Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Beňová
I.2 - Meno
Katarína
I.3 - Tituly
doc. Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1977
I.5 - Názov pracoviska
Katedra dejín výtvarného umenia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka
I.8 - E-mailová adresa
katarina.benova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5318?do=filterForm-submit&surname=Be%C5%88ov%C3%A1&university=701000000&faculty=701030000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
vedy o umení a kultúre
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-0613-6016

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
veda o výtvarnom umení
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny výtvarného umenia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Palackého univerzita v Olomouci
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
Dějiny výtvarných umění
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského od 2021
odborná asistentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2012-2021
asistentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2003-2012
kurátorka (polovičný úväzok) Slovenská národná galéria, Bratislava od 2000

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Akademický informačný systém AiS Univerzita Komenského 2002
Akademický informačný systém AiS2 Univerzita Komenského 2006
Dištančné vzdelávanie v MS Teams Univerzita Komenského 2020
Súdny znalec v odbore 440301 Umenie výtvarné Ústav súdneho znalectva, Slovenská technická univerzity Bratislava 2008
Seminaire europée des conservateurs - Programme Courants La Maison des Coultures du Monde, Paris 2006
Dištančné skúšanie v MS Teams Univerzita Komenského 2020-2021
Museum studies New York University 2006 (1 mesiac)

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Seminár z dejín umenia 19. a 20. storočia dejiny umenia 1. vedy o umení a kultúre
Dejiny dejín umenia 1 dejiny umenia 1. vedy o umení a kultúre
Dejiny dejín umenia 2 dejiny umenia 1. vedy o umení a kultúre
Základy galerijnej a muzeálnej praxe dejiny umenia 1. vedy o umení a kultúre
Proseminár 2 : Maliarstvo, sochárstvo, Výtvarné techniky dejiny umenia 1. vedy o umení a kultúre
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Dejiny umenia 1. vedy o umení a kultúre
Dejiny umenia - História 1. vedy o umení a kultúre
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
41
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
11
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Dejiny maliarstva a sochárstva 19. a 20. storočia dejiny umenia 1. veda o umení a kultúre
Dejiny umeleckých remesiel 1 dejiny umenia 1. veda o umení a kultúre
Dejiny umeleckých remesiel 2 dejiny umenia 1 vedy o umení a kultúre
Dejiny umeleckých remesiel 3 dejiny umenia 1 vedy o umení a kultúre
Metodická príprava (50 percent) dejiny umenia 1 vedy o umení a kultúre
Centrá umenia a kultúry v 19. storočí dejiny umenia 1 vedy o umení a kultúre
Teória a prax dejín umenia - 100. rokov dejín umenia na Univerzite Komenského 1 dejiny umenia 1 vedy o umení a kultúre
Teória a prax dejín umenia - 100. rokov dejín umenia na Univerzite Komenského 2 dejiny umenia 1 vedy o umení a kultúre
Z dejín výtvarného umenia 20. storočia na Slovensku dejiny umenia 1 vedy o umení a kultúre
Seminár k dizertačnému projektu z dejín a teórie výtvarného umenia 1 umenovedné štúdiá 3 vedy o umení a kultúre
Seminár k dizertačnému projektu z dejín a teórie výtvarného umenia 2 umenovedné štúdiá 3 vedy o umení a kultúre
Špeciálna prednáška z dejín a teórie výtvarného umenia 2 - kritické pojmy umenovedné štúdiá 3 vedy o umení a kultúre
Odborná prax dejiny umenia 1 vedy o umení a kultúre

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
135
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
39
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
99
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
72
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Beňová, Katarína (ed.): Z akadémie do přírody : podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860 - 1890, Brno 2018, ISBN: 978-80-7485-166-7. 

2

Beňová, Katarína (ed.): Biedermeier. Bratislava 2015. ISBN: 978-80-8059-188-5.

3

Beňová, Katarína: Kaštieľ v Rusovciach vo svetle výtvarných diel 19. storočia, kresbový album rodiny Zichy Ferraris, Bratislava : Stimul 2016, ISBN: 978-80-8127-165-6.

4

Beňová, Katarína: Umenie 19. storočia na Spiši, portrét a krajinomaľba spišských maliarov, In: Historia Scepusii, vol. 2: dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1948 ,Bratislava 2017, s. 876-916, ISBN: 978-80-223-4210.

