Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Chabada
I.2 - Meno
Michal
I.3 - Tituly
prof., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1975
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislava, Filozofická fakulta, Katedra filozofia a dejín filozofie
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
michal.chabada@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3945
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filozofia
I.11 - ORCID iD
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2072-6453

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
Filozofia - nemecký jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
systematická filozofia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
filozofia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
filozofia
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
asistent Trnavská univerzita, Teologická fakulta 1998 - 2004
odborný asistent Trnavská univerzita, Teologická fakulta 2004 - 2006
odborný asistent Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 2006 - 2008
docent Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 2008 - 2016
profesor Univerzita Komenského, Filozofická fakulta od 2016
profesor Universität Wien, Katholische Theologische Fakultät 2019 - 2022
docent Katolícka univerzita, Filozofická fakulta 2011 - 2013

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz informačno-technologických zručností Prírodovedecká fakulta UK 2007

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny filozofie 2. Stredoveká filozofia filozofia I. filozofia
Dejiny filozofie 2. Stredoveká filozofia učiteľstvo filozofie I. učiteľstvo a pedagogické vedy
Metafyzika filozofia I. filozofia
Metafyzika učiteľstvo filozofie I. učiteľstvo a pedagogické vedy
Dejiny filozofie 3. Renesančná a novoveká filozofia filozofia I. filozofia
Metaetika filozofia II. filozofia
Didaktika filozofie učiteľstvo filozofie II. učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k bakalárskej práci filozofia; učiteľstvo filozofie I. filozofia; učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k diplomovej práci filozofia; učiteľstvo filozofie II. filozofia; učiteľstvo a pedagogické vedy
Doktorandský seminár 1, 2 Systematická filozofia III. filozofia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Filozofia I. filozofia
Filozofia II. filozofia
Systematická filozofia III. filozofia
Učiteľstvo filozofie I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Učiteľstvo filozofie II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
16
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
19
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Filozofické aspekty edukácie spoločný základ II. učiteľstvo a pedagogické vedy
Stredoveká a renesančná filozofia spoločný základ I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy
Pohľady do stredovekej arabskej filozofie filozofia I. filozofia
Tomáš Akvinský o láske filozofia I+II. filozofia
Pohľady do stredovekej arabskej filozofie učiteľstvo filozofie I. učiteľstvo a pedagogické vedy
Tomáš Akvinský o láske učiteľstvo filozofie I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy
Neoaristotelovský etický naturalizmus systematická filozofia III. Filozofia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
172
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
37
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
21
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
298
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
74
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
45
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Cognitio intuitiva et abstractiva : die ontologischen Implikationen der Erkenntnislehre des Johannes Duns Scotus mit Gegenüberstellung zu Aristoteles und I. Kant. Mönchengladbach : B. Kühlen, 2005.

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:171781&fromLocationLink=false&theme=EPC


2

Die Frage nach dem Individuationsprinzip : eine vergleichende Analyse der Diskussionslage in der analytischen Ontologie und bei Duns Scotus. In: Philosophisches Jahrbuch. - Roč. 123, č. 1, 2016, s. 3-22.

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:315544&fromLocationLink=false&theme=EPC

3

Prirodzené morálne cnosti podľa Jána Dunsa Scota. In: Filosofický časopis. - Roč. 69, č. 2 (2021), s. 347-363. 

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:378235&fromLocationLink=false&theme=EPC

4

Ján Duns Scotus : vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007.

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:191086&fromLocationLink=false&theme=EPC

5

Human Nature as a Source of Moral Normativity : Reflections on the Naturalist Approach in P. Foot s Work Natural Goodness. In: Philosophisches Jahrbuch. - Roč. 130, č. 1 (2023), s. 46-60. - ISSN (print) 0031-8183

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:402135&fromLocationLink=false&theme=EPC

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Ľudská prirodzenosť a norma; metaetický pohľad na teóriu prirodzeného zákona Tomáša Akvinského. In: Studia Theologica. - Roč. 24, č. 1 (2022), s. 41-59.

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:388706&fromLocationLink=false&theme=EPC

2

Moral facts as facts of life. In: Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy. Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2021. - S. 10-27; ISBN 978-80-7007-699-6.

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:384170&fromLocationLink=false&theme=EPC

3

Prirodzené a morálne dobro alebo zlo : prístup Philippy Footovej. In: Filozofia. - Roč. 75, č. 9 (2020), s. 747-759.

