Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kolbiarz Chmelinová
I.2 - Meno
Katarína
I.3 - Tituly
doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1975
I.5 - Názov pracoviska
Katedra dejín výtvarného umenia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
katarina.chmelinova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3946?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Vedy o umení a kultúre
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-7511-266X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského Bratislava
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
Veda o výtvarnom umení - Dejiny umenia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského Bratislava
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny výtvarných umení - Dejiny umenia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská Univerzita v Trnave
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
2.1.17 Dejiny a teória umenia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
kurátorka zbierok starého umenia - čiastočný úväzok Slovenská národná galéria v Bratislave 2000 - trvá
asistent Univerzita Komenského Bratislava 2001-2002
odborný asistent Univerzita Komenského Bratislava 2002-2018
docent Univerzita Komenského Bratislava / Comenius University Bratislava 2018 to the present

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
NOVITIUS-príprava mladých vysokoškolských učiteľov; 3 semestre Vzdelávací Nadace Jana Husa brno a + Institut für kunstgeschichte Universität Salzburg Vzdĕlávací nadace Jana Husa - Brno, Institut für kunstgeschichte Universität Salzburg 2001
Akademický informačný systém AiS Univerzita Komenského Bratislava 2002
Akademický informačný systém AiS2 Univerzita Komenského Bratislava 2006
Súdny znalec v odbore 440301 Umenie výtvarné Ústav súdneho znalectva, Slovenská technická univerzity Bratislava 2008
Seminaire europée des conservateurs - Programme Courants La Maison des Coultures du Monde, Paris 2009
Dištančné vzdelávanie v MS Teams Dištančné vzdelávanie v MS Teams 2020
Metodika skúšania v MS Teams Dištančné vzdelávanie v MS Teams 2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny dejín umenia 1 a 2 Dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Seminár z dejín umenia antiky Dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Ikonografia antického umenia Dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Ikonografia novovekého umenia Dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Analýza výtvarného diela 1 a 2: maliarstvo, sochárstvo Dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Seminár z dejín umenia 17. a 18. storočia Dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Umenovedné štúdiá II Umenovedné štúdiá III. vedy o umení a kultúre
Interpretačné rámce umenia - 20% Umenovedné štúdiá III vedy o umení a kultúre
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Dejiny umenia, Univerzita Komenského Bratislava I. vedy o umení a kultúre
Dejiny umenia - História, Univerzita Komenského Bratislava I. vedy o umení a kultúre
Umenovedné štúdia - Doktorský štúdijný program, Univerzita Komenského Bratislava III. vedy o umení a kultúre
Didaktika výtvarné výchovy - Doktorský studijní program, Univerzita Karlova Praha - členka oborové rady III. vedy o umení a kultúre
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Estetika, Komenského Univerzita v Bratislave filozofia / vedy o umení a kultúre
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
26
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
16
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Dejiny antického maliarstva a sochárstva -100% dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Úvod do aktuálnych prístupov dejín umenia - 100% dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Metodická príprava - 50% dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Dejiny antickej architektúry - 50% dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Špeciálna prednáška z dejín a teórie výtvarného umenia 1 (Kritické pojmy dejín umenia 1) - 100% Umenovedné štúdiá III. vedy o umení a kultúre
Odborná exkurzia 1 - 50% dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Seminár k bakalárskej práci 1 a 2 - 2x 100% dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Dejiny architektúry 17. a 18. storočia - 50% dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Odborná prax - 50% dejiny umenia I. vedy u umení a kultúre
Seminár k dizertačnému projektu z dejín a teórie výtvarného umenia 1 - 100% Umenovedné štúdiá III. Vedy o umení a kultúre
Seminár k dizertačnému projektu z dejín a teórie výtvarného umenia 2 - 100% Umenovedné štúdiá III. Vedy o umení a kultúre
Seminár k dizertačnému projektu z dejín a teórie výtvarného umenia 3 a 4 - 2x 100% Umenovedné štúdia III. Vedy o umení a kultúre
Seminár k dizertačnému projektu z dejín a teórie výtvarného umenia 7 a 8 - 2x 100% Umenovedné štúdiá III. Vedy o umení a kultúre
Špeciálny doktorandský seminár z dejín a teórie výtvarného umenia 1 a 2 - 2x100% Umenovedné štúdiá III. Vedy o umení a kultúre
Teória a prax dejín umenia – 100. rokov dejín umenia na UK I a 2 - 10% dejiny umenia I. Vedy o umení a kultúre

