Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bielik
I.2 - Meno
Lukáš
I.3 - Tituly
Mgr., PhD., doc.
I.4 - Rok narodenia
1982
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra logiky a metodológie vied
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
lukas.bielik@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3893
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filozofia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/ 0000-0002-3918-8392

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Filozofia - História
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Systematická filozofia 2.1.2.
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
Systematická filozofia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra logiky a metodológie vied 2020 - súčasnosť
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra logiky a metodológie vied 2009 - 2020
Samostatný vedecký pracovník Filozofický ústav SAV 2017
Vedecký pracovník Filozofický ústav SAV 2012 - 2017
Asistent rektora Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát 2006 - 2011

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
R for Social Scientists: DataCarpentry The University of Göttingen 2021
Programming in R and Python datacamp.com 2019
Programming for Everybody (Python) - Statement of Accomplishment with Distinction University of Michigan, coursera.org 2015
Computer Science 101 Stanford University, coursera.org 2013

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Logika 3 Filozofia I. stupeň filozofia
Argumentácia vo filozofii Filozofia I. stupeň filozofia
Metódy vedy a filozofie Filozofia II. stupeň filozofia
Logika 1 Filozofia I. stupeň filozofia
Logika 2 Filozofia I. stupeň filozofia
Doktorandský seminár 2 Systematická filozofia III. stupeň filozofia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
2.1.1 Filozofia I. stupeň filozofia
Systematická filozofia III. stupeň filozofia
1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov: Filozofia v kombinácii I. stupeň filozofia
2.1.1 Filozofia II. stupeň filozofia
1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov: Filozofia v kombinácii II. stupeň filozofia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do logiky pre psychológov psychológia I. stupeň psychológia
Metodológia vedy pre sociológov sociológia I. stupeň sociológia a sociálna antropológia
Metodológia vied a spoločenskovedného výskumu 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov I. stupeň učiteľstvo a pedagogické vedy
Úvod do argumentácie politológia I. stupeň politológia
Metodológia vedy Systematická filozofia; + ostatné ŠP III. stupeň filozofia, + ďalšie ŠO
Úvod do štatistickej analýzy dát a jej filozofie doktorandské študijné programy III. stupeň doktorandské študijné odbory

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
49
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
27
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
117
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
103
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
75
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
68
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Bielik, L. (2018): Explication, H-D Confirmation, and Simplicity. Erkenntnis 83, No. 5, 1085-1104, DOI: https://doi.org/10.1007/s10670-017-9930-2. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:351348&fromLocationLink=false&theme=EPC

2
Bielik, Lukáš. Metodologické aspekty vedy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - 340 s. ISBN: 978-80-223-4788-4. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:358399&fromLocationLink=false&theme=EPC
3
Bielik, Lukáš. Prečo intuície (nie) sú evidenciou? In: Filosofický časopis, - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 723-732, ISSN (print) 0015-1831. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:310571&fromLocationLink=false&theme=EPC
4

Bielik, Lukáš. Abdukcia a jej miesto vo vede a filozofii. In: Filozofia, - Roč. 76, č. 6 (2021), s. 391-406. ISSN (print) 0046-385X ISSN (online) 2585-7061 https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:381391&fromLocationLink=false&theme=EPC

5

Bielik, Lukáš. Thought Experiments in Semantics. In: Martin Hinton (ed.): Evidence, experiment and argument in linguistics and the philosophy of language. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016. - ISBN 978-3-631-66189-5. - S. 171-188.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1
Bielik, Lukáš. Explication, H-D Confirmation, and Simplicity. In: Erkenntnis, - Roč. 83, č. 5 (2018),s. 1085-1104, DOI: https://doi.org/10.1007/s10670-017-9930-2. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:351348&fromLocationLink=false&theme=EPC
2
Bielik, Lukáš. Metodologické aspekty vedy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - 340 s. ISBN: 978-80-223-4788-4. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:358399&fromLocationLink=false&theme=EPC
3

Bielik, Lukáš. Druhy nezhody a ich semiformálna rekonštrukcia. In: Filozofia, - Roč. 74, č. 9 (2019), s. 690-704, DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.1. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:360792&fromLocationLink=false&theme=EPC

4
Bielik, Lukáš. Možnosti rekonštrukcie, analýzy a hodnotenia argumentov. In: Filozofia, - Roč. 75, č. 2 (2020), s. 91-108, DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.2.2. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:370138&fromLocationLink=false&theme=EPC
5

Bielik, Lukáš. (2021): Abdukcia a jej miesto vo vede a filozofii. Filozofia 76, č. 6, 391-406, DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.6.1. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:381391&fromLocationLink=false&theme=EPC

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Bielik, L. (2018): Explication, H-D Confirmation, and Simplicity. Erkenntnis 83, No. 5, 1085-1104, DOI: https://doi.org/10.1007/s10670-017-9930-2.

