Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Dobríková
I.2 - Meno
Mária
I.3 - Tituly
Prof., PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1957
I.5 - Názov pracoviska
Katedra slovanských filológií
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
profesorka
I.8 - E-mailová adresa
maria.dobrikova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4145
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-0628-6869

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1981
II.c - Odbor a program
Učiteľstvo pre školy II. cyklu; Slovenský jazyk a bulharský jazyk
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1993
II.c - Odbor a program
Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín: Bulharský jazyk
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
Všeobecná jazykoveda
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
Slovanské jazyky a literatúry
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
profesorka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2020 – doteraz
docentka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2008 – 2020
lektorka slovenského jazyka a literatúry Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (Chorvátsko) 2003 – 2007
odborná asistentka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1995 – 2004
interná ašpirantka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1992 – 1995
asistentka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1988 – 1992

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
kurz chorvátskeho jazyka pre cudzincov Croaticum, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (Chorvátsko) 2004
kurz chorvátskeho jazyka pre cudzincov Croaticum, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (Chorvátsko) 2005
Akademický informačný systém (AIS2) Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2009
MS Teams Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do štúdia bulharskej kultúry a literatúry; Preklad odborného textu; Konzekutívne tlmočenie 1, Reálie Bulharska; Seminár k bakalárskej práci Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii I. filológia
Úvod do štúdia bulharskej kultúry a literatúry; Staroslovienčina; Základy jazykovedy; Jazykový obraz sveta u Slovanov; Základy slavistiky; Seminár k bakalárskej práci 1; Seminár k bakalárskej práci 2 Slovanské štúdiá I. filológia
Konfrontačná jazykoveda; Simultánne tlmočenie 1; Bulharský jazyk v praxi 1; Seminár k diplomovej práci Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii II. filológia
Konfrontačná jazykoveda; Bulharský jazyk v praxi 1; Seminár k diplomovej práci 1; Seminár k diplomovej práci 2 Slovanské štúdiá II. filológia
Slovanská frazeológia; Základy slavistiky Stredoeurópske štúdiá II. filológia
Doktorandský seminár 1; Doktorandský seminár 2; Slavistika III. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii I. + II. filológia
Slovanské štúdiá I. + II. filológia
Slavistika III. filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Slovanské jazyky a literatúry filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
20
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
26
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Bulharský jazyk 1 Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá I. filológia
Bulharský jazyk 2 Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá I. filológia
Úvod do frazeológie a idiomatiky Slovanské štúdiá; Translatologický základ I. filológia
Slovanská frazeológia Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá II. filológia
Simultánne tlmočenie 1 Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá II. filológia
Vývin slovenskej lingvistiky v 19. – 20. storočí Slavistika III. filológia
Staroslovienčina Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii I. filológia
Reálie Bulharska Slovanské štúdiá I. filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
160
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
29
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
383
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
49
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
36
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
26
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Dobríková, Mária: Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém : (na pozadí asymetrie frazeologických koncepcií). [1. vyd.]. Bratislava : ASTOR Slovakia, 2008. 125 s. ISBN 978-80-89152-11-7

2

ADE Dobríková, Mária: Signalling Function of Musical Instruments from the Aspect of Etnophraseology. In: Ezikov sviat = Orbis linguarum, 13, 2015, 3, s. 7 – 15. ISSN 1312- 0484

3

ADM Dobríková, Mária: Statutut na sobstvenite imena ot gledna točka na etnofrazeologijata. In: Balgarski ezik i literatura. roč. 62, 2020, č. 6, s. 569 – 576. ISSN (print) 0323-9519

4

AED Dobríková, Mária: Minimálne frazémy v slovenčine a bulharčine. In: Frazeologické štúdie 2. Bratislava : Esprima, 1997, s. 18 – 35. ISBN 80-85586-09-6

5

AFD Dobríková, Mária: Gajdošské motívy v slovenskej a bulharskej frazeológii. In: Phraseologische Studien : dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie. Greifswald : Institut für Fremdsprachlich Philologien – Slawistik, 2010, s. 113 – 120. ISBN 978-3-8606-354-5

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADM Dobríková, Mária: Translation of fiction as a specific form of Bulgarian-Slovak intercultural communication. In: Balgarski ezik i literatura. roč. 60, 2018, č. 5, s. 529 – 537. ISSN (print) 0323-9519


