Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Jan Dolák, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Dolák
I.2 - Meno
Jan
I.3 - Tituly
Doc. PhDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1962
I.5 - Názov pracoviska
Katedra archívnictva a muzeológie
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie 6
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
jan.dolak@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18176
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-5763-5221

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
UJEP Brno
II.b - Rok
1984
II.c - Odbor a program
odborná historie
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Masarykova univerzita v Brně
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
archeologie
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
Kulturologie
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
ne
II.b - Rok
ne
II.c - Odbor a program
ne
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
ne
II.b - Rok
ne
II.c - Odbor a program
ne

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
asistent, odborný asistent, docent Univerzita Komenského v Bratislavě 2012-dosud
náměstek ředitele Muzeum východních Čech v Hradci Králové. 2001-2002
Chairholder - UNESCO Chair of Museology and World Heritage Masarykova univerzita Brno 2002-2014
ředitel Okresní muzeum v Jindřichově Hradci 1990-2001
historik, vedoucí oddělení Muzeum Vyškovska ve Vyškově 1985-1990

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
specializované studium muzeologie FF MU Brno 1993-1996

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Teoretická muzeológia Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva II. Historické vedy
Muzealizácia skutočnosti Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva III Historické vedy
Zbierkotvorná a vedeckovýskumná činnosť Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva I Historické vedy
Výstavníctvo v pamäťových inštitúciách Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva II Historické vedy
Manažment a marketing v pameťových inštitúciach Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva II Historické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva. Člen oborové komise pro doktoradské studium při Katedře slovenských dějin - FiF UK Bratislava III. Slovenské dějiny
Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva. I. Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva. Osoba spoluzodpovědná za bakalářský stupeň. studia.
Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva. II Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva. Osoba spoluzodpovědná za magisterský stupeň studia.
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Slovenské dějiny
ne ne
ne ne
ne ne
ne ne
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2 - Mgr. Marianna Tutková, Mgr. Margareta Hernando
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
35
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
56
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1 2015 - Mgr. Monika Broulíková- Kovandová, Západočeská univerzita v Plzni. 1 - Mgr. Tutková po disertační zkoušce
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
FiF.KEM/dMU14/18 - Muzealizácia skutočnosti (LS, spôsob ukončenia - H) Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva. III. Historické vedy
FiF.KEM/A-moMU-109/15 - Dejiny muzeológie (LS, spôsob ukončenia - H) Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva. II. Historické vedy
FiF.KEM/A-boMU-555/20 - Manažment a marketing kultúrnych zariadení (LS, spôsob ukončenia - H) Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva. II.
FiF.KEM/A-moAMD-011/21 Výstavníctvo v pamäťových inštitúciách Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva. II. Historické vedy
Teoretická muzeológia Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva. II. Historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
146
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
60
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
301
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
87
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
62
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
62
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
22
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB : Muzeum a prezentace [elektronický zdroj] / Dolák Jan, Tišliar Pavol (Recenzent), Šobáňová Petra (Recenzent). - 1. vyd. - Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2015. - 116 s. [9,7 AH] [CD-ROM]. - ISBN 978-80-971715-8-2.

2

ADM

ID: 108956 | Vešč v muzeje : muzejnaja kolekcija kak struktura / Dolák, Jan [Autor, 100%]. – DOI 10.21638/spbu19.2018.202. – WOS CC

In: Studia Slavica et Balcanica Petropolitana [elektronický dokument] . – Petrohrad (Ruská federácia) : Saint Petersburg State University. – ISSN (online) 1995-848X. – č. 2 (2018), s. 25-35 [online]

3

AAA

ID: 123908 | Museum presentation [textový dokument (print)] / Dolák, Jan [Autor, 70%] ; Šobáňová, Petra [Autor, 30%] ; Badalíková, Oľga [Recenzent] ; Tišliar, Pavol [Recenzent]. – 1. vyd. – Olomouc (Česko) : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. – 377 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-244-5522-8. – WOS CC Web of Science Core Collection

4

AAA

ID: 120147 | Teoretická podstata muzeologie [textový dokument (print)] / Dolák, Jan [Autor, 100%] ; Tišliar, Pavol [Recenzent] ; Šobáňová, Petra [Recenzent]. – 1. vyd. – Brno (Česko) : Technické muzeum v Brně, 2019. – 176 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-87896-67-9