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
120
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
34
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
142
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
21
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
21
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Chmelinová, Katarína: Skarby baroku. Między Bratysławą a Krakowem /Treasures of the Baroque. Between Bratislava and Krakow. Krakow : Muzeum narodowe w Krakowie , 2017, 320s. [16AH] ISBN 978-83-7581-236-7

+ ZZZ zahraničná výstava / exhibition abroad

SKARBY BAROKU. Między Bratysławą a Krakowem / Treasures of baroque between Bratislava and Kraków Muzeum Narodowe w Krakówie (spolupráca so/cooperation with SNG Bratislava)

Katarína Chmelinová; 10.2. – 23.4.2017

2

Chmelinová, Katarína: Niekoľko poznámok k barokovému umeniu Spiša v 17. a 18. storočí. In: Homza, M. (ed.): Historia Scepusii, vol. 2 : dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1948. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - ISBN 978-80-223-4210-0. - S. 838-875 [4,95 AH]

3

Chmelinová, Katarína (ed.): Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16.-18. storočí. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010. - ISBN 978-80-8059-154-0. (+ Chmelinová, Katarína: Katolícka obnova a podoby jej umeleckého mecenátu. In: Ibidem, S. 59-103, [4,6 AH] + medzinárodná výstava v Slovenskej národnej galérií - https://old.sng.sk/sk/vystavy/155_industrialna-krajina-stredoslovenske-banske-mesta-v-16.-18.-storoči + prednáškový cyklus)

4

Chmelinová, Katarína: Miesto zázrakov - premeny barokového oltára. - 1. vyd. - Bratislava : SNG, 2005. - 112 s., ISBN 80-8059-100-8 (+ výstava s rovnakým titulom v Slovenskej národnej galérií - https://old.sng.sk/sk/vystavy/440_miesto-zazrakov-premeny-barokoveho-oltara)

5

Chmelinová, Katarína:  Za Márie Terézie. Kapitoly z dejín barokového sochárstva a maliarstva na Slovensku. Bratislava : Stimul , 2018, ISBN 978-80-8127-200-4

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AAA Chmelinová, Katarína: Skarby baroku. Między Bratysławą a Krakowem /Treasures of the Baroque. Between Bratislava and Krakow. Krakow : Muzeum narodowe w Krakowie , 2017, 320s. [16AH] ISBN 978-83-7581-236-7

+ ZZZ zahraničná výstava / exhibition abroad

SKARBY BAROKU. Między Bratysławą a Krakowem / Treasures of baroque between Bratislava and Kraków Muzeum Narodowe w Krakówie (spolupráca so/cooperation with SNG Bratislava)

Katarína Chmelinová; 10.2. – 23.4.2017

2

AEC01 Kolbiarz Chmelinová, Katarína (aut) [UKOFIVU] (100%): University Art History in Slovakia after WWII and its sovietization in the 1950s In: Artium Quaestiones : Roč. 30. - Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019. - S. 161-190. - ISSN 0239-202X

3

ADM01 Kolbiarz Chmelinová, Katarína (aut) [UKOFIVU] (100%): Rodiště Jana Brokoffa a jeho možný vliv na pozdější mistrovo působení = The birthplace of Jan Brokoff and its sculptural milieu.In: Umění. - Roč. 67, č. 5 (2019), s. 451-463. - ISSN (online) 1804-6509 (WOS, SCOPUS)

4

V3 Kolbiarz Chmelinová, Katarína (aut) [UKOFIVU] (100%): Academician on the periphery : Johann Georg Walter in Modra = Akademik na periférii : Johann Georg Walter v Modre. In: Opuscula historiae artium. - Roč. 71, č. 1-2 (2022), s. 106-119. - ISSN (print) 1211-7390 (SCOPUS)

5

ACB Kolbiarz Chmelinová, Katarína: Za Márie Terézie. Kapitoly z dejín barokového sochárstva a maliarstva na Slovensku. Bratislava 2018, 120s., ISBN 978-80-8127-200-4

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Chmelinová, Katarína: Skarby baroku. Między Bratysławą a Krakowem /Treasures of the Baroque. Between Bratislava and Krakow. Krakow : Muzeum narodowe w Krakowie , 2017, 320s. [16AH] ISBN 978-83-7581-236-7

