Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Federmayer
I.2 - Meno
Frederik
I.3 - Tituly
doc., PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1973
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave / Filozofická fakulta / Katedra archívnictva a muzeológie
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
frederik.federmayer@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3927?do=filterForm-submit&name=Frederik&surname=Federmayer&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva, Slovenská história

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozická fakulta
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozická fakulta
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
Archívnictvo - história
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Historický ústav SAV
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
Dejiny vedy a techniky
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozická fakulta
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Pomocné vedy historické
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborný asistent a docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozická fakulta od 2000 - do súčasnosti

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Štúdium, História - filozofia, program Tempus Universität Regensburg 1994 - 1995
Rigorózne štúdium Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2002-2003

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Vybrané problémy PVH 1 Archivníctvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva II. historické vedy/Historical Sciences
Archontológia a proposografia Archivníctvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva II. historické vedy/Historical Science
Dejiny správy 3 Archivníctvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva II. historické vedy/Historical Science
Heraldika a genealógia Archivníctvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva I. historické vedy/Historical Science
Sfragistika, numizmatika a faleristika Archivníctvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva I. historické vedy/Historical Science
Doktorandský seminár z pomocných vied historických a archívnictva 1 Slovenské dejiny III. historické vedy/Historical Science
Doktorandský seminár z pomocných vied historických a archívnictva 2 Slovenské dejiny III. historické vedy/Historical Science
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
10
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
9
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Dejiny Bratislavy 2 (Korunovačný Prešporok) Archívnictvo/História (+ iné) I. + II. historické vedy/Historical Sciences

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
145
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
35
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
283
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
90
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Lexikón erbov šľachty na Slovensku, Trenčianska stolica I., Bratislava: Hajko & Hajková, 2000, 332 s.

2

Rody starého Prešporka, Genealogický rozbor obyvateľstva a topografia mesta podľa súpisu z roku 1624. Bratislava: Monada, 2003, 368 s.

3

Klement literát Beczenczy (a archontológia zástupcov palatínskych miestodržiteľov). In: Historický časopis, roč. 59, č. 3 (2011), s. 493-513.

4

Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948. Martin: SGHS, 2012, 380 s. (editor a spoluautor)

5

Laurentius Ferencffy, der Secretär der Ungarischen Hofkanzlei und seine Familie. In: Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16. - 17. Jahrhundert. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band VIII., Wien, 2013, s. 125-146.  

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Erby fuggerovských prefektov a kastelánov na hrade Červený Kameň (Biberspurg). In WOCH, roč. 3, 2015, s. 74-104. 

2

Lausser. Príbeh - meštianskeho rodu genealogická identifikácia náhrobnej dosky z krypty Katedrály sv. Martina v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016, 159 s.

3

A jezsuita iskolákban végzett diákok és karrierlehetőségeik a Magyar Királyság 17. századi fővárosában. In Történelmi Szemle, LX (2018) 2, s. 215–236.

4

Pečať Kataríny Palffyovej z roku 1563 a najnovšie poznatky o erbe Pálffyovcov. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, roč. 53, Bratislava : Historický ústav, 2019, s. 29-44.

5

Zbierka erbových pečatí. Pečať – prameň rodovej heraldiky a genealógie. I. - II. diel, Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2019, 2022, 304 a 302 s.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Rody starého Prešporka, Genealogický rozbor obyvateľstva a topografia mesta podľa súpisu z roku 1624. Bratislava: Monada, 2003, 368 s. cit. [o4] 2017 - Duchoňová, D. - In: Palatín Mikuláš Estreházy . - Bratislava : VEDA, 2017, s. 532.

2

Identifikácia a rozvádzanie skratiek v kruhopisoch a nápisoch pečatí fyzických osôb (uhorský novovek 1526-1848, 1. časť). In Slovenská archivistika. - Roč. 41, č. 1 (2006) s. 69-86. cit. [o3] 2015 - Pálffy G. - In: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században . - Budapešť : MTA Történettudományi Intézete, 2015, s. 459.

3

Erby fuggerovských prefektov a kastelánov na hrade Červený Kameň (Biberspurg). In WOCH, roč. 3, 2015, s. 74-104. cit.[o3] 2019 - Behár, R. - "Quasi novelli figliuoli di Leda..." : Sebastian et Leonhardt Kurtz, agents financiers et mécénes littéraires dans l’Italie du 15Ie siécle. - In: Di qui Spagna et Italia han mostro / chiaro l’ono : Estudios dedicados a Tobia R. Toscano sobre Nápoles en tiempos de Garcilaso . - Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019 ; S. 381.

4

Genealógia prešporského rodu Rosspeidtner. In Mesto a dejiny. - Roč. 4, č. 1 (2015), s. 15-29. cit. [o3] 2017 - Fedorčák, P. - In: The empress cities : urban centries, societies and eckonomies in the age of Maria Theresia von Habsburg . - Triest : EUT, 2017, s. 48.

5

Neskorší majitelia knižnice Zachariáša Mošovského v genealogických súvislostiach. In Studia bibliographica Posoniensia 2017. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2017. - ISBN 978-80-89303-56-4. - S. 11-33. cit.[o3] 2018 - Bydžovská, I. - In: Acta Musei Nationalis Pragae - Historia litterarum, roč. 63, č. 3-4, 2018 ; s. 212.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV: Súpis stredovekých nápisov z územia Slovenska, 2012-15 (spoluriešiteľ)

2

APVV, Historický atlas miest Slovenska (Bratislava/Košice), Komplexný pamäťový portál, 2016-2021 (spoluriešiteľ)

3

VEGA: Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula, 1526 – II. polovica 19. storočia, 2013-2015 (zástupca hl. riešiteľa)

4

VEGA: Vývoj uhorskej rodovej heraldiky v období raného novoveku, 2018-2020 (hl. riešiteľ)

5

VEGA: Meštianska a šľachtická heraldika v mestách, 2021-2023 (hl. riešiteľ)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen akademického senátu Filozofická fakulta UK 2002-2003, 2019-2021
Editor a hlavný vedecký redaktor WOCH, ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy Od 2013
Člen genealogicko-heraldickej komisie Mitteleuropäische Adels- und Rittergeschlechtsmatrikel Stiftung so sídlom Vaduz, Liechtenstein od 2014
Člen výboru Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Primási levéltár, Györi vármegye levéltár Esztergom, Györ, MR 1998-2000 MAV, SAV, Medziakademická dohoda
Magyar Országos Levéltár Budapest, MR 2004 Agentúra pacis Posonium

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-23