Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Čechová
I.2 - Meno
Daniela
I.3 - Tituly
doc. PhDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1966
I.5 - Názov pracoviska
Katedra psychológie, Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka
I.8 - E-mailová adresa
daniela.cechova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3906
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
psychológia
I.11 - ORCID iD
0009-0001-5695-1310

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1989
II.c - Odbor a program
psychológia (M.A.+ PhDr.)
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
psychológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
psychológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborná asistentka Univerzita Komenského v Bratislave 1989-2021
docentka Univerzita Komenského v Bratislave 2021
odborná asistentka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2014-2021
docentka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2021-
konateľka, riaditeľka ADLEROVSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 2010-

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Výcvik v EMDR a psychotraumatológii SIPE, EMDR Slovensko 2018-2020
Adlerovská terapiou hrou Slovenská asociácia individuálnej psychológie 2019
Rodinná terapia a EMDR – integratívny prístup pod vedením Michela Silvestre z EMDR Europe SIPE 2019
Účasť na Medzinárodnej letnej škole adlerovskej psychológie ICASSI 2015 Ottawa, 2016 Valetta, Cork 2004, Gyor 2008, Hitzkirch 210, Wageninger 2013, Dublin, 2015, Trenčianske Teplice 2016, Bonn 2018, Sibiou 2019
Symposium A.Adler and the Social Engagement of Individual Psychology Austrian Association of Individual Psychology 2013
Výcvik v adlerovskej psychoterapii a poradenstve – Certifikát o absolvovaní 680 hodín Slovenská adlerovská spoločnosť 2004-2007
Diplom o špecializácii v poradenskej psychológii Slovenská zdravotnícka univerzita 2015
Certifikovaná pracovná činnosť Psychoterapia Slovenská psychoterapeutická spoločnosť 2009

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Psychologické poradenstvo v celoživotnom vývine psychológia M.A. psychológia
Poradenské a psychoterapeutické prístupy psychológia M.A. psychológia
Školská psychológia psychológia M.A. psychológia
Edukačná psychológia psychológia BA psychológia
Psychológia pre učiteľov 1 a 2 učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov 1.
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
35
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
50
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Poradenské zručnosti psychológia M.A. psychológia
Psychodiagnostika v praxi psychológia M.A. psychológia
Odborná prax psychológia M.A. psychológia
Individuálna psychológia psychológia M.A. psychológia
Psychológia pre učiteľov 1 a 2 učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov BC
Poradenská psychológia psychológia Bc. psychológia
Seminár k diplomovej práci psychológia M.A. psychológia
Psychologické poradenstvo v celoživotnom vývine psychológia MA psychológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
78
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
47
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAA01 Marková, D. (50%) - Čechová, D. (50%): Adlerian ethics: applications in counselling and psychotherapy. - [1. vyd.]. - London: Adlerian society UK, 2016

 

2

ADC01 Čechová, Daniela [UKOFIPS] (100%) : Vegetariáni vo svetle freiburského osobnostného dotazníka.

In: Československá psychologie. - Roč. 39, č. 2 (1995), s. 150-158. - ISSN (print) 0009-062X

Lit. 18 zázn.

In: Československá psychologie. - Roč. 39, č. 2 (1995), s. 150-158. - ISSN (print) 0009-062X

3

AED05 Čechová, D.: Životný štýl - osobnosť ako súbor presvedčení. In: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. - S. 9-27 [CD-ROM]

4

BAB01 Čechová, Daniela [UKOFIPS] (20%) - Majzlanová, Katarína [UKOPDLBP] (20%) - Petrasová, Alica (20%) - Končoková, Eva (20%) - Čerešníková, Miroslava (20%): Učebný plán a učebné osnovy pre 1. a 2. ročník tranzitívnej triedy špeciálnej základnej školy.Metódy učenia a vyučovania. Tranzitívna trieda. - Bratislava: [s.n.], 2006. - 72+74+109 s. + 1 CD ROM. ISBN 80-968914-9-9

 


5

ADE03 Čechová, Daniela [UKOFIPS] (50%) - Peluso, Paul R. (50%): Individual psychology in the Slovak Republic. Lit. 9 zázn. In: The journal od individual psychology. - Roč. 68, č. 3 (2012), s. 280-293. - ISSN 1522-2527

