Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PhDr. František Gahér, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta
Fakulta:
PraF - Právnická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Gahér
I.2 - Meno
František
I.3 - Tituly
Prof., PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1957
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra logiky a metodológie vied
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2 811 02 Bratislava 1 Slovenská republika
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
frantisek.gaher@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3931
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filozofia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-6892-1429

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1981
II.c - Odbor a program
učiteľstvo - kombinácia filozofia - fyzika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1988
II.c - Odbor a program
Filozofia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
Filozofia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Filozofia
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
študijný pobyt Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave/Faculty of Arts Comenius University in Bratislava 1982 - 83
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave/ Comenius University in Bratislava 1983 - 86
odborný asistent Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave/Faculty of Arts Comenius University in Bratislava 1986 - 2000
docent Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave/Faculty of Arts Comenius University in Bratislava 2000 - 2015
profesor Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave/Faculty of Arts Comenius University in Bratislava 2015 - doposiaľ

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Logika 1/ Logic I Filozofia-história/Philosophy – History Filozofia-sociológia/Philosophy-sociology Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie/Teaching of English Language and Literature and Philosophy Učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry/Teaching of Philosophy and Slovak language and Literature I. filozofia/Philosophy
Logika 2/ Logic II Filozofia-história/Philosophy – History Filozofia-sociológia/Philosophy-sociology Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie/Teaching of English I. filozofia/Philosophy
Logická sémantika/Logical semantics Filozofia/Philosophy II. Filozofia/Philosophy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Filozofia filozofia/Philosophy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
7
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do Transparentnej intenzionálnej logiky/Introduction to Transparent Intensional Logic Filozofia-história/Philosophy – History Filozofia-sociológia/Philosophy-sociology Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie/Teaching of English II. filozofia/Philosophy
Transparentná intenzionálna logika Filozofia-história/Philosophy – History Filozofia-sociológia/Philosophy-sociology Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie/Teaching of English II. filozofia/Philosophy
Logická sémantika a argumentácia/Logical semantics psychológia, sociológia, história, filológia III. historické vedy/Historical Sciences, psychológia/Psychology, sociológia a sociálna antropológia/Sociology and Social Anthropology, Filológia/Philology

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
111
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
36
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
298
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
25
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
77
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1
AAB Gahér, František: Stoická sémantika a logika z pohľadu intenzionálnej logiky. Bratislava, STIMUL, 2000, 281s, ISBN 80-88982-18-2.
2
ACB Gahér, František: Logika pre každého. 3. dopl. vyd. Bratislava: Iris, 2003. 431 s. ISBN 80-89018-54-8
3
AED Gahér, František: Anaphora and notional attitudes. In: Logica et methodologica 7. Bratislava, Univerzita Komenského, 2003. s. 1-23, ISBN 80-223-1871-X
4
ADD Gahér, František: Revízia definícií pojmov dostatočná a nutná podmienka. Organon F. -Roč. 19, č. 1 (2012), s. 16-37, ISSN-1335-0668.
5
ADD Gahér, František: Metóda ako procedúra. Filozofia. - Roč. 71, č. 8 (2016), s. 629-643. - ISSN (print) 0046-385X
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1
ADN Gahér, František - Števček, Marek – Braxatoris, Martin: Nástroje a pravidlá produkcie a interpretácie koncízneho textu (s osobitným zreteľom na normativitu). Jazykovedný časopis. Roč. 70, č. 1 (2019), s. 73-94. ISSN (online) 1338-4287
2

ADC Gahér, František: Logika kondicionálov (The Logic of Conditionals). Filosofický časopis. Roč. 70, č. 2 (2022), s. 381-401

3
ADD Gahér, František: Spätné kontrafaktuály. Filozofia. - Roč. 73, č. 5 (2018), s. 400-407, ISSN (print) 0046-385X
4
ADD Gahér, František : Metódy abstrakcie, idealizácie a konkretizácie v logike: prípad posunutého času vo faktuálných kondicionáloch. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 8, s. 660 – 676, ISSN (print) 0046-385X
5
ADN Gahér, František: Vetné operátory: ich interakcie (s vektormi času, kauzality a epistemickej relevancie) a ich konštrukcie. Jazykovedný časopis. - Roč. 71, č. 2 (2020), s. 197-212, ISSN (online) 1338-4287
6

V3 Gahér, František : Counterfactuals and Backtracking Counterfactuals. Axiomathes. - Roč. 32, č. SUPPL 2 (2022), s. 553-573.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Gahér, F.: Stoická sémantika a logika z pohľadu intenzionálnej logiky. 1. vyd., Bratislava, STIMUL, 2000, 281 s.

Ohlas: [o1] 2003 Peregrin, J.: Filosofický časopis, roč. 51, č. 4, 2003, s. 565 -AHCI

2

Gahér, F.: Stoická sémantika a logika z pohľadu intenzionálnej logiky. 2. dopl. vyd., Bratislava, Univerzita Komenského, 2006. -246 s.

Ohlas: [o4] 2016 Buzássyová, Ľ.: Od hlasu k hláske : z dejín antickej náuky o reči. Bratislava : UK, 2016, S. 258

3

Gahér, F.:Anaphora and notional attitudes. In: Logica et methodologica 7. -Bratislava :Univerzita Komenského, 2003. s. 1 - 23.

Ohlas: [o1] 2010 Duží, M. -Jaspersen, B. -Materna, P.: Procedural semantics for hyperintensional logic: foundations and applications of transparent intensional logic. Vol. 17. Dordrecht : Springer, 2010, S. 549 -BKCI-SSH

4

Gahér, František: O vetných spojkách : logika verzus lingvistika. In: Jazykovedný časopis. - Roč. 52, č. 1 (2001), s. 23-37. - ISSN (online) 1338-4287.


Ohlas: [o4] 2013 Kesselová, J.: Syntax a morfológia - väzby a súvislosti. Bratislava : Veda, 2013, s. 112

5

Gahér, F.:Anafora a pojmové postoje. In: Filozofia Ludwiga Wittgensteina (Príloha k Organon F). -Bratislava : Veda, 2002. -S. 130-155


Ohlas: [o2] 2006 Duží, M.: Organon F, roč. 13, č. 2, 2006, s. 206 -AHCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA, 1/0036/17; 2017 – 2019: Argumentácia vo vede a vo filozofii: logické, metodologické a pragmatické aspekty (Argumentation in science and philosophy: logical, methodological and pragmatic aspects);  hlavný riešiteľ

2

APVV 17-0057; 7/2018 – 6/2022: Analýza, rekonštrukcia a hodnotenie argumentov (Analysis, Reconstruction, and Evaluation of Arguments); zodpovedný riešiteľ

3

Projekt APVV-21-0405 Sémantika kondicionálov (Semantics of Conditionals); zodpovedný riešiteľ

4

Projekt VEGA 1/0557/23 Idealizácia a abstrakcia v normatívnych a empirických vedách (Idealization and abstraction in normative and empirical science); riešiteľ


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
rektor Univerzita Komenského v Bratislave 2003 - 2011
predseda Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave 2000 - 2002
predseda Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1992 - 1994
predseda VEGA (Vedecká a grantová agentúra - Scientific and Grant Agency) 2016 - 2018
predseda VEGA (Vedecká a grantová agentúra - Scientific and Grant Agency) 2021 - 2023

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita v Regensburgu Universität Regensburg, Universitätsstraße 31 1 týždeň, 1995 Phare
Rakúsky ústav pre východnú a strednú Európu Viedeň/Wien 1996 (1 týždeň), 1997 (1 týždeň), 1998 (1 týždeň) štipendium

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-21