5

The role of Z. Z. Stránský in present-day museology / Dolák, Jan [Autor, 100%]. – SCO

In: Museologica Brunensia [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : vědecký recenzovaný muzeologický časopis. – Brno (Česko) : Masarykova univerzita. – ISSN 1805-4722. – ISSN (online) 2464-5362. – Roč. 8, č. 2 (2019), s. 15-26 [tlačená forma]

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Muzea pěti kontinentů [textový dokument (print)] [monografia (do 2021)] / Dolák, Jan [Autor, 100%] ; Hupko, Daniel [Recenzent] ; Dite, Tibor [Recenzent]. – 1. vyd. – Brno (Česko) : Technické muzeum v Brně, 2020. – 86 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-87896-85-3

2

AAA

ID: 120147 | Teoretická podstata muzeologie [textový dokument (print)] / Dolák, Jan [Autor, 100%] ; Tišliar, Pavol [Recenzent] ; Šobáňová, Petra [Recenzent]. – 1. vyd. – Brno (Česko) : Technické muzeum v Brně, 2019. – 176 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-87896-67-9

3

The role of Z. Z. Stránský in present-day museology / Dolák, Jan [Autor, 100%]. – SCO

In: Museologica Brunensia [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : vědecký recenzovaný muzeologický časopis. – Brno (Česko) : Masarykova univerzita. – ISSN 1805-4722. – ISSN (online) 2464-5362. – Roč. 8, č. 2 (2019), s. 15-26 [tlačená forma]

4

Listopad 189 jako mezník ve vývoji českého a slovenského muzejnictví = November 1989 as a milestone in the development of Czech and Slovak museology / Dolák, Jan [Autor, 100%]

In: Zborník Slovenského národného múzea [textový dokument (print)] : história / Piatrová, Alena [Zostavovateľ, editor] ; Kačírek, Ľuboš [Recenzent] ; Jašek, Peter [Recenzent]. – 1. vyd. – Roč. 120, č. 56. – Bratislava (Slovensko) : Slovenské národné múzeum. Historické múzeum, 2021. – ISBN 978-80-8060-501-8, s. 9-20 [tlačená forma]

5

 Etické otázky v muzejní dokumentaci a prezentaci / Dolák, Jan [Autor, 100%]. – DOI 10.5817/MuB2020-2-3. – SCO

In: Museologica Brunensia [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : vědecký recenzovaný muzeologický časopis. – Brno (Česko) : Masarykova univerzita. – ISSN 1805-4722. – ISSN (online) 2464-5362. – Roč. 9, č. 2 (2020), s. 17-23 [tlačená forma] [online]

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

[n1] 2021 - Verbytska, P. - Kuzmyn, R. - Decolonization of Museum Narratives of Donbas. - In: Museologica Brunensia, roč. 10, č. 2, 2021 ; s. 4 ; SCOPUS


Citované dílo:

ID: 108956 | Vešč v muzeje : muzejnaja kolekcija kak struktura / Dolák, Jan [Autor, 100%]. – DOI 10.21638/spbu19.2018.202. – WOS CC

In: Studia Slavica et Balcanica Petropolitana [elektronický dokument] . – Petrohrad (Ruská federácia) : Saint Petersburg State University.

– ISSN (online) 1995-848X. – č. 2 (2018), s. 25-35 [online]

2

[o1] 2020 - Baranov, D. - Depersonalized Objects : Paradoxes of Ethnographic Collections. - In: Antropologicheskij forum . -

Sankt Peterburg : European university at St. Peterburg, č. 47, 2020 ; S. 134 ; SCOPUS


Citované dílo:

ID: 108956 | Vešč v muzeje : muzejnaja kolekcija kak struktura / Dolák, Jan [Autor, 100%]. – DOI 10.21638/spbu19.2018.202. – WOS CC

In: Studia Slavica et Balcanica Petropolitana [elektronický dokument] . – Petrohrad (Ruská federácia) : Saint Petersburg State University.