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Čechová, Daniela [UKOFIPS] (100%) : Healing in individual psychology and psychotraumatology [elektronický dokument] In: Challenges in the global world : healing and growth [elektronický dokument] : abstract book of the 28th International congress of Individual psychology. - Ľvov : Halych-Press, 2021. - S. 45-45 [online]. - ISBN 978-617-7617-66-1

[Challenges in the global world. 27, Ľvov, 10.07.2021 - 14.07.2021]

Remarcable similarities have been noticed between approaches of Individual Psychology and Psychotraumatology in therapy and healing.

Individual psychology uses encouragement as profound attitude in counselling/therapeutical processes. Psychotraumatology uses stabilisation and re-sourcing.

Both schools od psychology deal with memories. For individual Psychology memories are projective diagnostic method for understanding personality/lifestyle of an individual and their reconstruction serves as a measurement of a behavioral change.

For Psychotraumatology traumatic memories are the base for treatment and healing altogether with Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Shapiro (1995, 2001) hypothesiszes that EDMR therapy facilitates the accesssing of the traumatic memory network, so that information processing is enahnced, with new associations forged between the traumatic memory and more adaptive information.

Both diciplines work within subjective frame of work, subjective perception, interpretation and construction of an individual.

Both branches od psychology are contextual and relational.

Therapeutical relationship/alliance is equally substiantial in both branches. IP and psychotraumatology are effective and bring clear understanding and relief in brief time.

Particular differences between Individual Psychology and Psychotraumatology will also be mentioned in the presentations with the focus laid on single trauma, complex trauma in childhood and adulthood and parenting styles.

Case studies from private practise of presenter will be used to illustrate above mentioned concepts.2

AAA01 Marková, D. (50%) - Čechová, D. (50%): Adlerian ethics: applications in counselling and psychotherapy. - [1. vyd.]. - London: Adlerian society UK, 2016.

Zúročenie poznatkov a skúseností dostalo tvár v monografii Adlerian Ethics: Application in Counselling and Psychotherapy, ktorú sme s kolegyňou Markovou napísali získaní 1. miesta v grantovej súťaži a obdržaní grantu od Clonic Estate Publication Grant v r. 2015. V monografii sme priniesli úplne nový uhol pohľadu na individuálnu psychológiu, vyzdvihli sme jej morálny rozmer a vysvetlili ho v teórii konceptualizácie indivídua, identifikácie troch pilierov adlerovskej etiky a jej aplikácie v poradenstve a psychoterapii. Knižku osobne pokrstila prof. Eva Dreikurs Ferguson, dcéra Rudolfa Dreikursa.


3

AEC01 Poláková, Daniela (50%) - Čechová, Daniela [UKOFIPS] (50%): Social interest within an organisational context Lit.: 60 zázn. In: 2019 UK Adlerian year book : a collection of topical essays. - Londýn : Institute for individual psychology, 2019. - S. 119-143. - ISBN 978-0-905860-31-2

The issue of belongingness is linked to many areas of human life. One of them is a work area – the organization, where an individual works. The importance of the work area was recognized also by Adler himself, as he included it in the three life tasks: love task, social task and work task. The belongingness as interpreted by individual psychology is represented by the concept of social interest. From the Adlerian perspective, the individual needs to have adequately developed social interest in order to be able to solve all the life tasks. Since we are interested in the relation between social interest and work as one of the life tasks, it begs the question, which concepts of belongingness brings the field of organizational psychology. In a contrast to social interest, in the organization we deal with a specific kind of sense of belonging that an employee feels to the particular organization, where they work. There are two well-known concepts of belonging to organization in the organizational literature and research: organizational identification and organizational commitment (specifically affective organizational commitment). The goal of this paper is to bring an original link between social interest and organization, a place where an individual performs one of his life tasks. We will focus on the similarities and differences between social interest, organizational identification and affective organizational commitment. The theory of social interest assumes that its developed degree is represented by the ability to cooperate, contribute and be empathic (Ansbacher, 1968). This kind of behaviour is very desirable at work. In organizational psychology is this kind of behaviour covered in the concept of organizational citizenship behaviour (OCB), which includes voluntary contributing and prosocial behaviour of the employee in or to organization. If the individual feels he belongs and is a significant part of his social environment, he will strive to contribute to its welfare and welfare of the whole society. If the employee feels he belongs, he is identified with and emotionally attached to the organization he works in, he will strive to behave according to the organizational norms, cooperate with co-workers and spread the good reputation of the organization around. So the parallel of the belonging and contributing is found in organizational environment where the relation individual – society that was emphasized by Adler in his revolutionary psychological theory is represented by the relation employee – organization. In this paper we will clarify the concept of social interest and introduce the concepts of organizational identification, affective organizational commitment and organizational citizenship behaviour and their possible links and connections.