5

Beňová, Katarína: Rusovce Manor House and Its Neo-Gothic Rebuilding = Kaštieľ v Rusovciach a jeho neogotická prestavba : nové poznatky z výtvarných a archívnych materiálov : New Findings from Artistic and Archival Materials. In: Architektúra a Urbanizmus, 57, 2023, č. 1-2, s. 90-105, ISSN (print): 0044-8680

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Beňová, Katarína (ed.): Z akadémie do přírody : podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860 - 1890, Brno 2018, ISBN: 978-80-7485-166-7.

2

Beňová, Katarína (ed.): Ján Jakub Stunder (1759- 1811). Nikde cuzdincom. Banská Bystrica 2021. ISBN: 9-788088-681854.

3

Beňová, Katarína: Umenie 19. storočia na Spiši, portrét a krajinomaľba spišských maliarov, In: Historia Scepusii, vol. 2: dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1948 ,Bratislava 2017, s. 876-916, ISBN: 978-80-223-4210.

4

Beňová, Katarína: Count Anton von Apponyi, the Ambassador in Rome. In: Travelling objects: Botschafter des Kulturtransfer zwischen Italien und dem Habsburgerreich, Wien 2018, s. 225-241. ISBN: 978-3-205-20770-2.

5

Beňová, Katarína: Kaštieľ v Rusovciach a jeho neogotická prestavba : nové poznatky z výtvarných a archívnych materiálov. In: Architektúra a Urbanizmus, 57, 2023, č. 1-2, s. 90-105, ISSN (print) 0044-8680

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Beňová, Katarína (ed.): Z akadémie do přírody : podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860 - 1890, Brno 2018, ISBN: 978-80-7485-166-7 

[o4] 2019 ~ Markója, Cs.: Vždy sa pohyboval veľmi vysoko a veľmi nízko. In: Ladislav Mednyánszky Denníky 1877-1918 : výber z umelcových zachovaných denníkov a listov. Bratislava : SNG, 2019, S. 31

[o5] 2019 ~ Machalíková, P.: Katarína Beňová (ed.) : Z akademie do přírody : podoby krajinomalby v střední Evropě 1860-1890. In: Umění - Art, roč. 67, č. 1-2, 2019, s. 117-119

[n2] 2021 zz ~ Filip, A. - Musil, R.: Proměny salonního umění na výročních výstavách Krasoumné jednoty v Praze. In: Epocha salonu : české salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870-1914, S. 208

[n2] 2022 zz ~ Tomášek, P. (ed.): Moravská zemská obrazárna (1817-1961). Brno : Moravská galerie v Brně, 2022, S. 271

[o3] 2017 - Zajac, P. - Kolárová, I. - In: Český a slovenský literární klasicismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu . - Brno : Host, 2017 ; S. 225.

n2 - 2021 - Ballx, P. - In: Kde sú ženy? Where are woman? . - Bratislava: Galéria mesta Bratislavy, 2021 ; S. 111.

[n2] 2021 sk ~ Haľák, M.: Tvár prírody : teória antropomorfizmu vo výtvarnom umení. Bratislava : Petrus, 2021, S. 34 

2

Beňová, Katarína: Biedermeier. Bratislava 2015, ISBN: 978-80-8059-188-5.

[o4] 2015 ~ Maráky, P.: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, č. 2, 2015, s. 104

[o4] 2017 ~ Luková, J. - Vyskupová, M.: Portréty príslušníkov habsburského a habsbursko-lotrinského rodu v zbierkach Galérie mesta Bratislavy = Portrais of members of the house of Habsburg-Habsburg-Lorraine in the collections of the Bratislavacity gallery. Bratislava : Galéria mesta Bratislavy, 2017, S. 153

[o4] 2016 ~ Maliňák, K.: Peter Michal Bohúň : katalóg k stálej expozícii Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Liptovský Mikuláš : Liptovská galéria P. M. Bohúňa, 2016, nestr.

