Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Peter Buday, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Buday
I.2 - Meno
Peter
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1984
I.5 - Názov pracoviska
Katedra dejín výtvarného umenia
I.6 - Adresa pracoviska
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent (funkčné miesto)
I.8 - E-mailová adresa
peter.buday@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22275
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
vedy o umení

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
veda o výtvarnom umení
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
architektúra a urbanizmus
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent (funkčné miesto) Univerzita Komenského, Filozofická fakulta od 2022
odborný asistent Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 2015 - 2022
odborný pracovník Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 2014
dokumentátor Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2008 - 2014

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Seminár z umenia 15. - 16. storočia dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Analýza a interpretácia diela 3: architektúra dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Osobnosti pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1 (1846 – 1919) dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Osobnosti pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 2 (1919 – 2002) dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Ikonografia stredovekého umenia dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Dejiny dejín umenia 1 dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Dejiny dejín umenia 2 dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Dejiny umenia I. Vedy o umení a kultúre
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
17
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Dejiny maliarstva a sochárstva 15. a 16. storočia dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Dejiny architektúry 15. a 16. storočia dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Dejiny stredovekého maliarstva a sochárstva dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Z dejín architektúry na Slovensku v 20. storočí dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Úvod do dejín umenia archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva I. - II. historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
96
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
51
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
31
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
24
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
26
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

BUDAY, Peter: István Gróh a dokumentovanie stredovekých nástenných malieb v Uhorsku. Rožňava: Georgius Bubek 2021

2

ORIŠKO, Štefan - BUDAY, Peter: Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846 - 1918). Bratislava: STIMUL 2017

3

BUDAY, Peter: Stavebné dejiny kalvínskeho kostola v Bratislave. Bratislava: Cirkevný zbor Ref. kresťan. cirkvi v Bratislave 2013

4

BUDAY, Peter: Obnova "Pribinovho kostola" na Nitrianskom hrade v rokoch 1931 - 1933. In: Monumentum revue, 2, 2013, č. 1, s. 2 - 6.

5

BUDAY, Peter: Poznámky k vybraným osobnostiam bratislavskej architektúry okolo roku 1900. Franz Wimmer, Jenő Schiller, Gyula Schmidt, Jenő Soós. In: Architektúra a urbanizmus, 46, 2012, č. 1 - 2, č. 55 - 67.

6

BUDAY, Péter: Gróh István és a magyarországi középkori falfestmények dokumentálása. Rožňava: Georgius Bubek 2022 (preklad Á. Padlovics, P. Buday)

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

BUDAY, Peter: István Gróh a dokumentovanie stredovekých nástenných malieb v Uhorsku. Rožňava: Georgius Bubek, 2021

2

BUDAY, Peter (zost.): Koloman Lux: Starý zámok v Banskej Štiavnici. (Pramene k dejinám a ochrane pamiatok na Slovensku.) Bratislava: STIMUL, 2020

3

BUDAY, Peter: Arnold Ipolyi a obnovy stredovekých pamiatok. In: Monumentorum tutela, 30, 2020. Zost. T. Kowalski. Bratislava: PÚ SR, s. 247 - 263.

4

BUDAY, Peter: Dodatky k profilu zberateľa umenia Jána Pálffyho st. In: Historické štúdie (Ročenka Historického ústavu SAV), 53, 2019, s.125 - 131.

5

BUDAY, Peter: Dodatky k obnove bývalého benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku v rokoch 1880 - 1886. In: Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku. Dejiny a pamiatková ochrana. Zost. Magdaléna Kvasnicová. Bratislava: Nakladateľstvo STU, s. 500 - 510.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Publikácia:

POHANIČOVÁ, Jana – BUDAY, Peter: Storočie Feiglerovcov. Bratislava: Trio Publishing 2015. (Autorský podiel: 30 %)


Ohlasy / citácie:

Baxa, Patrik: Požiar veže bratislavského Dómu v roku 1833. Sonda do „dejín každodennosti“ mesta Prešporka. In: Alfa, 24, 2019, č. 3, s. 13; On line: https://alfa.stuba.sk/wp-content/uploads/2020/04/3_2019_Baxa.pdf