4

BCI01 Čechová, Daniela [UKOFIPS] (100%) : Intervencie v individuálnej psychológii. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - 96 s. [3,74 AH] [print]


Skriptá o intervenciách v školstve a rodičovstve som napísala z dôvodu absencie tematickej odbornej literatúry pri príprave odborníkov pre školskú a poradenskú psychologickú prax. Špeciálne sú určené študentom kurzov Intervencie a poradenstvo v edukácii, Rodina a výchova v individuálnej psychológii a Individuálna psychológia pre učiteľov, ako i odborníkom z praxe.

Vo Viedni, na začiatku minulého storočia, sa udiala taká spolupráca medzi psychológmi, najmä adlerovcami, a štátom, ako nikdy v histórii, preto v prvej časti objasňujeme pozadie politickej a spoločenskej situácie a oboznamujeme čitateľa s vývojom Adlerových názorov na výchovu a vzdelávanie. Stručne prezentujeme základné teoretické východiská individuálnej psychológie, pojmy ako: dedičnosť, prostredie a kreatívne self, inferiorita a superiorita, rovnocennosť, spolupráca a vplyv rodinnej atmosféry, rodinná konštelácia, rodičia, súrodenci, cit spolupatričnosti, holizmus, kontextuálnosť a začlenenosť, teleológia, ciele a účelovosť správania, psychopatológia a zmena v individuálnej psychológii. Ďalej prezentujeme nosné koncepty individuálnej psychológie zasadené do praxe intervencií, ako chybné ciele správania, kruciálne C, logické dôsledky, dodávanie odvahy. Podľa individuálnej psychológie základnou psychologickou potrebou je potreba patriť a žiaci sa v škole nevhodne správajú, ak necítia, že tam patria. Ak sú navyše presvedčení o svojej nerovnocennosti s ostatnými, ich správanie sa zhoršuje. Učiteľom a školským psychológom predstavujeme množstvo intervencií, ktoré modelujú riešenia problémov v správaní a motivácii žiakov v škole. V tabuľkách na príkladoch ilustrujeme kategórie použitia logických dôsledkov v škole a sumarizujeme najdôležitejšie poznatky o intervenciách a ich dôsledkoch. Tretia kapitola obsahuje odpovede na 21 odpovedí o rodičovstve, ktoré zahŕňajú veľké množstvo konkrétnych intervencií odporúčaných rodičom, vychádzajúcich z individuálnej psychológie.

Najlepšie praktiky individuálnej psychológie sú analytické, kognitívne, behaviorálne, ale najmä humanistické. Najväčší prínos skrípt vidím v ich modernom prístupe k chápaniu správania, podporovaniu zdravého duševného vývoja mládeže a využiteľnosti v praxi - individuálna psychológia predvídala rozvoj pozitívnej psychológie a psychológie reziliencie.Správanie a motivácia žiakov spôsobujú učiteľom, rodičom, vychovávateľom značné problémy, s ktorými potom prichádzajú do ambulancií psychológov. Ambíciou týchto nových skrípt je pomôcť porozumieť správaniu detí a dospievajúcich a byť efektívnejší v ich ovplyvňovaní a rodičovstve.

5

AFC01 Čechová, Daniela [UKOFIPS] (100%) : Problémový žiak alebo problémové správanie? : efektívne intervencie pre učiteľov

Lit. 11 zázn. In: Škola jako místo setkávání 2016 aneb učení je zábavné a inspirativní v každém věku. - Praha : Univerzita Karlova, 2016. - S. 11-18. - ISBN 978-80-7308-643-5

[Škola jako místo setkávání 2016 aneb učení je zábavné a inspirativní v každém věku : medzinárodná konferencia. 9., Praha, 15.4.2016.

