Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Cingerová
I.2 - Meno
Nina
I.3 - Tituly
Doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1977
I.5 - Názov pracoviska
Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
nina.cingerova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19180
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-1271-4687

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
Študijný program ruský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra, študijný odbor prekladateľstvo – tlmočníctvo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
študijný program slavistika, študijný odbor slovanské jazyky a literatúra
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
slovanské jazyky a literatúry
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
redaktorka zahraničného oddelenia Denník Hospodárske noviny, vydavateľstvo Ecopress, a. s. 2001-2008 (vrátane rodičovskej dovolenky)
odborná asistentka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2012-2020
docentka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2020 - doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Študijný pobyt (rozvoj jazykových zručností) Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина (Moskva) 1998
Študijný pobyt (rozvoj jazykových zručností) Univerza v Mariboru (Maribor) 1998
Študijný pobyt (rozvoj jazykových zručností) Univerza v Ljubljani (Ľubľana) 1999
Výskumný pobyt Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Kyjev) 2010
Výskumný pobyt OSA Archivum (Budapešť) 2012

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Morfológia a syntax ruského jazyka Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. Filológia
Preklad odborných textov 1 Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) II. Filológia
Dejiny a kultúra Ruska 1 Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. Filológia
Seminár k bakalárskej práci Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. Filológia
Dejiny a kultúra Ruska I. Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Regióny Ruskej federácie Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Analýza mediálnych textov Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Seminár k diplomovej práci Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) II. Filológia
Doktorandský seminár 1, Doktorandský seminár 2, Problémy výskumu slovanského areálu, Kľúčové otázky vybraného obdobia dejín a kultúry konkrétneho slovanského etnika Slavistika III. Filológia
Teória odborného prekladu so zameraním na filológiu Translatológia III. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. + II. Filológia
Ruské a východoeurópske štúdiá I. + II. Filológia
Translatológia III. Filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Slovanské jazyky a literatúry Filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
28
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
35
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Doplnková odborná činnosť 1-2 Ruský jazyka a kultúra (v kombinácii), Ruské a východoeurópske štúdiá I. + II. Filológia
Seminár k bakalárskej práci Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Základy semiotiky Ruský jazyka a kultúra (v kombinácii), Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Cirkev a náboženstvo v dejinách a kultúre Ruska Ruský jazyka a kultúra (v kombinácii), Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
"My" a "oni" v sovietskom a súčasnom Rusku Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Seminár k diplomovej práci Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Teoretické aspekty lingvistického výskumu konkrétneho slovanského jazyka Slavistika III. Filológia
Vývin slovanskej lingvistiky v 19.-20. storočí Slavistika III. Filológia
Interdisciplinárne aspekty v lingvistickom výskume Slavistika III. Filológia
Ruská morfológia a gramatické cvičenia 2-3 Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Akademické písanie Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Preklad odborných textov Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Preklad odborných textov 2 Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) II. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
76
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
36
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
284
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
257
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
34
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
30
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Cingerová, Nina (50%) - Dulebová, Irina (50%): Jazyk a konflikt : my a tí druhí v ruskom verejnom diskurze. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - 202 s.

Ohlasy (48)

2

ACB Dulebová, Irina (50%) - Cingerová, Nina (50%): Ruské lingvoreálie. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - 276 s. [14,19 AH] [print]

ISBN 978-80-223-4431-9

Ohlasy (35)

3

ADM Cingerová, Nina (80%) - Dulebová, Irina (20%): Rock beats the wall? : on commemorative practices in post-Soviet Russia. Journal of nationalism, memory and language politics. - Roč. 14, č. 1 (2020), s. 71-91. ISSN (online) 2570-5857

Ohlasy (9)

4

ADM Cingerová, Nina (50%) - Knapcová, Veronika (50%): Searching for a new language : the image of the USSR in the Czecho-Slovak discourse after the fall of the communist regime. In: Studia Slavica Hungaricae. - Roč. 59, č. 1 (2014), s. 205-215. - ISSN 0039-3363.

Ohlasy (2)

5

AFC Motyková, Katarína (50%) - Cingerová, Nina (50%): Präzedenznamen im Kontext der Interkulturalität : das Beispiel "Gorbi". In: Interkulturelle Linguistik im Aufbruch : das Verhältnis von Theorie, Empirie und Methode. - Tübingen : Gunter Narr, 2011. - S. 175-183. - ISBN 978-3-8233-6682-9.

