Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
PhDr. Eva Benková, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Benková
I.2 - Meno
Eva
I.3 - Tituly
PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1986
I.5 - Názov pracoviska
Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
funkčné miesto docent
I.8 - E-mailová adresa
eva.benkova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23430
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Historické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0001-5265-846X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
história
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
história
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
slovenské dejiny
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta od 10/2014 do 05/2022
dokumentátor Historické múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava 10/2010-6/2011
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta od 06/2022-doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Rigorózne konanie Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2018

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Historický proseminár učiteľstvo histórie v kombinácii 1. učiteľstvo a pedagogické vedy
Slovenské dejiny 3 (1526 - 1780); Slovenské dejiny 1526 - 1780; Slovenské dejiny 1526 - 1780; história; učiteľstvo histórie v kombinácii, medziodborové štúdium histórie v kombinácii; dejiny umenia 1. Historické vedy; učiteľstvo a pedagogické vedy; historické vedy, historické vedy a vedy o umení a kultúre, filozofia a historické vedy, mediálne a komunikačné štúdiá a historické vedy, historické vedy a filológia, filológia a historické vedy, vedy o umení a kultúre a historické vedy, vedy o umení a kultúre a historické vedy, historické vedy; vedy o umení a kultúre
Úvod do štúdia ranonovovekých slovenských dejín; Čítanie a interpretácia písomností diplomatickej povahy zo 16. – 18. storočia k slovenským dejinám história 2. Historické vedy
Seminár k bakalárskej práci 1; Seminár k bakalárskej práci 2; Seminár k diplomovej práci učiteľstvo histórie v kombinácii 1; 1; 2 učiteľstvo a pedagogické vedy
Reálie aristokratického dvora v ranom novoveku učiteľstvo histórie v kombinácii 2. učiteľstvo a pedagogické vedy
Feudálne panstvo ako podnik hospodárenia zemepánov; Historický výskum dejín populácie na Slovensku História; učiteľstvo histórie v kombinácii 2. historické vedy; učiteľstvo a pedagogické vedy
Každodennosť aristokrata v ranom novoveku dejiny umenia 1. vedy o umení a kultúre
Človek a krajina raného novoveku História; učiteľstvo histórie v kombinácii 2. historické vedy; učiteľstvo a pedagogické vedy
Hospodárske a sociálne dejiny 1 história 2. Historické vedy
Stredná Európa v novoveku Stredoeurópske štúdiá 2. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
dejiny umenia 1. stupeň vedy o umení a kultúre
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
13
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
11
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Umenie a architektúra raného novoveku v reáliách Slovenska, ŠK: Reálie aristokratického dvora v ranom novoveku, História v praxi 1, 2 História; učiteľstvo histórie v kombinácii; 2. Historické vedy; učiteľstvo a pedagogické vedy
Ranonovoveká slovenská historiografia História 2. Historické vedy
Hospodársky a sociálny obraz Slovenska v 16.-18. storočí; HS: Sociálne fenomény a rodové stereotypy v ranonovovekom Uhorsku história; učiteľstvo histórie v kombinácii; medziodborové štúdium histórie v kombinácii 1. historické vedy; učiteľstvo a pedagogické vedy; historické vedy a vedy o umení a kultúre, filozofia a historické vedy, mediálne a komunikačné štúdiá a historické vedy, historické vedy a filológia, filológia a historické vedy, vedy o umení a kultúre a historické vedy, vedy o umení a kultúre a historické vedy, historické vedy
Uhorskí králi z rodu Habsburgovcov; Každodennosť aristokrata v ranom novoveku história; medziodborové štúdium histórie v kombinácii; učiteľstvo histórie v kombinácii 1. historické vedy; historické vedy a vedy o umení a kultúre, filozofia a historické vedy, mediálne a komunikačné štúdiá a historické vedy, historické vedy a filológia, filológia a historické vedy, vedy o umení a kultúre a historické vedy, vedy o umení a kultúre a historické vedy, historické vedy; učiteľstvo a pedagogické vedy
Urbáre a urbárska regulácia na Slovensku história; učiteľstvo histórie v kombinácii; medziodborové štúdium histórie v kombinácii 1. historické vedy; učiteľstvo a pedagogické vedy; historické vedy a vedy o umení a kultúre, filozofia a historické vedy, mediálne a komunikačné štúdiá a historické vedy, historické vedy a filológia, filológia a historické vedy, vedy o umení a kultúre a historické vedy, vedy o umení a kultúre a historické vedy, historické vedy
Latinské praktikum 1 - 4 história; učiteľstvo histórie v kombinácii; medziodborové štúdium histórie v kombinácii 1. historické vedy; historické vedy a vedy o umení a kultúre, filozofia a historické vedy, mediálne a komunikačné štúdiá a historické vedy, historické vedy a filológia, filológia a historické vedy, vedy o umení a kultúre a historické vedy, vedy o umení a kultúre a historické vedy, historické vedy; učiteľstvo a pedagogické vedy
Vinohradníctvo a vinárstvo v dejinách Slovenska história; učiteľstvo histórie v kombinácii; medziodborové štúdium histórie v kombinácii 1. historické vedy; učiteľstvo a pedagogické vedy; historické vedy a vedy o umení a kultúre, filozofia a historické vedy, mediálne a komunikačné štúdiá a historické vedy, historické vedy a filológia, filológia a historické vedy, vedy o umení a kultúre a historické vedy, vedy o umení a kultúre a historické vedy, historické vedy
Čítanie a interpretácia písomností diplomatickej povahy zo 16. – 18. storočia k slovenským dejinám; HS: Vinohradníctvo a vinárstvo v agrárnych dejinách Slovenska učiteľstvo histórie v kombinácii; učiteľstvo histórie v kombinácii, história 2. učiteľstvo a pedagogické vedy; učiteľstvo a pedagogické vedy, historické vedy
Slovenské dejiny 1526 - 1780 Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 1. historické vedy
Seminár k bakalárskej práci 1-2 história 1. historické vedy
Seminár k diplomovej práci 1-3 história 2. historické vedy
Seminár k bakalárskej práci 1-2 medziodborové štúdium histórie v kombinácii 1. historické vedy a vedy o umení a kultúre, filozofia a historické vedy, mediálne a komunikačné štúdiá a historické vedy, historické vedy a filológia, filológia a historické vedy, vedy o umení a kultúre a historické vedy, vedy o umení a kultúre a historické vedy, historické vedy; učiteľstvo a pedagogické vedy
Feudálne panstvo ako podnik hospodárenia zemepánov Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 2. historické vedy
Historická geografia pre historikov história 1. historické vedy
Historická veda a dejepis v dimenziách 21. storočia história; učiteľstvo histórie v kombinácii; medziodborové štúdium histórie v kombinácii 1. historické vedy; učiteľstvo a pedagogické vedy; historické vedy a vedy o umení a kultúre, filozofia a historické vedy, mediálne a komunikačné štúdiá a historické vedy, historické vedy a filológia, filológia a historické vedy, vedy o umení a kultúre a historické vedy, vedy o umení a kultúre a historické vedy, historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
108
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
36
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
86
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
65
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
17
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
14
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Vinohradníctvo na panstve Červený Kameň v ranom novoveku. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2017, 192 s. ISBN 978-80-223-4303-9.