Vyžiadaná prednáška, odpublikovaná v uvedenom citačnom zdroji sa zaoberala teoretickými premisami pre efektívne porozumenie správaniu detí - žiakov v škole. Vychádza najmä zo psychologickej školy individuálnej psychológie, ktorá za základnú potrebu ľudskej existencie považuje potrebu patriť a za jej neuspokojením vidí problémy v správaní detí. Predstavený je koncept štyroch cieľov nevhodného správania R. Dreikursa a spôsoby ich diagnostikovania, efektívne intervencie a model riešenia správania žiakov v školskom prostredí pre učiteľov, špeciálnych pedagógov a školských psychológov.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AAA01 Marková, Dagmar (50%) - Čechová, Daniela [UKOFIPS] (50%): Adlerian ethics : applications in

counselling and psychotherapy. - [1. vyd.]. - London : Adlerian society UK, 2016. - 156 s.

Lit. 174 zázn.

ISBN 978-0-905860-27-5

Ohlasy (7):

[o4] 2016 Dan, J.: Nové poznatky v poradenskej psychológii [elektronický zdroj]. Ružomberok : Verbum,

2016, S. 33

[o4] 2016 Lajčiaková, P.: Nové poznatky v poradenskej psychológii [elektronický zdroj]. Ružomberok :

Verbum, 2016, S. 183

[o3] 2017 Bluvshtein, M. - Moses, S.: Maskulôine protest. In: Encyclopedia of personality and individual

differences. Cham : Springer, 2017, S. Nestr.

[o4] 2018 Turčan, C.: Individualization and the ideal of self-realization in conditions of reflexive modernity.

In: Communications, roč. 20, č. 2a, 2018, s. 6

[o3] 2019 Mansager, E. - Griffith, J.: Respecting differences : theoretical variance between Adler and Dreikurs.

In: The journal of individual psychology, roč. 75, č. 3, 2019, s. 230

[o5] 2017 Mansager, E.: Adlerian ethics : applications in counselling and psychotherapy. In: Adlerian year

book 2017. Croydon : Adlerian society UK, 2017, s. 17-183

[o1] 2018 Lukšík, I.: Resilience of young people in residential care. In: Journal of social service research, roč.

44, č. 5, 2018, s 714-729 - SSCI

2

ADC01 Čechová, Daniela [UKOFIPS] (100%) : Vegetariáni vo svetle freiburského osobnostného dotazníka

Lit. 18 zázn.

In: Československá psychologie. - Roč. 39, č. 2 (1995), s. 150-158. - ISSN (print) 0009-062X

Ohlasy (1):

[o1] 2008 Brummett, B. H. - Siegler, I. C. - Day, S. - Costa, P. T.: Behavioral medicine, roč. 34, č. 1, 2008, s.

10 - SSCI


3

ADF06 Čechová, Daniela [UKOFIPS] (50%) - Hlistová, Eva (50%): Šikanovanie cez internet

Lit. 6 zázn.

In: Prevencia. - Roč. 8, č. 2 (2009), s. 40-46. - ISSN 1336-3689

Ohlasy (9):

[o4] 2011 Dulovics, M.: Zborník vedecko-výskumných prác katedry pedagogiky (7). Banská Bystrica : UMB,

2011, S. 178

[o4] 2013 Kováčová, A.: Elektronické šikanovanie ako nový rozmer agresívneho správania v podmienkach

stredných škôl. In: Zborník vedecko-výskumných prác doktorandov Pedagogickej fakulty UMB v Banskej

Bystrici, roč. 1. Banská Bystrica :Inštitút vedy a výslumu PF UMB, 2013, S. 86

[o1] 2015 Kopecký, K. - Szotkowski, R.: Kyberšikana a další formy rizikového chování českých dětí v

prostředí internetu. In: Adiktologie, roč. 15, č. 3, 2015, s. 232 - SCOPUS

[o3] 2015 Kopecký, K. - Szotkowski, R. - Krejčí, V.: Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v

prostředí internetu. Olomouc : UP, 2015, S. 148

[o3] 2015 Kopecký, K. - Szotkowski, R.: Cyberbullying, sexting and establishment of risky contacts by Czech

children within the internet environment - research and prevention. In: International journal of science and

research [elektronickýdokument], roč. 4, č. 5, 2015, s. https://www.ijsr.net/archive/v4i5/SUB154369.pdf

