Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Gajdoš
I.2 - Meno
Ľuboš
I.3 - Tituly
Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1974
I.5 - Názov pracoviska
Katedra východoázijských štúdií
I.6 - Adresa pracoviska
Katedra východoázijských štúdií Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave Gondova ulica 2 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docent vysokej školy
I.8 - E-mailová adresa
lubos.gajdos@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3933?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Východoázijské jazyky a kultúry, II. stupeň
I.11 - ORCID iD
0000-0003-1460-6882

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
všeobecná jazykoveda
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent vysokej školy Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta 2000-2021
docent vysokej školy Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta 2023-

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
čínsky jazyk Beijing Language and Cultural University 1995
čínsky jazyk a literatúra China People`s University, Beijing 1998
čínsky jazyk – syntax a morfológia Beijing Normal University 2005
Training program for teachers of Chinese as a foreign language Beijing Normal University 2011

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Gramatika súčasnej čínštiny východoázijské jazyky a kultúry I. filológia/Philology
Korpus a jeho využitie pri osvojovaní si čínskeho jazyka východoázijské jazyky a kultúry I. filológia/Philology
Čínska korpusová jazykoveda východoázijské jazyky a kultúry II. filológia/Philology
Seminár k záverečnej práci východoázijské jazyky a kultúry I.+II. filológia/Philology
Čítanie textov v súčasnej čínštine východoázijské jazyky a kultúry I. filológia/Philology
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
20
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
25
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
33
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
17
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Are We Different? Male and Female “Registers” in Chinese Corpus Data. Asian and African studies. - Roč. 31, č. 1 (2022), s. 157-182.


2

Praktická korpusová lingvistika - čínsky jazyk. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2022.3

Verb collocations in Chinese-retrieving, visualization and analysis of corpus data. Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 19, č. 1 (2020), s. 121-138

4

The discrepancy between spoken and written Chinese methodological notes on linguistics. Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 10, č. 1 (2011), s. 155-159

5

Retrieving linguistic information from a corpus on the example of negation in Chinese. Acta Linguistica Asiatica [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 2 (2019), s. 103-115 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Verb collocations in Chinese-retrieving, visualization and analysis of corpus data. Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 19, č. 1 (2020), s. 121-138

2

Retrieving linguistic information from a corpus on the example of negation in Chinese. Acta Linguistica Asiatica [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 2 (2019), s. 103-115 

3

A syntactic object in Chinese a corpus analysis. Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 17, č. 2 (2018), s. 181-192

4

The discrepancy between spoken and written Chinese methodological notes on linguistics. Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 10, č. 1 (2011), s. 155-159

5

Verb co-occurrence profile in legal Chinese. Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 20, č. 2 (2021), s. 1-29

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

2017 Lu, Y. - Song, L. - European benchmarking Chinese language : defining the competences in the written language. - In: Teaching and learing Chinese in Higher Education : theoretical and practical issues . - Oxon : Routledge, 2017 ; S. 28 ; SCOPUS

2

2022 - Petrovčič, M. - Chinese Idioms: Stepping Into L2 Student s Shoes. - In: Acta Linguistica Aslatica, roč. 12, č. 1, 2022 ; s. 57 ; SCOPUS;

3

2018 - Petrovič, M. - Distribution of "young words" in the chinese web 2011 corpus and the hanku corpus. - In: Studia Orientalia Slovaca, roč. 17, č. 2, 2018 ; s. 173

4

2021 - Ištvánová, M. - On the Use of Corpora in Second Language Acquisition – Chinese as an Example. - In: Acta Linguistica Asiatica, roč. 11, č. 2, 2021 ; s. 141 ; SCOPUS

5

2017 - Bihariová, E. - Review: "Studia orientalia Victori Krupa dedicata". - In: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, roč. 17 . - Katowice : University of Silesia in Katowice, 2017 ; S. 359-361

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Digitalizovaný preklad – CAT nástroje ako počiatočný krok (2021–2023)

Cieľom projektu je využitie CAT nástrojov (Computer-aided translation) pri preklade z/do čínskeho jazyka, zber jazykových dát, analýza jazykových dát. CAT nástroje budú dostupné ako serverová služba cez webové rozhranie pre študentov aj učiteľov.


Výstup:

CAT nástroje v prekladteľskej praxi. Bratislava: Stimul, 2022 (v tlači).

2

Čínsky monolingválny korpus, Chinese National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language 2016-2019.

Hanku je synchrónny, monoligválny korpus čínskeho jazyka dostupný cez webové rozhranie na stránkach. Obsahuje podkorpusy webového korpusu web-zh a právnych textov zh-law.


https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vychodoazijskych-studii/cinsky-jazykovy-korpus/

Výstup:

The new Chinese webcorpus Hanku - origin, parameters, usage. Studia Orientalia Slovaca. - Roč. 15, č. 1 (2016), s. 21-33

Ohlasy:

2019 - Ištvánová, M. - Skúmanie miery interferencie materinského jazyka s využitím akvizičného korpusu čínštiny. - In: Juvenilia Paedagogica 2019 : aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov . - Trnava : Trnavská univerzita, 2019 ; S. 77

2020 - Petrovčič, M. - The Potential of H5P Technologies in Pedagogical Process : An Example of Study Materials for Chinese. - In: China and the world : language, culture, politics . - Sofia : Sofia university, 2020 ; S. 337

2021 - Ištvánová, M. - Vyýučba a štúdium čínštiny s využitím korpusu. - In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte 8 . - Zvolen : Technická univerzita, 2021 ; S. 76

2022 - Petrovčič, M. - Chinese Idioms: Stepping Into L2 Student s Shoes. - In: Acta Linguistica Aslatica, roč. 12, č. 1, 2022 ; s. 57 ; SCOPUS;

3

Čínsky korpus literárnych textov Litchi 2019.


https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vychodoazijskych-studii/cinsky-jazykovy-korpus/litchi-corpus-of-literary-texts/

Výstup:

The new Chinese corpus of literary texts litchi. Acta Linguistica Asiatica [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 2 (2020), s. 65-81 [online]

Ohlasy:

2021 - Ištvánová, M. : Chinese Learner Corpora and Creation of Slovak Learner Corpus of Chinese. - In: The Silk Road : Collection of Papers from the Sixth International Conference on Chinese . - Sofia : Confucius Institute, 2021 ; S. 54

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Zástupca šéfredaktora Studia Orientalia Slovaca 2018-
redaktor Studia Orientalia Slovaca 2002-2018

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Palacký University, Olomouc, Faculty of Arts, Department of Asian Studies Katedra asijských studií FF UP třída Svobody 26 Olomouc 779 00 sep.-dec.2017 CEEPUS

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2022-05-10