Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bohunická
I.2 - Meno
Alena
I.3 - Tituly
Doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1982
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava, Slovensko
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka
I.8 - E-mailová adresa
alena.bohunicka@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3897
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filológia
I.11 - ORCID iD
0000-0003-2055-2796

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
0
II.b - Rok
0
II.c - Odbor a program
0
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenčina - francúzština
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
2. 1. 27 Slovenský jazyk a literatúra
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Slovenský jazyk a literatúra
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
0
II.b - Rok
0
II.c - Odbor a program
0
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
0
II.b - Rok
0
II.c - Odbor a program
0

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborná asistentka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2009 - 2015
docentka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2015 - trvá

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
školenie na prácu s Typo3 Filozofická fakulta UK v Bratislave 2009
jazykový kurz španielčiny Škola La latina 2012
jazykový kurz nemčiny Goethe institut Bratislava 2015

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Rétorika Slovenský jazyk a kultúra v kombinácii 1 Filológia
Používanie jazyka Slovenský jazyk a literatúra 2 Filológia
Slovenská štylistika Slovenský jazyk a literatúra 2 Filológia
Rétorika a komunikačná kultúra Slovenský jazyk a literatúra 2 Filológia
Lexikológia slovenského jazyka Slovenský jazyk a kultúra v kombinácii 1 Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1 Filológia
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 Filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
20
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
32
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Lingvistická pragmatika učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 2 učiteľstvo a pedagogické vedy
Učiteľská rétorika učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 2 učiteľstvo a pedagogické vedy
Pragmatická lexikológia Slovenský jazyk a literatúra 1 filológia
Súčasné lingvistické smery učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 2 učiteľstvo a pedagogické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
79
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
24
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
412
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
268
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
38
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
38
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Alena Bohunická: Variety metafory. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013

2

AAB Alena Bohunická: Metaforika činnostného aspektu jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014

3

ADN Oľga Orgoňová - Alena Bohunická: Medzi štylistikou a diskurznou analýzou. Jazykovedný časopis, roč. 64, 2013, č. 1

4

ADN Alena Bohunická: Dialogická kompetencia ako štylistická kategória. Jazykovedný časopis, roč. 69, 2018, č. 1

5

ACA Oľga Orgoňová - Alena Bohunická: Lexikológia slovenčiny. Praha: Columbus, 2012

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADN Alena Bohunická: Pragmatizácia štylistiky. Jazykovedný časopis, roč. 71, 2020, č. 2, s. 281 - 291

2

AAB Oľga Orgoňová - Alena Bohunická: Interakčná štylistika. Univezita Komenského v Bratislave, 2018.

3

AFD Alena Bohunická: Interaktívna štylistika v kontinuite s výrazovou koncepciou štýlu Františka Mika. In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Eds. O. Orgoňová – A. Bohunická – G. Múcsková – K. Muziková – Z. Popovičová Sedláčková. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2017, s. 128 – 136.

4

AEC Alena Bohunická: Funkčné jazykové štýly a ich klasifikácia. In: Jak je důležité míti styl. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020.

5

AED Alena Bohunická: Nové žánre a útvary v odbornej komunikácii. In: Studia Academica Slovaca, 49. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ad "AAB Variety metafory" 2013:

[o1] 2015 Vaňková, I.: Slovo a slovesnost, roč. 76, č. 1, 2015, s. 65-70 - AHCI

[o2] 2017 ~ Vaňková, I.: Slovo a slovesnost, roč. 78, č. 1, 2017, s. 87 -- SSCI, AHCI;

[o2] 2018 ~ Kuzmíková, J.: Metaphor in theory and research. In: World Literature Studies, roč. 10, č. 3, 2018, s. 45 -- AHCI

[o2] 2018 ~ Gal Drzewiecka, I. - Lešková, D.: K problematike textovo-obrazovej metafory v obrazovej knihe. In: World Literature Studies, roč. 10, č. 3, 2018, s.153 -- AHCI

2

ad "AAB Metaforika činnostného aspketu jazyka" 2014:

[o4] 2015 Sebők, Sz.: Fórum: társadalomtudományi szemle, roč. 17, č. 4, 2015, s. 109 

[o5] 2017 ~ Vaňková, I.: Metaphor of the active aspect of language. In: Slovo a slovensnost, roč. 78, č. 1, 2017, s. 82-87 -- SSCI, AHCI

[o3] 2019 ~ Dufek, O.: Metaphors in politics from an empirical, discourse-based perspective. In: Studie z aplikované lingvistiky, roč. 10, č. 1, 2019, s. 99

3

ad "ADN Dialogická kompetencia ako štylistická kategória" 2018:

[o2] 2019 Slančová, D.: Socioštylistika ako súčasť interaktívnej štylistiky návraty a perspektívy. In: Jazykovedný časopis, roč. 70, č. 3, 2019, s. 622 - SCOPUS

4

ad "ADN Medzi štylistikou a diskurznou analýzou. Jazykovedný časopis, roč. 64, 2013, č. 1"

[o2] 2017 ~ Walková, M.: Citation practices in Slovak and English linguistic research papers. In: Jazykovedný časopis, roč. 68, č. 3, 2017, s. 456 -- SCOPUS

[n2] 2022 sk ~ Slančová, D. - Spáčilová, S. - Bočák, M. - Bodnárová, M. - Gavurová, M. - Kičura Sokolová, J. - Klingová, J. - Mergeš, J. - Timková Lazurová, A.: Úvod do štúdia interaktívnej štylistiky 2. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2022, S. 429

5

ad "AAB Interakčná štylistika. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018.":

[o3] 2019 ~ Gajda, S.: Stylistyka czeska i słowacka 21wieku. In: Stylistyka, 28. Opole : Uniwersytet Opolski, 2019, S. 504

[n2] 2021 zz ~ Hoffmanová, J.: Emocionalita a expresivita, kritika a hodnocení v on-line sportovních přenosech a v reakcích fanoušku. In: Stylistyka, roč. 30. Opole : Uniwersytet Opolski. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UniwersytetuOpolskiego, 2021, S. 195

[n2] 2022 sk ~ Štěpánik, S.: Interakční stylistika a její didaktické implikace. In: Jatyk a kultúra, roč. 13, č. 51, 2022, s. 212


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV (2023 – 2027) Inkluzívna štylistika (spoluriešiteľka)/Inclusive stylistics (Co-solver):

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/veda/granty/

2

VEGA (2016 – 2019) Slovenský jazyk v komunikačných formáciách (zástupkyňa vedúcej riešiteľky)/The Slovak Language in the Communicational Formations (Deputy Head)

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/veda/granty/

3

VEGA (2020 – 2023) Komunikačná kultúra v graduálne demokratizovanej spoločnosti (vedúca riešiteľka)/Communication Culture in a Gradually Democratized Society (Lead Solver)

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/veda/granty/

4

APVV (2019 – 2023) Sociálna inklúzia kultiváciou používania jazyka (spoluriešiteľka)/Social inclusion through the cultivation of language use (Co-solver)

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/veda/granty/

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka grantovej agentúry VEGA, komisie č.12, pri MŠVVŠ SR sídlo MŠ SR, Stromová 1, Bratislava + SAV, Štefánikova 49, BA 2016 - trvá/the present
členka spoločnosti Antropolingva - česká asociace kognitivní lingvistiky sídlo Filozofická fakulta Univerzita Karlova 2020 - trvá

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Sveučilište u Zagrebu Trg Republike Hrvatske 14 10000 Zagreb, HR 1 týždeň 2012/1 week 2012 Erasmus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-22