Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Peter Darovec, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Darovec
I.2 - Meno
Peter
I.3 - Tituly
Doc. Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1970
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
peter.darovec@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3915?do=filterForm-submit&name=Peter&surname=Darovec&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia; Učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0001-6946-8566

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1993
II.c - Odbor a program
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra - dejepis
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
teória a dejiny slovenskej literatúry
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
slovenský jazyk a literatúra
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1994 - 2022
asistent Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1993 - 1994
docent Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2022 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kultúrne štúdie, študijný pobyt University of Warwick, Veľká Británia 1993 - 1994

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Slovenská literatúra 20. storočia 3 slovenský jazyk a literatúra II učiteľstvo a pedagogické vedy
Súčasná slovenská literatúra slovenský jazyk a literatúra II učiteľstvo a pedagogické vedy
Slovenská literatúra 20. storočia a preklad 3 slovenský jazyk a literatúra II filológia
Slovenská literatúra 20. storočia 3 slovenský jazyk a literatúra II filológia
Súčasná slovenská literatúra slovenský jazyk a literatúra II filológia
Slovenská literatúra 20 a 21 storočia slovenský jazyk a literatúra III filológia
Seminár k diplomovej práci slovenský jazyk a literatúra II filológia
Seminár k diplomovej práci slovenský jazyk a literatúra II učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k bakalárskej práci slovenský jazyk a literatúra I filológia
Textový seminár zo súčasnej slovenskej literatúry slovenský jazyk a literatúra I filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
18
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
63
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Literárnokritický seminár slovenský jazyk a literatúra II filológia
Literárnokritický seminár slovenský jazyk a literatúra II učiteľstvo a pedagogické vedy
Textový seminár zo slovenskej literatúry 20. storočia slovenský jazyk a literatúra I filológia
Textový seminár zo slovenskej literatúry 20. storočia slovenský jazyk a literatúra I učiteľstvo a pedagogické vedy
Textový seminár zo súčasnej slovenskej literatúry slovenský jazyk a literatúra I učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k bakalárskej práci slovenský jazyk a literatúra I učiteľstvo a pedagogické vedy
Poetologicko-interpretačný seminár slovenský jazyk a literatúra III filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
168
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
45
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
125
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
58
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB02 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : On, Pišťanek. - 1. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2020. - 271 s. - (Hľadanie súčasnosti) Lit.: 118 zázn. ISBN 978-80-8119-125-1

2

AAB01 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Násmešné rozmlúvanie : o štyroch knihách, ktoré sa zjavili v dejinách slovenskej literatúry. - 1. vyd. - Levice : LCA, 1996. - 124 s. - (Mimo ; Zv. 2) ISBN 80-967516-5-4

3

AEC02 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Proza molodych In: Slovackaja literatura : 20 vek. Časť 2. - Moskva : MGU im. Lomonosova, 2003. - S. 453-457. - ISBN 5-211-04872-5

4

BAB04 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Pavel Vilikovský alebo Prepísať sa k citu, prečítať sa k zmyslu. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2007. - 192 s. - (Edícia Váhy) ISBN 978-80-7149-999-2

5

BAB01 Darovec, Peter [UKOFISL] (50%) - Barborík, Vladimír (50%): Mladá tvorba 1956-1970-1996 : časopis po čase. - Levice : LCA, 1996. - 87 s. - (Mimo ; Zv. 3) ISBN 80-967516-7-0

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AAB02 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : On, Pišťanek. - 1. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2020. - 271 s. - (Hľadanie súčasnosti) Lit.: 118 zázn. ISBN 978-80-8119-125-1

2

ADN01 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Človek pred aj za literatúrou : (v koncepcii Vladimíra Petríka) In: Slovenská literatúra. - Roč. 66, č. 3 (2019), s. 172-179. - ISSN (print) 0037-6973  3

AEC01 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Viditeľná a neviditeľná revolúcia v literatúre In: Listo-padové proměny : česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2021. - S. 179-191. - ISBN 978-80-7658-019-0