[o3] 2018 ~ Kubiak, J.: Biedermeier : paradoksy pojecia. In: Polski biedermeier : romantyzm "udomowiony". Varšava : Neriton, 2018, S. 11

[o3] 2018 ~ Krypczyk-De Barra, A.: "Filus me pinxit" Uwagi na temat wizerunku matki artysty w malarstwie podstawie Pirtretu Julianny Hadziewiczowej. In: Polski biedermeier : romantyzm "udomowiony". Varšava : Neriton, 2018, S. 293

[o3] 2017 ~ Gödölle, M.: Egy Elfeledett koronázás a reformkorban : az utolsó pozsonyi uralkodókoronázás 1830 őszén. Budapešť : MTA BTK, 2017, S. 108

[o3] 2017 ~ Gödölle, M. - Lengyel, B.: Teleki László ikonográfiája. In: "Tántoríthatlan elvhűség sziklaszilárd jellem, lovagias becsület" : Teleki László gróf küzdelmes élete és rejtélyes halála. Budapešť : Magyar Nemzeti Múzeum, 2017, S. 332

[o4] 2019 ~ Vojtech, M.: Podoby slovenského biedermeieru v prózach Antona Ottmayera. In: Litikon, roč. 4, č. 1, 2019, s. 26

[o4] 2021 ~ Ďuricová, Š Kleban, M. (eds.): Klimkovičovci príbehy troch generácií. Košice : Východoslovenská galéria, 2021, S. 213

[o4] 2021 ~ Vojtech, M.: Biedermeierovský svet próz Antona Ottmayera. In: Slovenská próza 18. - 20. storočia : poetika, interpretácia, kontext. Bratislava : Univerzita Komenského, 2021, S. 71

[n2] 2022 sk ~ Luková, J. (ed.): Scherzovci : reštaurovanie rodinného portrétu. Prezentácia výsledkov reštaurovania obrazu Rodina prešporského obchodníka Filipa Scherza de Vaszója. Bratislava : Galéria mesta Bratislavy, 2022, S. 119

[n2] 2021 zz ~ Jančo, M.: Vše pro šikovné ruce tvořící krásu. In: Kdo vyšívá nehřeší. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, S. 89, 100

3

Beňová, Katarína (ed.): Ján Rombauer (1782 - 1849). Levoča - Petrohrad - Prešov, Bratislava 2010.

[o3] Papp, J. – Király, E. (Ed.): A magyar művészet a 19. szászadban. Képzőművészet, Budapest 2018, s. 879, 935.

[o4] 2015 ~ Herucová, M.: Spišské oltáre 19. storočia. Bratislava : Pictonica, 2015, S. 274

[n2] 2018 zz ~ Sisa, J.: A magyar művészet a 19. században : képzőművészet. Budapest : Osiris Kiadó, 2018, S. 935

[n1] 2022 sk ~ Volovská, K.: The Frequency of First Names in a Multi-Religious Urban Environment in the Years 1791 1890 (with an Example of the Town Prešov). In: Slovenská reč, roč. 87, č. 2, 2022, s. 59 -- SCOPUS

4

Beňová, Katarína: Mníchovská akadémia v 19. storočí a jej vplyv na študentov z Uhorska. In: Bořutová, Dana - Beňová, Katarína (eds.): Mníchovská akadémia a Slovensko, Bratislava 2010.

[o3] Petrasová, T. - Prahl, R. (ed.): Mnichov - Praha. Výtvarné umění mezi tradicí a modernou / München-Prag. Kunst zwischen Tradition und Moderne, Academia Praha 2012, ISBN 9788020018892, s. 368.

[o3] 2017 - Bartková, V. - In: Slovak studies, roč. 3, č. 1-2, 2017 ; s. 60

[o4] 2020 - Molda, R. - In: Umenie a umelci Liptova v dlhom 19. storočí . - Ružomberok : Liptovské múzeum v Ružomberku, 2020 ; S. 28, 79

[n2] 2021 zz ~ Filip, A. - Musil, R.: Cesty k salonnímu umění. In: Epocha salonu : české salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870-1914, S. 18

5

Beňová, Katarína: Kaštieľ v Rusovciach vo svetle výtvarných diel 19. storočia, kresbový album rodiny Zichy Ferraris, Bratislava : Stimul 2016, ISBN: 978-80-8127-165-6

[o3] 2017 ~ Zajac, P. - Kolárová, I.: Klasicizmus v slovenskej literatúre. In: Český a slovenský literární klasicismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno : Host, 2017, S. 225

[n2] 2021 sk ~ Ballx, P.: Kde sú ženy? Where are woman?. Bratislava: Galéria mesta Bratislavy, 2021, S. 111

