Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Eliášová Buzássyová
I.2 - Meno
Ľudmila
I.3 - Tituly
doc. Mgr.PhD.
I.4 - Rok narodenia
1968
I.5 - Názov pracoviska
Katedra klasickej a semitskej filológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
ludmila.buzassyova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4144
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filológia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1991
II.c - Odbor a program
UAP, slovenský jazyk a literatúra a latinský jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
Klasická filológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
Klasické jazyky
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
VŠ pedagóg, docent Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra klasickej a semitskej filológie 2017 - doteraz
VŠ pedagóg, odborný asistent, asistent Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra klasickej a semitskej filológie 1992 - 2017
SŠ pedagóg, externe 1. súkromné gymnázium Bratislava, Bajkalská ul., predtým Čapkova ul. 1999 - 2005

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
krátkodobý študijný pobyt Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein, Institut für Indogermanische Sprachwissenschaft, Wien 1997
Letný jazykový kurz taliančiny Universita per stranieri di Perugia 1999
Letný jazykový kurz taliančiny Universita per stranieri di Sienna 2001
Letná škola indoeuropeistiky Freie Universität Berlin 2004
MS Teams akadémia pre univerzity Univerzita Komenského v Bratislave 2020
Academic Writing for Publication Univerzita Komenského v Bratislave + Masarykova univerzita Brno 2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny rímskej literatúry Latinský jazyk a kultúra, Klasické jazyky I. filológia
Latinská morfológia 2 Latinský jazyk a kultúra, Klasické jazyky I. filológia
Latinská syntax 2 Latinský jazyk a kultúra, Klasické jazyky I. filológia
Čítanie a interpretácia latinských textov: Ovidius Latinský jazyk a kultúra, Klasické jazyky I. filológia
Čítanie a interpretácia latinských textov: Vergilius Klasické jazyky I. filológia
Seminár k bakalárskej práci 1, 2; Seminár k bakalárskej práci, Seminár k diplomovej práci Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra, Grécky jazyk a kultúra I., II. filológia
Doktorandský seminár 1, 2 Literárna veda III. filológia
Slovenská recepcia antickej gréckej a rímskej literatúry Literárna veda III. filológia
Súčasný jazyk Všeobecná jazykoveda III. filológia
Doktorandský seminár Všeobecná jazykoveda III. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Latinský jazyk a kultúra I. filológia
Klasické jazyky I. filológia
Všeobecná jazykoveda III. filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
10
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
13
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Latinská morfológia 1, 2 Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra, Grécky jazyk a kultúra, Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva I. filológia, historické vedy
Latinská syntax 1, 2 Grécky jazyk a kultúra, Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva I. filológia, historické vedy
Reálie antického Ríma Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra, Grécky jazyk a kultúra, Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva, História, celofakultná ponuka I. filológia, historické vedy
Základy latinskej filológie Románske štúdiá I. filológia
Latinčina 1, 2; Románske štúdiá I. filológia
Latinčina 1-2 celofakultná ponuka I., II., III. filológia, historické vedy, iné
Latinčina okolo nás Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra, Grécky jazyk a kultúra, Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva, celofakultná ponuka I., II., filológia, historické vedy, iné
Didaktika latinského jazyka 1,2 DPŠ II. filológia
Exkurzia antické pamiatky Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra, Grécky jazyk a kultúra, Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva, História, celofakultná ponuka I. filológia, historické vedy, iné
Filologická analýza latinských textov: poézia 1/2 Grécky jazyk a kultúra II. filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
88
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
28
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
161
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
83
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
14
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
4/6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2/4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

CAB Galeottus Martius Narniensis: Znamenité, múdre i žartovné výroky a činy kráľa Mateja venované jeho synovi vojvodovi Jánovi. Bratislava : Kalligram, 2005

2

ADM The 'phonetic complex' in Renaissance Latin grammar Petrus Ramus's dichotomies and their reflections in two Vernacular grammatical. In: Graeco-Latina Brunensia. - Roč. 21, č. 2 (2016), s. 81-98 

3

ABD Ján Herkeľ a jeho dielo Základy všeobecného slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky. In: Ján Herkeľ a jeho dielo Základy všeobecného slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009.

4

AFD Some remarks on the genitive of the Latin third declension and its Faliscan pendant. In: Greek and Latin from an Indo-European perspective 3. - München : Peniope, 2012. - S. 3-16.

5

AAB Od hlasu k hláske. Z dejín antickej náuky o reči. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ACB Bežný život starých Rimanov. Bratislava : IRIS , 2020 [author's share podiel 4,8 AH]).

2

V2 Word-formation in neo-Latin school grammar. In: Greek-Latin-Slavic : Aspects of Linguistics and Grammatography. - Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2023. - S. 39-72.