- [o1] 2021 - Kolbiarz, A. - Silesian Painters and Sculptors at the Vienna Academy of Fine Arts in the Years 1726–1780 : A Contribution to the History of Academism in the Early Modern. - In: Arts, roč. 10, č. 86, 2021; s. 20 ; WOS; ESCI;

- [o3] 2018 - Sobczynska- Szczepanska, M. - In: Biuletyn historii sztuki, roč, 80, č. 1, 2018 ; S. 63

-[n2] 2021 zz ~ Jávor, A.: Johann Lucas Kracker : Neue Funde. In: Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae, roč. 62, č. 1, 2021, s. 146

2

ABB02 Beňová, Katarína (aut) [UKOFIVU] (50%) - Kolbiarz Chmelinová, Katarína (aut) [UKOFIVU] (50%): Diela Konráda Švestku v sakrálnych objektoch a zbierkach. In: Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka. - Martin : Matica slovenská, 2013. - S. 64-183. - ISBN 978-80-8115-154-5

[n1] 2015 zz ~ Nestič, J.: The influence of Andrea Pozzo's models from his treatise Perspectivae pictorum atque architectorum on Croatian 18th-century illusionist altarpieces. In: Radovi Instituta za Povijest Umjetnosti, roč. 39, 2015, s. 96-- SCOPUS

3

V201 Kolbiarz Chmelinová, Katarína (aut) [UKOFIVU] (50%) - Ragač, Radoslav (aut) (50%): Päťdesiate výročie kňazstva Imricha Esterházyho : niekoľko poznámok k takmer zabudnutej barokovej slávnosti v Bratislave. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. - Brno : MU, 2009. - S. 521-537. - ISBN 978-80-210-4972-

[n1] 2018 zz ~ Kačic, L.: Italian Musicians at the Court of Emericus Esterhazy in Pressburg and Contacts with the Imperial Court Ensemble in Vienna. In: Musicologica Brunensia, roč. 53, č. Supplement 1, 2018, s. 184 -- ESCI ; SCOPUS

4

ADN01 Kolbiarz Chmelinová, Katarína (aut) [UKOFIVU] (100%): Experiment Nestex - alebo ako dnes v slovenských podmienkach uchopiť stálu expozíciu. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Č. 1 (2015), s. 21-36. - ISSN (print) 1339-2204

[o2] 2017 ~ Maráky, P.: The 2016 exhibition in slovak museums. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, roč. 5, č. 1, 2017, s. 179 -- AHCI ; SCOPUS

5

Chmelinová, Katarína: Beitrag zur Geschichte einer Künstlerfamilie im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa der Bildhauer Joseph Leonard Weber und Trnava. In: Generationen, Interpretationen, Konfrontationen. - Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2007. - ISBN 978-80-968682-9-2. - S. 151-165

- [o2] 2018 - Kolbiarz, A. - From Świdnica to Bratislava : The sculpture of Christ the Saviour from the collection of the Slovak National Gallery. - In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, roč. 8, č. 3, 2020 ; s. 91 ; SCOPUS ; ESCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2021 – 2023 - Vega grant č. 1/0659/21 - Názov: Tradícia versus inovácia. Sondy do umenia a architektúry miest na Slovensku okolo 1800 a ich reflexie. Hlavná riešiteľka / Grant Leader: doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD. Spoluriešiteľky / Co-investigators doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.; doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

2

2015 - 2021  – Visegrad University Studies Grant No. 61500125 - Museum and galley education in Visegrad region. Zodpovedný riešiteľ/ Grant Leader: Katarína Kolbiarz Chmelinová

3

2019 - Ministerstvo kultúry SR, grant "Obnovme si svoj dom", č. MK-5237/2019-423 - Názov: Umelecký mecenát okolo roku 1800. K pamiatkam výtvarného umenia a architektúry z doby neskorého osvietenstva na Slovensku. Zodpovedný riešiteľ/ Grant Leader: Katarína Kolbiarz Chmelinová

4

2018 - 2020 – VEGA grant č. 1/0897/18 – Názov: „Mecenát výtvarného umenia okolo roku 1800.“ Hlavná riešiteľka /Grant Leader: Katarína Beňová, Spoluriešiteľ / Co-investigator: Katarína Kolbiarz Chmelinová

5

2018 - 2020 – KEGA grant č. 02VŠVU/4/2018 – Názov: „Interdisciplinárna teoretická a praktická výuka evidencie, identifikácie a ochrany a reštaurovania fotografie“. Grant Leader: Katarína Beňová, Spoluriešiteľ / Co-investigato Katarína Kolbiarz Chmelinová