2

Krásna Hôrka at the times of captains on the history of the castle and castle in the 16th century. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2018, 118 s. [online]. ISBN 978-80-223-4616-0.

3

Rastlinná produkcia včasnostredovekého poľnohospodárstva na Slovensku v písomných prameňoch. In Interdisciplinárne o poľnohospodárstve včasného stredoveku. - Nitra : UKF, 2015. - ISBN 978-80-558-0811-6. - S. 47-60.

4

Die Kroaten in der Burgherrschaft Červený Kameň im 16. Jahrhundert. In Slovakia and Croatia : historical parallels and connections (until 1780), roč. 1. - Bratislava : PostScriptum, 2013. - ISBN 978-80-89567-20-1. - S. 339-343.

5

Urbár hradného panstva Červený Kameň z 22. októbra 1559 (Register príjmov a počtu sedliakov, tak želiarov a prináležitostí prislúchajúcich k hradu Červený Kameň spísaný 22. októbra roku Pána 1559). In Štúdie k slovenským dejinám [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2012. - ISBN 978-80-8127-053-6. - S. 195-213 [online] (Historia Nova II-2011-2).

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

História evanjelickej a.v. cirkvi v Jelšave v diele Pavla Valaského „Wýťah Historický O Cyrkwi Ewangelické Geľssawské“. In Historia Ecclesiastica. - Roč. 12, č. 1 (2021), s. 125-134, ISSN (print) 1338-4341. SCOPUS

2

Ekonomická situácia farností podhorského dekanátu na panstve Červený kameň začiatkom 17. storočia k možnostiam výskumu hospodárskych dejín farností na území Ostrihomskej arcidiecézy v novoveku. In Historia Ecclesiastica. - Roč. 12, č. 2 (2021), s. 24-34, ISSN (print) 1338-4341.SCOPUS

3

Vinohradníctvo na panstve Červený Kameň v ranom novoveku. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2017, 192 s. ISBN 978-80-223-4303-9.

4

Krásna Hôrka at the times of captains on the history of the castle and castle in the 16th century. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2018, 118 s. [online]. ISBN 978-80-223-4616-0.