3

ADM From ancient species and figura accidents to the rudiments of the word-formation discipline in Latin and vernacular grammars (16th to 18th centuries). Listy filologické = Folia philologica. - Roč. 142, č. 3-4 (2019), s. 407-443.

4

V3 Machajdíková, Barbora - Eliášová Buzássyová, Ľudmila: Vowel deletion before sibilant-stop clusters in Latin : issues of syllabification, lexicon and diachrony. In: Journal of Latin Linguistics. - Roč. 20, č. 2 (2021), s. 191-237. WOS SCOPUS

5

ADN O sexuálnej morálke v literatúre augustovej doby (Elégie sexta propertia a sulpicie a 4. kniha Vergiliovej Aeneidy); Sexual morality in the literature of augustan rome (Elegies by sextus propertius and sulpicia and vergil’s aeneid: Book 4). In: Kultúrne dejiny. - Roč. 11 (2020), s. 43-64.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Od hlasu k hláske. Z dejín antickej náuky o reči. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016

[o2] 2021 Gahér, F.: Naozaj Frege plagizoval stoikov?. In: Filozofia, roč. 76, č. 7, 2021, s. 517 - SCOPUS

2

V3 Machajdíková, Barbora - Eliášová Buzássyová, Ľudmila : Vowel deletion before sibilant-stop clusters in Latin : issues of syllabification, lexicon and diachrony. In: Journal of Latin Linguistics. - Roč. 20, č. 2 (2021), s. 191-237.

WOS SCOPUS

[n1] 2022 zz ~ Oniga, R. - Re, A.: Consonant epenthesis in Latin. In: Journal of Latin Linguistics, roč. 21, č. 2, 2022, s. 236 -- WOS SCOPUS 

3

ABD Eliášová Buzássyová, Ľudmila : Ján Herkeľ a jeho dielo : základy všeobecného slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky. In: Ján Herkeľ a jeho dielo Základy všeobecného slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 3-26.

[n1] 2022 zz ~ Maxwell, A.: Greece and Germany as Models for Habsburg Panslavs. In: Nationalism and Ethnic Politics, roč. 28, č. 1, 2022, s. 39 -- ESCI WOS

4

ADM The 'phonetic complex' in Renaissance Latin grammar Petrus Ramus's dichotomies and their reflections in two Vernacular grammatical. In: Graeco-Latina Brunensia. - Roč. 21, č. 2 (2016), s. 81-98. 

[o1] 2019 : Ramus : an inventory from 2000. - In: Revue des sciences philosophiques et theologiques, roč. 103, č. 2 - 3, 2019 ; s. 407-434 ; AHCI

5

AFD Some remarks on the genitive of the Latin third declension and its Faliscan pendant. Greek and Latin from an Indo-European perspective 3. - München : Peniope, 2012. S. 3-16                                                                                

[o1] 2020 - Rigobianco, L. : Falisco. - In: Palaeohispanica, roč. 20 . - Zaragoza : Institución Fernando el Católico, 2020 ; s. 329 ; ESCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Koncepcia antickej gramatiky v gramatografickej tradícii 17.–18. storočia na území dnešného Slovenska a v širšom európskom kontexte. VEGA 2018-2020; 

vedúca riešiteľka

Projekt je založený na prepojení klasickej filológie (a v jej rámci neolatinistiky) a slovakistiky, ktoré sa má v projekte realizovať skúmaním väzby antickej, prednostne latinskej gramatickej tradície s tradíciami vernakulárnych gramatík. Konkrétnu podobu má nadobudnúť spresnením odpovede na otázku, ako sa koncepcia antickej gramatiky reflektuje v gramatografii územia dnešného Slovenska v 17.-18.storočí. Cieľ vychádza zo zistenej skutočnosti, že gramatiky takto vymedzeného priestoru sú pevne zakorenené v tradícii antickej gramatiky; povaha a hĺbka tejto väzby však detailne preskúmaná nebola. Výskum starších gramatík (biblickej) češtiny, slovakizovanej češtiny a slovenčiny sa v odborných kruhoch vedie štandardne z pozícií slovakistiky (príp. bohemistiky). Spôsob spracovania a adaptovania antických predlôh si však vyžaduje aj systematický výskum vedený z pozície klasickej filológie a tradícií antiky, ktorý má ambíciu realizovať práve predkladaný projekt.


https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/klasicka-filologia/veda/projekty-a-granty/koncepcia-antickej-gramatiky-v-gramatografickej-tradicii-17-18-storocia-na-uzemi-dnesneho-slovenska-a-v-sirsom-europskom-kontexte/

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:399781&fromLocationLink=false&theme=EPC

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:399784&fromLocationLink=false&theme=EPC

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:383453&fromLocationLink=false&theme=EPC

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:366568&fromLocationLink=false&theme=EPC

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:367417&fromLocationLink=false&theme=EPC

