Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Chudinová
I.2 - Meno
Eva
I.3 - Tituly
doc., PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1958
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka
I.8 - E-mailová adresa
eva.chudinova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16493
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0001-8040-562X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
II.b - Rok
1982
II.c - Odbor a program
Žurnalistika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdiá
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdiá
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Docentka Katedra marketingovej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského od r. 2018
Docentka Institu komunikačních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, Praha 2017-2018
Rriaditeľka marketingu Televízia Bratislava 2017
Docentka Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie 2016-2017
Docentka Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola 2012-2016
Hovorkyňa , vedúca referátu kontaktu s médiami Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2010-2012
Hovorkyňa, vedúca referátu styku s médiami Magistrát hl. mesta SR Bratislava 2003-2010
Novinárka Národný inšpektorát práce 2002-2003
Vedúca redaktorka, redaktorka, hlavný sekretár redakcie Slovenský rozhlas 1982-2001

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz v oblasti komunikačných zručností pre odborných zamestnancov – špecialistov Magistrát hl. mesta SR Bratislacy 2008
Stáž SI Švédsko 1997
Kurz nemeckého jazyka Jazyková škola, Bratislava 1996-1998
Zisk titulu PhDr. Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1984
Kurz prezentačných zručnosti Národný inšpektorát práce 2003
Kurz počítačových zručností SLovenský rozhlas 1998

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Komunikácia s verejnosťou 1 Marketingová komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Komunikácia s verejnosťou 2 Marketingová komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Public relations Žurnalistika II: Mediálne a komunikačné štúdiá
Komunikácia s verejnosťou 3 Marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Komunikácia s verejnosťou 4 Marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Public relations I Marketingová komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Public relations II Marketingová komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Marketingová komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
18
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
45
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Špecifickosť prejavu v audiovizuálnych médiách Marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálne a komunikačné štúdiá
Odborné praktikum 3 I. Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
116
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
48
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB : Kompetentný hovorca / Chudinová Eva, Tušer Andrej, Foret Miroslav (Recenzent), Sand Ján (Recenzent). - 1. vyd. - Žilina : Eurokódex, 2013. - 158 s. [6,8 AH]- ISBN 9788081550195.

2

ACB : Praktikum mediálnej tvorby / Tušer Andrej, Bartošek Jaroslav, Kasarda Martin, Orban Karol, Chudinová Eva, Hudíková Zora, Ondrášik Branislav. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2010. - 368 s. - ISBN 9788089447169

3

ACB

Rozhlasová komunikácia / Viera Lehoczká, Eva Chudinová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2007. - 148 s. - (Mediálne kompetencie). - ISBN 978-80-89220-97-7.

4

AFG Communication intersections - journalist and spokesman. Chudinová, Eva. 2014. [Prieniky mediálnej komunikácie novinára a hovorcu] / In: Current issues of science and research in the global world [elektronický zdroj] : book of abstracts. - Žilina : Eurokódex in cooperation with Pan-European University in Bratislava, 2014. - ISBN 9788081550331. - P. 43 [CD-ROM].

5

V3

ID = 479189

Čl

Interaction between spokesperson and journalist in crisis communication

Autori

Chudinová, Eva, Benčič, Stanislav

Aktualʹnye naučnye issledovanija v sovremennom mire (elektronický dokument)

Rok, ročník, číslo

2022, Roč. 65, č. 4

Rozsah

s. 10-20

Trvalý odkaz - CREPČ

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C75C6599736D1B49F90D7186E8

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

V3

ID = 479189

Čl

Interaction between spokesperson and journalist in crisis communication

Autori: Chudinová, Eva, Benčič, Stanislav

Aktualʹnye naučnye issledovanija v sovremennom mire (elektronický dokument)

Rok, ročník, číslo

2022, Roč. 65, č. 4

Rozsah

s. 10-20

Trvalý odkaz - CREPČ

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C75C6599736D1B49F90D7186E8

2

AFD Etická dilema v kntexte pravdy a lži médi

Autor: Chudinová Eva

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Pravda, lož a sloboda slova : 30 rokov po páde totality. - : 1. vyd. ISBN 978-80-224-1871-3. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. - S. 46-56

3

V202

Chudinová, Eva (aut) [UKOFIPG] (50%) - Benčič, Stanislav (aut) (50%):

The current social research of spokespersons' role in mass media communication

Lit.: 23 zázn.

