Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Gažáková
I.2 - Meno
Zuzana
I.3 - Tituly
doc. Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1977
I.5 - Názov pracoviska
Katedra klasickej a semitskej filológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
zuzana.gazakova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3938
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-5853-1272

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
Moderná neslovanská filológia: arabský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra klasickej a semitskej filológie
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Orientálne literatúry
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
VŠ pedagóg, asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2002 - 2006
VŠ pedagóg, odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2006 - 2022
VŠ pedagóg, docent - doteraz Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta od 2022

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
jazykový kurz nemčiny (C1) Viedenská univerzita, Viedeň 2014
Inštitút medzinárodných vzťahov a aproximácie práva (nadstavbové 4 semestrálne štúdium) Právnická fakulta FiF UK 2004 - 2006
Letný kurz tureckého jazyka Türkoloji Yaz Staj Programi, TIKA, Ankara 2010
Kurzy francúzskeho jazyka (A1 - B1) Francúzsky inštitút, Bratislava 2011 - 2012

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Arabská gramatika 1 Arabský jazyk a kultúra I. Filológia
Arabská gramatika 2 Arabský jazyk a kultúra I. Filológia
Arabská gramatika 3 Arabský jazyk a kultúra I. Filológia
Arabská gramatika 4 Arabský jazyk a kultúra I. Filológia
Moderná arabská literatúra 1 Arabský jazyk a kultúra II. Filológia
Moderná arabská literatúra 2 Arabský jazyk a kultúra II. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Arabský jazyk a kultúra I. Filológia
Arabský jazyk a kultúra II. Filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
13
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
19
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Egyptský dialekt 1 Arabský jazyk a kultúra II. Filológia
Literárny proseminár 1 Arabský jazyk a kultúra II. Filológia
Literárny proseminár 2 Arabský jazyk a kultúra II. Filológia
Egyptský dialekt 2 Arabský jazyk a kultúra II. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
69
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
58
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
39
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Some Remarks on Aljamiado Literature and the Usage of Arebica in Bosnia and Herzegovina. In: Johannes den Heijer – Andrea Schmidt – Tamara Pataridze (eds.): Script Beyond Borders: a survey of allographic traditions in the Euro-Mediterranean world. Leuven: Peeters (2014), s. 453 – 471 [1,06 AH].

2

Remarks on Arab scholarship in the Arabic popular Síra and the Sírat Sayf ibn Dí Yazan. In: Asian and African Studies, Roč. 14, č. 2 (2005), s. 187-195 ISSN 1335-1257

3

The Qiṣṣat al-Ḥağğāğ from the University Library in Bratislava. In: Acta Orientalia Hungaricae. Roč. 76, č. 2 (2023), s. 273 – 303. 


4

Zuzana Gažáková (50%), Jaroslav Drobný (%) (eds.): Arabic and Islamic Studies in Honour of Ján Pauliny. Bratislava: Comenius University, 2016.978-80-223-4225-4 388 s. [24,05 AH]

5

Arabský jazyk a kultúra. (Ján Pauliny spoluautor) Bratislava: Univerzita Komenského (2013), 230 s. [18,98 AH].

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Čítanka modernej arabskej literatúry. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - 141 s. [4,9 AH] [print]

(Celý text v arabskom jazyku) ISBN 978-80-223-4580-4

2

The Manuscripts of Arabic Popular Siyar and Sírat Sayf ibn Dhí Yazan. In: Scribal Habits in Near Eastern Manuscript Traditions. Piscataway: Georgias Press, 2020; s. 47 – 67

3

The Qiṣṣat al-Ḥağğāğ from the University Library in Bratislava. In: Acta Orientalia Hungaricae. Roč. 76, č. 2 (2023), s. 273 – 303. 


4

Charakter a štruktúra tradičných arabských mien. In: Acta Onomastica. - Roč. 64, č. 1 (2023), s. 210 228.

5

Zuzana Gažáková (50%), Fiona Sophia Brown (50%): The Life and Legacy of Professor Ladislav Drozdík. In: Asian and African Studies, Vol, 30, no. 2 (2021), s. 462 – 472. 