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:364416&fromLocationLink=false&theme=EPC

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:340626&fromLocationLink=false&theme=EPC

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:377081&fromLocationLink=false&theme=EPC


2

Inovatívne učebné pomôcky pre pripravované medziodborové štúdium „história - klasické jazyky“. Diseminácia didaktickopropagačných výstupov o civilizácii antického Ríma v širšom kultúrnom kontexte. KEGA 2018-2020; 

riešiteľka

Projekt je zameraný na vypracovanie inovatívnych učebných pomôcok pre pripravovaný medziodborový študijný program „História – klasické jazyky“. Projekt má za cieľ inovovať existujúce učebné texty, ktoré pre svoju zastaranosť a nevhodný didaktický prístup nevyhovujú súčasným požiadavkám. Hlavným výstupom projektu bude moderná vysokoškolská učebnica pod názvom „Civilizácia antického Ríma: Otázky a výzvy pre súčasnosť“, ktorá ponúkne nový pohľad na tie aspekty každodenného života rímskych občanov, ktoré majú odozvu aj v kľúčových otázkach a výzvach súčasnej európskej spoločnosti. Komplementárnymi materiálmi k učebnici budú dve vysokoškolské skriptá „Dejiny latinského vzdelávania v kontexte európskeho školstva“ a „Názvy úradov a politických a administratívnych reálií v jazykoch starej Itálie“, ktoré sa stanú základným vyučovacím materiálom pre dva nové predmety vyučované v rámci plánovaného medziodborového študijného programu. Riešitelia projektu vypracujú interaktívne testy zamerané na civilizáciu antického Ríma a sprístupnia ich na webovej stránke Katedry klasickej a semitskej filológie aj pre ďalších záujemcov. V záverečnej fáze projektu zorganizujú riešitelia projektu seminár pre pedagógov vysokých resp. stredných škôl s cieľom oboznámiť sa s inovatívnymi učebnými materiálmi a vymeniť si navzájom skúsenosti v oblasti antických reálií. Jednotlivé materiálne výstupy pomôžu zároveň pri budovaní pripravovaného medziodborového študijného programu a pomôžu riešiteľom v ich ďalšom profesionálnom raste s ohľadom na pripravovanú habilitáciu. V neposlednom rade je cieľom riešiteľov sprístupniť výsledky projektu v širšom kultúrno-vzdelávacom rámci prostredníctvom spolupráce so Slovenským rádiom RTVS a s Múzeom mesta Bratislavy – Gerulata a tiež v priestoroch univerzitnej knižnice Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Ťažiskom tejto spolupráce bude séria rozhlasových vysielaní na tému „Rímske impérium ako predchodca Európskej únie“ a zorganizovanie výstavy spojenej s prezentáciou výstupov projektu v priestoroch múzea Gerulata pre verejnosť. Prostredníctvom týchto výstupov bude oslovené aj širšie publikum a projekt tak prispeje k uspokojeniu edukačných potrieb našich občanov v širšom spoločenskom rámci.

https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/11242

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:372503&fromLocationLink=false&theme=EPC                                                               

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:372506&fromLocationLink=false&theme=EPC                                                   

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:372501&fromLocationLink=false&theme=EPC                                                   

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:376609&fromLocationLink=false&theme=EPC

3

Latinská slabika v diachronickom a typologickom kontexte. Vega 2018-2021; 

zástupkyňa hlavnej riešiteľky

Projekt sa zameriava na výskum slabičnej štruktúry v latinčine. Každý jazyk má svoju vlastnú slabičnú štruktúru, ktorá vystúpi do popredia porovnávaním s inými typmi slabičných štruktúr v iných jazykoch, preto sa výskum opiera o jazykovú typológiu. Slabika latinčiny sa v projekte vníma aj s jej premenami v čase od protoindoeurópskeho obdobia až po románske jazyky. Slabike sa venujeme ako zo synchrónneho tak aj diachrónneho hľadiska. Zahrnutý je tiež metrický aspekt slabiky a s ním spojená problematiku latinského prízvuku. Keďže slabika je súčasťou fonologického systému, vyhodnocujeme fonologický systém latinčiny z hľadiska moderných fonologických postupov; jej štúdium v sebe implikuje dôležité otázky, akými sú latinské fonotaktické pravidlá, náhradné dĺženie, epentéza, status diftongov, zoslabovanie vokálov, extraslabičné s, reduplikácia v perfekte. Prínosné je štúdium a porovnávanie stavu v ostatných italických jazykoch, kde slabičná štruktúra ešte nebola dôkladne prebádaná.