– ISSN (online) 1995-848X. – č. 2 (2018), s. 25-35 [online]

3

[n1] 2020 - Tomastik, M. - Vichová, K. - Wágnerová, D. - Černohlávková, E. : Risk Management in Museums in Czech Republic. - I

n: Chemical Engineering Transakcions, roč. 82, 2020 ; s. 126 ; SCOPUS


Citované dílo:

In: Muzeologie na začátku 3. tisíciletí = Museology at the Beginning of the 3rd Millennium : sborník z mezinárodního semináře Teorie a Praxe 2008 ;

editor Jan Dolák. - Brno : Technické muzeum, 2009. - ISBN 978-80-86413-61-7. - S. 127-133.

4

[o5] 2019 - Fromm, Annette B. : Review of: Jan Dolák - Petra Šobáňová: Museum presentation. - In: Expo Time!, č. 7-8, 2019 ; s. 18-20


Citované dílo:

D: 123908 | Museum presentation [textový dokument (print)] / Dolák, Jan [Autor, 70%] ; Šobáňová, Petra [Autor, 30%] ;

Badalíková, Oľga [Recenzent] ; Tišliar, Pavol [Recenzent]. – 1. vyd. – Olomouc (Česko) : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. – 377 s.

[tlačená forma]. – ISBN 978-80-244-5522-8. – WOS CC

5

[o1] 2019 - Kirsch, O. - Jagošová, L. - Towards professionalism through academic education in museum work : on the beginnings of museology

education

in Czech universities. - In: Museum management and curatorship, roč. 34, č. 4, 2019 ;

s. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09647775.2019.1599993 ; SCOPUS


Citované dílo:

ADN : UNESCO Chair of museology and world heritage 1994-2002 / Dolák Jan, 2016. - Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85010805076&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=muzeol%c3%b3gia+a+kult%c3%barne+dedi%c4%8dstvo&st2=&sid=980E40FF335C2EF5EA478BC8C3DC5544.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=60&s=SRCTITLE%28muzeol%c3%b3gia+a+kult%c3%barne+dedi%c4%8dstvo%29+AND+PUBYEAR+%3e+2015&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=.


In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - ISSN 1339-2204. - Č. 1 (2016), s. 63-70.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Československá nákladná a osobná doprava na Dunaji v období normalizácie.

VEGA: Projekt na léta 2022-2024.

2

ne

3

ne

4

ne

5

ne

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Zařazen jako important stakeholder pro QS World University Rankings (QS WUR) : Saint-Petersburg State University 2020 - dosud
zařazen jako important stakeholder pro QS World University Rankings (QS WUR) North-Caucasus Federal University ve Stavropolu. 2020-dosud
Člen rady studijního programu Muzeologie a ochrana objektů kulturního a přírodního děditví (bakalářský stupeň) Státní petrohradská univerzita. 2020- dosud
člen komise pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby disertačních prací v doktorském studijním oboru Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby). Univerzita Palackého Olomouc 2019- dosud
Člen rady studijního programu ВМ.5651 «Vizuální technologie v muzeu (magisterský stupeň) - Státní petrohradská univerzita. 2020 dosud