In: Polish science journal : international science journal : č. 10. - Varšava : iScience Sp. z o.o., 2022. - S. 40-48. - ISBN 978-83-949403-4-8

príspevok

020 Humanitné vedy

060 Spoločenské a behaviorálne vedy

7205 sociálne, ekonomické a právne vedy mediálne a komunikačné štúdiá

URL: https://sciencecentrum.pl/wp-content/uploads/2022/11/POLISH%20SCIENCE%20JOURNAL%2055%20%28web%29.pdf

4

AED Chudinová, Eva. Význam internej komunikácie narastá

/ Chudinová, Eva [Autor, 100%] In: Marketingová komunikácia, médiá, reklama (20) [elektronický dokument] : zborník vedeckých štúdií z histórie a teórie marketingovej komunikácie, médií a reklamy/ Horňák, Pavel [Zostavovateľ, editor] ; Chudinová, Eva [Zostavovateľ, editor] ; Brečka, Samuel [Recenzent] ; Tušer, Andrej [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. – ISBN 978-80-223-5154-6, s. 116-128 [online]


5

ADF01 Chudinová, Eva (100%) : TV Bratislava ako významný regionálny komunikátor v reflexii času

Lit.: 10 zázn.

In: Media journal. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. 15-22. - ISSN (print) 2585-9919

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ACB

Rozhlasová komunikácia / Viera Lehoczká, Eva Chudinová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2007. - 148 s. - (Mediálne kompetencie). - ISBN 978-80-89220-97-7.

[Lehoczká, Viera (50%) - Chudinová, Eva (50%)]

Ohlasy:

2008

[4] LALUHOVÁ, Juliána. Rozhlasové vysielanie a mladý poslucháč. In Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 31. marca a 1. apríla 2008. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2008. ISBN 978-80-8105-072-5, s.24.

[6] CHARVÁT, J. Rozmotávanie klbka. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, 2008, roč. 51, č. 1-2, s. 83-87.

2009

[4] PRAVDOVÁ, Hana. Determinanty kreovania mediálnej kultúry. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2009. ISBN 978-80-8105-113-5, s. 351.

[4] PRAVDOVÁ, Hana. Sociokultúrny kontext masovej komunikácie. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2009. ISBN 978-80-7121-314-7, s. 132.

2010

[3] KAZANKOVÁ, D. Profesijná kompetencia sociálneho pedagóga a podnety k jej modelovaniu. In Sociální pedagogika ve střední Evropě 2010 : inovace a nové trendy : [sborník z konference] [CD-ROM ]. Brno : Institut mezioborových studií, 2010. ISBN 978-80-87182-15-4, s. 84.

2011

[4] PRAVDOVÁ, Hana. Žurnalistické žánre. In Lexikón masmediálnych štúdií. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1, Kap. III, s. 67.

[4] LALUHOVÁ, Juliana. Mediálny priestor Slovenskej republiky. In Lexikón masmediálnych štúdií. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1, Kap. II, s. 48.

2012

[4] PRAVDOVÁ, Hana. Prehľad žurnalistických žánrov v jednotlivých typoch médií. In Základy masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, c2012. ISBN 978-80-8105-340-5, Kap. III, s. 83.

[4] LALUHOVÁ, Juliana. Štruktúra a typy médiín v Slovenskej republike. In Základy masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, c2012. ISBN 978-80-8105-340-5, Kap. II, s. 60.