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
študijná poradkyňa /study advisor Univerzita Komenského Bratislava / Comenius University Bratislava 2004-2011
katedrová koordinátorka programu Erasmus a iných zahraničných mobilít / Erasmus and mobility coordinator of the department Univerzita Komenského Bratislava / Comenius University Bratislava 2004-2011
pedagóg dejín umenia na Univerzite tretieho veku UK v Bratislave / lecturer of art history at the University of the Third Age, Comenius University in Bratislava Univerzita Komenského Bratislava / Comenius University Bratislava 2004-2008
členka skúšobenej komisie pre záverečné skúšky Bc. štúdia / Board member of the Bachelors final exams Univerzita Komenského Bratislava / Comenius University Bratislava 2004 do dnes
členka skúšobenej komisie pre záverečné skúšky Mgr. štúdia / Board member of the Masters final exams Univerzita Komenského Bratislava / Comenius University Bratislava 2006-2016
členka komisie pre udelenie titulu ArtD v odbore reštaurovanie / Board member of the ArtD. study in conservation and restoration Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave /Academy of Fine Arts and Desig in Bratislava 2010, 2019, 2020
vedúca Katedry dejín výtvarneho umenia /Head of the Department of Visual Art History Univerzita Komenského Bratislava / Comenius University Bratislava 2012-2020
členka skúšobenej komisie pre záverečné skúšky Mgr. štúdia / Board member of the Masters final exams Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave /Academy of Fine Arts and Desig in Bratislava 2017, 2019
členka pracovnej skupiny na tvorbu Opisu študijného odboru Vedy o umení a kultúre pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky/ member of the working group for Description of the field of study History and Theory of Art and Culture for Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic Univerzita Komenského Bratislava / Comenius University Bratislava 2019
členka Akreditačnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2022 - trvá

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Instytut historii sztuki i kultury, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie / Institute of Art Histor and Culture Pontifical University of John Paul II in Krakow ul. Sławkowska 32 31-014, Kraków, Poland 2019 (7 dní) Erasmus +
Instytut historii sztuki i kultury, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie / Institute of Art Histor and Culture Pontifical University of John Paul II in Krakow ul. Sławkowska 32 31-014, Kraków, Poland 2013 (13. – 19.10.) Socrates / Erasmus
Instytut historii sztuki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków / Institute of Art History Jagiellonian University Kraków ul. Grodzka 53 31-001 Kraków, Poland 2012 (7. – 13.10.) Socrates / Erasmus
Instytut historii sztuki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków / Institute of Art History Jagiellonian University Kraków ul. Grodzka 53 2009 (4. – 9.05.) Socrates / Erasmus
Departamento de Historia del Arte Universidad Complutense Madrid /Depatrment of Art History Fac. de Geografía e Historia, Edificio B, C/ Profesor Aranguren s/n, 28040, Madrid, Spain 2008 (Máj, 10 dní) Bilateral university agreement
Maison des culture du Monde a Ecole de Louvre, Paris Maison des Cultures du Monde Centre français du patrimoine culturel immatériel Prieuré des Bénédictins 2 rue des Bénédictins 35500 Vitré Siège social : 101 boulevard Raspail 75006 Paris, France 2008 (Jún, 10 dní) Institut Francais Scholarship
Instytut historii sztuki, Universytet im. A. Mickiewicza Poznań / Institute of Art History A. Mickiewicz University Poznań Al. Niepodległości 4 (Collegium Novum) 61-874 Poznań, Poland 2007 (5. – 18. 05. ) Socrates / Erasmus
Departamento de Historia del Arte Universidad Complutense Madrid /Depatrment of Art History Fac. de Geografía e Historia, Edificio B, C/ Profesor Aranguren s/n, 28040, Madrid, Spain 2006 ( Jún, 10 dní) Socrates / Erasmus
Institut für Kunstgeschichte, Universität Salzburg Kapitelgasse 4-65020 Salzburg, Austria 2000 (Október, 1 mesiac) Novitius, Jan Hus Foundation
Instytut historii sztuki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków / Institute of Art History Jagiellonian University Kraków ul. Grodzka 53 31-001 Kraków, Poland 1999 (Jún, 1 mesiac) CEEPUS

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-24