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/klasicka-filologia/veda/projekty-a-granty/latinska-slabika-v-diachronickom-a-typologickom-kontexte/

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:370733&fromLocationLink=false&theme=EPC

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:367397&fromLocationLink=false&theme=EPC

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:358776&fromLocationLink=false&theme=EPC

ADE Machajdíková, Barbora – Buzássyová, Ľudmila: Vowel deletion before a cluster /s/ + stop in Latin. In: Journal of Latin Linguistics 2022

4

Latinská humanistická literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy. Vega 2015-2017; 

riešiteľka

Cieľom predloženého projektu a kolektívu riešiteľov Katedry klasickej a semitskej filológie a Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK bolo hľadať spresnenú odpoveď na otázku, ako bolo prepojené slovesné umenie latinského humanizmu s praktickým politickým životom. Prednostné zameranie na výskum latinskej literatúry vychádza zo zistenej skutočnosti, že pre celospoločensky významné témy bola hlavnou, ak nie výlučnou nositeľkou latinská spisba. Hoci samo prepojenie medzi verejným dianím, resp. politickým životom a literárnou tvorbou je v meradle svetovej literatúry stredomorského typu nespochybniteľným faktom a dá sa vecne doložiť, konkrétne prejavy tohto fenoménu v latinskej antikizujúcej spisbe v Uhorsku a in specie na Slovensku doteraz neboli systematicky skúmané a prezentované. 

Projekt rátal s objasnením dosiaľ málo známych vývinových fáz slovenskej kultúry v domácom kontexte i v širších európskych súvislostiach a sledoval posilnenie pozície tzv. staršej, po latinsky písanej slovenskej literatúry v celkovom vnímaní literárno-historického vývinu na Slovensku. V rámci projektu sa uskutočnilo niekoľko workshopov, vedecká konferencia a v príprave sú dve publikácie. Sekundárnym výstupom je web stránka, obsahujúca informácie týkajúce sa projektu, a vedecko-popularizačné články. 

https://fphil.uniba.sk/propaganda/

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:350277&fromLocationLink=false&theme=EPC

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:350269&fromLocationLink=false&theme=EPC

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:350270&fromLocationLink=false&theme=EPC

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:350280&fromLocationLink=false&theme=EPC

5

Sto rokov klasických štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave. Vega 2022-2025

hlavná riešiteľka

Pri príležitosti stého výročia vzniku Klasického seminára na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (r.1922)

si kolektív riešiteľov z pracoviska, ktoré je pokračovateľom tohto seminára, Katedry klasickej a semitskej filológie,

a z príbuzných pracovísk UK dáva za cieľ vedecky analyzovať a charakterizovať uplynulé obdobie.

Cieľom je vytvoriť komplexný profil vedeckej disciplíny – klasických štúdií (resp. klasickej filológie) na UK, a to

prostredníctvom analytického prieniku k jej jednotlivým subdisciplínam.

Projekt sa rieši primárne z perspektívy najstaršieho, do r. 1991 jediného, pracoviska na Slovensku a jeho

formatívneho vplyvu. Hlavným výstupom bude vedecká monografia "Sto rokov klasických štúdií na UK v

Bratislave", sekundárnymi výstupmi budú odborná publikácia "Klasickí filológovia na UK v Bratislave" a čiastkové

štúdie, terciárnym výstupom bude skompletizovanie archívu a databázy prekladov antických diel do slovenčiny a

obrazová galéria profesorov klasickej filológie pôsobiacich na UK.


https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/klasicka-filologia/veda/projekty-a-granty/


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Výučba slovenčiny pre cudzincov na Letnej škole slovenského jazyka Studia academica Slovaca 2000, 2002-2004
Spolueditorka zborníka Graecolatina et Orientalia Filozofická fakullta Univerzity Komenského v Bratislave od 2018
členka redakčnej rady časopisu Graecolatina Brunensia Filozofická fakulta Masarykovej univerzity Brno od 2021
členka a predsedníčka vedeckej spoločnosti Slovenská jednota klasických filológov pri SAV Slovenská jednota klasických filológov pri SAV členka od 1992, predsedníčka od r. 2012
spolupráca s Encyklopedickým ústavom SAV na príprave Encyclopaedie Beliany Encyklopedický ústav SAV ca. od 1999
Organizovanie kurzov latinčiny pre verejnosť Filozofická fakulta UK od 2012

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
St. John´s College, Oxford St. John´s College, St. Giles, Oxford, Veľká Británia 01-22.12.2000 Postdoc, Open Society Foundation
Etymologické oddělení, Ústav pro jazyk český Etymologické oddělení, Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Veveří 97, 602 00 Brno 01.-07.11.1998 -
Ústav klasických studií, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika 21.4.-28.4.2021 Erasmus +
Polskie Towarzystwo Filologiczne Plac 1 Maja 2 50-043 WROCLAW 10.07.2023 - 15.07.2023 STT Erasmus +, Scholae Aestivae Wratislaienses, kurz hovorovej latinčiny

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-27