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Remarks on Arab scholarship in the Arabic popular Síra and the Sírat Sayf ibn Dí Yazan. In: Asian and African Studies. - Roč. 14, č. 2 (2005), s. 187-195. - ISSN 1335-1257[o1] 2018 Schine, R.: A mirror for the modern man: the Siyar Sa 'biyya as advice literature in Tunisian Judeo-Arabic editions. In: Arabica, roč. 65, č. 3, 2018, s. 395 - SCOPUS; AHCI, 

2

Arabský jazyk a kultúra. (Ján Pauliny spoluautor) Bratislava: Univerzita Komenského (2013), 230 s. [18,98 AH].[o2] 2021 Rybár, L: Počiatky diplomatických kontaktov safíjovskej Perzie s Habsburgovcami a Uhorskom na začiatku 16. storočia. In: Kultúrne dejiny, roč. 12, č. 1, 2021, s. 44, 57 - SCOPUS 

3

Remarks on Arab scholarship in the Arabic popular Síra and the Sírat Sayf ibn Dí Yazan[o3] 2016 Blatherwick, H.: Prophets, gods and kings in Syrah Sayf ibn Dhi Yazan. Leiden ; Boston : Brill, 2016, s. 4 

4

Arabic Epics. In: Compartive Oriental Manuscript Studies. Hamburg: Tredition (2015), s. 397 – 402. In: Perrine, P.. - Dilemmas in Editing Middle Arabic Texts, The History of the Patriarchas of Alexandria as a Case Study - In: Middle and Mixed Arabic over Time and across Written and Oral Genres . - Leuven : Peeters, 2022, s. 238

5

 Arabic Epics. In: Compartive Oriental Manuscript Studies. Hamburg: Tredition (2015), s. 397 – 402. In: Bellino Francesca: Another Manuscript of Pétis de la Croix’s Histoire Arabe de Sindibad le Marin. A Possible Sub/Family in the Fluid Transmission of the Story. In: Quaderni di Studi Arabi 12/2017, s 124.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

1. 1. 2020 – 31. 12. 2023 projekt VEGA č. 1/0611/20 Arabský jazykovedný systém; odchýlky od spisovnej normy a iné osobitosti vybraných rukopisných textov. (hlavný riešiteľ) 

2

1.1. 2016 – 31. 12. 2019 projekt VEGA č. 1/0541/16 Obsahové a jazykové špecifiká vybraných arabských rukopisov, základných prameňov arabskej literatúry a historiografie. (hlavný riešiteľ)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka vedeckej rady Ústav orientalistiky SAV od 2021
Členka vedeckej rady časopisu Graecolatina et Orientalia Katedra klasickej a semitskej filológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského od 2010
Organizácia a zabezpečovanie kurzov arabského jazyka pre verejnosť Katedra klasickej a semitskej filológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2003-2012
Spolupráca na príprave Encyclopaedie Beliany Encyklopedický ústav SAV od 2004
Členka Association internationale pour l´étude du moyen arabe et des variétés mixtes de l´arabe Od 2007

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universität Wien, Institut fur Orientalistik Spitalgasse 2, Hof 4.1 (Campus) A-1090 Wien 2/20014 - 7/2014 Akcia Rakúsko - Slovensko
Universität Heidelberg, Institut fur Semitistik Seminar für Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients Schulgasse 2 69117 Heidelberg 1/2007 - 3/2007 Národný štipendijný program
Universität Wien, Institut fur Orientalistik Spitalgasse 2, Hof 4.1 (Campus) A-1090 Wien 11/2009 - 12/2009 Erazmus
V období 2003-2011 1-2 krát ročne študijný pobyt v Egypte, Káhira (spolu cca 12 krát) Dominikánsky inštitút Káhira, American University in Cairo , Istitut français d´archéologie oriental Káhira a iné. 4 - 6 týždňov pracovná cesta hradená z vedľajšej hospodárskej činnosti Katedry klasickej a semitskej filológie, FIF UK

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-26