Hallon, Ľudovít: Jana Pohaničová – Peter Buday: Storočie Feiglerovcov. Príbeh bratislavských architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov. (recenzia) In: Alfa, roč. 21, 2016, č. 2, s. 42 – 46; On-line: https://alfa.stuba.sk/wp-content/uploads/2020/05/2_2016_6_Halon.pdf  

Mathédesz, Lajos: Római bélyeges téglák a Pozsonyi Városi Múzeum gyűjteményében. In: Studia Epigraphica Pannonica Vol. XII, 2021, s. 136;

Oršulová, Jana: Zabudnuté, poškodené a zaniknuté erby na pamiatkach Bratislavy. In: Woch. Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy, roč. 6 – 7, 2018 – 2019, 2020, s. 122, s. 123;

Petrovits, Silvia Mária: Spoločenské „elity“ mestečka Devín v 18. a 19. storočí. In: Woch. Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy, roč. 6 – 7, 2018 – 2019, 2020, s. 142.


2

Publikácia:

BUDAY, Peter: Obnova "Pribinovho kostola" na Nitrianskom hrade v rokoch 1931 - 1933. In: Monumentum revue, 2, 2013, č. 1, s. 2 - 6.


Ohlasy / citácie:

Jančo, M.: Zprávy památkové péče, roč. 74, č. 5, 2014, s. 398;

Pročka, R. E.: Monument revue, roč. 5, č. 2, 2016, s. 34;

Novák, J. - Pročka, R. E.: Architektúra 20. storočia v Nitre : stav poznania. Krakov : Towarzystwo Slowakóv w Polsce, 2016, s. 191;

Pročka, R. E.: Metodické poznámky k obnove fasád Kostola sv. Michala Archanjela. In: Príbehy pamiatok a obrazov. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018, s. 71;

Ilkó, K.: Nyitra-vidéki falképfestészet a középkorban. Budapest: Teleki László Alapítvány 2019, s. 149.

3

Publikácia:

BUDAY, Peter: Obnovy Kostola sv. Jakuba v Želiezovciach v rokoch 1884-1952. In: Monument revue, 3, 2014, č. 2, s. 18-25.


Ohlasy /citácie:

lkó, K.: Stredoveké nástenné maľby Kostola svätého Jakuba staršieho v Želiezovciach. [S. l.] Georgius Bubek, 2018, s. 132;

Ilkó, K.: Nyitra-vidéki falképfestészet a középkorban. Budapest: Teleki László Alapítvány 2019, s. 244, s. 250, s. 251.

4

Publikácia:

BUDAY, Peter: Pokus(y) o súpis: evidencia a inventarizácia pamiatok v Uhorsku. In: Monument revue, 6, 2017, č. 1, s. 26-31. 


Ohlasy / citácie:

Kowalski, T.: "Katastrovanie" pamiatok : súpis a inventarizácia na Slovensku v rokoch 1919-1945. In: Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 27. Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2018, s. 124;

Neumannová, L.: Vznik pamiatkovej ochrany a jej vývoj od 2. polovice 19. storočia do roku 1919. In: Studia museologica Slovaca, roč. 4. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2020, s. 12.

5

Publikácia:

BUDAY, Peter: Poznámky k vybraným osobnostiam bratislavskej architektúry okolo roku 1900. Franz Wimmer, Jenő Schiller, Gyula Schmidt, Jenő Soós. In: Architektúra a urbanizmus, 46, 2012, č. 1 - 2, č. 55 - 67.


Ohlasy / citácie:

Benyovszky, Á.: Belle Époque : architekti a stavitelia v Prešporku 1890-1914. Bratislava : Marenčin PT, 2014, s. 217;

Borecká, E. - Mellner, D.: The Progressive Constructions in the Work of Architects of the Classical Modernism, Slovakia 1919-1939. In: STU_Advanced Architectural Design and Construction. Švajčiarsko : Trans Tech Publications, 2015, s. 4.