[o3] 2015 Kopecký, K.: Specifické rysy kyberšikany u českých dětí v kontextu systému všeobecné primární

prevence (pohledem kvantitativně-kvalitativního výzkumu). In: E-Pedagogium, č. 3, 2015, s. 82

[o4] 2017 Hollá, K.: Potenciální kyberagresori a kyberobete v školách - výchovné výzvy. In: Studia scientifica

Facultatis Paedagogicae, roč. 16, č 1, 2017, s. 217

[o4] 2013 Jánošová, D.: Nástrahy nových médií. In: Súmrak médií : problematika narácie v médiách. Žilina :

Žilinská univerzita, 2013, S. 45

[o3] 2013 Hollá, K: Cyber bullying - inapropriate adolescent behaviour in the 21st century. In: Sapere Aude

2013 : pozitivní vzdělávání a psychologie 3. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, S. 121

4

AED05 Čechová, Daniela [UKOFIPS] (100%) : Životný štýl - osobnosť ako súbor presvedčení

Lit. 35 zázn.

In: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita

Komenského, 2013. - S. 9-27 [1,48] [CD-ROM]. - ISBN 978-80-223-3504-1

Ohlasy (5):

[o4] 2013 Mesárošová, B.: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. Bratislava :

Univerzita Komenského, 2013, S. 49

[o4] 2013 Konrádová, Ľ.: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. Bratislava :

Univerzita Komenského, 2013, S. 74

[o4] 2013 Szobiová, E.: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. Bratislava :

Univerzita Komenského, 2013, S. 100

[o4] 2013 Krčíková, A. - Mesárošová, B.: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický

zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, S. 165

[o4] 2013 Šuchová, J.: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. Bratislava :

Univerzita Komenského, 2013, S. 184


5

AFC02 Čechová, Daniela [UKOFIPS] (100%) : Vplyv poradia narodenia na osobnosť chlapcov a dievčat

Lit. 13 zázn.

In: Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování [elektronický dokument]. - Olomouc :

Českomoravská psychologická společnost, 2005. - S. 1-5 [CD-ROM]. - ISBN 80-244-1059-1

[Psychologické dny 2004 : Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování : konferencia. 22.,

Olomouc, 9.-11.9.2004]

Ohlasy (6):

[o4] 2004 Szobiová, E. - Jansová, D.: 40 skúmania psychického vývinu detí a mládeže, súčasné problémy a

perspektívy v zjednotenej Európe. Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2004,

S. 7

[o4] 2007 Szobiová, E.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 42, č. 1-2, 2007, s. 23

[o4] 2008 Szobiová, E.: Psychologica 39. Bratislava : Stimul, 2008, S. 583

[o4] 2008 Szobiová, E.: Studia psychologica, roč. 50, č. 4, 2008, s. 380

[o4] 2012 Konrádová, Ľ. - Turisová, N.: Psychologica 41 [elektronický dokument]. Bratislava : STIMUL,

2012, S. 444

[o4] 2017 Balogová, B.: Raná spomienka ako komponent životného štýlu seniora. In: Journal socioterapie, roč.

3, č. 1-2, 2017, s. 15


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

GRANTOVÁ SÚŤAŽ Clonic Estate Publication Grant (1/2015-6/2016) Zodpovedná riešiteľka (50%), D. Marková (50%). Napísanie a v r. 2016 publikovanie monografie Adlerian Ethics: Application in Counselling and Psychotherapy (ISBN 978-0-905860-27-5). V publikácii sme priniesli úplne nový pohľad na dielo Alfreda Adlera: keďže individuálna psychológia obsahuje morálny rozmer, považujeme ju za psychológiu hodnôt, tento rozmer IP sme postrehli a vysvetlili z hľadiska konceptualizácie indivídua, identifikácie troch pilierov adlerovskej etiky a jej aplikácie v poradenstve a psychoterapii.


