Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Drobný
I.2 - Meno
Jaroslav
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1974
I.5 - Názov pracoviska
Katedra klasickej a semitskej filológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
jaroslav.drobny@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20826
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra klasickej a semitskej filológie
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
História; moderná neslovanská filológia: arabský jazyk a kultúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra klasickej a semitskej filológie
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
Literárna veda
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Výskumný pracovník - pomocný personál Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 23.09.2013 - 30.06.2014
Výskumný pracovník - pomocný personál Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 01.09.2014 - 30.06.2015
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1.7.2015 - 31.5.2022
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1.6.2022 -

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny a kultúra Arabov 1 Arabský jazyk a kultúra I. filológia
Dejiny a kultúra Arabov 2 Arabský jazyk a kultúra I. filológia
Úvod do arabistiky a islamistiky Arabský jazyk a kultúra I. filológia
Arabská literatúra 1 Arabský jazyk a kultúra I. filológia
Arabská literatúra 2 Arabský jazyk a kultúra I. filológia
Moderný islam Arabský jazyk a kultúra II. filológia
Moderné dejiny arabských krajín 1 Arabský jazyk a kultúra II. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Arabský jazyk a kultúra I. Filológia
Arabský jazyk a kultúra II. Filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
10
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
13
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Vybrané kapitoly z arabských dejín 1 Arabský jazyk a kultúra I. filológia
Vybrané kapitoly z arabských dejín 2 Arabský jazyk a kultúra I. filológia
Čítanie jednoduchých textov 1 Arabský jazyk a kultúra I. filológia
Čítanie jednoduchých textov 2 Arabský jazyk a kultúra I. filológia
Literárny proseminár 1 Arabský jazyk a kultúra I. filológia
Literárny proseminár 2 Arabský jazyk a kultúra I. filológia
Politická geografia Blízkeho východu a severnej Afriky Arabský jazyk a kultúra II. filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
35
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
24
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
21
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AEC Slovakia. In Yearbook of Muslims in Europe, vol. 4. Leiden : Brill, 2012, s. 531-536. ISBN 978-90-04-22521-3

2

AEC Slovakia. In Yearbook of Muslims in Europe, vol. 5. Leiden : Brill, 2013, s. 585-591. ISBN 978-90-04-25456-5 

3

AED Cumans and Kipchaks: between ethnonym and toponym. In Graecolatina et Orientalia 33-34. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012, s. 205-217. ISBN 978-80-223-3285-9

4

AED The Description of Hungaria in Kitāb ğuġrāfiyā by Ibn Sa´īd al-Maġribī In Arabic and Islamic studies in honour of Jan Pauliny. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 205-224. ISBN 978-80-223-4225-4

5

ABB Severná Afrika. In Nenaplnené nádeje Arabskej jari : desaťročie revolúcií, povstaní a konfliktov na Blízkom východe. Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2020. - S. 27-64. ISBN 978-80-89607-90-7

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ABB Severná Afrika. In Nenaplnené nádeje Arabskej jari : desaťročie revolúcií, povstaní a konfliktov na Blízkom východe. Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2020. - S. 27-64. ISBN 978-80-89607-90-7

2

Arabský polostrov. In Nenaplnené nádeje Arabskej jari : desaťročie revolúcií, povstaní a konfliktov na Blízkom východe. Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2020. - S. 27-64. ISBN 978-80-89607-90-7 (25%)

3

Ako klimatická zmena prispela k Arabskej jari In: Klíma v dejinách : ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny. -Bratislava : Premedia, 2022, s. 393-399. ISBN 978-80-8242-101-2

4

Arabská jar v severnej Afrike. In Afrika : Neznámy kontinent. Bratislava : Hadart Publishing, 2021, s. 255-273. ISBN 978-80-99941-54-8

5

Muslims in Medieval Hungary. In Maǧalla Wādī an-Nīl li ad-dirāsāt wa al-buhūth al-insānīja wa al-iǧtimāʿīja wa at-tarbawīja (The Nile Valley Journal for Human, Social and Educational Studies and Research). Cairo : University of Cairo (Khartum branch). Vol. 34, n. 3 (2022), s. 839-858. ISSN : 2536 – 9555

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

[o3] 2018 - Račius, E. - In: Muslims in Eastern Europe . - Edinburgh : Edinburgh University press, 2018 ; S. 144 Slovakia. In Yearbook of Muslims in Europe, vol. 6. Leiden : Brill, 2014, s. 540-546. ISBN 978-90-04-27754-0

2

[o3] 2020 - Bottoni, R. - Legal Aspects of Halal Slaughter and Certification in the European Union and its Member States. - In: The Halal Food Handbook . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2020 ; S. 268  Slovakia. In Yearbook of Muslims in Europe, vol. 6. Leiden : Brill, 2014, 

s. 540-546. ISBN 978-90-04-27754-0

3

[o1] 2013 - Pap, N. - In: Civil szemle, roč. 10, č. 2, 2013 ; s. 64 ; AHCI Slovakia. In Yearbook of Muslims in Europe, vol. 4. Leiden : Brill, 2012, s. 531-536. ISBN 978-90-04-22521-3

4

[o3] 2019 - Konovalova, I. - Cumania in the System of Trade Routes of Eastern Europe in the 12th Century. - In: Competing narratives between Nomadic people and their sedentary neighbours . - Szeged : University of Szeged, 2019 ; S. 146  Cumans and Kipchaks: between ethnonym and toponym. In Graecolatina et Orientalia 33-34. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012, s. 205-217. ISBN 978-80-223-3285-9

5

[o3] 2017 - Kropáček, L. - In: Nový Orient, roč. 72, č. 3, 2017 ; s. 80 The Description of Hungaria in Kitāb ğuġrāfiyā by Ibn Sacīd al-Maġribī In Arabic and Islamic studies in honour of Jan Pauliny. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 205-224. ISBN 978-80-223-4225-4

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV-15-0030 Historické príčiny a súvislosti revolučných udalostí na Blízkom východe a ich implikácie pre bezpečnosť Slovenska a EÚ, 2016 - 2020, riešiteľ. 


2

VEGA 1/0541/16  Obsahové a jazykové špecifiká vybraných arabských rukopisov, základných prameňov arabskej literatúry a historiografie, 2016 - 2019, riešiteľ.

3

VEGA 1/0731/22 Islam na Slovensku v predosmanskom období, 2022 - 2024, hlavný riešiteľ.


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen redakčnej rady Graecolatina et Orientalia Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra klasickej a semitskej filológie od 2015
Člen Slovenská orientalistická spoločnosť od 2014
redakčný poradca The Nile Valley Journal for Human, Social and Educational Studies and Research Káhirská univerzita (Chartúmska sekcia) od 2021
člen akademického senátu Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 2017-2021

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Abu Bakr Belkaid University - Tlemcen Tlemcen, Alžírsko 22.6.2023 - 29.6.2023 Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-27