Citované v:

 • Pinder, Mark (2022): What Ought a Fruitful Explicatum to Be? Erkenntnis 87, 913-933. DOI: 10.1007/s10670-020-00223-6.
 • Butamay, Vladimire Kevin D. (2022): Formal Schemas of Induction as Models. Synthese 200: 470, DOI: https://doi.org/10.1007/s10670-020-00223-6
2

Bielik, L. (2011): Havraní paradox, logika a metódy testovania. Organon F 18, č. 2, 213-225, ISSN (print) 1335-0668.

Citované v:

 • 2012 - Jókay, M. - Baroš, J. - On the suitability of the internet multimedia storage for steganographic information transfer in mp4 files. - In: Kybernetika, roč. 48, č. 3, 2012 ; s. 534 ; SCOPUS ; SCIE ; CPCI-S
 • 2019 - Kocourek, D. - Paradox havranů jako ontologický problém. - In: Filozofia, roč. 74, č. 2, 2019 ; s. 580 ; AHCI ; SCOPUS
 • Hanzel, I. - In: Filozofia, roč. 70, č. 3, 2015 ; s. 200 ; AHCI ; SCOPUS
 • Zeleňák, E. - In: Organon F, roč. 19, č. 4, 2012 ; s. 542 ; AHCI ; SCOPUS
3

Bielik, L. (2012): Abduktívny model (vedeckého) vysvetlenia. Organon F 19, suppl. č. 1, 5-19. - ISSN (print) 1335-0668.

Citované v:

 • Kuchyňka, P. - Raclavský, J.: Pojmy a vědecké teorie. Brno : MU, 2014, S. 127. 
 • Bača, M. - Neumann, M. - Vávra, R. - In: Musaica archaeologica, roč. 2, č. 1, 2017 ; s. 58
 • Gahér, F. - In: 22. slovenské dni práva . - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2016 ; S. 42
 • Gahér, F. - In: Filozofia, roč. 72, č. 8, 2017 ; s. 630 ; AHCI4

Bielik, L. (2012): How to assess theories of meaning? Some notes on the methodology of semantics. Organon F 19, č. 3, 325-337, ISSN (print) 1335-0668.

Citované v:

 • Drobňák, M.: Naturallness of properities and simplicity of theories. In: Teorie vědy, roč. 41, č. 1, 2019, s. 17.
 • Glavaničová, D. : Tichy and fictional names. - In: Organon F, roč. 24, č. 3, 2017 ; s. 402 ; SCOPUS ; AHCI
 • Zouhar, M. : Semantically relevant pragmatic processes (2) : tests and methodological aspects. - In: Filozofia, roč. 68, č. 4, 2013 ; s. 307 ; AHCI ; SCOPUS
 • Zouhar, M. : Semantically relevant pragmatic processes (1) : minimal indexicalism and saturation. - In: Filozofia, roč. 68, č. 3, 2013 ; s. 192 ; AHCI ; SCOPUS
5

Bielik, L. (2012): Možnosti a limity demarkácie vedy. Filozofia 67, č. 7, 530-544, ISSN (print) 0046-385X.

Citované v:

 • Sedová, T.: Filozofia, roč. 71, č. 8, 2016, s. 679.
 • Karaba, M. - In: Filozofia, roč. 72, č. 3, 2017 ; s. 203 ; AHCI ; SCOPUS
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

1/2023 - 12/2025: projekt VEGA č. 1/0557/23 Idealizácia a abstrakcia v normatívnych a empirických vedách. Hlavný riešiteľ: doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

2

7/2022 – 6/2026: projekt APVV-21-0405: Sémantika kondicionálov; hlavný riešiteľ: prof. PhDr. František Gahér, CSc., pozícia: zástupca hlavného riešiteľa;

3
1/2017 – 12/2019: grant VEGA č. 1/0036/17 Argumentácia vo vede a vo filozofii; hlavný riešiteľ: prof. PhDr. František Gahér, CSc.; pozícia: zástupca hlavného riešiteľa
4
10/2013 – 09/2017: projekt APVV č. 0149-12 Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach; hlavný riešiteľ: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.; pozícia: spoluriešiteľ; http://www.amesh.sk/
5

7/2018 – 6/2022: projekt APVV č. 17-0057 Analýza, rekonštrukcia a hodnotenie argumentov; hlavný riešiteľ: prof. PhDr. František Gahér, CSc.; pozícia: zástupca hlavného riešiteľa; https://arenaproject.sk/

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Spoluzakladateľ a člen Správneho výboru East European Network for Philosophy of Science 2015-2020
výkonný redaktor Organon F, an International Journal for Analytic Philosophy 2012-2017
člen Vedeckej rady Filozofického ústavu SAV Filozofický ústav SAV 2015-2017

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Groeningen, Faculty of Philosophy University of Groningen PO Box 72 9700 AB Groningen the Netherlands 9.5.2016-26.5.2016 EPSA Fellowship

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-25