- SCOPUS ; WOS ; SSCI

4

Džambazovič, Roman [UKOFISC] (50%) - Gerbery, Daniel [UKOFISC] (50%): Medzigeneračná sociálna mobilita na Slovensku. In: Sociológia. - Roč. 50, č. 4 (2018), s. 396-427. - ISSN (print) 0049-1225. Citované v: Fialová, K. - Želinský, T.: Regional patterns of social differentiation in Visegrád countries. In: Sociologický časopis, roč. 55, č. 6, 2019, s. 766 - SSCI


5

AGI05 Filadelfiová, Jarmila (34%) - Gerbery, Daniel [UKOFISC] (33%) - Škobla, Daniel (33%): Report on the living condition of Roma in Slovakia. - Bratislava : UNDP, 2007. - 103 s. Citované v: 2010 Kolarčík, P. - Gečková, A. - Orosová, O. - Reijneveld, S. A. - van Dijk, J. P.: Journal of epidemiology and community health, roč. 64, č. 12, 2010, s. 1048 - SCI


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

CHIEF - Cultural Heritage and Identities of Europe's Future, HORIZONT 2020 - No. 770464, Spoluriešiteľ / Zodpovedný riešiteľ WP3, Viac informácií: http://chiefprojecteu.com/

2

Grantová schéma VEGA. Hlavný riešiteľ projektu VEGA č. 1/0378/19 "Práca ako zdroj sociálneho vylúčenia a anómie: formy prekarizácie práce a ich konzekvencie"

3

Grantová schéma APVV. Zodpovedný riešiteľ za FiF UK v grante č. APVV-17-0329 "Tvorba vedeckých informácií na podporu politík trhu práce"

4

Grantová schéma APVV. Spoluriešiteľ v grante č. APVV-20-0449 "Vzdelávacie dráhy mladých ľudí – faktory a mechanizmy ich voľby"

5

European Social Policy Network, European Commission 2018-2023: Národný koordinátor a hlavný riešiteľ za Slovenskú republiku

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen redakčnej rady časopisu Fórum sociální politiky Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha, Česká republika od roku 2022
Člen Výkonného výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV 2018-2022

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Antwerp, Department of Sociology and Social Policy Antwerpy, Belgicko 2002-2003 Marie Sklodowska Curie Action
Universtät Goettingen Goettingen, Nemecko April 2001

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-25