2

ACB

Praktikum mediálnej tvorby / Andrej Tušer a kolektív. - 1.vyd. - Žilina : Eurokódex, 2010. - 368 s. : il. - ISBN 978-80-89447-16-9.

Ohlasy:

2010

[4] HRADISKÁ, Elena. Interaktívni amatéri v mediálnom priestore [Interactive amateurs in media space]. In Nové trendy v marketingu : dôsledky hospodárskej krízy : výzva pre marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2010. ISBN 978-80-8105-205-7, s. 61, 63.

2011

[4] PRAVDOVÁ, Hana. Fenomén zábavy a úloha stereotypov v produkcii a recepcii mediálnej kultúry [Phenomenon of amusement and role of stereotypes in production and acceptance of media culture]. In Communication Today. ISSN 1338-130X, 2011, roč. 2, č. 1, s. 24.

[3] DORČOVÁ, Vladimíra. Audio i video segmenti u TV portretima slovačkih vojvođanskuh umetnika Martina Prebuđile [Obrazová a zvuková zložka v TV portrétoch slovenských vojvodinských umelcov Martina Prebudilu]. In Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka = Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov [online], 7. februára 2011 [cit. 2013-12-16], [3 s.]. Dostupné na WWW: .

2012

[3] ČUŘÍK, Jaroslav a kol.. Nové trendy v médiích. I. sv., Online a tištěná média. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5825-5, s. 10, 17, 18, 19, 2019.

2013

[3] DORČOVÁ, Vladimíra. [Portál] www.slovackizavod.org.rs. In Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka = Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov [online], 30. apríla 2013 [cit. 2013-05-06], [1 s.]. Dostupné na WWW: .

2014

[4] BORTÁK, Ján. Žurnalisticko-metodické postupy a lexikálne stvárnenie NHL v denníkoch Sme, Pravda a Šport (2012/2013). In Otázky žurnalistiky : časopis pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie. ISSN 0322-7049, 2014, vol 57, no. 1-2, p. 137.                                                            2020                                                                                                                                   

(3) RONČÁKOVÁ, Terézia, MOCOVÁ, Lenka. NEW JOURNALISTIC GENRES IN SOCIAL WEEKLIES: ASTATISTICAL PROBE NOVI NOVINSKI ŽANROVI U DRUŠTVENIM TJEDNICIMA: STATISTIČKA PROBA. ISSN 1330-0067 Online ISSN 1848-7793, 2020, vol. 53, no 1-2, p. 92-100.                                                                                           

(4) 2019. ŠIMONČIČ, MAREK, STRAKOVÁ ALŽBETA. COMPARISON OF SELECTED ANALYTICAL TV PROGRAMS. Megatrends and Media, ISSN 453-6474 Online-ISSN: 2453-6474. vol1, no 6, p. 291-300.

3

AAB

Kompetentný hovorca / Eva Chudinová, Andrej Tušer. - 1. vyd. - Žilina : Eurokódex, 2013. - 158 s. : il. - ISBN 978-80-8155-019-5.

[Chudinová, Eva (80%) - Tušer, Andrej (20%)]

Ohlasy:

2014

[6] BREČKA, Samuel. Kompetentný hovorca. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, 2014, vol. 57, no. 1-2, p. 161-162. 2017                                                              (04) Ševčíková Veronika. Porevolučný pohľad na profesiu hovorcu a tlačového tajomníka. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322_7049, 2017, vol. 60, no 3-4, p. 135 - 146                                                              2019                                                                                                                                 (04) Szabóová, Veronika. Krízová komunikácia v kreatívnych priemysloch a jej personálne oblasti. In Marketing identity. ISSN: 1339-5726 Online-ISSN: 1339-5726, 2019, vol. 7, no 1, p. 335 - 352

4

BCI01

Chudinová, Eva (aut) [UKOFIPG] (100%):

Public relations [elektronický dokument] : 1. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - 104 s. [5,71 AH] [CD-ROM] [online]

Lit.: 61 zázn.