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Významné univerzity a muzea na všech kontinentech: 1996: Hodonín: Muzea a návštěvníci aneb Jsou návštěvníci v muzeích vítaní či na obtíž? Masarykovo muzeum v Hodoníně. Přednáška: Buď vítán, přítěži. Zamyšlení nad prací s návštěvníkem. 1996: Šumperk: Regionální muzea historie a perspektivy. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Přednáška: Okresní muzeum v Jindřichově Hradci – historie a perspektivy. 2000: Čáslav: Regionální muzea v době reformy veřejné správy. Městské muzeum Čáslav: Přednáška 1: Občanská sdružení při Okresním muzeu v Jindřichově Hradci. Přednáška 2: Spolupráce regionálních muzeí se zahraničím. 2001: Hodonín: Naše muzejnictví v minulém desetiletí čili muzejníkovo soužití s múzami, úředníky i zedníky, Masarykovo muzeum v Hodoníně. Přednáška: Nové muzejní instalace na Třeboňsku a Pacovsku. 2002: Praha: Muzeum a změna. AMG Praha. Přednáška: Přítomnost a budoucnost Katedry UNESCO. 2003: Hodonín: Naše muzejnictví v minulém desetiletí II. čili Muzejníkovo soužití s médii a politiky. Masarykovo muzeum v Hodoníně. Přednáška: Několik poznámek o špatné komunikaci. 2004: Brno: Teorie a praxe vybraných muzejních činností. Technické muzeum v Brně. Přednáška: K teorii sbírkotvorné činnosti muzeí: některé problémy muzejní selekce lidský postoj ke světu a uchovávací vztah. 2005: Praha: Muzeum a změna II. AMG. Přednáška: K prezentaci muzejních expozic. 2005: Brno: Teorie a praxe - dokumentace současnosti. Technické muzeum v Brně. Přednáška: Dokumentace současnosti doma a ve světě. 2006: Wellington: NATHIST Annual meeting. Přednáška: Centrum for museum conservation in Brno. 2007: Hodonín: Muzejní výstavní tvorba. Masarykovo muzeum v Hodoníně. Přednáška: K některým obecným problémům tvorby muzejních expozic. 2007: Konference SAMDOK - Connecting Collecting. Přednáška: Documentation of the recent period in the Czech Republic. 2007 Moskva: Konference: Mežkulturnyj i mežreligioznyj dialog v celjach ustojčivogo razvitija. Pořadatel: Rossijskaja akademija gosudarstvennoj služby pri prezidente Rossijskoj federacii. Přednáška: Mežkulturnaja kommunikacija i rol muzeev v nej. 2008: Varšava: Konference Heading Towards a Modern Museum. Polský výbor ICOM, Přednáška: Towards a Modern Museum Communication. 2008: Petrohrad: Konference: Museology in XXI. century, problems of studing a teaching. Státní petrohradská univerzita, historická fakulta. Přednáška: Museology - the recent state and its future, 2008: Barnaul: Letní škola muzeologie. Státní pedagogická univerzita Barnaul. Přednáška: Экспозиция как средство музейной коммуникации. 2008: Novosibirsk: Konference: Muzeologie a muzea v měnícím se světě. Pořadatel ICOFOM Sib. Přednáška: Экспозиция как средство музейной коммуникации. 2008: Changsha: ICOFOM annual meeting. Museums, museology and global communication Přednáška: A museum is the reality. 2008: Rio de Janeiro: Konference: Um olhar contemporâneo sobre a preservaçao do patrimônio cultural material. Přednáška: Cultura do patrimônio e sua conservaçao 2008: Montreal: CECA Annual meeting, Téma konference: Cultural Turismus : Trends and Strategies. Přednáška: Museology as a Tool towards a Modern Museum, 2009 Pelhřimov: Konference Život a ochrana movitých a nemovitých památek s ohledem na rozvoj historických sídel, Přednáška: Rakousko a Česko - památky a muzea = Österreich und Tschechien – Denkmäler und Museen. 2009: Liége: IFOCOM Annual meeting,přednáška: Some remarks on museum terminology, 2009: Taipei: ICOFOM-SIB Annual Conference and International Forum of Museology Education - Museums for the Society in the 21st Centry. Přednáška: Museum, Museology, Identity - Introduction to the Subject. 2009: Praha: Muzeum a změna III. AMG a Národní muzeum v Praze. Přednáška: Expozice jako prostředek muzejní komunikace. 