Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Benjamin Bossaert, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bossaert
I.2 - Meno
Benjamin
I.3 - Tituly
Mgr. Ph.D.
I.4 - Rok narodenia
1985
I.5 - Názov pracoviska
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
lektor
I.8 - E-mailová adresa
benjamin.bossaert@uniba.sk benjamin.bossaert@gmail.com
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5758
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
12 Filologia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-9086-9812

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Universiteit Gent / Univerzita v Gente
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
12_Filológia, odbor vychodo-európské jazyky a kultúry, ruština - čeština
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Universiteit Gent / Univerzita v Gente
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
12_Filológia, odbor vychodo-európské jazyky a kultúry, ruština - čeština
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
12_filológia, P8106 Teorie a dějíny literatury
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Učiteľ holandského jazyka pre cudzincov CVO Lethas, campus Rouppe, Brusel 2009-2010
lektor holandského jazyka Filozofická Fakulta Univerzity Komenského 2010 - 2020
odborný asistent holandského jazyka a literatúry Filozofická Fakulta Univerzity Komenského 2020 - 2022
lektor holandského jazyka Filozofická Fakulta Univerzity Komenského 2022 -

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
školenia akademického informačného systemu AIS2 Univerzita Komenského 2010
docentennascholing Nederlands als Vreemde Taal, učiteľské školenie Holandčina ako cudzi jazyk KULeuven, Catholic University of Louvain, Belgium, Leuvenská Univerzita, Belgicko 2011
docentennascholing Nederlands als Vreemde Taal, učiteľské školenie Holandčina ako cudzi jazyk UVA, Univerzita v Amsterdame, Holandsko 2012
docentennascholing Nederlands als Vreemde Taal, učiteľské školenie Holandčina ako cudzi jazyk UU, Univerzita v Utrechtu, Holandsko 2018

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny nizozemskej literatúry 1 bpHO - holandský jazyk a kultúra I filológia
Dejiny nizozemskej literatúry 2 bpHO - holandský jazyk a kultúra I filológia
Tlmočenie z listu bpHO - holandský jazyk a kultúra I filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
12
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Analýza vybraných literárnych diel 1 mpHO - holandský jazyk a kultúra II filológia
Analýza vybraných literárnych diel 2 mpHO - holandský jazyk a kultúra II filológia
Didaktika holandčiny pre nepedagógov mpHO - holandský jazyk a kultúra II filológia
Rozvoj jazykovej kompetencie v holandčine 1 bpHO - holandský jazyk a kultúra I filológia
Rozvoj jazykovej kompetencie v holandčine 2 bpHO - holandský jazyk a kultúra I filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
52
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
44
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
36
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
32
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Het (on)vertaalde vertaald: literair vertalen in Slowakije didactische implementatie van een component literair vertalen in een curriculum neerlandistiek: case study Bratislava. In: Roczniki Humanysticzne, roč. 66, č.5, 2018 (ADM, WoS)

2

Equity, quality and vision comparative analysis of the practices of public service translation and interpreting in Slovakia and Flanders. In: Fitispos, roč. 6, č.1, 2019. Markéta Štefková, Benjamin Bossaert (8 ohlasov, ADE)

3

No nation without representation: heroes going places a comparative research of Flemish and Slovak heroes in literature. Literary and historical representations of two national rebels : Jan De Lichte (Flanders) versus Juraj Jánošík (Slovakia) Benjamin Bossaert, 2020, Olomouc: Filozofická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. (DAI)

4

Samostatná flámska literatúra? súčasné tendencie flámsko-holandskej literatúry a Slovensko, RSL, roč. 51, č.1, 2015 (ADF, 1 ohlas) 

5

"Was de tael gansch het volk?" comparatief onderzoek naar de Vlaamse en Slowaakse nationale beweging in de 19e eeuw: een pleidooi om cultuurhistorisch te vergelijken in de neerlandistiek. In: Werkwinkel, roč. 10, č.1, 2015 (ADE)

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

spolu s Dagmar Garay Kročánová, The Slovak Matica, its precursors and legacy. The Matica and beyond : cultural associations and nationalism in Europe. Leiden : Brill, 2020. (AEC, 5 ohlasov, scopus)

2

Kosmopolitisch dromen Macsovszky’s Laat skeletten dansen: Nederlandbeelden in de Slowaakse literatuur Benjamin Bossaert, Tatiana Marciová. Vooys. - Roč. 37, č. 4 (2019), s. 27-35. (ADE)

3

Histoire croisée als onderbouw bij onderzoek naar primitieve rebellen casus Jan de Lichte van Louis Paul Boon (Vlaanderen) en Juraj Jánošík van Andrej Melicherčík (Slowakije) Benjamin Bossaert. V: Acta Universitatis Carolinae: Philologica. - č. 4 (2018), s. 35-43 (ADE)

4

'Hollandia' van Ján Smrek Nederland als inspiratie voor Slovaaks vitalisme Benjamin Bossaert. Zwemmen in talen : Nederlandstalige poëzie in internationaal perspectief. Gent : Poëziecentrum, 2020. - S. 72-81. (BEE)

5

Dějiny nizozemského jazyka. V: Capita selecta z nizozemské lingvistiky. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 39-63 (ABC)

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Didactische aspecten van het literair vertalen Andere wereld. Literaire wereld. Een Wondere wereld voor de leraar Benjamin Bossaert, 2015.  