6

Publikácia:

BUDAY, Peter: Obnova historickej architektúry v Bratislave a budapeštianska Krajinská komisia pre pamiatky (1891-1914). In: Bratislava 26. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2014, s. 81-108. 


Ohlasy / citácie:

Holec, R.: Bratislavskí Habsburgovci. Bratislava : Marenčin PT, 2019, s. 236

Baxa, P. - Pohaničová, J.: The Issue of Evolution of Opinions on Gothic Revival Adaptations of the St Martin´s Cathedral in Bratislava. In: IOP Conference Series : Materials Science and Engineering, roč. 603, č. 3, 2019, s. 87, 89 SCOPUS, WoS, SPCI-S, CPCI-SSH

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Grant Ministerstva kultúry SR, č. MK-5512/2019-423, Pramene k dejinám a ochrane pamiatok na Slovensku. Kálmán Lux: Starý zámok v Banskej Štiavnici. (hlavný riešiteľ)


Výstupom projektu sa stala publikácia, ktorá spája preklad pramenného materiálu (maď. štúdie o dejinách Starého zámku v Banskej Štiavnici) so štúdiou, zameranou na dejiny pamiatkovej ochrany v Banskej Štiavnici v kontexte pôsobenia Uhorskej pamiatkovej komisie (1872 – 1918).

2

Grant Ministerstva kultúry SR, č. MK-3075/2017/1.3, Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (spoluriešiteľ)


Výstupom projektu bola publikácia určená študentom dejín umenia a príbuzných kultúrno-historických odborov, študentom reštaurovania a obnovy architektonického dedičstva, ako učebný text k dejinám ich disciplín.


Ulašinová-Bystrianska, Lenka: Štefan Oriško – Peter Buday: Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846 – 1918). In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 6, 2018, č. 2, s. 180 – 181. (recenzia)

https://www.muzeologia.sk/index_htm_files/mkd_2_18_ulasinova_rec.pdf 

3

Štipendium Fondu na podporu umenia č. 18-341-03130 (2018), preklad maď. monografie BUBRYÁK, Orsolya: Családtörténet és reprezentáció. A galgóci Erdődy-várkastély gyűjteményei. Budapest 2013 – Dejiny rodu a reprezentácia. Zbierky zámku Erdődyovcov v Hlohovci.4

Storočie Feiglerovcov. Výstava v Múzeu mesta Bratislavy, 17. 5. 2017 – 20. 8. 2018 (autori: Jana Pohaničová, Peter Buday)


Výstava ponúkla prierez dielom bratislavských architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov z rod. Feiglerovcov v 19. storočí. Predchádzalo jej vydanie monografie s rovnakým názvom. (2015)


http://www.muzeum.bratislava.sk/storocie-feiglerovcov/d-4634

5

Štipendium Fondu na podporu umenia č. 21-341-03881 (2021), Ľudovít Kemény: Menoslov bratislavských umelcov (1895-1935) - preklad.

6

KEGA grant č. 057UK-4/2022 - Architektúra 17. a 18. storočia - idey, témy, princípy, história. Hlavná riešiteľka: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc., Zástupca hlavnej riešiteľky: Mgr. Peter Buday, PhD., 2022-2024

7

Grant Ministerstva kultúry SR, č. MK-6468/2022-180, Lajos Kemény a umenie Bratislavy v 16.- 19. storočí (publikácia), hlavný riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen Ministerstvo kultúry SR, dotačný program Obnovme si svoj dom, komisia pre podprogram 1.1 2021
člen Ministerstvo kultúry SR, komisia pre overovanie osobitnej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkových výskumov 2019 - 2022
člen Odborno-metodická komisia Pamiatkového úradu SR 2010 -
člen redakčnej rady Monument revue, časopis Pamiatkového úradu SR 2014 -
člen redakčnej rady Zborník Múzea mesta Bratislavy 2017 -
člen Mesto Šaľa, Komisia kultúry a cestovného ruchu 2019 -2022
študijný poradca Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra dejín výtvarného umenia 2021 -

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-25