2010: Jerevan: Objectives of post- graduate and lifelong education. Armenian state pedagogical university after Kh. Abovyan. Přednáška: Life-long education in museology and world heritage. 2010: Opava. Konference Vliv muzeologie na rozvoj muzeí. Pořadatel Slezská univerzita v Opavě. Přednáška: Muzeologie a muzejnictví – současné trendy. 2011: Brno Muzea, autorský zákon a digitalizace. Přednáška: Digitalizace sbírek z pohledu muzeologie. 2011: Brno CIMUSET Annual meeting, přenáška Museology and the Technical Museums at the Beginning of the 21th Century. 2011: Petrohrad Muzeologia i muzeevedenije, problemy prepodavanija i izucenija, 2012: Praha Přednáška na konferenci PPP PRO -16. 3. 2012, Národní muzeum, Praha 2012Konference Muzea a památková péče, pořádaný v rámci mezinárodního projektu Porta Culturae, 24. – 26. duben, Pelhřimov, přednesení jednoho z úvodních referátů, 2013: Lublaň: Dissonant heritage f the 20th century. Přednáška: Dissonant History (heritage) in the Czech and Slovak republics. 2014 Muzea a sociálně znevýhodněni. Masarykovo muzeum v Hodoníně přednáška -Sociálně znevýhodnění v muzeu klasifikace a zahraniční příklady 2014 - Praha, seminář Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií. Přednáška: Co vlastně dnešní muzea sbírají? 2018: Teherán ICOFOM Annual meeting. Přednáška: Where is a border between museum and church? Účast na konferenccích bez přednášky: 2003: Lublaň:ICTOP Annual meeting. 2004: Seoul: Genedální konferene ICOM. V rámci konference pak ICOFOM Annual meeting 2005: Icofom Annual meeting Calgery, 2005: The Best in Heritage Dubrovník 2005: ICTOP Annual meting Paříž 2005: Hodonín, Výstavní kritika, Masarykovo muzeum v Hodoníně 2006: Newcastle, World Summit of Arts and Culture. 2006: Mombasa: ICR Annual meeting 2006: ICR Annual meeting, Reykjavík 2006: Cordoba.ICOFOM Annual meeting 2006: Buenos Aires. VIIO Congreso International de rehabilitación del Patrimonio arquitectónico y edificación 2007: Viena,ICOFOM Annual meeting. 2009: Mantova: ICR and ICTOP Annual meeting 2009: Hodonín, Muzejní marketing. Masarykovo muzeum Hodonín. 2015: Tsucuba: ICOFOM Annual meeting. Téma: Museology exploring the concept of MLA (museums, libraries, archives) University of Tsukuba. Řada měst v Česku (Vyškov, J. Hradec, Brno, Prachatice,Praha a další). Domáce konferencie z medzinárodnou účasťou 2006 – Banská Štiavnica, Muzeológia - teória a prax. Přednáška: Muzeologie hladá sama sebe. 2008 Banská Bystrica, Slovensko, pořadatel: Katedra environmentálneho menežérstva FPV UMB. Konference: Múzeum a muzeológia - ich determinanty a perspektívy v súčasnosti. Přednáška: Komunikace prostřednictvím muzejních expozic, 2012 – Bratislava, Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti I 2014 – Bratislava, Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti II 2016 - Bratislava, Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti III. Přednáška: kritika kritické muzeologie. 2018 - Bratislava, Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti IV. Přednáška: Karl Popper a muzeologie, mezi objektem a muzeálií. 2018 – Bratislava, Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné. Přednáška: Na cestě k „Vítěznému únoru“. Příspěvek k dějinám českého muzejnicctví v letech 1945-1948. Domáce konferencie: 2003: Hronec pri Brezně. Kurz pro mladé slovenské muzejníky „Zelená mladým“, přednáška- Současné problémy muzeí. 