Ohlasy (7)

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AAB Cingerová, Nina (100%) : Červenejúce sa slová : sovietizmy v sovietskom a ruskom verejnom diskurze. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - 209 s. [10,46 AH]. ISBN 978-80-223-4599-6

Ohlasy (9)

2

ACB Cingerová, Nina (50%) - Motyková, Katarína (50%): Úvod do diskurznej analýzy. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - 174 s. ISBN 978-80-223-4385-5

Ohlasy (32)

3

V3 Cingerová, Nina (50%) - Vazanova, Marina (50%):Metodika obučenija Slovakov russkim neopredelennym mestoimenijam. In: Filologičeskij klass. - Roč. 27, č. 1 (2022), s. 249-260. Časopis je registrovaný vo wos.

4

V2 Cingerová, Nina (50%) - Dulebová, Irina (50%):Uštipačnosť and correctness in Slovak online humour. In: The Ethics of Humour in Online Slavic Media Communication. 1. vyd. ISBN 978-0-367-68911-7. London - New York: Routledge, 2022. S. 127-138

Ohlasy (2)

5

AEC Cingerová, Nina (50%) - Dulebová, Irina (50%): Speech Etiquette in Slovak Online Linguaculture. In: Speech Etiquette in Slavic Online Communities. - : 1. vyd. ISBN 978-3-030-81746-6. - Cham: Palgrave Macmillan, 2021. - S. 267-289.

Registrované v Scopus.

6

V3 Cingerová, Nina (50%) - Dulebová, Irina ((50%). Žanrovyj sostav masspersonaľnoj kommunikacii v onlajn soobščestvach. In: Medialingvistika. Roč. 9, č. 3 (2022), s. 273-284. - ISSN (print) 2312-0274

Registrované v Scopus.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Cingerová, Nina (50%) - Dulebová, Irina (50%): Jazyk a konflikt : my a tí druhí v ruskom verejnom diskurze. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - 202 s.

[o2] 2020 Liďák, J. - Štefančík, R.: Reflections on the gap hypothesis in the immigration policy of the Slovak Republic. In: Politické vedy, roč. 23, č. 4, 2020, s. 24 - ESCI

2

ACB Cingerová, Nina (50%) - Motyková, Katarína (50%): Úvod do diskurznej analýzy. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - 174 s. ISBN 978-80-223-4385-5

[o3] 2019 Sámelová, A. - Stanková, M.: Dedziennikarstwo i jego wpływ na język mediów. In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. Lodž : Universytet Lódzki, roč. 53, 2019, S. 121

[n1] 2022 sk ~ Mikuláš, R.: Od topológií k typológiám a späť : k problematike štruktúrovania korelácií literatúry, vedy a poznania. In: . World Literature Studies, roč. 14, č. 4, 2022, s. 17, 27 -- WOS ; SCOPUS ; AHCI

3

ADF Cingerová, Nina (50%) - Motyková, Katarína (50%): Analýza dispozitívu ako nadstavba diskurznej analýzy. In: Jazyk a kultúra [elektronický dokument]. - Roč. 4, č. 16 (2013), nestr. [6 s.] [online]. - ISSN (online) 1338-1148

[o1] 2019 Bočák, M.: Globalized eating culture : mediation and mediatization. Basingstoke : Pagrave MacMillan, 2019, S. 177 - SCOPUS

4

ADM Cingerová, Nina (80%) - Dulebová, Irina (20%): Rock beats the wall? : on commemorative practices in post-Soviet Russia. Journal of nationalism, memory and language politics. - Roč. 14, č. 1 (2020), s. 71-91. ISSN (online) 2570-5857

[o3] 2021 - Vaňáčová, T. - Naxera, V. - Tábor v Letech jako "neexistující pseudokoncentrák": analýza proměny letských narativů. - In: Central European Journal of Politics, roč. 7, č. 1, 2021 ; s. 97

[n2] 2022 zz ~ Khlevnyuk, D.: Framing and Screening the Gulag : Politics of Memory of the Great Patriotic War and Stalin s Repressions in Russian Regions. In: Communist and Post-Communist studies, roč. 55, č. 3, 2022, s. 27, 39

[n1] 2023 zz ~ Comer, M.: Lubyanka: Dissonant memories of violence in the heart of Moscow. In: Memory Studies, roč. 16, č. 3, 2023, s. 573 -- CCC ; SSCI ; AHCI ; CPCI-SSH

5

ADF Cingerová, Nina(100%) : Štruktúrovanie diskurzu v teórii E. Laclaua a Ch. Mouffovej a jej miesto v rámci diskurzných štúdií. In: Jazyk a kultúra [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 9 (2012), nestr. [7 s.] [online]. - ISSN (online) 1338-1148

[o2] 2015 Androvičová, J.: Sociológia, roč. 47, č. 4, 2015, s. 338 - SSCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2015-2017: KEGA 072UK-4/2015 Vysokoškolská učebnica Ruské lingvoreálie

Zástupkyňa hlavnej riešiteľky

Cieľom projektu bol výskum problematiky lingvoreálií, hlavným výstupom bola vysokoškolská učebnica Ruské lingvoreálie, pri ktorej sa aplikovala metodická koncepcia jednoty jazyka a kultúry a Glosár ruských lingvoreálií.