ISBN 978-80-223-4825-6

skriptum

020 Humanitné vedy

URL: https://fphil.uniba.sk/uploads/media/Chudinova_-_Public_Relations_I.pdf

Ohlasy (5):

[o4] 2021 ~ Vunhu, D.: Public Relations v službách zdravotníctva. In: Marketingová komunikácia. Médiá. Reklama. Bratislava : Univerzita Komenského, 2021, S. 216

[n2] 2022 sk ~ Jászberényi, J.: Plánovanie a meranie výkonnosti PR. In: Marketingová komunikácia. Médiá. Reklama 21 : zborník vedeckých štúdií z histórie a teórie marketingovej komunikácie, médií a reklamy. Bratislava : Univerzita Komenského,2022, S. 141

[n2] 2022 sk ~ Pereszlényiová, K.: Greenwashing v kontexte manipulácie, propagandy a PR. In: Marketingová komunikácia. Médiá. Reklama 21 : zborník vedeckých štúdií z histórie a teórie marketingovej komunikácie, médií a reklamy. Bratislava :Univerzita Komenského, 2022, S. 191

[n2] 2022 sk ~ Lipa, T.: Bariéry a príležitosti zlepšenia cestovného ruchu z pohľadu makroregiónu Slovenska na mikroregión mesta Skalica. In: Marketingová komunikácia. Médiá. Reklama 21 : zborník vedeckých štúdií z histórie a teóriemarketingovej komunikácie, médií a reklamy. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022, S. 240

[n1] 2022 zz ~ Uhlik, M. - Bednárik, J. - Solik, M. - Minariková, J.: The Use of Communication Tools in Human Resources Marketing and the Role of Critical Thinking in This Process. In: Media Literacy and Academic Research, roč. 5, č. 2, 2022,s. 265 -- WOS ; ESCI

5

GHG

Nové obytné jednotky pribudli v ubytovni Kopčany / Eva Chudinová.

In: Hlavné mesto SR Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Hlavné mesto SR Bratislava, 2004. - [1 s. - online].

[Chudinová, Eva (100%)]

Ohlasy:

2006

[2] ONDOŠ, Slavomír - KOREC, Pavol. Súčasné dimenzie sociálno-demografickej priestorovej štruktúry Bratislavy. In Sociológia. ISSN 0049-1225, 2006, roč. 38, č. 1, s. 52, 79.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1


Typ projektu: VEGA 1/0012/22

Názov projektu: Inovatívne obchodné modely formátov maloobchodných jednotiek založené na dátach geomarketingu a ich vplyv na tvorbu hodnotovej ponuky a maloobchodnej siete potravín v období digitalizácie.

Doba riešenia: 2022 – 2024

Pozícia: riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Katedrový koordinátor Erazmus+ Katedra marketingovej komunikácie 2018-2022
Členka redakčnej rady vedeckého časopisu Finančné trhy Vydavateľstvo Derivat, s.r.o. 2014-2018
Členka redakčnej rady odborného časopisu For Fin Vydavateľstvo Fin Star 2014-2017
Členka redakčnej rady vedeckého magazínu Media Journal PEVŠ, s.r.o 2015-2018
Ambasádorka RegionTVnetu Združenie regionálnych televízií 2016-
Odborná pracovná skupina projektu: Komunikácia – cesta k úspechu, vedúca časti Prezentačné zručnosti ŠPÚ 2018-2020
Členka Vedeckej rady Fakutla masmédií, Paneurópska vysoká škola 2012 - 2016, 2017
Členka dočasnej pracovnej skupiny pre rekodifikáciu právnej regulácie audiovizuálnych mediálnych služieb Ministerstvo kultúry SR 2017 - 2020
Konzultantka RTVS, Slovenský rozhlas 2015 -
Členka Odborovej komisie Fakulta masmédií PEVŠ od 2017

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Institu komunikačních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, Praha / Smetanovo nábřeží 6, Praha 2017-2018 Členka Katedry marketingové komunikace a public relations

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-27