5

Ehrenpreis András (1589-1662) - az anabaptisták püspöke és az anabaptisták kutatása a szlovák történetírásban. In Egyháztörténeti Szemle. - Roč. 22, č. 4 (2021), s. 129-144, ISSN (print) 1585-7476 ISSN (online) 1587-026X

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Rastlinná produkcia včasnostredovekého poľnohospodárstva na Slovensku v písomných prameňoch. In Interdisciplinárne o poľnohospodárstve včasného stredoveku. NR:UKF, 2015. [o3] 2019 - Curta, F. - In: Eastern Europe in the Middle Ages (500-1300) . - Leiden : Brill, 2019 ; S. 766; [n2] 2021 - Hladík, M. : Rural economy. - In: The Routledge handbook of East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 500 - 1300 . - Londýn : Taylor and Francis Group, 2021 ; S. 219; o1] 2020 - Borzová, Z. : Poľnohospodárske náradie v stredoveku z pohľadu českej a slovenskej archeológie – vývojové tendencie a perspektívy ďalšieho výskumu. - In: Archaeologia historica 45, 2, 2020 ; s. 916; [n2] 2017 - Curta, F. : 2015 publications on the history and archaeology of Central and Eastern Europe, c. 500 to c. 1250. - In: Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe . - Iasi : Alexandru Ioan Cuza University Press, 2017 ; S. 165.

2

Urbár hradného panstva Červený Kameň z 22. októbra 1559. Štúdie k slovenským dejinám [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2012. [o1] 2019 - Neumann, M. - Doklady o rybničnom hospodárstve na červenokamenskom panstve. - In: Archaeologia historica, roč. 44, č. 1, 2019 ; s. 439 ; SCOPUS

3

Poddaní na stupavskom panstve v ranom novoveku učebné texty k hospodárskym a sociálnym dejinám. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2020, 84 s. [online] ISBN978-80-223-5060-0.

Ohlasy:

[o6] 2021 - Hrnčiarová, D. - Benková, Eva : Poddaní na Stupavskom panstve v ranom novoveku : učebné texty k hospodárskym a sociálnym dejinám 1. - In: Historický časopis, roč. 69, č. 3, 2021 ; s. 561 – 562, Wos, Scopus

4

Die Kroaten in der Burgherrschaft Červený Kameň im 16. Jahrhundert. In Slovakia and Croatia : historical parallels and connections (until 1780), roč. 1. - Bratislava : PostScriptum, 2013. - ISBN 978-80-89567-20-1. - S. 339-343. [o1] 2019 - Neumann, M. - Doklady o rybničnom hospodárstve na červenokamenskom panstve. - In: Archaeologia historica, roč. 44, č. 1, 2019 ; s. 439 ; SCOPUS; [n1] 2022 - Neumann, M. - Krajinné relikty po vinohradníckej činnosti v severnej časti Pezinských Karpát. - In: Archaeologia historica, roč. 47, č. 1, 2022 ; s. 283 ; SCOPUS

5

Vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku v ranom novoveku. In Vinič a víno. - Roč. 12, č. 1 (2012), s. 28-30. ISSN 1335-7514. Benková/Baďurík, 50/50%.

[o2] 2016 - Špulerová, J. - Dobrovodská, M. - Štefunková, D. - Piscová, V. - Petrovič, F. - In: Historický časopis, roč. 64, č. 1, 2016 ; s. 120 ; Wos, Scopus

6

„Statuta den newgeseczten Richtern, Burgern und allen Underthanen in der gannczen Herschafft Bybersburg“ príspevok k poddanskému právu v Uhorskom kráľovstve v 16. storočí. In Opus caementum. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8127-338-4. - Bratislava : Stimul, 2021. - S. 85-131 [3,55 AH] ((Historia Nova ; 19).


[n2] 2022 - Tihányiová, M. - Medveczká, M. : Contactos comerciales del Conde Nicolás Pálffy (1552-1600) con el extranjero. - In: Verbum – Analecta Neolatina, roč, 23, č. 2, 2022 ; s. 488


7

Vinohradníctvo na panstve Červený Kameň v ranom novoveku. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2017, 192 s. [10,24 AH]

[n1] 2022 - Neumann, M. : Krajinné relikty po vinohradníckej činnosti v severnej časti Pezinských Karpát. - In: Archaeologia historica, roč. 47, č. 1, 2022 ; s. 283 ; SCOPUS


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA 1/0165/22 Transformácia zobrazenia minulosti v slovenskej spisbe na prelome

18. a 19. storočia

2

VEGA 1/0796/19 Uhorské kráľovstvo v listinných prameňoch 60. a 70.tych rokov 13. storočia s osobitným zreteľom na územie dnešného Slovenska

3

APVV-20-0598 Úloha slovenčiny v Uhorsku v ranom novoveku;

4

E-learning ako inovatívna forma univerzitného a celoživotného vzdelávania v odbore slovenské dejiny, 024UK-4/2019 KEGA

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka a tajomníčka odborovej rady pre doktorandské štúdium, študijný program slovenské dejiny Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2017-2023
členka Akademického senátu FiF UK v Bratislave, predsedníčka ekonomickej komisie pri AS Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 2017-2023
členka redakčnej rady zborníka Historia Nova Katedra slovenských dejín FiF UK v Bratislave 2014-doteraz
pravidelná výučba v rámci Centra ďalšieho vzdelávania Univerzita Komenského v Bratislave 2011-doteraz
členka SHS pri SAV, členka Sekcie pre hospodárske a sociálne dejiny Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied 2021-doteraz
členka Etickej rady FiF UK v Bratislave Etická rada Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave január 2023-doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-27