4

V2 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : K vybraným aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 II. : interpretačné a intermediálne výzvy. - : 1. vyd. ISBN 978-80-555-2868-7. - Prešov : Filozofická fakulta, 2021. - S. 74-85

5

AED02 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Nežná revolúcia a drsná realita v románe Petra Pišťanka Rivers of Babylon In: Studia Academica Slovaca : prednášky 54. letnej školy slovenského jazyka a kultúry : Roč. 47. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 168-184. - ISBN 978-80-223-4566-8

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

BAB04 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Pavel Vilikovský alebo Prepísať sa k citu, prečítať sa k zmyslu. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2007. - 192 s. [o1] 2020 Sabatos, Ch.: Czechoslovak "normalisation" in the fiction of Vilenica prize laureates. In: Slavica Tergestina, Vol. 24, 2020, s. 230-248 - ESCI

2

BAB04 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Pavel Vilikovský alebo Prepísať sa k citu, prečítať sa k zmyslu. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2007. - 192 s. [o2] 2020 Mravcová, V.: The category of sensibility and its catalogue of themes and motifs in Pavel Vilikovsky's debut book Sentimental education in March. In: Slovenská literatúra, roč. 67, č. 3, 2020, s. 249-269 - ESCI ; SCOPUS

3

BAB04 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Pavel Vilikovský alebo Prepísať sa k citu, prečítať sa k zmyslu. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2007. - 192 s. [o2] 2017 Horváth, T.: Vilikovsky's Search for the reality : photography and a bitter taste of the real. In: Slovenská literatúra, roč. 64, č. 1, 2017, s. 42 - ESCI

4

BAB04 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Pavel Vilikovský alebo Prepísať sa k citu, prečítať sa k zmyslu. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2007. - 192 s. [o3] 2017 Knjažkova, V. S.: Poisk identičnosti v tvorčestve slovackogo pisatelja P. Vilikovskogo. In: Filologičeskije nauki, voprosy teoriji i praktiki, roč. 69, č. 3, 2017, S. 31-34

5

BEF01 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Peter Pišťanek a budovateľský román : alebo tradícia neumiera. - (Knižná edícia časopisu Fragment) In: Fórum literárnej kritiky 2. - Bratislava : F.R. & G., 1994. - S. 17-30. - ISBN 80-85508-24-9 [o2] 2018 Taranenková, I.: Rivers of Babylon - postmoderný Bildungsroman, román konca dejín = Rivers of Babylon - a postmodern bildungsroman, the end of history novel. In: Slovenská literatúra, roč. 65, č. 3, 2018, s. 183-197 - ESCI ; SCOPUS


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA 1/0315/21 Poetika slovenskej prózy 18-20. storočia 2, 2021-2024 (člen riešiteľského kolektívu)

2

VEGA 1/0647/17 Poetika slovenskej prózy 18-20 storočia 2017-2019 (člen riešiteľského kolektívu)

3

Mastný muž. Projekt a knižná antológia súčasnej slovenskej poviedky (idea projektu a umelkecká participácia). 2023

4

Neverili sme - celovečerný dokumentárny film (námet a scenár) 2019

5

Literárny kvocient. Diskusný formát venovaný kritickej reflexii súčasnej slovenskej literatúry (dramaturgia, vedenie diskusie) 58 relácií. 2018 - súčasnosť.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen poradnej komisie ministra kultúry pre oblasť literatúry " Ministerstvo kultúry SR 2002 - 2006
Komisia Fondu na podporu umenia – výskum a odborná reflexia (literatúra) Fond na podporu umenia SR 2016 - súčasnosť
Komisia Fondu na podporu umenia – medziodborová komisia Fond na podporu umenia SR 2016 - súčasnosť
Šéfredaktor odborného literárneho časopisu Revue aktuálnej kultúry Art and Research Foundation, Amsterdam 1996 - 2000
Predseda poroty Ceny Jána Johanidesa Literárne informačné centrum 2018

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Warwick Warwick, United Kingdom 1994 - 1995 Erasmus
Ostravská univerzita Ostrava, Česká republika 1993 - 1994 externý prednášajúci

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-10-09