Onbe/gekende verleiding : vertaling en receptie van de nederlandstalige en andere kleinere germaanse literaturen in Centraal-Europese context. - Lublin : KUL, 2015. pp. 41-54. cited in: 2018 - Polkowski, M. - The application of literary paraphrase and translation in teaching literature to students learning Dutch as a foreign language. - In: Roczniki Humanistyczne, roč. 6, č. 5, 2018 ; s. 248 ; ESCI

2

Samostatná flámska literatúra? súčasné tendencie flámsko-holandskej literatúry a Slovensko. In:  

Revue svetovej literatúry. - Roč. 51, č. 1 (2015), pp. 99-102. Cited in 2015 - Štefková, M. - Ter Harmsel Havlíková, V. - In: Kritika prekladu, roč. 1, č. 1, 2015 ; s. 33

3

2019 - Tužinská, H. - Doing things with questions : interpreting in asylum settings. - In: Lud, roč. 103 . - Wroclaw : Polskie towarzystwo ludoznawcze, 2019 ; S. 98

4

Equity, quality and vision comparative analysis of the practices of public service translation and interpreting in Slovakia and Flanders. In: Fitispos, roč. 6, č.1, 2019. Markéta Štefková, Benjamin Bossaert, cited in: [o4] 2020 - Tužinská, H. - In: Medzi riadkami : etnografia tlmočenia azylových súdnych pojednávaní . - Bratislava : AKAmedia, 2020 ; S. 348

5

Equity, quality and vision comparative analysis of the practices of public service translation and interpreting in Slovakia and Flanders. In: Fitispos, roč. 6, č.1, 2019. Markéta Štefková, Benjamin Bossaert cited in: [o3] 2019 - Homola, M. - Bruggen bouwen tussen talen en culturen : actuele toestand van het onderzoek van sociaal tolken in de wereld en in Slowakije. - In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, roč. 33, č. 2, 2019 ; s. 68

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Erasmus+ KA2 Strategic Partnership: PACI: Professional and Accessible Community Interpreting: a gateway to Migrant´s Integration (s Marketou Štefkovou hlavný riešiteľ (2017-2020)

2

DLIT - Dutch literature in Translation - recepcia holandskej literatúry na Slovensku. Riešiteľ za Slovensko (koordinácia M. Dowlaszewicz, Vroclav a H. van Uffelen, Viedeň, 2021- 2024)

3

IGA_FF_2019_Dějiny frizské literatury, Palacký University, Olomouc (riešiteľ - partner)

4

IGA_FF_2018_036 Komunitní tlumočení v České republice a v nizozemsky hovořících zemích, Palacký University, Olomouc (riešiteľ - partner)

5

KEGA č. 034UK-4/2022 2022 Inovatívna nederlandistika v sociolingvistických súvislostiach (riešiteľ - partner)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
organizačný výbor regionálne kolokvium nederlandistov Comenius 2019 Filozofická Fakulta Univerzity Komenského 29.05-01.06.2019
hlavný organizator letná škola holandského jazyka v regione Comenius 2014 Filozofická Fakulta Univerzity Komenského 06.07.2014-17.07.2014
tájomník regionálne združenie českých a slovenských nederlandistov ONETS ONETS, sídlo v Olomouci, Česká republika 12.09.2015-doteraz
tájomník regionálne združenie stredoeurópských nederlandistov Comenius Comenius, sídlo v Haagu, Holandsko 23.05.2015-24.08.2021
člen svetovej organizácie nederlandistov IVN, sídlo v Haagu, Holandsko 20.09.2010-doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
KULeuven, Campus Brussel Warmoesberg 28, 5B, B-1000 Brussels, Belgium 06.05.19-10.05.19 Erasmus+ STT
KULeuven, Campus Brussel Warmoesberg 28, 5B, B-1000 Brussels, Belgium 04.09.17-09.09.17 Erasmus+ STT
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno, Česká republika 20.02.20-22.02.20 Erasmus+ STT
University of Vienna , Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft - Abteilung für Nederlandistik Universitätsring 1, A-1010, Wien 12.07-19.07.2019 Ceepus
University of Vienna , Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft - Abteilung für Nederlandistik Universitätsring 1, A-1010, Wien 07.07-14.07.2017 Ceepus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-26