Projekt bol agentúrou KEGA zaradený medzi TOP projekty, „splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov)“. Dvojjazyčný glosár Glosár ruských lingvoreálií (v spoluautorstve s I. Dulebovou a K. Hrčkovou) bol Jednotou tlmočníkov a prekladateľov nominovaný v súťaži Slovník roku 2019 (http://www.jtpunion.org/Soutez-Slovnik-roku/Seznam-slovniku-2019) a získal čestné uznanie poroty (https://www.jtpunion.org/Soutez-Slovnik-roku/Cena-SLOVNIK-ROKU-2019-udelena).   

2

2017-2019: VEGA 1/0539/17 Jazyk a konflikt. Vytváranie obrazu nepriateľa v súčasnom ruskom verejnom diskurze

Zástupkyňa hlavnej riešiteľky

Projekt sa zameriaval na identifikáciu diskurzných stratégií a jazykových prostriedkov, ktorými sa napomáha nastoľovanie hraníc medzi kolektívnymi subjektmi.

Hlavným výstupom z projektu boli dve monografie: Cingerová, N., Dulebová, I. Jazyk a konflikt. My a tí druhí v ruskom verejnom diskurze (2019) a Cingerová, N. Červenejúce sa slová. Sovietizmy v sovietskom a ruskom verejnom diskurze (2018).

3

2018-2020: KEGA 052UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Kultúrne regióny Ruska v cestovnom ruchu

Zástupkyňa hlavnej riešiteľky

Cieľom projektu bolo priblížiť študentom rozmanité podoby súčasného ruského priestoru, zvýšiť ich lingvokultúrnu, areálovú a odbornú kompetenciu a ich šance zaujať miesto na trhu práce v oblasti cestovného ruchu.

Hlavným výstupom z projektu je heslár Cingerová, N., Dulebová, I., Jalová, K. Kultúrne a historické pamiatky Ruska (2019) a vysokoškolská učebnica Cingerová, N., Dulebová, I. Kultúrne regióny Ruska (2021).

4

2022-2026: APVV-21-0198 Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitonovedných textov ako kultúrny a literárny transfer

Riešiteľka

Projekt skúma podmienky vzniku prekladov v historickom kontexte, status, funkciu a úlohu prekladateľov ako mediátorov, inštitucionálne zázemie a funkciu prekladov v širšom rámci literárneho transferu, čo umožní vytvoriť komplexnejší obraz tohto typu prekladu ako vedeckej a tvorivej činnosti a jeho miesta v dejinách prekladu.

Ide o aktuálne riešený projekt.

5

2021-2023 KEGA 003UK-4/2021 Vysokoškolská učebnica Mediálna lingvistika

Vedúca riešiteľka

Cieľom projektu je vypracovanie vysokoškolskej učebnice Mediálna lingvistika, ktorá priblíži študentom jazykové špecifiká a princípy lingvistickej analýzy tradičných mediálnych žánrov, ale aj nových žánrov formujúcich sa v priestore internetu.

Ide o aktuálne riešený projekt.

6

2021-2023 VEGA: 1/0452/21 Jazyk sekuritizácie v súčasnom slovenskom verejnom diskurze

Cieľom projektu je analýza komunikačných stratégií v sekuritizačnom diskurze a identifikácia hodnôt, subjektov a konania, ktoré sú konštruované ako problém.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka odborovej rady doktorandského študijného programu Slavistika (študijný odbor Filológia) Filozofická fakulta UK v Bratislave 2020 - doteraz
Členka odborovej rady doktorandského študijného programu Translatológia (študijný odbor Filológia) Filozofická fakulta UK v Bratislave 2020 - doteraz
Študijná poradkyňa Filozofická fakulta UK v Bratislave 2013-2015
Vedúca katedry rusistiky a východoeuróskych štúdií Filozofická fakulta UK v Bratislave 2020-2023
Podpredsedníčka vedeckej rady fakulty Filozofická fakulta UK v Bratislave od septembra 2023 -

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Petrohradská štátna univerzita, filologická fakulta Petrohrad, RF 2019 (september) Erasmus+
Masarykova univerzita, filozofická fakulta Brno, ČR 15.10.-17.12.2020 (pre pandémiu sa kurz uskutočňoval online) Prednáškový pobyt na tému Jazyk ruských médií (v rozsahu 20 vyučovacích hodín)

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-24