2

Národný projekt "Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie" (12/2021 - 12/2023, expertka-odborná garantka pre oblasť psychológie). V rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 8: REACT EU, investičná priorita 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva sa projekt zacieli na tvorbu nových, systémových opatrení, ktoré vytvoria a zjednotia nastavenia a pravidlá výkonu odbornej praxe študentov psychológie a sociálnej práce a ich implementáciu v rámci praxových pracovísk Rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny tak, aby bolo podporené prepojenie vysokoškolského vzdelávania v týchto študijných odboroch s odbornou praxou s cieľom lepšej prípravy študentov po ukončení štúdia na trh práce a výkon povolania.

3

Psychological Early Intervention: Clinical Training (2020-1-PL-KA202-082075) ERASMUS+ (KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices; KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training)2020-2022; Erasmus + (strategické partnerstvá) č. 2020-1-PL-KA202-082075; (spoluriešiteľka); Psychologické rané intervencie: klinický tréning. Pandémia 2020 Covidu-19 zdôrazňuje význam kruciálnych kompetencií zdravotníkov a záchranárov, ktorí sú zapojení do núdzových intervencií. Odpoveďou je zlepšenie Európskeho systému VET vzdelávania v rámci psychologických raných intervencií s cieľom posilniť dostupnosť a odbornosť v danej oblasti, ktoré zvýšia profesionalitu starostlivosti poskytovanej psychológmi, psychoterapeutmi a psychoanalytikmi. Psychologické rané intervencie pomôžu ľuďom zapojeným do riešenia núdzových situácií stimulovať ich zvládacie a vnútorné zdroje. Projekt je zameraný na individuálne, sociálne a profesionálne cieľové skupiny a pomôže komunitám navrátiť sa späť do normálnu po prežití katastrof alebo kritických udalostí.

4

APVV-22-0160 projekt: " Analýza psychoneuroimunologických parametrov zdravia vo vybraných skupinách slovenskej populácie". Doba riešenia: 7/2023 - 6/2027. Spoluriešiteľka. Vedúca tímu FF UK. Hlavná riešiteľka: A. Braživová, LF UK. Súčasná úroveň poznania prepojenia medzi nervovou sústavou, správaním a imunitným systémom človeka poukazuje na dôležité asociácie medzi psychologickou a biologickou imunitou. Projekt skúma tieto vzťahy z perspektívy psychológie, epidemiológie a imunológie vo výskumnom súbore celkovej populácie a u ľudí liečených na závislosť od alkoholu. Vo výskume používame unikátny psychologický dotazník, nástroje na zisťovanie epidemiologických údajov a imunologickú analýzu. Identifikujeme psychologické faktory, ktoré sú asociované s horšou biologickou imunitou ako aj protektívne faktory. Tak bude možné identifikovať časté vzorce, zraniteľných jedincov a tvoriť cielené preventívne aktivity, čo prispeje k efektívnej cielenej podpore s potenciálom posilniť oslabené faktory psychologickej imunity a k vedeckému poznaniu vplyvov nepriaznivých zážitkov na imunitný systém človeka.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
prezidentka International Association of Individual Psychology 2017-2021
prezidentka Slovenská asociácia individuálej psychológie 2015-trvá
členka North American Society for Adlerian Psychology 2010-trvá
členka, vedúca Sekcie adlerovskej psychológie Slovenská psychologická spoločnosť 1990, 2009-trvá
členka EMDR Slovensko 2020-trvá
členka Slovenská psychoterapeutická spoločnosť 2007-trvá
členka Society for Psychotherapy Research 2023-trvá

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Trinity College Dublin j25.6.-2.7. 2019 Erazmus+
Ramon LLull University Barcelona 18.-23.6.2019 Erazmus+ -
Universita Karlova Praha 12.-16.10.2015 Erazmus+ -
Cambridge University, Magdalene College Spojené Kráľovstvo 5 týždňový výskumný pobyt 1996 CEES CHS
Florida Atlantic University USA 8 dňový prednáškový pobyt, október 1996 Spolupráca v rámci zmluvy medzi FF UK v Bratislave a FAU ohľadom systému učiteľského vzdelávania

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-27