2008: Banská Bystrica. Múzeum a muzeológia - ich determinanty a perspektívy v kontexte súčasného sveta.Přednáška:Komunikace prostřdnictví muzejních expozicc Zvolen Liptov Mikuláš 2x 2017: Banská Bystrica, Museologica literaria. Přednáška: Muzea literatury, východiska a perspektivy 2017: Banská Bystrica, História a súčasnosť zbierok a zberateľstva. Přednáška: lidé a věci, muzea a sbírky Prednáškové pobyty, pozvané/vyžiadané prednášky (osobitne uviesť zahraničné prednáškové pobyty hradené pozývajúcou inštitúciou) Taipei - identita Koktěbel, Rusko, škola muzeologie, 2017 2011 round table Van mensch - rozlúčka Čína 2017 Členstvo vo vedeckých organizáciách, redakčných radách časopisov a pod. Člen redakčních rad vědeckých časopisů: Muzeológia a kultúrne dedičstvo – SR Museologica Brunensia -ČR Museum History Journal – Velká Británie Voprosy muzeologii – Rusko Člen předsednictva Mezinárodní komise pro muzeologii – ICOFOM Předseda Muzeologické komise AMG - Česko Ďalej môžete uviesť napr. výskumné pobyty, posudzovanie grantov (stačí uviesť názov grantovej schémy, pre ktorú ste posudzovali granty, prípadne počet posudzovaných grantov), recenzovanie monografií, zborníkov, VŠ učebníc (vydavateľské recenzné posúdenie) – uviesť zoznam: autor, názov, vydavateľstvo, rok vydania a pod. Posuzování grantů – 8x NAKI ( Národnostní a kulturní identita- MKČR), 4x Technologická agentura ČR , 2x APVV , 1x KEGA, 1x Rotshildova (Hanadiv) nadace -1x, 1x GAČR. Vydavateľské recenzné posúdenie: Šobáňová P.: Muzejní expozice jako edukačn médium. 1. a 2. díl. Šobáňová – Lažová : Muzea versus digitální éra, UP Olomouc 2017. Čechová- Stöhrová (eds.) : Dřevěné konstrukce, technické muzeum v Brně 2013 Zpracování oponentského posudku na práci N. Perziho, která je součástí kolektivní monografie, sestávající ze statí historiků spolku Waldviertel Akademie ve Waidhofenu an der Thaya a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Kolektivní monografie je jedním z výstupů česko-rakouského projektu Stories, Oponentury projektů koncepčního charakteru: Koncepce rozvoje kraje Vysočina Koncepce rozvoje Jihomoravského kraje Scénář expozice v Jízdárně v Lednici Vypracování a zaslání odborného posudku na autoreferát O. N. Šeleginy :История и современные тенденции в развитии музейного мира Сибири (адаптационный подход)», Doporučeno udělení titulu DrSc. na Státní univerzitě v Tomsku. MIESTO, DÁTUM PODPIS UCHÁDZAČA - World Summit of Arts and Culture, mezinárodní kongres, Newacastle, za účasti náměstkyně ministra kultury Kateřiny Kalistové. - Komise MPR, Mombasa, podíl na formování vhodného marketingu pro výstavu o moderním otroctví - Komise ICR, Reykjavik. - La dimensión social del patrimonio, Buenos Aires, mezinárodní kongres, plánovaná přednáška se neuskutečnila. - Muzeológia – teória a prax, B. Štiavnica, konference s mezinárodní účastí – hlavní referát (v tisku), řízení odpolední části konference. - Komise ICOFOM, Cordoba, vystoupení v diskusi. - Komise NATHIST, Wellington – přednáška o Metodickém centru konzervace při Technickém muzeu v Brně a odborné terminologii, v tisku, zatím dostupné na : http://nathist.icom.museum/nl_21.htm. Dne 9. března na konferenci zabývající se dokumentací menšin konané v Židovském muzeu v Praze za účasti zástupců MKČR. Zásadní referát, publikováno tiskem. Dne 17. října na konferenci Dokumentace společnosti, která se konala v Technickém muzeu v Brně, jeden z hlavních referátů,. Svět domácí i mezinárodní konference do roku 2020 vyžádaná přednáška
Masarykovo muzeum v Hodoníně Hodonín 7.-8.10. 2021 Vyřádaná úvodní přednáška na semináři: Muzeum a Etika II. Vyšlo tiskem ve zvláštním sborníku.
Technické muzeum v Brně Brno 7.-8. 3. 2022 keynote speaker, mezinárodní konference Nová definice muzea. Vyšlo v českojazyčmém sborníku i překlad do angličtiny, dostupné i on-line.
Univerzita v Ulan Ude ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный институт культуры" Ulan- Ude : Burjatsko 2.-3. 7.2021 keynote speaker, konference «Музей и национальное наследие трансграничных регионов в ХХI веке» Vyšlo tiskem.
Židovské muzeum v Praze + Regionální muzeum v Chrudimi Praha, Chrudim 14.-16.6.2022 Konference Tajemství půdy, vyžádaná přednáška, keynotespeaker

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2024-03-11