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:372033&fromLocationLink=false&theme=EPC

4

Selected Metaethical Aspects of Philippa Foot s Moral Philosophy. In: Filozofia. - Roč. 78, č. 1 (2023), s. 1-13. - ISSN (print) 0046-385X

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:397482&fromLocationLink=false&theme=EPC

5

Human Nature as a Source of Moral Normativity : Reflections on the Naturalist Approach in P. Foot s Work Natural Goodness. In: Philosophisches Jahrbuch. - Roč. 130, č. 1 (2023), s. 46-60. - ISSN (print) 0031-8183

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:402135&fromLocationLink=false&theme=EPC

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

[o1] 2006 Möhle, H.: Philosophisches Jahrbuch 113/2. Freiburg : Karl Alber, 2006, S. 439-442 – AHCI - Chabada, Michal: Cognitio intuitiva et abstractiva : die ontologischen Implikationen der Erkenntnislehre des Johannes Duns Scotus mit Gegenüberstellung zu Aristoteles und I. Kant. - 1. vyd. - Mönchengladbach : B. Kühlen, 2005. - 146 s.; ISBN: 3-87448-250-2.2

[o1] 2011 - Cross, R. - In: Journal of the history of philosophy, roč. 49, č. 3, 2011 ; s. 283 ; AHCI - Chabada, Michal: Cognitio intuitiva et abstractiva : die ontologischen Implikationen der Erkenntnislehre des Johannes Duns Scotus mit Gegenüberstellung zu Aristoteles und I. Kant. - 1. vyd. - Mönchengladbach : B. Kühlen, 2005. - 146 s.; ISBN: 3-87448-250-2.3

[o1] 2009 - Otisk, M. - In: Studia theologica, roč. 11, č. 3, 2009 ; s. 97-100 ; AHCI - Chabada, Michal: Filozofické aspekty teológie Jána Dunsa Scota. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2008.

4

[o1] 2019 - Salamon, Grzegorz Witold : Poznanie, jakim dysponuje dusza oddzielona od ciala po šmierci, wedlug bl. Jana Dunsa Szkota na podstawie analizu Ordinatio IV D. 45 (XIV 135-197). - In: Roczniki filozoficzne, roč. 67, č. 2, 2019 ; s. 55 ; SCOPUS - Chabada, Michal: Ján Duns Scotus vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007.


5

[o1] 2016 - Minecan, A. M. C. : Determinism, regularity and contingency: Thomas Aquinas and the assimilation of Aristotelianism regarding the autonomous order of nature. - In: Filosofia Unisinos - Unisinos Journal of Philosophy, roč. 17, č. 3, 2016 ; s. 300 ; SCOPUS ; AHCI - Chabada, Michal: Boethius z Dácie, jeho projekt blaženého života v diele O najvyššom dobre a odsúdenia z roku 1277. In: Filozofia. - Roč. 66, č. 1 (2011), s. 1-10. - ISSN (print) 0046-385X

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2023 - 2027: APVV-22-0397: Naturalizmus a konštruktivizmus ako konkurenčné alebo komplementárne programy - vedúci projektu2

2019 - 2023: APVV-18-0178: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program - vedúci projektu


3

2019 - 2023: APVV-18-0103: Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy - riešiteľ


4

2015 - 2019: APVV-14-0510: Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií - riešiteľ


5

2020 - 2023: KEGA 009UK-4/2020: Vysokoškolská učebnica: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie IV. - V. - vedúci projektu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Vedúci Katedry filozofie a dejín filozofie Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 2016 - 2023
Člen špičkového vedeckého tímu identifikovaného AK SR; Filozofia, logika, metodológia: výzvy 21. storočia (FILOMET) Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 2017 - 2022
Člen odborovej rady pre PhD. štúdium v odbore "Systematická filozofia" Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 2022 - doteraz
Člen odborovej rady pre PhD-štúdium v odbore "Filozofia" Ostravská univerzita, Filozofická fakulta 2019 - doteraz
Člen atestačnej komisie Filosofický ústav AV ČR 2015 - 2019
Člen odborovej rady pre PhD-štúdium v odbore "Systematická filozofia" Katolícka univerzita, Filozofická fakulta 2012 - doteraz
Člen vedeckej rady Filozofický ústav SAV 2009 - doteraz
Člen odborovej rady pre PhD-štúdium v odbore "Filozofia" Jihočeská univerzita, Teologická fakulta 2014 - 2020
Člen vedeckej rady Masarykova univerzita 2023 - doteraz
Člen habilitačných a inauguračných komisií Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha; Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc; Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava; Trnavská univerzita, Teologická fakulta, Trnava; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, Košice; Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Nitra; Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, Trnava 2010 -

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Rheinische-Friedrich-Wilhelms Universität, Philosophische Fakultät Am Hof 1, 53113 Bonn 13. 9. 2001 - 31. 8. 2002 DAAD
Rheinische-Friedrich-Wilhelms Universität, Philosophische Fakultät Am Hof 1, 53113 Bonn 1. 4. - 30. 6. 2003 Konrad-Adenauer Stiftung
Albertus-Magnus-Institut Adenauerallee 17, 53111 Bonn 1. 10. - 31. 12. 2011 DAAD
Universität Wien, Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft Universitätsstraße 7, A-1010 Wien 3. 10. 2013 - 31. 1. 2014 Erazmus+
Universität Wien, Katholisch Theologische Fakultät Universitätsring 1, A-1010 Wien 2019 - 2022 pracovný kontrakt
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Reální 5, 701 03 Ostrava 22. - 25. 9. 2019 Erazmus+
Univerzita Palackého, Filozofická fakulta Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 21. - 24. 4. 2009 Erazmus+
Univerzita Palackého, Filozofická fakulta Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 26. - 28. 4. 2011 Erazmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-22