[n2] 2021 sk ~ Schirlbauer, A.: Beethoven v Bratislave roku 1796 a grófka Babeta Keglevičová. In: Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín : Hudba v Bratislave. Bratislava : Hudobné múzeum, 2021, S. 156

[n2] 2021 zz ~ Jančo, M.: Vše pro šikovné ruce tvořící krásu. In: Kdo vyšívá nehřeší. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, S. 100

[n2] 2021 zz ~ Kuldová, M.: Vyšité prosby a díky. In: Kdo vyšívá nehřeší. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, S. 138, 141

[n2] 2021 zz ~ Medříková, P.: Životopisné medailony vyšívajícich dam. In: Kdo vyšívá nehřeší. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, S. 166

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2021 - 2023, VEGA grant č. 1/0897/18 – Názov: „Tradícia versus inovácia. Sondy do umenia a architektúry miest na Slovensku okolo 1800 a ich reflexie..“ Vedúca projektu: doc. Katarína Kolbiarz Chmelinová, zástupkyňa hlavnej riešiteľky: doc. Katarína Beňová

2

2018 - 2020, VEGA grant č. 1/0897/18 – Názov: „Mecenát výtvarného umenia okolo roku 1800.“ Vedúca projektu: doc. Katarína Beňová, zástupkyňa hlavnej riešiteľky: doc. Katarína Kolbiarz Chmelinová

3

2018 - 2020, KEGA grant č. 02VŠVU/4/2018 – Názov: „Interdisciplinárna teoretická a praktická výuka evidencie, identifikácie a ochrany a reštaurovania fotografie“ Vedúca projektu: doc. Katarína Beňová

4

2016 MK SR grant MK.547/2016/1.3. - Katarína Beňová: Kaštieľ v Rusovciach vo svetle výtvarných diel 19. storočia. Kresbový album rodiny Zichy Ferraris,, hlavná riešiteľka

5

2023-2025

"Český Vasari" Jan Jakub Quirin Jahn (1739 - 1802) a jeho pojeté dějin výtvarného umění v Čechách. Grant GAČR, P 409 - Vědy o umění. Hlavné riešiteľky: Mgr. Radka Heisslerová, Ph.D., Mgr. Jana Marešová, Ph.D. Spoluriešitelia: doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD., Marie Fiřtová, M.A.Ph.D., prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., Mgr. Lucie Večerníková, Ivana Zrzavá.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
študijná poradkyna Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK 2012-2020
pedagóg dejín umenia na Univerzite tretieho veku UK v Bratislave Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK 2006-2011
členka skúšobnej komisie pre záverečné skúšky Bc. štúdia Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK od 2012
členka skúšobnej komisie pre záverečné skúšky Mgr. štúdia Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK 2012-2016
Organizácia medzinárodnej konferencie Mecenát umenia okolo 1800 Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK 2019
Organizácia medzinárodnej konferencie Európske a domáce súvislosti biedermeiera Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK, Slovenská národná galéria 2015
Členstvo v redakčnej rade "Maturandum" Semináŕ dějin umění, Masarykova univerzita, Brno od 2020
Členstvo vo vedeckej rade Banského múzea v Banskej Štiavnici" Banské múzeum, Banská Štiavnica od 2020
Členstvo v redakčnej rade "Pamiatky a múzeá" Pamiatkový úrad SR, Slovenské národné múzeum od 2018
členka Komisie pre tvorbu zbierok Galérie mesta Bratislavy, Východoslovenskej galérie Galéria mesta Bratislavy, Východoslovenská galéria v Košiciach od 2020

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Institute of Art History, ELTE Budapest Muzeum krt. 3, Budapest 2018 (apríl) Erasmus teaching mobility
Institut für Kunstgeschichte, Wien Universität Wien, Spitalgasse 2 február - júl 2013 Aktion Slowakei - Österreich
Instytut historii sztuki, Uniwersytet Warszawa ul. Prosta 69 00-838 Warszawa 2019 (November) Visegrad Teaching
Institut für Kunstgeschichte, Wien Universität Wien, Spitalgasse 2 2005 (6 mesiacov) Visegrad Scholarship
Institute of Art History, ELTE Budapest Muzeum krt. 3, Budapest 2004 (6 mesiacov) Visegrad Scholarship
Institute of Art History, ELTE Budapest Muzeum krt. 3, Budapest 2003 (1 mesiac) CEEPUS grant

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-25