2

ADM Dobríková, Mária: Translation of fiction as a specific form of Bulgarian-Slovak intercultural communication. In: Balgarski ezik i literatura. roč. 61, 2019, č. 5, s. 546 – 554. ISSN (print) 0323-9519

3

ADM Dobríková, Mária: Statutut na sobstvenite imena ot gledna točka na etnofrazeologijata. In: Balgarski ezik i literatura. roč. 62, 2020, č. 6, s. 569 – 576. ISSN (print) 0323-9519

4

ADM Dobríková, Mária: Motivacionen i etnokulturen potencial na koncepta voda v slavianskata ezikova kartina na sveta. In: Čuždoezikovo obučenie, roč. 48,2021, č. 1, s. 9 – 17. ISSN (print) 0205-1834

5

AEC Dobríková, Mária: Takowy strom ctyti mame, w gehož stjnu spočjwame. In: Život mora biti djelo duha. Zagreb : Disput, 2017, s. 103-111. - ISBN 978-953-260-280-7

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Dobríková, Mária: Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém : (na pozadí asymetrie frazeologických koncepcií). [1. vyd.]. Bratislava : ASTOR Slovakia, 2008. 125 s. ISBN 978-80-89152-11-7 :

[o1] 2019 Ivanova, D.: Balgarski ezik i literatura, roč. 61, 2019, č. 3, s. 277 – ESCI

2

ADE Dobríková, Mária: Signalling Function of Musical Instruments from the Aspect of Etnophraseology. In: Ezikov sviat = Orbis linguarum, 13, 2015, 3, s. 7 – 15. ISSN 1312- 0484 :

[o1] 2016 Opašić, M.: Rasprave, roč. 42, č. 2, 2016, s. 582 - SCOPUS ; AHCI

3

ADE Dobríková, Mária: Biblejskite sužeti vav frazeologičnija fond na zapadoslavianskija ezikov areal. In: Naučni trudove (Filologia), roč. 48, 2010, č. 1, sb. A, s. 468 – 475. ISSN 0861-0029 :

Baláková, D. - Walter, H. - Mokijenko, V.M.: Iz biblejskoj mudrosti. Greifswald : Institut für Slawistik, 2015, s. 297.

4

AED Dobríková, Mária: Minimálne frazémy v slovenčine a bulharčine. In: Frazeologické štúdie 2. Bratislava : Esprima, 1997, s. 18 – 35. ISBN 80-85586-09-6 :

[o4] 2007 Mlacek, J.: Tvary a tváre frazém v slovenčine. Bratislava : Stimul, 2007, s. 151.

5

AFD Dobríková, Mária: Etnokultúrny status ľudových aerofónov v bulharskej a slovenskej frazeológii. In: Hudobné motívy vo frazeológii. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, s. 39 – 50. ISBN 978-80-223-3677-2 :

[o2] 2015 Alefirenko, F. A.: Cognitive-Semiotic Mechanisms of Phraseme Building. In: Jazykovedný časopis, roč. 66, 2015, č. 2, s. 97 – SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA 2/0200/15 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Obdobie riešenia 2015 – 2017 (spoluriešiteľka)

2

VEGA 1/0204/18 Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál. Obdobie riešenia 2018 – 2020 (vedúca riešiteľského kolektívu)

3

VEGA 1/0666/21 Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II. Obdobie riešenia 2021 – 2023 (vedúca riešiteľského kolektívu)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
študijná poradkyňa katedry Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2007 – 2011
členka akademického senátu Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2008 – 2016
vedúca Katedry slovanských filológií Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 2011
členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 2020
predsedníčka odborovej rady v doktorandskom študijnom programe slavistika Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 2021

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Sofijski universitet sv. Kliment Ochridski Sofia (Bulharsko) 05.10. – 10.10.2009 výskumný pobyt
Sofijski universitet sv. Kliment Ochridski Sofia (Bulharsko) 23.04. – 27.04.2012 výskumný pobyt
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Záhreb (Chorvátsko) 07.04. – 11.04.2014 výskumný pobyt
Sofijski universitet sv. Kliment Ochridski Sofia (Bulharsko) 06.06. – 11.06.2016 Erasmus+
Sofijski universitet sv. Kliment Ochridski Sofia (Bulharsko) 23.10. – 27.10.2018 Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-25